Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av legemidler i fiskeoppdrett, 2001–2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruk av legemidler i fiskeoppdrett, 2001–2022

Artikkel

Bruk av legemidler i fiskeoppdrett, 2001–2022

Nye 2022-tall: Artikkelen beskriver forbruket av legemidler i norsk fiskeoppdrett i perioden 2013–2022. Tallene er basert på innrapportert salg til Folkehelseinstituttet fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer. Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med NBMU Veterinærhøgskolen.

illustrasjonsfoto av fiskeoppdrett
Colourbox.com

Nye 2022-tall: Artikkelen beskriver forbruket av legemidler i norsk fiskeoppdrett i perioden 2013–2022. Tallene er basert på innrapportert salg til Folkehelseinstituttet fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer. Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med NBMU Veterinærhøgskolen.


Innhold på denne siden

Hopp ned til tabellene:

Både nye og historiske tall

Tabellene nedenfor viser salg av antibiotika, midler mot lakselus, midler mot innvollsorm, midler mot overflateinfeksjoner og bedøvende midler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2013–2022. 

Det er viktig å påpeke at alle tall i denne rapporten er presentert i vekt (kg). Vekt av et legemiddel i seg selv sier ikke noe om mulige effekter av et legemiddel, verken tilsiktet eller utilsiktet for de dyr som er behandlet med legemiddelet eller negative effekter på miljøet.

Antibakterielle midler

Som det framgår av tabell 1 har salget av antibiotika til oppdrettsfisk variert i perioden 2013–2022.  Salget er svært lavt og små variasjoner i sykdomsutbrudd kan derfor gi utslag i statistikken. Bare virkestoffene florfenikol og oksolinsyre har vært brukt i perioden. Sett i forhold til biomasse oppdrettsfisk som produseres, har endringene i salget av antibakterielle midler til behandling av oppdrettsfisk vært marginale. Antibiotikaforbruket i kg var noe høyere i 2017, 2018 og 2021 (tabell 1). 

En del av legemidlene har gått til behandling av rensefisk. Dette er fiskearter som spiser lus på oppdrettsfisken. Rensefisken brukes ikke til produksjon av mat.

Midler mot lakselus 

I årene 2013–2022 har bruken av midler mot lakselus variert kraftig. Etter en økning av forbruket målt i kilo hvert år tidlig i perioden, ble forbruket redusert i årene 2017–2019 før det har stabilisert seg de siste årene. Dette inkluderer ikke hydrogenperoksid hvor salget i antall kg har gått kraftig ned hele veien siden toppårene 2014 og 2015. Reduksjonen har vært på hele 93% sammenlignet med 2015 tall.

Imidakloprid fikk markedsføringstillatelse i 2021, og bruken av dette midlet økte med ca. 80 % fra 2021 til 2022. Det skal kun brukes som avlusingsmiddel ved badebehandling i brønnbåt. Et vannrensesystem skal hindre at legemiddel og lus fra badevannet slippes ut i det marine miljø. 

Den utbredte bruken av lakselusmidler i perioden 2010–2015 var i hovedsak forårsaket av økende forekomst av resistens hos lakselusa mot de ulike midlene. At bruken av midler mot lakselus de siste årene har vært lavere skyldes at bekjempelsen er dreid mot fjerning av parasittene med andre metoder som for eksempel bruk av rensefisk, varmt vann, ferskvann og mekanisk fjerning. 

Medikamentfrie bekjempelsesmetoder står nå for den største andelen behandlinger mot lus. Etter mange år med resistensutvikling øker nå parasittenes følsomhet mot flere legemidler langsomt 1).

Det totale antallet behandlingsdoser – altså antall tonn laksefisk som ble behandlet med kjemiske avlusningsmidler – var i 2022 knapt ti prosent lavere enn i 2021.  Beregningene er gjort på grunnlag av godkjent dosering for hvert enkelt middel. For midler som brukes i badebehandling er det antatt at tettheten under behandlingen var 50 kg fisk pr. kubikkmeter behandlingsløsning. 

Tabell 2 viser at imidakloprid også i 2022 utgjorde en betydelig andel av legemidlene som ble brukt mot lakselus målt i kilo virkestoff. Når tallene ble korrigert for de ulike dosene som brukes var imidlertid bruken ca. 2 % av de kjemiske behandlingene. Forbruket av hydrogenperoksid fortsetter å gå ned etter toppåret i 2015 og var i 2022 ca. 26 % lavere enn året før.  Salget av azametifos økte med ca 27 % fra året før. Salget av flubenzuronene, diflubenzuron og teflubenzuron har samlet økt med ca. 34 % fra året før. Disse stoffene hindrer skalldannelse hos lakselus og kan også ha negativ effekt på andre krepsdyr. Det har vært en reduksjon i bruken av deltametrin og emamektin sammenlignet med året før. 

1) Jensen m.fl. 2020.  Trends in de-lousing of Norwegian farmed salmon from 2000–2019—Consumption of medicines, salmon louse resistance and non-medicinal control methods. PLoS ONE 15(10): e0240894. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240894

Mindre salg av midler mot innvollsorm

Salget av prazikvantel til behandling mot bendelmark (Eubothrium sp.), se tabell 3, økte kraftig frem til 2015. Fra 2016 har det vært en betydelig nedgang i forbruket. Fra flere områder i landet er det de siste årene meldt om behandlingssvikt for prazikvantel, og fra 2021 er igjen fenbendazol tatt i bruk. 

Midler mot overflateinfeksjoner på ferskvannsfisk

Formaldehyd har lenge vært brukt på ferskvannsfisk med overflateinfeksjoner forårsaket av parasitter, bakterier og sopp. Forbruket ble første gang registrert i 2016, da det ble innført en ordning med omsetning av formaldehyd gjennom godkjente legemiddelgrossister. Salget økte med vel 30 prosent fram til 2020, men ble i 2021 redusert med ti prosent i forhold til året før, mens det i 2022 har vært en liten økning i salget igjen, se tabell 4.

