Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forekomst av hjerte- og karsykdommer i 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Forekomst av hjerte- og karsykdommer i 2021

Artikkel

Forekomst av hjerte- og karsykdommer i 2021

Antallet registrert med hjerte- og karsykdommer er i 2021 tilbake til forventet nivå, viser tall fra Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet.

Antallet registrert med hjerte- og karsykdommer er i 2021 tilbake til forventet nivå, viser tall fra Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet.


Innhold på denne siden

Tilbake til forventet nivå

Tallene fra Hjerte- og karregisteret basert på data fra spesialisthelsetjenesten og Dødsårsaksregisteret for 2021 viser at 280 681 personer ble registrert med hjerte- og karsykdom i 2021. Dette er en økning på ca. 15 000 i forhold til det første pandemiåret 2020 hvor færre pasienter enn forventet ble registrert. Antallet registrert med Hjerte- og karsykdommer er i 2021 igjen innenfor det som en kunne forvente ut fra utviklingen vi har sett før pandemien (Figur 1).  

Nedgangen i personer registrert med akutt hjerneslag, akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer (forkammerflimmer) og hjertesvikt fortsetter. 

I løpet av siste tiårsperiode (2012-2021) har antallet personer per 100 000 (aldersstandardiserte rater) som totalt er blitt registrert med hjerteinfarkt per år gått ned med over 40 % (Figur 2, Tabell 1). I løpet av siste femårsperiode (2017-2021) har antallet nye pasienter (førstegangstilfeller) per 100 000 (aldersstandardiserte rater) med påvist hjerteinfarkt har gått ned med 5,3 % per år (Figur 2, Tabell 1). Tallene viser også en noe mindre, men stadig nedgang i antallet nye pasienter registrert med diagnosene akutt hjerneslag, atrieflimmer og hjertesvikt (ca. 2% per år). 

Atrieflimmer fortsatt lavere enn forventet

Fra 2012 til 2019 var det en relativt stabil trend i totalt antall personer per 100 000 med atrieflimmer, mens vi så en nedgang på syv prosent fra 2019 til 2020. Ratene for 2021 er noe høyere, men fortsatt lavere enn forventet ut fra trenden basert på data fra 2012-2019 (Figur 3). Hjerte- og karregisteret har imidlertid ikke opplysninger fra primærhelsetjenesten slik at komplettheten for pasienter med diagnoser for kroniske tilstander slik som for eksempel atrieflimmer, som for det meste håndteres i primærhelsetjenesten, er usikker. Det pågår et arbeid for å undersøke mulighetene for å innlemme data om hjerte- og karsykdommer også fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).  

Hva skyldes nedgangen i hjerte- og karsykdommer?

Positive endringer i risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol og røyking forklarer en stor del av nedgangen i hjerte- og karsykdommer. Årsaken til at antallet personer med atrieflimmer fortsatt er noe lavere enn forventet ut fra årene før pandemien er ikke kjent. Noe av nedgangen kan sannsynligvis forklares av at færre personer uten symptomer har fått påvist denne diagnosen også i 2021 som følge av færre behandlinger eller innleggelser for andre tilstander på sykehusene i 2021.   

Definisjoner

Nye pasienter (førstegangstilfeller): Sykdomstilfelle som ikke er registrert i Hjerte- og karregisteret i løpet av fem årganger forut for aktuelt diagnoseår.

Sykdomsdiagnosen er basert på hoved- eller bidiagnose registrert i spesialisthelsetjenesten (ved innleggelse eller poliklinisk besøk) og tall for forekomst inkluderer også diagnoser som er registrert som underliggende eller bidragende dødsårsak på dødsmelding. Se også definisjoner i Hjerte og -karregisterets statistikkbank.

Rater: Antall tilfeller i en populasjon dividert på antall personer som er i live og er under risiko for å få sykdommen i samme periode. Raten er uttrykt per 100 000 (personår).

Aldersstandardiserte rater: Befolkningsmengden og befolkningssammensetningen endres fra år til år og er forskjellig mellom ulike populasjoner. For å kunne sammenligne rater på tvers av populasjoner og over tid brukes aldersstandardisering. Raten blir justert (vektet) i forhold til en fastsatt standardbefolkning. Det er her brukt Eurostat sin standardpopulasjon fra 2013.

Underliggende dødsårsak: Den sykdom eller skade som startet rekken av de sykelige tilstander som ledet direkte til døden.

Prediksjonsintervall: 95% CI beregnet ut fra trenden for utviklingen mellom 2012–2019 (analyse av trenden for de åtte siste årene før covid-19 pandemiårene 2020 og 2021. Brukt som et mål på forventet utvikling for årene 2020 og 2021 ut fra årgangene før pandemiperioden.

