Hopp til innhold

Artikkel

Om den grossistbaserte legemiddelforbruksstatistikken

Publisert Oppdatert

Legemiddelstatistikk basert på salg fra grossister omfatter alt salg av både reseptfrie og reseptbelagte legemidler fra grossist til apotek, sykehus/sykehjem, dagligvaredetaljister og andre med tillatelse til å omsette legemidler. Også legemidler til dyr er inkludert i statistikken.

Legemiddelstatistikk basert på salg fra grossister omfatter alt salg av både reseptfrie og reseptbelagte legemidler fra grossist til apotek, sykehus/sykehjem, dagligvaredetaljister og andre med tillatelse til å omsette legemidler. Også legemidler til dyr er inkludert i statistikken.


Legemiddelstatistikk basert på salg fra grossist har vært tilgjengelig siden 1970-årene og gir en totaloversikt over utviklingen i legemiddelomsetningen.

Formålet med grossistbasert legemiddelstatistikk

Formålet med statistikken er å kartlegge den totale legemiddelomsetningen i Norge. Opplysningene kan benyttes til forskning på legemiddelområdet og av helsemyndighetene i den overordnede planleggingen og styringen av legemiddelområdet. Statistikken er hjemlet i forskrift.

Opplysninger som samles inn for grossistbasert legemiddelstatistikk

  • Legemiddel: varenummer, antall pakninger, pris til grossist (GIP), pris fra grossist (AIP)
  • Kundenummer: grossistenes interne kundenummer, kundenavn og kommune. Dagligvaregrossister rapporterer kun på kommunenivå.
  • Apotek: konsesjonsnummer, kommune
  • Grossist: konsesjonsnummer

Innrapporteringen er elektronisk og skjer månedlig, med unntak av enkelte grossister som rapporter en gang årlig.

Legemiddelforbruket i Norge – årlig publikasjon

Årlig publiseres data fra grossistbasert legemiddelstatistikk i rapporten Legemiddelforbruket i Norge. Første utgave kom i 1977. Hver utgave omfatter 5-årsoversikter over totalsalget av reseptfrie og reseptbelagte legemidler. Salget angis per virkestoff (ATC-kode) og er i hovedsak angitt i antall definerte døgndoser (DDD)/1000 innbyggere/døgn. Salg i kroner er basert på estimert utsalgspris (AUP) fra apotek/detaljist. 

Kortfattet informasjon om metoder (bl.a. ATC/DDD) brukt i fremstilling av data finnes i innledningskapitlene i boken.

Rapporten  er tilgjengelig på en egen nettside og foreligger på norsk/engelsk. Papirutgaven av rapporten kan bestilles fra Folkehelseinstituttet.  

Utlevering av data fra grossistbasert legemiddelforbruk

Forskere kan søke om utlevering av mer detaljerte data fra grossistbasert legemiddelstatistikk. Forskningsprosjektet må ligge innenfor formålet med statistikken.

Søknader behandles individuelt. For kostnader, se søknadsskjema.

Statistikkbanker med data om legemiddelforbruk