Salget av bronopol, som brukes mot overflateinfeksjoner på rogn og yngel i ferskvann, har siden 2013 vært relativt høyt, det ble kraftig redusert 2020 og 2021, men i 2022 har det igjen vært en økning.  

Beroligende og bedøvende midler

Isoeugenol er et bedøvelsesmiddel som i lave doser brukes som et beroligende (sederende) middel, og i høyere doser som et anestesimiddel til fisk. Middelet brukes blant annet i forbindelse med håndtering ved avlusing og vaksinering. Etter en kraftig økning i bruken av isoeugenol fram til 2015 ble bruken redusert med 60 prosent fram til 2018. I perioden fram til 2021 var det igjen en kraftig økning i forbruket som muligens skyldes økt bruk av sedasjon i forbindelse med avlusninger. Salget av isoeugenol har igjen gått mye ned i 2022 i forhold til 2021. Salget av bedøvelsesmidlene benzokain og trikainmesilat har økt noe i 2022, se tabell 5. 

NB: De forskjellige legemidlene brukes og doseres forskjellig, og totalt antall kilo kan derfor ikke summeres.

2022-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

florfenikol

300

403

194

138

270

858

147

117

538

367

oksolinsyre

672

108

82

74

346

55

66

112

67

29

oksytetrasyklin

0

0

25

0

10

20

0

0

0

0

 

Tabell 2 Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

azametifos

3037

4630

3904

1269

204

160

154

286

453

577

cypermetrin

211

162

85

48

8

0

0

0

0

0

deltametrin

136

158

115

43

14

10

10

8

5

3

diflubenzuron

3264

5016

5896

4824

1803

622

1296

1000

240

519

emamektin

51

172

259

232

128

87

114

117

101

79

teflubenzuron

1704

2 674

2509

4 209

293

144

183

1603

308

213

imidakloprid

 

 

 

 

 

 

 

 

3252

5900

hydrogen-peroksid (100%) (tonn)

8262

31577

43246

26597

9277

6735

4523

5084

4060

3004

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

prazikvantel

460

625

942

518

380

171

50

123

38

59

fenbendazol

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

Tabell 4. Midler mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann (kg aktiv substans)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

bronopol

1418

1320

1733

1657

1461

1123

1866

578

490

1050

formaldehyd1)

 

 

 

39815

46579

41591

41183

52345

47282

48783

1)Formaldehyd angitt som salg av legemiddelet Aquacen® (38 prosent formaldehyd) som har markedsføringstillatelse til bruk på fisk i ett europeisk land og er tillatt brukt på godkjenningsfritak i Norge, angitt som 100 prosent formaldehyd.

 

Tabell 5. Beroligende og bedøvende midler til fisk (kg aktiv substans)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

isoeugenol1)

323

4556

15570

10209

8087

6383

8506

10391

10011

4617

benzokain

1128

1091

1072

1401

1831

1531

2377

2452

2243

2359

trikainmesilat (metakain)

4262

4967

5440

5447

5504

5756

5653

5822

6009

8403

1) I 2012 gikk en mindre mengde isoeugenol til matfisk. Ordinær markedsføringstillatelse i mai 2013. 

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk 2022, Folkehelseinstituttet, for salg av legemidlene og faggruppe farmakologi, NMBU Veterinærhøgskolen for behandlingsdoser.

Rapporten er utarbeidet ved avdeling for legemiddelstatistikk i samarbeid med professor  og førsteamanuensis  ved  faggruppe farmakologi, NMBU Veterinærhøgskolen.

2021-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

florfenikol

191

300

403

194

138

270

858

147

117

538

oksolinsyre

1399

672

108

82

74

346

55

66

112

67

oksytetrasyklin

1

0

0

25

0

10

20

0

0

0

 

Tabell 2 Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

azametifos

4059

3037

4630

3904

1269

204

160

154

286

453

cypermetrin

232

211

162

85

48

8

0

0

0

0

deltametrin

121

136

158

115

43

14

10

10

8

5

diflubenzuron

1611

3264

5016

5896

4824

1803

622

1296

1000

240

emamektin

36

51

172

259

232

128

87

114

117

101

teflubenzuron

751

1704

2 674

2509

4 209

293

144

183

1603

308

imidakloprid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3252

hydrogen-peroksid (100%) (tonn)

2538

8262

31577

43246

26597

9277

6735

4523

5084

4060

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

prazikvantel

423

460

625

942

518

380

171

50

123

38

fenbendazol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Tabell 4. Midler mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann (kg aktiv substans)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bronopol

1090

1418

1320

1733

1657

1461

1123

1866

578

490

formaldehyd
1)

 

 

 

 

39815

46579

41591

41183

52345

47282

1)Formaldehyd angitt som salg av legemiddelet Aquacen® (38 prosent formaldehyd) som har markedsføringstillatelse til bruk på fisk i ett europeisk land og er tillatt brukt på godkjenningsfritak i Norge, angitt som 100 prosent formaldehyd.

Tabell 5. Beroligende og bedøvende midler til fisk (kg aktiv substans)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

isoeugenol1)

134

323

4556

15570

10209

8087

6383

8506

10391

10011

benzokain

767

1128

1091

1072

1401

1831

1531

2377

2452

2243

trikainmesilat (metakain)

3481

4262

4967

5440

5447

5504

5756

5653

5822

6009

1) I 2012 gikk en mindre mengde isoeugenol til matfisk. Ordinær markedsføringstillatelse i mai 2013. 

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2021.

Kilde behandlingsdoser: Faggruppe farmakologi, NMBU Veterinærhøgskolen. Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med: professor Tor Einar Horsberg og førsteamanuensis Marit Bangen, Faggruppe farmakologi, NMBU Veterinærhøgskolen.

