Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler - arkivert

Studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler unntas fra avstandskravet under undervisning fra semesterstart høsten 2021.

Studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler unntas fra avstandskravet under undervisning fra semesterstart høsten 2021.


Innhold på denne siden

Høsten 2021 vil ansatte og de fleste av studentene ha fått tilbud om vaksinasjon, og det er mulig å gjennomføre fysisk undervisning. Studentene bør ha full tilgang til lesesaler og andre fasiliteter. Det gis også fritak fra avstandskrav under selve undervisningen, slik at universitetene og høyskolene kan planlegge for tilnærmet normal undervisning.

Her presenteres råd om tiltak som kan benyttes for å begrense smittespredning.

Råd om smittevern

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg.
 2. God hånd- og hostehygiene, og godt renhold.
 3. Kontaktreduserende tiltak.

Syke personer skal holde seg hjemme. Dette gjelder selv ved lette luftveissymptomer. Se råd til deg som mistenker at du kan være syk med covid-19.

Økt fysisk avstand mellom personer reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Hostehygiene og å holde avstand begrenser dråpesmitte, mens håndhygiene og godt renhold hindrer indirekte kontaktsmitte.

Se råd om håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og råd om rengjøring til sektorer utenfor helsetjenesten.

Situasjonen på læresteder for høyere utdanning kan sammenlignes med en arbeidsplass. For både studenter og ansatte, inkludert stipendiater og postdoktorer gjelder de samme rådene som i arbeidslivet generelt.

Se Råd til arbeidsplasser for mer informasjon. 

For Folkehøyskoler henvises også til Veileder om smittevern for videregående skole (Utdanningsdirektoratet). Her finnes også råd for skoler der elevene bor på internat.

Vurderinger og kontaktreduserende tiltak for universiteter, høyskoler og fagskoler

Redusert kontakt med andre er et tiltak som vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer og redusere antall personer som samles.

 • Det bør fortsatt legges til rette for at alle kan holde minst én meters avstand i lokaler der man ikke gjennomfører undervisning (lesesaler, kantine og fellesarealer).
 • Under selve undervisningen kan avstandsanbefalingen fravikes, slik at universitetene og høyskolene kan planlegge for tilnærmet normal undervisning.
 • Utdanningsinstitusjoner bør ha oversikt over hvor elever/studenter sitter, eventuelt ha faste plasser. Dette for å lette smittesporingsarbeidet.
 • Arrangementer og samlinger må følge de gjeldende anbefalinger, se Arrangementer, samlinger og aktiviteter. Dette gjelder også arrangementer organisert av studentene.
 • Fra 16. august 2021 kan personer under 18 år teste seg i stedet for å gå i smittekarantene. Kommunelegen kan også avgjøre at personer over 18 år kan få unntak fra smittekarantene ved testing. Ordningen er særlig ment for å legge til rette for opplærings- og utdanningsvirksomheter. Hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den smittede (for eksempel kjæreste) må fremdeles gjennomføre smittekarantene. Se også: Testing kan i noen tilfeller erstatte smittekarantene for barn og unge (Helsedirektoratet).    

Det enkelte lærested bør gjennomgå egne rutiner og legge til rette for at smittevernrådene kan følges. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en generell smittevernveileder som ulike organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere tilpasset sin aktivitet. Malen kan brukes og tilpasses for universiteter, høyskoler og fagskoler. Det er også utviklet egne bransjestandarder som vil være relevante for enkelte læresteder. Se Mal for smittevernveileder. Universiteter og høyskoler som underviser i helsefag må også forholde seg til gjeldende anbefalinger for helsepersonell.

Hvis covid-19 påvises hos en student eller ansatt, er det de lokale helsemyndigheter som er ansvarlige for smittesporingen. De kan ha behov for bistand fra lærestedet for å kartlegge kontakter.

