Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 23 og 24 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport for uke 23 og 24 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner uke 23 og 24 publisert

En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at trenden for covid-19-epidemien er økende. Det er usikkert hvor stor økningen vil bli.

En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at trenden for covid-19-epidemien er økende. Det er usikkert hvor stor økningen vil bli.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Fra og med uke 23 publiserer Folkehelseinstituttet hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner. Rapporten er mindre omfattende enn tidligere og består nå av utvalgte tabeller og figurer over de viktigste indikatorene for å følge epidemien i Norge.

Folkehelseinstituttet har valgt å ta ned detaljeringsgraden i ukerapporten, men følger situasjonen nøye.

Se ukerapporten for uke 23 og 24, og tidligere ukerapporter på siden: Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Sammendrag og vurdering for uke 23 og 24

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at trenden for covid-19-epidemien er økende. Det er usikkert hvor stor økningen vil bli. Utviklingen drives dels av svekket immunitet og delvis av BA.5-varianten. Ferietida kan dempe smittespredningen. Det er foreløpig ikke indikasjoner på at BA.5-varianten gir større risiko for alvorlig forløp.
 • Det har vært en økning i antall nye innleggelser av pasienter på grunn av covid-19 siste uker, men foreløpig ser vi ikke en økning i de mest alvorlige utfallene – intensivinnleggelser og dødsfall. Den samlede belastningen på sykehusene grunnet innleggelser med luftveisinfeksjoner er stabil ettersom det er en nedgang i nye innleggelser med influensa og nedre luftveisinfeksjoner.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdoser som anbefalt. Kommunene må ha et tilbud for dette. 
 • Det er også risiko for at det kan oppstå helt nye, mer virulente varianter som kanskje også unndrar seg dagens vaksiner i større grad enn nå. Dette understreker behovet for fortsatt overvåking, beredskap og planer for å møte eventuelle endringer i situasjonen.
 • Kommunene og helseinstitusjonene må ha god beredskap og være forberedt på håndtering av utbrudd, herunder varsling til FHI.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Det har vært en økning i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak de siste 3-4 ukene. Det er så langt rapportert om 174 nye pasienter i uke 24 etter 139 i uke 23, og 99 i uke 22. Medianalderen for de sykehusinnlagte har de siste ukene vært økende, og har de siste fire ukene vært 77 år. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa: Fremdeles en nedadgående trend med 9 nye innleggelser i uke 24, , etter 21 i uke 23 og 43 i uke 22. Det er rapportert om en ny pasient innlagt i intensivavdeling i uke 24.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Det er foreløpig rapportert om 11 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 24, etter 7 i uke 23 og 8 i uke 22. Trenden har vært stabil de siste 5-6 ukene. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Det er en stabil trend i antall innleggelser med luftveisinfeksjoner. I uke 23 er det foreløpig registrert 1 126 innleggelser, etter 1 183 og 1 179 i hhv. uke 22 og 21. I uke 23 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner: nedre luftveisinfeksjoner 57 %, covid-19 28 %, influensa 2 %, øvre luftveisinfeksjoner 13 % og RSV <1 %.
 • Dødsfall covid-19: Trenden i meldte covid-19 assosierte dødsfall har flatet ut. Det er foreløpig registrert 30 dødsfall i uke 24 etter 33 i uke 23. Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, forventes oppjustert. I uke 24 døde 60 % på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • Overdødelighet: Nivået av totaldødelighet har så langt i 2022 vært som ventet, med unntak av uke 11 og 12 da det foreløpig er beregnet flere dødsfall enn ventet i befolkningen i Norge som helhet og i aldersgruppen 65 år og eldre.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det de siste ukene har vært en økning i andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer, å ha testet seg og som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus.
 • Overvåking i avløpsvann: Foreløpige resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca 30% av befolkningen i Norge, indikerer en økning i smittetrend fra uke 23 til uke 24.
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har hatt en svak økning siden uke 21. Denne trenden fortsetter i uke 24. Andelen konsultasjoner for andre luftveisagens har vært stabil, med en svak nedgang de siste to ukene.
 • Utbrudd i helsetjenesten: I uke 24 var det en økning i antall varslede covid-19-utbrudd i helsetjenesten. Det ble det varslet om 21 utbrudd i helsetjenesten i uke 24 mot 11 i uke 23, og 10 i uke 22.
 • Testing covid-19: Antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten har vært relativt stabilt de seneste uker. Det testes flest i forhold til befolkningstallet blant personer 80 år og eldre.
 • Meldte tilfeller covid-19: Etter flere uker med stabilt lavt antall meldte tilfeller til MSIS, har det de siste to ukene vært en økning.
 • Influensa: Influensatrenden er klart avtagende og andel positive er nede på lavt nivå. Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel på rundt 21 % nasjonalt er andelen falt til 0,94 % i uke 24. 
 • Andre luftveisagens enn influensa og SARS-CoV-2: Nivået av andre påviste luftveisagens har vært relativt stabilt de siste 4 ukene. I uke 24 var andelen positive analyser på 3 %. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus (17 %, nedadgående) og metapneumovirus (6 %, nedadgående) som påvises.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 19. juni 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine.
 • Det er 54 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose (3.dose). Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, og 67 % for aldersgruppen 18 år og eldre.
 • Blant personer 80 år og eldre er 6 % vaksinert med 4.dose.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden har vært økende  med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 16 mai på 1,2 (0,9 – 1,5).