2020-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

florfenikol

331

191

300

403

194

138

270

858

147

117

oksolinsyre

212

1399

672

108

82

74

346

55

66

112

oksytetrasyklin

1

1

0

0

25

0

10

20

0

0

 

Tabell 2 Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

azametifos

2437

4059

3037

4630

3904

1269

204

160

154

286

cypermetrin

48

232

211

162

85

48

8

0

0

0

deltametrin

54

121

136

158

115

43

14

10

10

8

diflubenzuron

704

1611

3264

5016

5896

4824

1803

622

1296

1000

emamektin

105

36

51

172

259

232

128

87

114

117

teflubenzuron

26

751

1704

2 674

2509

4 209

293

144

183

1603

hydrogen-peroksid (100%) (tonn)

3144

2538

8262

31577

43246

26597

9277

6735

4523

5084

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

prazikvantel

137

423

460

625

942

518

380

171

50

123

 

Tabell 4. Midler mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann (kg aktiv substans)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bronopol

1003

1090

1418

1320

1733

1657

1461

1123

1866

578

formaldehyd1)

 

 

 

 

 

39815

46579

41591

41183

52345

1)Formaldehyd angitt som salg av legemiddelet Aquacen® (38 prosent formaldehyd) som har markedsføringstillatelse til bruk på fisk i ett europeisk land og er tillatt brukt på godkjenningsfritak i Norge, angitt som 100 prosent formaldehyd.

 

Tabell 5. Beroligende og bedøvende midler til fisk (kg aktiv substans)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

isoeugenol1)

96

134

323

4556

15570

10209

8087

6383

8506

10391

benzokain

1020

767

1128

1091

1072

1401

1831

1531

2377

2452

trikainmesilat (metakain)

3449

3481

4262

4967

5440

5447

5504

5756

5653

5822

1) I 2011 og 2012 gikk en mindre mengde isoeugenol til matfisk. Ordinær markedsføringstillatelse i mai 2013, tallene er i vektprosent. 

Kilder

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2020.
Kilde behandlingsdoser: Faggruppe farmakologi, NMBU Veterinærhøgskolen.

2019-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
florfenikol 287 331 191 300 403 194 138 270 858 147
linkomycin/ spektinomycin (1:2) 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oksolinsyre 308 212 1399 672 108 82 74 346 55 66
oksytetrasyklin 10 1 1 0 0 25 0 10 20 0

 

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
azametifos 3346 2437 4059 3037 4630 3904 1269 204 160 154
cypermetrin 107 48 232 211 162 85 48 8 0 0
deltametrin 61 54 121 136 158 115 43 14 10 10
diflubenzuron 1839 704 1611 3264 5016 5896 4824 1803 6221 1296
emamektin 22 105 36 51 172 259 232 128 87 114
teflubenzuron 1080 26 751 1704 2 674 2509 4 209 293 144 183
hydrogen-peroksid (100%) (tonn) 3071 3144 2538 8262 31577 43246 26597 9277 6735 4523

1 Antall kilo diflubenzuron er korrigert i forhold til mengde angitt i fjorårets statistikk.

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
prazikvantel 11 137 423 460 625 942 518 380 171 50

 

Tabell 4. Midler mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann (kg aktiv substans)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
bronopol 1020 1003 1090 1418 1320 1733 1657 1461 1123 1866
formaldehyd1)             39815 46579 41591 41183

1)Formaldehyd angitt som salg av legemiddelet Aquacen® (38 % formaldehyd) som har markedsføringstillatelse til bruk på fisk i ett europeisk land og er tillatt brukt på godkjenningsfritak i Norge (angitt som 100% formaldehyd).

Tabell 5. Beroligende og bedøvende midler til fisk (kg aktiv substans)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
isoeugenol1) 68 96 134 323 4556 15570 10209 8087 6383 8506
benzokain 843 1020 767 1128 1091 1072 1401 1831 1531 2377
trikainmesilat (metakain) 2815 3449 3481 4262 4967 5440 5447 5504 5756 5653

1) Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk t.o.m. 2010. I 2011 og 12 gikk en mindre mengde til matfisk. Ordinær markedsføringstillatelse, mai 2013, tallene er i vektprosent.

2018-tabeller

Tabell 1. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

azametifos

1884

3346

2437

4059

3037

4630

3904

1269

204

160

cypermetrin

88

107

48

232

211

162

85

48

8

0

deltametrin

62

61

54

121

136

158

115

43

14

10

diflubenzuron

1413

1839

704

1611

3264

5016

5896

4824

1803

378

emamektin

41

22

105

36

51

172

259

232

128

87

teflubenzuron

2028

1080

26

751

1704

2 674

2509

4 209

293

144

hydrogen-peroksid (100%) (tonn)

308

3071

3144

2538

8262

31577

43246

26597

9277

6735

 Antibiotikasalget fortsatt lavt

Salget av antibiotika til bruk på oppdrettsfisk i Norge er fortsatt lavt, selv om det var en økning i 2018. Som det fremgår av tabell 2, har salget variert i perioden 2009–2018.

Tabell 2. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

florfenikol

303

287

331

191

300

403

194

138

270

858

flumekvin

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

linkomycin/ spektinomycin (1:2)

43

57

0

0

0

0

0

0

0

0

oksolinsyre

926

308

212

1399

672

108

82

74

346

55

oksytetrasyklin

40

10

1

1

0

0

25

0

10

20

Fordi salget er svært lavt, kan små variasjoner i antall sykdomsutbrudd gi utslag i statistikken. Ifølge Veterinærinstituttets nettsider var antall oppdrettsanlegg der fisken ble behandlet med antibiotika betraktelig lavere i 2018 enn året før. Økningen i kilo i 2018 kan forklares med behandling med florfenikol i tre matfiskanlegg med fisk som hadde høy snittvekt. Færre antibiotikabehandlinger av oppdrettsfisk i 2018 (Veterinærinstituttet)

Salget av andre midler er svært lavt, sett i forhold til biomassen av oppdrettsfisk som blir produsert.

En del av legemiddelforbruket har gått til behandling av såkalt rensefisk. Dette er fiskearter som spiser lus på oppdrettsfisken. Rensefisken brukes ikke til produksjon av mat.

Mindre salg av midler mot innvollsorm

Salget av prazikvantel, se tabell 3, økte kraftig fra 2011 til 2015. Fra 2016 har det igjen vært en betydelig nedgang i forbruket, og i 2018 er det nesten tilbake på 2011-nivå.  Fra flere områder i landet er det meldt om behandlingssvikt for prazikvantel.

