Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukesrapport for uke 47: Covid-19 og influensa øker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukesrapport for uke 47: Covid-19 og influensa øker

Nyhet

Ukesrapport for uke 47: Covid-19 og influensa øker

Forekomsten av covid-19 er svakt økende, og influensaforekomsten er fortsatt lav, men øker nå raskt. Det ventes at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember. Det haster nå å vaksinere seg mot influensa for de som er i risikogruppene blant barn og voksne. Det er fortsatt viktig med oppfriskningsdose med koronavaksine for de som er anbefalt dette for å redusere følgene av korona-epidemien i vinter.

Forekomsten av covid-19 er svakt økende, og influensaforekomsten er fortsatt lav, men øker nå raskt. Det ventes at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember. Det haster nå å vaksinere seg mot influensa for de som er i risikogruppene blant barn og voksne. Det er fortsatt viktig med oppfriskningsdose med koronavaksine for de som er anbefalt dette for å redusere følgene av korona-epidemien i vinter.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for koronavirus og covid-19 blir fra torsdag 27. oktober 2022 flyttet til publisering på torsdager, og slått sammen med ukerapport for influensa. 

Ukerapporten for uke 47, og tidligere publiserte ukerapporter:

Vurdering

 • En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at covid-19-epidemien og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19øker svakt.
 • Situasjonen er uforutsigbar. SARS-CoV-2 virusvarianter som bedre unngår immunitet og antistoffbehandling, dominerer nå i Norge. Det kan føre til ytterligere økning av epidemien. Variantene ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.
 • Oppfriskningsdose med koronavaksine anbefales alle som er 65 år eller eldre, og sykehjemsbeboere, risikogrupper i alderen 18-64 år, noen små grupper av alvorlig syke barn, og gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og er svært viktig for å redusere følgene av epidemien i vinter.
 • Forekomsten av influensa og innleggelser med influensa øker raskt. Økningen skjer tidligere enn normalt, og det ventes at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember. Flere enkeltutbrudd er varslet FHI. Influensavirus A(H1N1) dominerer. Det påvises veldig lite influensavirus B.
 • Influensavaksineringen haster nå. Det er fortsatt altfor lav dekning blant helsepersonell, barn med risikofaktorer, eldre og andre risikogrupper. Vi ber kommuner og helseforetak legge til rette for rask influensavaksinering.
 • Epidemiene av covid-19, influensa og RSV-infeksjoner øker nå. Det er mulig at alle tre epidemiene er betydelig større ved juletider. Den samlede belastningen på helsetjenesten kan bli stor. Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus.
 • Befolkningen anbefales å følge vaksinasjonsanbefalinger, holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer, og å ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se Smittevernråd for befolkningen.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19 som hovedårsak: Antall nye pasienter innlagt er svakt økende. Det er foreløpig rapportert om 224 nye pasienter i uke 47 og 205 i uke 46, etter 211 i uke 45. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa*: Antall nye registrerte innleggelser er økende, 64 innleggelser i uke 47 mot 49 i uke 46.
 • Sykehusinnleggelser RS-virusinfeksjon*: Antall nye registrerte innleggelser har vært stabilt de siste par uker (57 i uke 47, 58 i uke 46, etter en økning i de foregående ukene.) Nivået av innleggelser er høyest blant barn i alderen 0-4 år.
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon*: Antall nye registrerte innleggelser var økende frem til uke 44 (1389 innleggelser). I uke 45 og 46 avtok antall innleggelser noe. Det er foreløpig registrert 1174 innleggelser i uke 46.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling har økt svakt de siste to ukene. Det er foreløpig rapportert om 21 nye pasienter i uke 47, etter 18 i uke 46 og 11 i uke 45. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Intensivinnleggelser influensa: Det er rapportert om 6 nye influensapasienter innlagt i intensivavdeling i uke 46. Dette er en svak økning fra de foregående ukene der antallet var <5 innlagte per uke.
 • Dødsfall covid-19: Antallet dødsfall i uke 47 var 46. Antall dødsfall har ligget relativt stabilt mellom 43 og 51 siste 4 uker (uke 44 til 47). Dette er litt høyere enn de forutgående ukene. Antallet for siste uke forventes oppjustert