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret inneholder opplysninger om personer med hjerte- og karsykdommer som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten (innleggelser og polikliniske besøk) og om dødsårsaker for personer med hjerte- og karsykdommer. Tallene som presenteres i denne artikkelen er basert på data fra spesialisthelsetjenesten og Dødsårsaksregisteret og er publisert i Hjerte- og karregisterets statistikkbank.

I Hjerte og -karregisterets statistikkbank presenteres antall og aldersstandardiserte rater for de hyppigste hjerte- og karsykdommene samt antall utførte hjerte- og karrelaterte prosedyrer (diagnostiske inngrep eller behandling).

Klikk på figuren nedenfor for å gjøre den større.

Figur 1. Pasienter registrert med sykdommer i sirkulasjonssystemet 2012–2021. Venstre: Antall. Høyre: Antall pasienter per 100 000 innbyggere per år (aldersstandardiserte rater, Eurostat 2013) med prediksjonsintervaller (95 % CI) basert på trenden ut fra 2012–2019. Basert på personer med hoved- eller bidiagnose registrert i spesialisthelsetjenesten eller som har diagnosen registrert som underliggende eller bidragende dødsårsak på dødsmelding
. Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 4. oktober 2022.
Figur 1. Pasienter registrert med sykdommer i sirkulasjonssystemet 2012–2021. Venstre: Antall. Høyre: Antall pasienter per 100 000 innbyggere per år (aldersstandardiserte rater, Eurostat 2013) med prediksjonsintervaller (95 % CI) basert på trenden ut fra 2012–2019. Basert på personer med hoved- eller bidiagnose registrert i spesialisthelsetjenesten eller som har diagnosen registrert som underliggende eller bidragende dødsårsak på dødsmelding . Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 4. oktober 2022.


Klikk på figuren nedenfor for å gjøre den større.

Figur 2. Pasienter med hjerneslag, hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt per år for perioden 2012–2021. Øverst: Antall pasienter totalt og antall nye pasienter (førstegangstilfeller) per år. Nederst: Antall pasienter totalt per 100 000 innbyggere per år og antall nye pasienter per 100 000 innbyggere per år (aldersstandardiserte rater, Eurostat 2013). Trendlinje viser modellert trend. Prosentangivelser er for nye pasienter i perioden 2017-2021. Logaritmisk skala. Basert på personer med hoved- eller bidiagnose registrert i spesialisthelsetjenesten eller som har diagnosen registrert som underliggende eller bidragende dødsårsak på dødsmelding. Modellert med hjelp av Joinpoint Regression Program, Version 4.5.0.1. June, 2017. https://surveillance.cancer.gov/joinpoint/. Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 4. oktober 2022
Figur 2. Pasienter med hjerneslag, hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt per år for perioden 2012–2021. Øverst: Antall pasienter totalt og antall nye pasienter (førstegangstilfeller) per år. Nederst: Antall pasienter totalt per 100 000 innbyggere per år og antall nye pasienter per 100 000 innbyggere per år (aldersstandardiserte rater, Eurostat 2013). Trendlinje viser modellert trend. Prosentangivelser er for nye pasienter i perioden 2017-2021. Logaritmisk skala. Basert på personer med hoved- eller bidiagnose registrert i spesialisthelsetjenesten eller som har diagnosen registrert som underliggende eller bidragende dødsårsak på dødsmelding. Modellert med hjelp av Joinpoint Regression Program, Version 4.5.0.1. June, 2017. https://surveillance.cancer.gov/joinpoint/. Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 4. oktober 2022

Tabell 1. Trender for totalt antall registrerte pasienter med sykdommer i sirkulasjonssystemet, hjerneslag, hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt (2012─2021), og for antall nye pasienter per 100 0000 som fikk hjerneslag, hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt (2017─2021) (aldersstandardiserte rater) [1].

 

Pasienter totalt

Nye pasienter (førstegangstilfeller)

Diagnose

Intervall

Årlig endring (%) (Totalt 2012-2021)

CI

Intervall

Årlig endring (%) (Totalt 2017-2021)

CI

Sykdommer i sirkulasjonssystemet totalt

2012─2021

-0,9 (8,1)

(-1,3; -0,6)

-

-

-

Akutt hjerneslag

2012─2021

-1,5 (13,5)

(-2,1; -0,8)

2017─2021

- 1,9 (-7,6)

(-3,1; -0,6)

Akutt hjerteinfarkt

2012─2019

- 4,4

(-4,8; -4,1)

2017─2021

- 5,3 (-21,2)

(-7,8; -2,7)

 

2019─2020

- 10,3

-

 

 

 

 

2020─2021

- 0,9

-

 

 

 

 

Hele perioden 2012─2021

-4,7 (42,3)

 

 

 

 

Atrieflimmer

2012─2019

0,2

 (0,1; 0,4)

2017─2021

- 2,2 (-8,8)

(-5,7; 1,4)

 

2019─2020

-6,7

-

 

 

-

 

2020─2021

1,7

-

 

 

 

 

Hele perioden 2012─2021

-0,4 (-3,6)

 

 

 

 

Hjertesvikt

2012─2021

- 0,0 (0,0)

(-0,6; 0,5)

2017─2021

- 2,1 (-8,4)

(-5,3; 1,1)

[1] Basert på personer med hoved- eller bidiagnose registrert i spesialisthelsetjenesten eller som har diagnosen registrert som underliggende eller bidragende dødsårsak på dødsmelding. Modellert med hjelp av Joinpoint Regression Program, Version 4.5.0.1. June, 2017. https://surveillance.cancer.gov/joinpoint/

Klikk på figuren nedenfor for å gjøre den større.