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

prazikvantel

29

11

137

423

460

625

942

518

380

171

Midler mot overflateinfeksjoner på ferskvannsfisk

Formaldehyd har lenge vært brukt på ferskvannsfisk med overflateinfeksjoner forårsaket av parasitter, bakterier og sopp. Forbruket ble første gang registrert i 2016, da det ble innført en ordning med omsetning av formaldehyd gjennom godkjente legemiddelgrossister. Salget økte med 17 prosent fra 2016 til 2017, mens det i 2018 har gått tilbake, se tabell 4.

Tabell 4. Midler mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann (kg aktiv substans)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

bronopol

508

1020

1003

1090

1418

1320

1733

1657

1461

1123

formaldehyd1)

 

 

 

 

 

 

 

39815

46579

41591

1)Formaldehyd angitt som salg av legemiddelet Aquacen® som har markedsføringstillatelse til bruk på fisk i ett europeisk land, tillatt brukt på godkjenningsfritak i Norge (angitt som 100% formaldehyd).

Salget av bronopol som også brukes mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann, var relativt stabilt i perioden 2010–2012. Forbruket har siden 2013 vært høyt. Etter 2015 er bruken av dette middelet redusert, siste år med 23 prosent. Forbruket er nå igjen på nivå med 2012.

Salget av beroligende og bedøvende midler

Isoeugenol er et beroligende middel til fisk. Middelet brukes blant annet i forbindelse med håndtering ved avlusing og vaksinering. Forbruket av dette midlet økte kraftig etter at det fikk markedsføringstillatelse i 2013.

Etter et par år med økende bruk av isoeugenol ble bruken igjen kraftig redusert i 2016. Nedgangen har fortsatt og var på vel 20 prosent fra 2017–2018.  Bruken av dette middelet er nå redusert med nær 60 prosent i forhold til toppåret 2015. Salget av bedøvelsesmiddelet benzokain var i 2018 lavere enn året før etter at det har vært en økning i forbruket i perioden 2016-2017. Salget av metakain, et annet bedøvelsesmiddel, har hatt en svak øking de siste årene, se tabell 5. 

Tabell 5. Beroligende og bedøvende midler til fisk (kg aktiv substans)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Isoeugenol1)

34

68

96

134

323

4556

15570

10209

8087

6383

Benzokain

810

843

1020

767

1128

1091

1072

1401

1831

1531

Trikainmesilat (metakain)

2379

2815

3449

3481

4262

4967

5440

5447

5504

5756

1) Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk til og med 2010. I 2011 og 2012 gikk en mindre mengde til matfisk. Ordinær markedsføringstillatelse ble gitt i mai 2013.

2017-tabeller

Tabell 1. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

azametifos

66

1884

3346

2437

4059

3037

4630

3904

1269

204

cypermetrin

32

88

107

48

232

211

162

85

48

8

deltametrin

39

62

61

54

121

136

158

115

43

14

diflubenzuron

-

1413

1839

704

1611

3264

5016

5896

4824

1803

emamektin

81

41

22

105

36

51

172

259

232

128

teflubenzuron

-

2028

1080

26

751

1704

2 674

2509

4 209

293

hydrogen-peroksid (100%) (tonn)

 

308

3071

3144

2538

8262

31577

43246

26597

9277

 

Tabell 2. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

florfenikol

166

303

287

331

191

300

403

194

138

285

flumekvin

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

linkomycin/ spektinomycin (1:2)

70

43

57

0

0

0

0

0

0

0

oksolinsyre

681

926

308

212

1399

672

108

82

74

346

oksytetrasyklin

23

40

10

1

1

0

0

25

0

10

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

prazikvantel

91

29

11

137

423

460

625

942

518

380

 

Tabell 4. Midler mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann (kg aktiv substans)
 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

bronopol

751

508

1020

1003

1090

1418

1320

1733

1657

1461

malakittgrønt

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

formaldehyd1)

 

 

 

 

 

 

 

 

39815

46579

1): Formalin angitt som salg av legemiddelet Aquacen® som har markedsføringstillatelse til bruk på fisk i ett europeisk land, tillatt brukt på godkjenningsfritak i Norge (angitt som 100% konsentrasjon).

Tabell 5. Beroligende og bedøvende midler til fisk (kg aktiv substans)
 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Isoeugenol1)

26

34

68

96

134

323

4556

15570

10209

8087

Benzokain2)

800

800

800

1000

800

1100

1100

1100

1400

1800

Trikainmesilat (metakain)

2164

2379

2815

3449

3481

4262

4967

5440

5447

5504

1)Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk tom. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk. Tallene ble i 2013 korrigert fra volumprosent til vektprosent for alle år. Ordinær markedsføringstillatelse mai 2013.

2) Estimert salg

2016-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans) 
 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

florfenikol

139

166

303

287

331

191

300

403

194

138

flumekin

18

1

1

0

0

0

0

0

0

0

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

66

70

43

57

0

0

0

0

0

0

oksolinsyre

406

681

926

308

212

1399

672

108

82

74

oksytetracyklin

19

23

40

10

1

1

0

0

25

0

 

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

azametifos

 

66

1884

3346

2437

4059

3037

4630

3904

1269

cypermetrin

30

32

88

107

48

232

211

162

85

48

deltametrin

29

39

62

61

54

121

136

158

115

43

diflubenzuron

-

-

1413

1839

704

1611

3264

5016

5896

4824

emamektin

73

81

41

22

105

36

51

172

259

232

teflubenzuron

-

-

2028

1080

26

751

1704

2 674

2509

4 209

hydrogen-peroksid (100%) (tonn)

 

 

308

3071

3144

2538

8262

31577

43246

26597

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans) 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

fenbendazol

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

praziquantel

94

91

29

11

137

423

460

625

942

518

 

Tabell 4. Midler mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann (kg aktiv substans)

1) Formalin angitt som salg av legemiddelet Aquacen® som har markedsføringstillatelse til bruk på fisk i ett europeisk land, tillatt brukt på godkjenningsfritak i Norge (angitt som 100% konsentrasjon). 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

bronopol

493

751

508

1020

1003

1090

1418

1320

1733

1657

malakittgrønt

0,8

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

formaldehyd1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39815

 

Tabell 5. Beroligende og bedøvende midler til fisk (kg aktiv substans)
 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Isoeugenol1)

5,2

26

34

68

96

134

323

4556

15570

10209

Benzokain2)

700

800

800

800

1000

800

1100

1100

1100

1400

Trikainmesilat (metakain)

1269

2164

2379

2815

3449

3481

4262

4967

5440

5447

1)Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk tom. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk. Tallene ble i 2013 korrigert fra volumprosent til vektprosent for alle år. Ordinær markedsføringstillatelse mai 2013.