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer, har testet seg og som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus har vært økende de siste ukene.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, har indikert en stigende trend siden uke 40 med noe variasjon fra uke til uke.
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor og legevakt for bekreftet covid-19 økte fra 0,8 % i uke 42 til 1,7 % i uke 46. I uke 47 var antall konsultasjoner 1,8 %. Andelen legekonsultasjoner for influensa har de siste ukene hatt en svakt økende trend. Denne andelen økte fra 0,4 % i uke 46 til 0,5 % i uke 47.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: Det var en nedgang i antall ukentlige varsler om utbrudd av covid-19 i uke 47 med 18 varsler mot henholdsvis 23 og 32 i uke 45 og 46. Det ble varslet om 1 utbrudd med influensa i uke 47 (det første denne influensasesongen)
 • Meldte tilfeller av covid-19: Antall meldte tilfeller gikk opp til 1 018 i uke 47 mot 917 og 906 de to forutgående ukene. Antall meldte tilfeller har vært økende siden uke 41.
 • Påviste tilfeller av influensa: Prevalens av influensa er økende og lå i uke 47 på 5 % av de testede, etter 3,5 % uken før. Forekomst av influensa har økt fra meget lavt til lavt, men økningen skjer tidlig i forhold til tidligere sesonger. En tidlig topp kan ikke utelukkes. Det er omtrent 95 % influensavirus A som påvises, med tegn til en voksende andel av subtype H1 over H3. Alle undersøkte influensavirus B tilhører Victoria-linjen.
 • Positive analyser for RS-virus: Positivandelen for RS-virus økte til 4,3 % i uke 47 fra 3,7 % uken før. I uke 47 var 21,5 % av analysene for RS-virus positive blant barn 0-4 år.
 • Andre luftveisagens: Forekomsten av rhinovirus ligger fremdeles på et relativt høyt nivå, med andel positive prøver på 16,7 % i uke 46 og 15,1 % i uke 47.
 • Sentinel fyrtårnovervåkingen gir et lignende bilde som data fra øvrig diagnostikk. Luftveisvirus er påvist i 47 % av fyrtårnprøvene, opp fra 39 % uken før. Rhinovirus har hittil dominert og lå i uke 47 på 19 % av de testede. Dernest kommer SARS-CoV-2 som ligger rundt 10 % og diverse parainfluensavirus på 7 %. Forekomsten av influensavirus A og RS-virus har vært meget lav, men viser tegn til økning og lå begge på 6 % de siste to ukene.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Covid-19: Per 27. november er 71 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 62 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.
 • Influensa: Per 27. november er 57 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 28,5 %. Tilsvarende tall for barn 0-17 år er 5,5 %. Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell er 31 %.

Virologisk overvåking

 • SARS-CoV-2: SARS-CoV-2 virusvarianter som er bedre på å unngå immunitet og antistoff-behandling er nå dominant i Norge fra uke 46. De endrede variantene er undergrupper av BA.5- og BQ.1.1-varianten dominerer blant disse og har hatt en kraftig vekst siste par uker, særlig i Oslo. Det sees nå også økning i BA.2-rekombinant XBB virus.
 • Influensavirus: Sekvenseringsresultatene så langt denne sesongen viser at de nye endrede utgavene av A(H1N1) og B-Victoria som økte i forekomst i slutten av forrige sesong, også påvises i starten av denne nye sesongen. Spesielt A(H1N1) har endringer som bedre unngår tidligere immunitet og som vi dermed er mindre beskyttet mot.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden for covid-19, basert kun på sykehusinnleggelser, er økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 28. september på 1,1(1,0 – 1,2). Trendanalysen av alle datakildene indikerer en usikker trend.