Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tall for covid-19-assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tall for covid-19-assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2021

Artikkel

Tall for covid-19-assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2021

I 2021 døde 41.676 personer bosatt i Norge, og av disse har Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet registrert 979 covid-19-assosierte dødsfall. For de fleste covid-19-assosierte dødsfallene, er det også registrert kroniske sykdommer på dødsmeldingen. Tall for covid-19-sykdom er lagt til som en egen kategori i statistikkbanken. Disse inkluderer i 2021 også dødsfall assosiert med covid-19-vaksine.

I 2021 døde 41.676 personer bosatt i Norge, og av disse har Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet registrert 979 covid-19-assosierte dødsfall. For de fleste covid-19-assosierte dødsfallene, er det også registrert kroniske sykdommer på dødsmeldingen. Tall for covid-19-sykdom er lagt til som en egen kategori i statistikkbanken. Disse inkluderer i 2021 også dødsfall assosiert med covid-19-vaksine.


Innhold på denne siden

Skrevet av overlegene Kari Anne Sveen og Guttorm Raknes, Dødsårsaksregisteret.

Koding av covid-19-dødsfall i Dødsårsaksregisteret

WHO har opprettet egne ICD-10 koder for Covid-19 sykdom som også brukes i dødsårsaksstatistikk (tabell 1).

Tabell 1: Oversikt over koder for Covid-19-sykdom brukt i dødsårsaksstatistikken*

Kode

Beskrivelse

Bruk i dødsårsaksstatistikk

U07.1

Covid-19-sykdom med påvist virus

Underliggende og medvirkende

U07.2

Covid-19-sykdom med mistenkt virus

Underliggende og medvirkende

U09.9

Post Covid-19-tilstand

Kun medvirkende, ellers blir den omkodet til U07.1

U10.9

Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med Covid-19

Underliggende og medvirkende

U12.9

Covid-19 vaksiner som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning

Underliggende og medvirkende

*Kilde: WHO

Covid-19 som underliggende dødsårsak

De fleste covid-19-assosierte dødsfallene var laboratoriebekreftet (påvist SARS-CoV-2-virus). Det var 843 personer som hadde covid-19 og 19 personer med bivirkning av covid-19-vaksine som underliggende dødsårsak. Forenklet kan man si at for disse dødsfallene anses dette som den viktigste faktoren som ledet til døden, uten at man kan si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt til dødsfallet. 

Tabell 2 viser tallene for koronarelaterte dødsfall registrert i Dødsårsaksregisteret i 2021 for bosatte i Norge. Tall for underliggende dødsårsaker hos bosatte vises også i Dødsårsaksregisterets statistikkbank.

Tabell 2. Tall for Covid-19-assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2021*

 

Totalt  

Bosatte  

Covid-19: alle assosierte dødsfall  

987

979

SARS-CoV-2 påvist 

941 

933 

SARS-CoV-2 ikke påvist 

Covid-19-vaksine

41

41

Covid-19: underliggende dødsårsak  

870 

862 

SARS-CoV-2 påvist 

851 

843 

SARS-CoV-2 ikke påvist 

Covid-19-vaksine

19

19

*Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, 9. juni 2022

Koronarelaterte dødsfall publiseres også jevnlig som en del av koronastatistikken:

I 2021 ble koronarelaterte dødsfall oppdatert fra MSIS og inkluderte bare dødsfall med en bekreftet SARS-CoV-2 prøve i MSIS-registeret. Overvåkingen ble endret fra uke 10 2022 til å også inkludere dødsfall uten en bekreftet SARS-CoV-2 prøve i MSIS, med tilbakevirkende kraft fra starten av pandemien.

Det vil kunne være noe diskrepans mellom tallene som utgis på koronastatistikksiden og det som rapporteres her da Dødsårsaksregisteret i tillegg inkluderer dødsfall knyttet til mistenkt smitte med SARS-CoV-2 virus (U07.2). For 2021 er bivirkning av covid-19 vaksine også inkludert som dødsårsak (U12.9).

 I tillegg skilles det i Dødsårsaksregisteret mellom underliggende og medvirkende dødsårsak.

Tallene fra Dødsårsaksregisteret bygger på dødsmeldinger fra leger og gjenspeiler legens vurdering av dødsårsak, i kombinasjon med internasjonale regler for dødsårsakskoding utgitt av WHO. Du finner mer informasjon om dette her:

Dødsårsaksregisteret registrer i tillegg til dødsfall med påvist smitte, også dødsfall knyttet til mistenkt smitte med SARS-CoV-2 virus (U07.2). For 2021 er bivirkning av covid-19 vaksine også inkludert som dødsårsak (U12.9).  