2) Estimert salg

 

2015-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

florfenikol

302

139

166

303

287

331

191

300

403

194

flumekin

7

18

1

1

0

0

0

0

0

0

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

50

66

70

43

57

0

0

0

0

0

oksolinsyre

1119

406

681

926

308

212

1399

672

108

82

oksytetracyklin

0

19

23

40

10

1

1

0

0

25

 

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

azametifos

 

 

66

1884

3346

2437

4059

3037

4630

3904

cypermetrin

49

30

32

88

107

48

232

211

162

85

deltametrin

23

29

39

62

61

54

121

136

158

115

diflubenzuron

-

-

-

1413

1839

704

1611

3264

5016

5896

emamektin

60

73

81

41

22

105

36

51

172

259

teflubenzuron

-

-

-

2028

1080

26

751

1704

2 674

2509

hydrogen-peroksid (100%) (tonn)

 

 

 

308

3071

3144

2538

8262

31577

43246

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

fenbendazol

27

1

0

0

0

0

0

0

0

0

praziquantel

145

94

91

29

11

137

423

460

625

942

 

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)
 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

bronopol

492

493

751

508

1020

1003

1090

1418

1320

1733

Malakittgrønt

0,9

0,8

0,6

0

0

0

0

0

0

0

 

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)
 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Benzokain1)

400

700

800

800

800

1000

800

1100

1100

1100

Isoeugenol2)

6,8

5,2

26

34

68

96

134

323

4556

15570

Trikainmesilat (metakain)

1248

1269

2164

2379

2815

3449

3481

4262

4967

5440

1) Estimert salg
2) Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk tom. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk. Ordinær markedsføringstillatelse mai 2013.

2014-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

florfenikol

202

302

139

166

303

2871

3311

191

300

403

flumekin

28

7

18

1

1

-

-

-

-

-

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

 

50

66

70

43

57

02

-

-

-

oksolinsyre

977

1119

406

681

926

308

212

1399

672

108

oksytetracyklin

8

-

19

23

40

10

1

1

-

-

1)Tallet for florfenikol er korrigert for 2010 og 2011
2) Tallet for lincomycin/spectinomycin er korrigert for 2011

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

azametifos

-

-

-

66

1884

3346

2437

4059

3037

4630

cypermetrin

45

49

30

32

88

107

48

232

211

162

deltametrin

16

23

29

39

62

61

54

121

136

158

diflubenzuron

-

-

-

-

1413

1839

704

1611

3264

5016

emamektin

39

60

73

81

41

22

105

36

51

172

teflubenzuron

-

-

-

-

2028

1080

26

751

1704

2 674

hydrogen-peroksid 100 % (tonn)

-

-

-

-

308

3071

3144

2538

8262

31577

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

fenbendazol

78

27

1

-

-

-

-

-

-

-

praziquantel

122

145

94

91

29

11

137

423

460

625

 

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

bronopol

377

492

493

751

508

1020

1003

1090

1418

1320

malakittgrønt3)

0,9

0,9

0,8

0,6

-

-

-

-

-

-

3) Har ikke gått til produksjon av matfisk

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

benzokain4)

400

400

700

800

800

800

1000

800

1100

1100

isoeugenol5)

-

6,8

5,2

26

34

68

96

134

323

4556

trikainmesilat (metakain)

960

1248

1269

2164

2379

2815

3449

3481

4262

4 967

4) Estimert salg
5)Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk tom. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk. Tallene er i 2013 korrigert fra volumprosent til vektprosent for alle år.

2013-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

florfenikol

111

202

302

139

166

303

2871

3311

191

300

flumekin

4

28

7

18

1

1

0

0

0

0

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

 

 

50

66

70

43

57

02

0

0

oksolinsyre

1035

977

1119

406

681

926

308

212

1399

672

oksytetracyklin

5

8

0

19

23

40

10

1

1

0

Totalt

1159

1215

1478

648

941

1313

662

544

1591

972

1)Tallet for florfenikol er korrigert for 2010 og 2011
2)Tallet for lincomycin/spectinomycin er korrigert for 2011

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

azametifos

 

 

 

 

66

1884

3346

2437

4059

3037

cypermetrin

55

45

49

30

32

88

107

48

232

211

deltametrin

17

16

23

29

39

62

61

54

121

136

diflubenzuron

-

-

-

-

-

1413

1839

704

1611

3264

emamektin

32

39

60

73

81

41

22

105

36

51

teflubenzuron

-

-

-

-

-

2028

1080

26

751

1704

Totalt

104

100

132

132

218

5516

6454

3374

6810

8403

hydrogen-peroksid (tonn)

 

 

 

 

 

308

3071

3144

2538

8262

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

fenbendazol

23

78

27

1

0

0

0

0

0

0

praziquantel

412

122

145

94

91

29

11

137

423

460

Totalt

435

200

172

95

91

29

11

137

423

460

 

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

bronopol

314

377

492

493

751

508

1020

1003

1090

1418

malakittgrønt3)

0,7

0,9

0,9

0,8

0,6

0

0

0

0

0

Totalt

315

378

493

494

752

508

1020

1003

1090

1418

3) Har ikke gått til produksjon av matfisk

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

benzokain4)

500

400

400

700

800

800

800

1000

800

1100

isoeugenol5)

2,6

-

6,8

5,2

26

34

68

96

134

323

trikainmesilat (metakain)

737

960

1248

1269

2164

2379

2815

3449

3481

4262

4) Estimert salg
5)Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk tom. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk. Tallene er i 2013 korrigert fra volumprosent til vektprosent for alle år.