Figur 3. Pasienter registrert med diagnosene hjerneslag, hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt 2012–2021. Antall per 100 000 innbyggere (aldersstandardiserte rater) per år med prediksjonsintervaller (95 % CI) basert på trenden ut fra 2012–2019. Logaritmisk skala. Basert på personer med hoved- eller bidiagnose registrert i spesialisthelsetjenesten eller som har diagnosen registrert som underliggende eller bidragende dødsårsak på dødsmelding. Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 4. oktober 2022
Figur 3. Pasienter registrert med diagnosene hjerneslag, hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt 2012–2021. Antall per 100 000 innbyggere (aldersstandardiserte rater) per år med prediksjonsintervaller (95 % CI) basert på trenden ut fra 2012–2019. Logaritmisk skala. Basert på personer med hoved- eller bidiagnose registrert i spesialisthelsetjenesten eller som har diagnosen registrert som underliggende eller bidragende dødsårsak på dødsmelding. Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 4. oktober 2022

Antall personer med hjerte- og karsykdom i 2021

Statistikken fra Hjerte- og karregisteret viser at totalt 369 420 pasienter ble registrert i Hjerte- og karregisteret i 2021.

Hjerneslag 2021

Akutt hjerneslag.PNG
 • I Hjerte- og karregisteret ble det registrert 13 997 pasienter med diagnosen akutt hjerneslag i 2021.
 • 10 118 av disse var nye pasienter som ikke har blitt registrert med diagnosen i løpet av de fem forutgående årene.
 • 46 prosent av pasientene som fikk førstegangs hjerneslag i 2021 var kvinner.
 • Median alder for kvinner og menn med førstegangs hjerneslag var henholdsvis 79 og 74 år.

 

Hjerteinfarkt 2021

Akutt hjerteinfarkt.PNG
 • I Hjerte- og karregisteret ble det registrert 13 643 pasienter med diagnosen akutt hjerteinfarkt i 2021.
 • 11 548 av disse var nye pasienter som ikke har blitt registrert med diagnosen i løpet av de fem forutgående årene.
 • 35 prosent av pasientene som fikk førstegangs hjerteinfarkt i 2021 var kvinner.
 • Median alder for kvinner og menn med førstegangs hjerteinfarkt var henholdsvis 77 og 69 år.

Atrieflimmer 2021

Atrieflimmer.PNG
 • I Hjerte- og karregisteret ble det registrert 62 385 pasienter med diagnosen atrieflimmer i 2021.
 • 21 576 av disse pasientene har ikke blitt registrert med denne diagnosen i løpet av de fem forutgående årene.
 • 41 prosent av pasientene som fikk førstegangs atrieflimmer i 2021 var kvinner.
 • Median alder for kvinner og menn med førstegangs atrieflimmer var henholdsvis 79 og 74 år.

Hjertesvikt 2021

Hjertesvikt.PNG
 • I Hjerte- og karregisteret ble det registrert 37 042 pasienter med hjertesvikt i 2021.
 • 15 729 av disse pasientene har ikke blitt registrert med denne diagnosen i løpet av de fem forutgående årene.
 • 45 prosent av pasientene som fikk førstegangs hjertesvikt i 2021 var kvinner.
 • Median alder for kvinner og menn med førstegangs hjertesvikt var henholdsvis 83 og 77 år.

Tabell 2. Totalt antall pasienter registrert med sykdommer i sirkulasjonssystemet og totalt antall og antall nye pasienter med hjerneslag, hjerteinfarkt, atrieflimmer, hjertesvikt og angina pectoris.

Diagnose

Totalt antall pasienter

Førstegangstilfeller

 

2012

2020

2021

2017

2020

2021

Sykdommer i sirkulasjonssystemet 

257 697

265 161

280 681

-

-

-

Akutt hjerneslag

14212

13957

13997

9997

10121

10118

Akutt hjerteinfarkt

17996

13476

13643

12983

11294

11548

Atrieflimmer

54610

59848

62385

21054

20322

21576

Hjertesvikt

32008

35246

37042

15290

14975

15729

Angina pectoris

24002

14389

14534

8995

7752

7765