Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tall for covid-19 assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tall for covid-19 assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2020

Artikkel

Tall for covid-19 assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2020

Siden pandemien kom til Norge, har Dødsårsaksregisteret aktivt prioritert å kode innkomne dødsattester hvor covid-19-sykdom er angitt som dødsårsak på dødsattesten. Tall for covid-19 sykdom er lagt til som en egen kategori i statistikkbanken. Ni av ti med covid-19 sykdom hadde dette som viktigste dødsårsak i 2020.

covid_19.jpg

Siden pandemien kom til Norge, har Dødsårsaksregisteret aktivt prioritert å kode innkomne dødsattester hvor covid-19-sykdom er angitt som dødsårsak på dødsattesten. Tall for covid-19 sykdom er lagt til som en egen kategori i statistikkbanken. Ni av ti med covid-19 sykdom hadde dette som viktigste dødsårsak i 2020.


Innhold på denne siden

Koding av covid-19-dødsfall i Dødsårsaksregisteret

WHO har opprettet egne ICD-10 koder for Covid-19 sykdom som også brukes i dødsårsaksstatistikk (tabell 1)

Tabell 1: Oversikt over koder for Covid-19-sykdom brukt i dødsårsaksstatistikken

Kode

Beskrivelse

Bruk i dødsårsaksstatistikk

U07.1

Covid-19-sykdom med påvist virus

Underliggende og medvirkende

U07.2

Covid-19-sykdom med mistenkt virus

Underliggende og medvirkende

U09.9

Post Covid-19-tilstand

Kun medvirkende, ellers blir den omkodet til U07.1

U10.9

Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med Covid-19

Underliggende og medvirkende

Kilde: World Health Organization

Nøkkeltallene for koronaassosierte dødsfall som publiseres på fhi.no oppdateres fra MSIS. Per 08.06.2021 var dette tallet 785 . Dette er dødsfall med påvist smitte og inkluderer også ikke-bosatte. Tall fra dødsårsaksregisteret er en av kildene til dette tallet. Det vil forekomme noe diskrepans mellom tallene som utgis av MSIS og de som registreres i Dødsårsaksregisteret da kilder, meldegang, meldehastighet og kriterier varierer noe. Elektronisk innmelding av dødsårsak har bidratt til å redusere denne diskrepansen betraktelig. Tallene fra Dødsårsaksregisteret bygger på dødsmeldinger fra leger og gjenspeiler legens vurdering av dødsårsak, i kombinasjon med internasjonale regler for dødsårsakskoding utgitt av WHO. Du finner mer informasjon om dette her:

Dødsårsaksregisteret registrer i tillegg til dødsfall med påvist smitte, også dødsfall knyttet til mistenkt smitte med SARS-CoV-2 virus (U07.2). I tillegg skilles det i Dødsårsaksregisteret mellom underliggende og medvirkende dødsårsak.

Tabell 2 viser tallene for koronarelaterte dødsfall registrert i Dødsårsaksregisteret i 2020 for bosatte og ikke-bosatte. Tall for bosatte vises også i Dødsårsaksregisterets statistikkbank.

 

Tabell 2. Tall for Covid-19 assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2020
 

Totalt

Bosatte

Ikke-bosatte

Alle Covid-19 assosierte

459

455

4

SARS-CoV-2 påvist

447

443

4

SARS-CoV-2 ikke påvist

12

12

0

Covid-19 som underliggende dødsårsak

415

411

4

SARS-CoV-2 påvist

414

410

3

SARS-CoV-2 ikke påvist

1

1

0

Covid-19 som medvirkende dødsårsak

44

44

0

Covid-19-dødsfall fra MSIS

458

456

2

Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, 10.juni 2021

Covid-19 som underliggende dødsårsak

De fleste covid-19 assosierte dødsfallene var laboratoriebekreftet (påvist SARS-CoV-2-virus). Av de 459 dødsfallene som er registrert for 2020 er 415 (90 %) registeret med covid-19 som underliggende dødsårsak. Forenklet kan man si at for disse dødsfallene anses covid-19 som den viktigste faktoren som ledet til døden, uten at man kan si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt til dødsfallet. En av disse hadde mistenkt, men ikke påvist covid-19 virus. Andelen samsvarer med tallene for mars-mai 2020, som ble publisert i september 2020.

Elektronisk innmelding

I mars 2020 oppfordret FHI alle kommuner og helseforetak til å melde covid-19 dødsfall elektronisk. Andelen elektroniske meldinger steg raskt. Totalt ble 187 (41 %) av covid-19 dødsfallene meldt elektronisk i 2020, med en vesentlig høyre andel i slutten av året enn i starten. I desember ble 64 prosent av covid-19 dødsfallene meldt elektronisk. Økende andel elektroniske meldinger gjør det mulig å få en raskere oppdatering av tallene i Dødsårsaksregisteret og forskjellen i tid for innrapportering av covid-19 dødsfall i forhold til andre kilder som for eksempel varslingsplikt til MSIS har blitt vesentlig mindre i løpet av året.

Kroniske sykdommer på dødsmeldingen

Flere kroniske tilstander har vært forbundet med alvorlige forløp av covid-19-sykdom. For de fleste covid-19-assosierte dødsfall, er det også registrert kroniske sykdommer på dødsmeldingen.