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2014. 

2012-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

florfenikol

154

111

202

302

139

166

303

2871

3311

191

flumekin

60

4

28

7

18

1

1

0

0

0

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

 

 

 

50

66

70

43

57

02

0

oksolinsyre

546

1035

977

1119

406

681

926

308

212

1399

oksytetracyklin

45

5

8

0

19

23

40

10

1

1

Totalt

805

1159

1215

1478

648

941

1313

662

544

1591

1)Tallet for florfenikol er korrigert for 2010 og 2011

2) Tallet for lincomycin/spectinomycin er korrigert for 2011 

 

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

azametifos

 

 

 

 

 

66

1884

3346

2437

4059

cypermetrin

59

55

45

49

30

32

88

107

48

232

deltametrin

16

17

16

23

29

39

62

61

54

121

diflubenzuron

-

-

-

-

-

-

1413

1839

704

1611

emamektin

23

32

39

60

73

81

41

22

105

36

teflubenzuron

-

-

-

-

-

-

2028

1080

26

751

Totalt

98

104

100

132

132

218

5516

6454

3374

6810

hydrogen-peroksid (tonn)

 

 

 

 

 

 

308

3071

3144

2538

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

fenbendazol

2

23

78

27

1

0

0

0

0

0

praziquantel

232

412

122

145

94

91

29

11

137

423

Totalt

234

435

200

172

95

91

29

11

137

423

 

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)
 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

bronopol

422

314

377

492

493

751

508

1020

1003

1090

malakittgrønt3)

4,5

0,7

0,9

0,9

0,8

0,6

0

0

0

0

Totalt

427

315

378

493

494

752

508

1020

1003

1090

3) Har ikke gått til produksjon av matfisk

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)
 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

benzokain4)

500

500

400

400

700

800

800

800

1000

800

isoeugenol5)

1,6

2,6

-

6,8

5,2

26

34

68

96

134

trikainmesilat (metakain)

699

737

960

1248

1269

2164

2379

2815

3449

3481

4) Estimert salg

5) Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk tom. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk. Tallene er i 2013 korrigert fra volumprosent til vektprosent for alle år.

 

2011-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

florfenikol

205

154

111

202

302

139

166

303

275

336

flumekin

5

60

4

28

7

18

1

1

0

0

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

 

 

 

 

50

66

70

43

57

0

oksolinsyre

998

546

1035

977

1119

406

681

926

308

212

oksytetracyklin

11

45

5

8

0

19

23

40

10

1

Totalt

1219

805

1159

1215

1478

648

941

1313

649

549

 

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

azametifos

 

 

 

 

 

 

66

18841)

3346

2437

cypermetrin

62

59

55

45

49

30

32

88

107

48

deltametrin

23

16

17

16

23

29

39

62

61

54

diflubenzuron

-

-

-

-

-

-

-

1413

1839

704

emamektin

20

23

32

39

60

73

81

41

22

105

teflubenzuron

-

-

-

-

-

-

-

2028

1080

26

Totalt

105

98

104

100

132

132

218

5516

6454

3374

hydrogen-peroksid (tonn)

 

 

 

 

 

 

 

308

3071

31442)

1)Tallet er korrigert i forhold til fjorårets rapportering av ”Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett” p.g.a. manglende rapportering fra en grossist i 2009.
2) Endret 15.3.12, pga korreksjon av innrapporterte tall.  

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

fenbendazol

8

2

23

78

27

1

0

0

0

0

praziquantel

152

232

412

122

145

94

91

29

11

137

Totalt

160

234

435

200

172

95

91

29

11

137

 

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

bronopol

396

422

314

377

492

493

751

508

1020

1003

malakittgrønt

8

4,53)

0,73)

0,93

0,93)

0,83)

0,63)

0

0

0

Totalt

404

427

315

378

493

494

752

508

1020

1003

 3) Har ikke gått til produksjon av matfisk

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

benzokain4)

ca 500

ca 500

ca 500

ca 400

ca 400

ca 700

ca 800

ca 800

ca 800

ca 1000

isoeugenol5)

1

1,5

2,5

-

6,5

5

25

33

65

926)

trikainmesilat (metakain)

827

699

737

960

1248

1269

2164

2379

2815

3449

4) Beregnet salg til fiskeoppdrett.  Noe av solgt mengde benzokain kan ha blitt benyttet i humanmedisin.
5)Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk t.o.m. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk
6)  Endret 15.3.12, pga korreksjon av innrapporterte tall 

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2011. Data fra dette oppslaget kan fritt lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles forutsatt at det henvises til kilden på hver rapport, tabell eller figur.

2010-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle middel (kg aktiv substans)
 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Florfenikol

205

154

111

202

302

139

166

303

275

Flumekin

5

60

4

28

7

18

1

1

0

Lincomycin/ Spectinomycin (1:2)

 

 

 

 

50

66

70

43

57

Oksolinsyre

998

546

1035

977

1119

406

681

926

308

Oksytetracyklin

11

45

5

8

0

19

23

40

10

Totalt

1219

805

1159

1215

1478

648

941

1313

649

 

Tabell 2. Middel mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Azametifos

 

 

 

 

 

 

66

18841

3346

Cypermetrin

62

59

55

45

49

30

32

88

107

Deltametrin

23

16

17

16

23

29

39

62

61

Diflubenzuron

-

-

-

-

-

-

-

1413

1839

Emamektin

20

23

32

39

60

73

81

41

22

Teflubenzuron

-

-

-

-

-

-

-

2028

1080

Totalt

105

98

104

100

132

132

218

5516

6454

Hydrogen-peroksid

 

 

 

 

 

 

 

308 tonn

3071tonn

1Talet er korrigert i forhold til fjorårets rapportering av ”Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett” pga. manglande rapportering frå ein grossist i 2009.
2Endra 18.2.11. pga. korreksjon av innrapporterte tal

 