Kroniske sykdommer på dødsmeldingen

Flere kroniske tilstander har vært forbundet med alvorlige forløp av covid-19-sykdom. For de fleste covid-19-assosierte dødsfall, er det også registrert kroniske sykdommer på dødsmeldingen.

I tabell 3 vises en oversikt over de vanligste kroniske sykdommer eller grupper av sykdommer som er registrert ved covid-19-assosierte dødsfall.

Tabell 3. Prosent av alle covid-19-assosierte dødsfall hvor andre dødsårsaker er registrert på dødsmeldingen*

Dødsårsaksgruppe

Andel med kronisk sykdom blant covid-19-assosierte dødsfall

Hjerte-karsykdom

49 %

Kronisk lungesykdom

36 %

Demens

17%

Diabetes

12 %

Kreft

15 %

*Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, 9. juni 2022

Hvert dødsfall telles i flere av kategoriene hvis det er oppgitt flere kroniske sykdommer på meldingen. Den største gruppen er hjerte- og karsykdommer som er registrert på 49 prosent av meldingene, etterfulgt av kronisk lungesykdom (36 %) og demens (17 %).

Det er kun 35 (3 %) av dødsfall der ingen av disse fem store dødsårsakene er rapportert samtidig med covid-19-sykdom på dødsmeldingen. Dette betyr ikke nødvendigvis at avdøde da ikke hadde noen av disse sykdommene, men legen har i så fall vurdert at de ikke har bidratt til dødsfallet.

I alle aldersgrupper er det for de fleste covid-19-assosierte rapportert kroniske sykdommer på dødsmeldingene. Et unntak er demens som nesten utelukkende er registrert hos de over 70 år. For hjerte-karsykdom var de fleste registrerte dødsfall hos de over 60 år (92%). Tilsvarende var 90 prosent med kronisk lungesykdom over 60 år med samtidig registrert covid-19-assosierte dødsfall.

I Dødsårsaksregisteret er det ikke data på hvor mange av de døde som var vaksinert eller uvaksinert.  For dødsfall totalt (uten covid-19) var andelen for andre kroniske sykdommer rapportert på dødsmeldingene hhv hos 46% for hjerte-karsykdommer, 18% kronisk lungesykdom, 17% for demens, 6% med diabetes og 29% med kreft.

Sesongvariasjon, geografi, aldersfordeling, kjønnsfordeling og dødssted

Figur 1: Covid-19-assosierte dødsfall per måned i 2021 hos bosatte (blå kolonner). 2020 (i grå kolonner) til sammenlikning.
Figur 1: Covid-19-assosierte dødsfall per måned i 2021 hos bosatte (blå kolonner). 2020 (i grå kolonner) til sammenlikning.

Det høyeste antall dødsfall var i desember (216), men det var også høye tall i november (194) og januar 2021(123). 

Det er registrert flere dødsfall enn forventet («overdødelighet») i åtte uker i månedene før årsskiftet. Utover dette, har antall ukentlig antall dødsfall vært på forventet og under forventet nivå, gjennom hele pandemien.

Figur 2: Andel covid-19-assosierte dødsfall i 2021 fordelt på fylke hos bosatte.
Figur 2: Andel covid-19-assosierte dødsfall i 2021 fordelt på fylke hos bosatte.

Viken (33 %) er det fylke hvor det er registrert flest dødsfall, etterfulgt av Oslo (21 %) og Vestland og Vestfold og Telemark (7 %).

Figur 3: Andel covid-19-assosierte dødsfall i 2021(blå kolonner) fordelt på aldersgrupper hos bosatte. 2020 (i grått) til sammenlikning. Kilde: Dødsårsaksregisteret, FHI
.
Figur 3: Andel covid-19-assosierte dødsfall i 2021(blå kolonner) fordelt på aldersgrupper hos bosatte. 2020 (i grått) til sammenlikning. Kilde: Dødsårsaksregisteret, FHI .

Hovedparten av dødsfallene skjedde i de eldre aldersgruppene med flest dødsfall i gruppen 80-89 år med 282 (33 %) og i alderen 70-79 år med 220 dødsfall (26 %). 149 dødsfall er registrert i aldersgruppen under 70 år. For 2020 var dette tallet 80.