I tabell 3 vises en oversikt over noen utvalgte kroniske sykdommer eller grupper av sykdommer som er registrert ved covid-19-assosierte dødsfall. Hvert dødsfall telles i flere av kategoriene hvis flere kroniske sykdommer er oppgitt på meldingen. Den største gruppen er hjerte- og karsykdommer som er registrert på 56 prosent av meldingene, etterfulgt av kronisk lungesykdom (36 %) og demens (29 %). Les om definisjoner av dødsårsakene.

Det er kun 31 (8 %) dødsfall der ingen av disse fem store dødsårsaken er rapportert samtidig med covid-19-sykdom på dødsmeldingen. Dette betyr ikke nødvendigvis at avdøde da ikke hadde noen av disse sykdommene, men legen har i så fall vurdert at de ikke har bidratt til dødsfallet. Tallene samsvarer med det vi fant ved opptellingen for mars til mai 2020 i september 2020.

Tabell 3. Prosent av covid-19-assosierte dødsfall hvor andre dødsårsaker er registrert på dødsmeldingen

Dødsårsaksgruppe

Andel med kronisk sykdom

Hjerte-karsykdom

56 %

Kronisk lungesykdom

36 %

Demens

29 %

Diabetes

12 %

Kreft

13 %

Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, 10. juni 2021

I alle aldersgrupper er det for de fleste covid-19 assosierte rapportert kroniske sykdommer på dødsmeldingene. Unntakene er demens som nesten utelukkende er registrert hos de over 70 år. For de over 70 år er hjerte-karsykdom registrert på 57 prosent av meldingene, mens det for de under 70 år er registrert på 49 prosent av meldingene. Kronisk lungesykdom er registrert ved litt flere dødsfall hos de under 70 år (46 %) enn hos de over 70 år (34 %) (fig. 1).

Sesongvariasjon, geografi, aldersfordeling, kjønnsfordeling og dødssted

Figur 1: Covid-19 assosierte dødsfall per måned i 2020 hos bosatte.
Figur 1: Covid-19 assosierte dødsfall per måned i 2020 hos bosatte.

Det høyeste antall dødsfall var i april (170), men det var også høye tall i november (71) og desember (101).

Figur 2: Andel covid-19 assosierte dødsfall i 2020 fordelt på fylke hos bosatte.
Figur 2: Andel covid-19 assosierte dødsfall i 2020 fordelt på fylke hos bosatte.

Viken (41 %) er det fylke hvor det er registrert flest dødsfall, etterfulgt av Oslo (25 %) og Vestland (14 %).

Figur 3: Andel covid-19 assosierte dødsfall i 2020 fordelt på aldersgrupper hos bosatte. KIlde: Dødsårsaksregisteret, FHI.
Figur 3: Andel covid-19 assosierte dødsfall i 2020 fordelt på aldersgrupper hos bosatte. KIlde: Dødsårsaksregisteret, FHI.

Hovedparten av dødsfallene skjedde i de eldre aldersgruppene med flest dødsfall i gruppen 80-89 år (35 %) og i 90+ år (28 %). 80 dødsfall er registrert i aldersgruppen under 70 år. Gjennomsnittsalderen for alle covid-19-assosierte dødsfall var 78,4 for menn og 84,4 for kvinner, samlet for begge kjønn 81,5 år. Andelen menn var 51 prosent.

Figur 4: Covid-19 assosierte dødsfall i 2020 fordelt på dødssted. Kilde: Dødsårsaksregisteret, FHI.
Figur 4: Covid-19 assosierte dødsfall i 2020 fordelt på dødssted. Kilde: Dødsårsaksregisteret, FHI.

De fleste covid-19-assosierte dødsfallene skjedde i annen helseinstitusjon (57 %). Dødsårsaksregisteret har ingen egen kategori for dødsfall på sykehjem. Disse dødsfallene kommer inn under kategorien «annen helseinstitusjon». Hovedparten av dødsfallene i denne kategorien er dødsfall på sykehjem. 40 prosent av dødsfallene som er registrert, skjedde på sykehus.

Definisjoner

Underliggende dødsårsak

Den underliggende dødsårsaken er definert som den dødsårsaken som startet sekvensen av hendelser som førte til døden. De øvrige dødsårsakene som legen har angitt på meldingen registreres også i Dødsårsaksregisteret. Utvelgelsen av den underliggende dødsårsaken følger komplekse internasjonale regler fastsatt av WHO.

Det kan være avgjørende hvor på meldingen legen har angitt en dødsårsak, for om den velges ut som underliggende dødsårsak eller ikke. Denne utvelgelsen sier ikke noe om hvor mye hver dødsårsak har bidratt til dødsfallet.

Dødsårsaker

ICD-10-koder for hver dødsårsaksgruppe som er angitt i artikkelen.

Dødsårsak

ICD-10-kode

Covid-19-assosierte dødsfall

U071, U072, U109

Kreft

C00-C97

Hjerte-karsykdom

I00-I99

Kronisk lungesykdom

J30-J99

Diabetes

E10-E14

Demens

F01, F03, G30, F05.1