Tabell 3. Middel mot innvollsorm (kg aktiv substans)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fenbendazol

8

2

23

78

27

1

0

0

0

Praziquantel

152

232

412

122

145

94

91

29

11

Totalt

160

234

435

200

172

95

91

29

11Tabell 4. Middel mot sopp (kg aktiv substans)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Bronopol

396

422

314

377

492

493

751

508

1020

Malakittgrønt

8

4,53)

0,73)

0,93)

0,93)

0,83)

0,63)

0

0

Totalt

404

427

315

378

493

494

752

508

1020

 3Har ikkje gått til produksjon av matfisk 

 

Tabell 5. Middel for å bedøve (kg aktiv substans)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Benzokain4

ca 500

ca 500

ca 500

ca 400

ca 400

ca 700

ca 800

ca 800

ca 800

Isoeugenol5

1

1,5

2,5

-

6,5

5

25

33

65

Trikainmesilat (metakain)

827

699

737

960

1248

1269

2164

2379

2815

4Berekna sal til fiskeoppdrett. Benzokain blir òg nytta i humanmedisin.

5Isoeugenol er berre nytta i forsking

Opplysning om kjelde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2010. Data frå dette oppslaget kan fritt lagrast elektronisk, skrivast ut, gjerast mangfaldig og formidlast vidare føresett at det blir vist til kjelda på kvar rapport, tabell eller figur.

2009-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Florfenikol

109

205

154

111

202

302

139

166

303

Flumekin

7

5

60

4

28

7

18

1

1

Lincomycin/ Spectinomycin (1:2)

 

 

 

 

 

50

66

70

43

Oksolinsyre

517

998

546

1035

977

1119

406

681

926

Oksytetracyklin

12

11

45

5

8

0

19

23

40

Totalt

645

1219

805

1159

1215

1478

648

941

1313

 

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Azametifos

 

 

 

 

 

 

 

66

1460

Cypermetrin

69

62

59

55

45

49

30

32

88

Deltametrin

19

23

16

17

16

23

29

39

62

Diflubenzuron

-

-

-

-

-

-

-

-

1413

Emamektin

12

20

23

32

39

60

73

81

41

Hydrogenperoksid

 

 

 

 

 

 

 

 

308 tonn

Teflubenzuron

28

-

-

-

-

-

-

-

2028

Totalt

128

105

98

104

100

132

132

218

50921

1Hydrogenperoksid ikke inkludert

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fenbendazol

21

8

2

23

78

27

1

0

0

Praziquantel

100

152

232

412

122

145

94

91

29

Totalt

121

160

234

435

200

172

95

91

29

 

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bronopol

392

396

422

314

377

492

493

751

508

Malakittgrønt

7

8

4,52)

0,72)

0,92)

0,92)

0,82)

0,62)

0

Totalt

399

404

427

315

378

493

494

752

508

2Har ikke gått til produksjon av matfisk

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Benzokain3

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 400

ca 400

ca 700

ca 800

ca 800

Isoeugenol4

3

1

1,5

2,5

-

6,5

5

25

65

Klorbutanol

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Trikainmesilat (metakain)

440

827

699

737

960

1248

1269

21645

2379

3Beregnet salg til fiskeoppdrett.  Benzokain benyttes også i humanmedisin.
4Isoeugenol er bare benyttet i forskning
5Tallene er korrigert i forhold til fjorårets utgave av ”Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett”

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2009. Data fra dette oppslaget kan fritt lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles forutsatt at det henvises til kilden på hver rapport, tabell eller figur.

2008-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Florfenikol

109

205

154

111

202

302

139

166

Flumekin

7

5

60

4

28

7

18

1

Lincomycin/ Spectinomycin (1:2)

 

 

 

 

 

50

66

70

Oksytetracyklin

12

11

45

5

8

0

19

23

Oksolinsyre

517

998

546

1035

977

1119

406

681

Totalt

645

1219

805

1159

1215

1478

648

941

 

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Cypermetrin

69

62

59

55

45

49

30

32

Deltametrin

19

23

16

17

16

23

29

39

Emamektin

12

20

23

32

39

60

73

81

Azametifos

 

 

 

 

 

 

 

66

Teflubenzuron

28

-

-

-

-

-

-

-

Totalt

128

105

98

104

100

132

132

218

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fenbendazol

21

8

2

23

78

27

1

0

Praziquantel

100

152

232

412

122

145

94

91

Totalt

121

160

234

435

200

172

95

91

 

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Bronopol

392

396

422

314

377

492

493

751

Malakittgrønt

7

8

4,51)

0,71)

0,91)

0,91)

0,81)

0,61)

Totalt

399

404

427

315

378

493

494

752

1Har ikke gått til produksjon av matfisk 

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Benzokain2

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 400

ca 400

ca 700

ca 800

Isoeugenol3

3

1

1,5

2,5

-

6,5

54

25

Klorbutanol

1

-

-

-

-

-

-

-

Trikainmesilat (metakain)

440

827

699

737

960

12484

12694

2132

2Beregnet salg til fiskeoppdrett.  Benzokain benyttes også i humanmedisin.
3Isoeugenol er bare benyttet i forskning
4Tallene er korrigert i forhold til fjorårets utgave av ”Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett”

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2009. Data fra dette oppslaget kan fritt lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles forutsatt at det henvises til kilden på hver rapport, tabell eller figur. 