Gjennomsnittsalderen for alle covid-19-assosierte dødsfall var 78 år for menn og 82 år for kvinner, samlet for begge kjønn 80 år. Andelen menn var 54 prosent. Til sammenlikning var gjennomsnittsalderen for alle covid-19-assosierte dødsfall 78,4 for menn og 84,4 for kvinner, samlet for begge kjønn 81,5 år. Andelen menn var 51 prosent i 2020.

Figur 4: Covid-19-assosierte dødsfall i 2021 fordelt på dødssted. Kilde: Dødsårsaksregisteret, FHI.
Figur 4: Covid-19-assosierte dødsfall i 2021 fordelt på dødssted. Kilde: Dødsårsaksregisteret, FHI.

Halvparten (50%) av de covid-19-assosierte dødsfallene skjedde på sykehus i 2021. I 2020 var det flest dødsfall (57 %) på annen helseinstitusjon. 43 prosent av dødsfallene som er registrert, skjedde på annen helseinstitusjon i 2021. Dødsårsaksregisteret har ingen egen kategori for dødsfall på sykehjem. De fleste av dødsfallene i «annen helseinstitusjon» er dødsfall på sykehjem.

Dødsfall relatert til covid-19 vaksiner

Dødsfall relatert til covid-19 vaksine er fordelt på 19 med underliggende dødsårsak og 22 med medvirkende dødsårsak. De fleste dødsfallene ble meldt fra mars og april 2021. Gjennomsnittsalderen for alle vaksinerelaterte dødsfall var 79 år.

Underliggende dødsårsak

Gjennomsnittsalderen for vaksinerelaterte dødsfall hvor covid-19 vaksine var rapporter som underliggende årsak var 77 år.  Av de 19 rapporterte dødsfallene er det hos de fleste rapportert kroniske sykdommer, blant annet demens, nyresykdom, kronisk lungesykdom og kreft. Ved fire tilfeller er det rapportert trombocytopeni, hjerneblødning- eller infarkt på dødsmeldingen.

Medvirkende dødsårsak

Gjennomsnittsalderen for vaksinerelaterte dødsfall rapportert som medvirkede årsak var 82 år. Det er få bivirkninger oppgitt fra legen når vaksinebivirkning er oppgitt under medvirkende dødsårsak. Underliggende dødsårsaker rapportert hos flest er demens, hjertesykdom, KOLS og kreft.

Andel elektroniske innmeldinger

I fra mars 2020 oppfordret FHI alle kommuner og helseforetak til å melde covid-19 dødsfall elektronisk. Andelen elektroniske meldinger steg raskt. I løpet av 2021 ble 85 prosent av covid-19 dødsfallene meldt elektronisk, alle de resterende 15 prosent er meldt i papirversjon.

Økende andel elektroniske meldinger gjør det mulig å få en raskere oppdatering av tallene i Dødsårsaksregisteret og forskjellen i tid for innrapportering av covid-19 dødsfall i forhold til andre kilder som for eksempel varslingsplikt til MSIS har blitt vesentlig mindre i løpet av året.

Definisjoner

Underliggende dødsårsak

Den underliggende dødsårsaken er definert som den dødsårsaken som startet rekken av hendelser som førte til døden. De øvrige dødsårsakene som legen har angitt på meldingen registreres også i Dødsårsaksregisteret. Utvelgelsen av den underliggende dødsårsaken følger komplekse internasjonale regler fastsatt av WHO.

Det kan være avgjørende hvor på meldingen legen har angitt en dødsårsak, for om den velges ut som underliggende dødsårsak eller ikke. Denne utvelgelsen sier ikke noe om hvor mye hver dødsårsak har bidratt til dødsfallet.

Medvirkende dødsårsak

Vesentlige tilstander som kan ha bidratt til dødens inntreden, men uten å stå i direkte årsaksforhold til den tilstand som forårsaket døden. Ved flere tilstander, skal den mest betydningsfulle angis først.

Dødsårsaker

ICD-10-koder for hver dødsårsaksgruppe som er angitt i artikkelen

Dødsårsak

ICD-10-kode

Covid-19-assosierte dødsfall

U071, U072, U109, U129

Kreft

C00-C97

Hjerte-karsykdom

I00-I99

Kronisk lungesykdom

J30-J99

Diabetes

E10-E14

Demens

F01, F03, G30, F05.1