Forsterkede tiltak ved høy smitterisiko

I områder med høy smitterisiko kan lokale eller nasjonale myndigheter anbefale forsterkede smitteverntiltak. Følgende tiltak er aktuelle:

 • Forsterke tiltak for å sikre minst én meters avstand mellom personer.
 • Undervisning i mindre, faste grupper kan gjennomføres i tillegg til digital undervisning for å gi tilbud om regelmessig fysisk undervisning til alle studenter.
 • Delvis digital undervisning.
 • Unngå arrangementer, større forelesninger og møter.
 • Stenge kantiner og andre områder der studenter og ansatte samles. Bibliotek og lesesaler kan holdes åpne med smitteverntiltak inkludert avstandskrav og antallsbegrensning.
 • Følge lokale råd om munnbind i fellesområder hvis det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Særskilt om helsefagutdanninger

Helsefagstudenter kan gjennomføre praksisopphold i henhold til studieplanen. Utdanningsinstitusjonen og praksisstedet må i forkant utarbeidet en plan for håndtering av studentene ved en eventuell eksponering for covid-19 under praksistiden.

Hvis helsefagstudenter blir eksponert for covid-19 under praksistiden, følges studentene opp på samme måte som ansatte på praksisstedet.

Utdanningsinstitusjonene bør etablere et samarbeid med praksisfeltet om vaksinering av helsefagstudentene før disse skal i praksis.

Ansvarsforhold knyttet til praksis for helsefagstudenter

Helsefaglige utdanningsinstitusjoner 

 • Sikre tydelig informasjon til studentene om hvordan de skal forhold seg basert på den til enhver tid gjeldende epidemiologiske situasjonen.
 • Sørge for at studentene har fått tilstrekkelig opplæring i basale smittevernrutiner, inkludert bruk av personlig beskyttelsesutstyr, før de starter i praksis.
 • Ha rutiner for dialog og samarbeid med kommunelege og/ eller praksissted rundt oppfølging av studenter ved utbrudd av covid-19, samt tydelig ansvarsfordeling.

Praksissted for helsefagstudenter

 • Sikre at helsefagstudenter tilbys vaksine mot covid-19 før de skal i praksis.
 • Ha rutiner for dialog og samarbeid med kommunelege, utdanningsinstitusjonen og praksisstedet rundt oppfølging av studenter ved utbrudd, samt tydelig ansvarsfordeling.
 • Sikre at studenter som kan ha blitt eksponert for covid-19 i praksis, blir fulgt opp og testet på samme måte som øvrige ansatte.
 • Etablere rutiner for dialog med utdanningsinstitusjonen om varsling ved funn av covid-19 blant pasienter eller ansatte.
 • Sikre at studenter får opplæring i gjeldende rutiner ved all kontakt med pasienter, inkludert opplæring og trening i bruk av personlig beskyttelsesutstyr.
 • Helsefagstudenter bør som hovedregel kun arbeide med pasienter som er bekreftet eller mistenkt positive med covid-19 dersom de er godt trenet og arbeider under veiledning av annet erfarent personell.

Helsefagstudenter

 • Studenter må holde seg hjemme selv ved milde symptomer på covid-19, og testes snarest mulig. Får de symptomer på jobb, skal de straks forlate arbeidsstedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem, er nærmere andre personer enn 2 meter, bør de bruke munnbind.
 • Helsefagstudenter skal følge samme retningslinjer for karantene og testing som annet helsepersonell. Se Smittesporing
 • Studenter skal gjøre seg kjent med praksisstedets rutiner for kontakt med pasienter, inkludert basale smittevernrutiner, bruk av personlig beskyttelsesutstyr og håndtering av pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte.
 • Studenter bør holde avstand til andre studenter, ansatte, besøkende og pasienter (når det er mulig). 
 • For å redusere faren for å introdusere smitte mellom ulike helseinstitusjoner/helsetjenestenivåer, bør helsefagstudenter tilstrebe å ha færrest mulig arbeidsforhold under praksistiden.
 • Studenter bør være oppmerksom på smitte blant familie og venner og på en eventuell arbeidsplass, Det henvises for øvrig til råd til ulike helsetjenester;

Særskilt om kunstfag

Universiteter og høyskoler som underviser i kunstfag, må følge de generelle smittevernrådene. Avstandskrav kan fravikes under undervisning som beskrevet over. Ved gjennomføring av forestillinger, kulturaktiviteter eller andre arrangementer kan avstandskravet for utøvende kunstnere fravikes ihht §13 i covid-19 forskriften. For øvrig må gjeldende bestemmelser for arrangementer følges. Det er likevel viktig å være klar over at risikoen for smitte kan være økt ved sang, bruk av blåseinstrumenter og høyintensitetsaktivitet på grunn av økt dråpeproduksjon og at spyttdråper kan spres over lengre avstander. Utendørs er smitterisikoen mindre. Norsk musikkråd har utarbeidet egen smittevernveileder for musikkøvelser

Studiereiser og studenter fra andre land

Smittesituasjonen er i stadig utvikling, både lokalt og globalt. Det er viktig å sette seg inn i det regelverket som til enhver tid er gjeldende. For planlegging av studiereiser, utvekslingsopphold og for utenlandske studenter som skal studere i Norge, henvises det til Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Utdanningsinstitusjonene har et ansvar for å informere og tilrettelegge for studenter.

Samskipnader og institusjoner bør tilrettelegge for innkommende studenter som må i karantene på en best mulig måte.

 • Studentboliger stilt til disposisjon av Studentsamskipnaden er i utgangspunktet ikke egnet som karantenested. Studentsamskipnadenes studentboliger skal vurderes etter unntaket i §5 fjerde ledd bokstav a, der det stilles krav om enerom, eget toalett og eget kjøkken for at studenten skal kunne gjennomføre karantene i studentboligen.

Se Karantene og isolering for mer informasjon om hva som kan være egnet sted.

For norske studenter som studerer i utlandet

Flere land har innreiseforbud eller andre restriksjoner. De som vurderer utreise til sitt studieland bør ha god dialog med sitt utenlandske lærested og undersøke hvilke forsikringsordninger som gjelder og hvilken kapasitet helsevesenet har på studiestedet.

Se også:

Gjeldende bestemmelser

Historikk

25.09.2021: Arkivert.

13.08.2021: Endringer for studenter som blir innført før trinn 4. Avstandskrav frafaller i undervisningssituasjoner.

29.07.2021: : Presisert at avstandsanbefalingen kan fravikes under undervisningen når trinn 4 i gjenåpningsplan iverksettes.

14.07.2021: Vi anbefaler ikke lenger avstand i undervisningssituasjonen.

16.04.2021: Oppdatert i henhold til Regjeringens anbefalinger fra 16. april.

19.02.2021: Lagt inn at helsefagstudenter skal gjøre seg kjent med praksisstedets rutiner for håndtering av mistenkt eller bekreftet smitte. 

17.02.2021: Mest språklige endringer, men lagt til tekst i avsnittet Forsterkede tiltak. Oppdatert lenker.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Oppdatert med retningslinjer fra regjeringen om digital undervisning ved universiteter, høgskoler og fagskoler tom. 18. januar.

23.11.2020: Oppdatert med forsterkede tiltak ved økt smitterisiko

17.11.2020: Tekst i kursiv er fjernet fra denne setningen: Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen både for private sammenkomster og for arrangementer.

13.11.2020: Oppdatert med anbefaling fra regjeringen fra 5. november, og at kommuner kan innføre strengere tiltak

14.10.2020: Tatt ut dato for gjenåpning av universiteter, høyskoler og fagskoler m.v fra ingressen. Mindre språklige endringer.

22.09.2020: Under avsnitt om helsefagstudenter, endret punkt om arbeidsforhold under praksistiden.

21.08.2020: Nytt avsnitt om beskrivelse av særskilte tiltak i forbindelse med praksisperioder for helsefagstudenter.

03.07.2020: Oppdatert med råd til utenlandsstudenter/studenter fra utlandet og spesifisert rådene om kontaktreduserende tiltak for lærestedene.

23.06.2020: Artikkel oppdatert med smittevernråd særskilt for kunstfag.