2007-tabeller

Antibakterielle midler (kg aktiv substans) 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Florfenikol

109

205

154

111

202

302

139

Flumekin

7

5

60

4

28

7

18

Lincomycin/ Spectinomycin (1:2)

 

 

 

 

 

50

67

Oksytetracyklin

12

11

45

5

8

0

19

Oksolinsyre

517

998

546

1035

977

1119

406

Totalt

645

1219

805

1159

1215

1478

649

 

 Lakselusmidler (kg aktiv substans) 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Cypermetrin

69

62

59

55

45

49

30

Deltametrin

19

23

16

17

16

23

29

Emamektin

12

20

23

32

39

60

73

Teflubenzuron

28

-

-

-

-

-

-

 

128

105

98

104

100

132

132

 

Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fenbendazol

21

8

2

23

78

27

1

Praziquantel

100

152

232

412

122

145

94

Totalt

121

160

234

435

200

172

95

 

 Soppmidler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bronopol

392

396

422

314

377

492

493

Malakittgrønt

7

8

4,51)

0,71)

0,91)

0,91)

0,81)

Totalt

399

404

427

315

378

493

494

1Har ikke gått til produksjon av matfisk

Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans) 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Benzokain2

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 400

ca 400

ca 700

Isoeugenol3

3

1

1,5

2,5

-

6,5

0

Klorbutanol

1

-

-

-

-

-

-

Trikainmesilat (metakain)

440

827

699

737

960

1216

1214

2Beregnet salg til fiskeoppdrett.  Benzokain benyttes også i humanmedisin.

3Isoeugenol er bare benyttet i forskning

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt 2007. Data fra dette oppslaget kan fritt lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles forutsatt at det henvises til kilden på hver rapport, tabell eller figur.

2006-tabeller

Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Florfenikol

109

205

154

111

202

302

Flumekin

7

5

60

4

28

7

Oksytetracyklin

12

11

45

5

8

0

Oksolinsyre

517

998

546

1035

977

1119

Totalt

645

1219

805

1159

1215

1428

 

Lakselusmidler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cypermetrin

69

62

59

55

45

49

Deltametrin

19

23

16

17

16

23

Teflubenzuron

28

-

-

-

-

-

Emamektin

12

20

23

32

39

60

Totalt

128

105

98

104

100

132

 

Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fenbendazol

21

8

2

23

78

27

Praziquantel

100

152

232

412

122

145

Totalt

121

160

234

435

200

172

Soppmidler (kg aktiv substans) 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Bronopol

392

396

422

314

377

492

Malakittgrønt

7

8

4,51)

0,71)

0,91)

0,91)

Totalt

399

404

427

315

378

493

1Har ikke gått til produksjon av matfisk

 

Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Benzokain2

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 400

ca 400

Klorbutanol

1

-

-

-

-

-

Metakain

440

827

699

737

960

1216

Isoeugenol3

3

1

1,5

2,5

-

6,5

2Beregnet salg til fiskeoppdrett.  Benzokain benyttes også i humanmedisin.
3Isoeugenol er bare benyttet i forskning

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt 2007. Data fra dette oppslaget kan fritt lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles forutsatt at det henvises til kilden på hver rapport, tabell eller figur.

2005-tabeller

Antibakterielle midler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

Florfenikol

109

205

154

111

202

Flumekin

7

5

60

4

28

Oksytetracyklin

12

11

45

5

8

Oksolinsyre

517

998

546

1035

977

Totalt

645

1219

805

1159

1215

 

Lakselusmidler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

Cypermetrin

69

62

59

55

45

Deltametrin

19

23

16

17

16

Teflubenzuron

28

-

-

-

-

Emamektin

12

20

23

32

39

Totalt

128

105

98

104

100

 

Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

Fenbendazol

21

8

2

23

78

Praziguantel

100

152

232

412

122

Totalt

121

160

234

435

200

 

Soppmidler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

Bronopol

392

396

422

314

377

Malakittgrønt

7

8

4,51)

0,71)

0,91)

Totalt

399

404

427

315

378

1Har ikke gått til produksjon av matfisk 

Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

Benzokain2

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 400

Klorbutanol

1

-

-

-

-

Metakain

440

827

699

737

960

Isoeugenol3

3

1

1,5

2,5

-

Totalt

944

1328

1201

1240

1360

2Beregnet salg til fiskeoppdrett.  Benzokain benyttes også i humanmedisin.
3Isoeugenol er bare benyttet i forskning

2014-tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

florfenikol

111

202

302

139

166

303

2871

3311

191

300

flumekin

4

28

7

18

1

1

0

0

0

0

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

   

50

66

70

43

57

02

0

0

oksolinsyre

1035

977

1119

406

681

926

308

212

1399

672

oksytetracyklin

5

8

0

19

23

40

10

1

1

0

Totalt

1159

1215

1478

648

941

1313

662

544

1591

972

1)Tallet for florfenikol er korrigert for 2010 og 2011
2) Tallet for lincomycin/spectinomycin er korrigert for 2011

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

azametifos

       

66

1884

3346

2437

4059

3037

cypermetrin

55

45

49

30

32

88

107

48

232

211

deltametrin

17

16

23

29

39

62

61

54

121

136

diflubenzuron

-

-

-

-

-

1413

1839

704

1611

3264

emamektin

32

39

60

73

81

41

22

105

36

51

teflubenzuron

-

-

-

-

-

2028

1080

26

751

1704

Totalt

104

100

132

132

218

5516

6454

3374

6810

8403

hydrogen-peroksid (tonn)

         

308

3071

3144

2538

8262

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

fenbendazol

23

78

27

1

0

0

0

0

0

0

praziquantel

412

122

145

94

91

29

11

137

423

460

Totalt

435

200

172

95

91

29

11

137

423

460

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

bronopol

314

377

492

493

751

508

1020

1003

1090

1418

malakittgrønt3)

0,7

0,9

0,9

0,8

0,6

0

0

0

0

0

Totalt

315

378

493

494

752

508

1020

1003

1090

1418

3) Har ikke gått til produksjon av matfisk

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

benzokain4)

500

400

400

700

800

800

800

1000

800

1100

isoeugenol5)

2,6

-

6,8

5,2

26

34

68

96

134

323

trikainmesilat (metakain)

737

960

1248

1269

2164

2379

2815

3449

3481

4262

4) Estimert salg
5)Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk tom. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk. Tallene er i 2013 korrigert fra volumprosent til vektprosent for alle år.

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2014.

 

Historikk

23.11.2022: Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med: Fra 2017 og til dag: Professor Kari Grave og professor Tor Einar Horsberg, NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi. 2013–2016: Professor Kari Grave, (kari.grave@nmbu.no) og professor Tor Einar Horsberg (tor.e.horsberg@nmbu.no), NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi. Alle år: NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi