Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 10 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 10 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 10 er publisert

En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at smittespredningen fortsatt er på et høyt nivå, men at epidemien sannsynligvis har nådd toppen og viser en synkende trend.

En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at smittespredningen fortsatt er på et høyt nivå, men at epidemien sannsynligvis har nådd toppen og viser en synkende trend.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 474 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 10, foreløpig 12 % nedgang etter 536 i uke 9. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.
 • I uke 10 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene >=85 år (77,8 per 100 000, n=92, etter 95,5 i uke 9) og <1 år (42,5 per 100 000, n=24, etter 51,4 i uke 9). Insidensen var relativt stabilt eller nedgående i de fleste aldersgruppene med unntak av en mindre økning i aldersgruppene 1-5 år (4,2 til 7,4) og 6-11 år (0,3 til 1,3).
 • Blant 470 nye pasienter med kjent vaksinestatus som ble lagt inn i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 10, var 107 (23 %) uvaksinert, 66 (14 %) hadde blitt grunnvaksinert med maks to doser og 284 (60 %) hadde blitt vaksinert med tre doser. Vaksinerte pasienter har generelt høyere medianalder og en større andel har underliggende sykdommer som fører til økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 enn for uvaksinerte.
 • Det var en nedgang i antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 10, foreløpig 35 i uke 10, etter 49 i uke 9.
 • Fra uke 10 overvåkes covid-19 assosierte dødsfall kun basert på data fra Dødsårsaksregisteret og inkluderer dermed dødsfall uten laboratoriebekreftet prøve i MSIS. De nye kriteriene medfører en oppjustering av antall meldte dødsfall og det er nå registrert totalt 2 169 dødsfall fram til 13.mars 2022. Antall covid-19 assosierte dødsfall har økt de siste 5 ukene. Det er foreløpig registrert 156 dødsfall i uke 10 etter 152 i uke 9. I uke 10 var medianalder 86 år (nedre-øvre kvartil: 78-92 år), og 72 % døde på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • Nivået av totaldødelighet i Norge har vært normalt de siste 11 ukene, også blant personer 65 år eller eldre. Totaldødelighet i Norge har vært på, eller under, forventet nivå gjennom hele pandemien, med unntak av ukene 43-45 og 47-51 i 2021 da den var noe høyere

Meldte covid-19 tilfeller, testaktivitet og forkjølelsessymptomer i befolkningen

 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR påvirker hvem og hvor mange som testes, oppdages og registres. Fra 24.01.22 anbefales ikke bekreftende PCR til personer som har mottatt oppfriskningsdose eller grunnvaksinerte som har gjennomgått infeksjon siste 3 måneder. En lavere andel av de smittede i denne gruppen meldes derfor til MSIS enn tidligere.
 • Det er foreløpig meldt 41 853 tilfeller til MSIS i uke 10, 36 % nedgang fra uke 9 (65 330).
 • Nedgangen i antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten fortsetter og var 30 fra uke 9 til uke 10. Antall testede var stabilt blant personer 60 år og eldre og gikk ned i øvrige aldersgrupper.
 • Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har var økende fram til uke 8 og har vært nedadgående siste to uker. Data for de siste ukene vil kunne endres noe.
 • Data fra befolkningsundersøkelsene MoBa og Symptometer viser en nedgang i andel som oppgir å ha testet seg siste to uker. Andelen positive blant de som har testet seg har vært relativt stabilt. Andelen som rapporterer forkjølelsessymptomer i befolkningsundersøkelsen har vært avtagende siste par uker.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 6. mars er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 54 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 43 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 53 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, 82 % for dem over 45 år og 66 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 81 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 73 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Omikron BA.2 overtok for omikron BA.1 i uke 6 nasjonalt og utgjør nå rundt 84 % av alle helgenomsekvenserte prøver siste to uker.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at trenden har vært økende gjennom februar og begynelsen av mars med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 1. februar på 1,04 (1,0 – 1,1). Siden mange nå blir smittet og dermed blir immune for en periode etterpå, bremses epidemien. R-tallet synker derfor ganske raskt og har sunket fra rundt 1,2 i februar til nærmere 0,9 nå. Modellen forventer derfor en synkende trend framover.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Det har siste uke vært en markant økning i influensatilfeller. Selv om prevalensen blant testede fortsatt er svært lav for årstiden så er det en økning fra 0,9 % til 2,2 % forrige uke.
 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har vært på et svært lavt nivå de siste ukene. I uke 10 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i kun 1 % av undersøkte prøver, tilsvarende nivået slutten av juli 2021. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus som påvises, med andel positive prøver på 7 % i uke 10. Forekomsten av metapneumovirus har vært på 3 % de siste to ukene.
 • Siden uke 2 og frem til og med uke 8 har det vært et økende antall innleggelser med luftveisinfeksjoner, og i uke 9 ligger antallet foreløpig på 1525 innleggelser. Dette skyldes økningen i innleggelser med covid-19. Antall innleggelser med luftveisinfeksjon ligger over nivået sett i samme tidsrom som for fjoråret og våren 2020, og ser ut til å være på nivå med antall innleggelser i den pre-pandemiske sesongen 2018-19. I uke 9 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: covid-19 69 %, nedre luftveisinfeksjoner 24 %, øvre luftveisinfeksjoner 6 %, influensa 1 % og RSV <1 %.

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at smittespredningen fortsatt er på et høyt nivå, men at epidemien sannsynligvis har nådd toppen og viser en synkede trend.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Omikronvarianten har også lavere iboende virulens. Risikoen for alvorlig sykdom er derfor svært lav for de fleste smittede. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose.
 • Selv om epidemien trolig har passert toppen, kan det fortsatt i noen uker til ventes mange innleggelser av pasienter på grunn av covid-19, særlig i de øvre aldersgruppene.
 • Det vil fortsatt framover være en betydelig belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær. Kommunene og sykehusene må fortsette å tilby vaksinasjon i tråd med anbefalingene og være forberedt på stort sykefravær og flere pasienter.