Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 4 publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 4 publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 4 er publisert

Det er så langt rapportert om 385 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 4, hvorav 200 (52 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 153 i uke 3).

Det er så langt rapportert om 385 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 4, hvorav 200 (52 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 153 i uke 3).


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Sammendrag uke 4

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 385 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 4, hvorav 200 (52 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 153 i uke 3). Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.
 • Antallet innleggelser på sykehus med covid-19 som hovedårsak har økt de siste to uker. Likevel er det nå en veldig lav andel av meldte tilfeller (0,12 %) som legges inn i sykehus for covid-19 ettersom omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon.
 • I uke 4 var det økning i alle aldersgrupper med unntak av aldersgruppen 30-44 år. Størst økning sees i aldersgruppen 65 år og over (fra 45 i uke 3 til 73 i uke 4).
 • De siste fire ukene har 49 % av barn <18 år innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak vært <1 år. Innleggelse er generelt kortvarig og kan være grunnet lavere terskel for innleggelse av spedbarn. Det ukentlige antallet innleggelser grunnet covid-19 i aldersgruppen <18 år er fremdeles betydelig lavere enn det som ble registrert for RS-virusinfeksjoner tidligere i høst 2021.
 • Blant 181 nye pasienter som ble lagt inn i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 4, var 56 (31 %) uvaksinert, 61 (34 %) vaksinert med to doser og 58 (32 %) vaksinert med tre doser.
 • Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 17 i uke 4, etter 23 i uke 3.
 • Antall covid-19 relaterte dødsfall har vært relativt stabilt de siste 4 ukene. Det er foreløpig registrert 24 covid-19 assosierte dødsfall i uke 4 etter 27 i uke 3. Antallet for uke 4 kan bli oppjustert. I uke 4 var medianalder 80 år (nedre-øvre kvartil: 68 – 88 år).

Meldte covid-19 tilfeller og testaktivitet 

 • Antall meldte tilfeller fortsetter å øke. Det er foreløpig meldt 133 055 tilfeller av covid-19 i uke 4, 11 % økning fra uke 3 (119 378), det høyeste antall meldte tilfeller på en uke så langt i pandemien.
 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR påvirker hvor mange som testes, oppdages og registres. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid. Fra 24.01.22 anbefales ikke bekreftende PCR til personer som har mottatt oppfriskningsdose eller grunnvaksinerte som har gjennomgått infeksjon siste 3 måneder. En lavere andel av de smittede i denne gruppen meldes derfor til MSIS enn tidligere.
 • Fra uke 3 til uke 4 har det vært 1 % nedgang i antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten. Antall testede økte blant personer mellom 6 og 19 år.
 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser en økende andel som tester seg (83 % kun med hurtigtest i uke 4). Blant personer som oppgir å ha fått påvist koronavirus økte andelen som kun har benyttet selvtest/hurtigtest fra 32 % i uke 3 til 60 % i uke 4. Andelen av dem som har besvart ukeskjemaet som oppga positivt testresultat, har steget fra 2,6 % i uke 3 til 3,7 % i uke 4

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 30. januar er 72 % av hele befolkningen, 87 % (16 år og eldre) og 88 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 53 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 39 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 49 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 89 % for alle 65 år og eldre, 79 % for dem over 45 år og 61 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 78 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 69 % av dem med moderat risiko.
 • Blant helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten har henholdsvis 67 % og 79 % blitt vaksinert med tre doser, og blant ansatte i skoler og barnehager har 63% fått oppfriskningsdose.

Virologisk overvåking

 • Prevalens av omikron BA. 1 kan se ut til å være noe avtagende samtidig som det er en svak økning i BA.2 tilfeller nasjonalt (6 % av analyserte prøver). Kun mellom 1-4% av smittetilfellene har vært variant undersøkt siste to uker.
 • Særlig i Oslo har omikron BA.2 økt i forekomst siden uke 51 2021 og utgjør rundt 16 % av analyserte tilfeller fra uke 4. Varianten påvises også i flere andre fylker.
 • Kun ett tilfelle av den tredje omikronvarianten, BA.3, er så langt påvist i Norge.

Matematisk modellering

 • Basert på flere metoder vurderer vi at reproduksjonstallet de siste 2 ukene har vært mellom 1,2 og 1,5. Dette betyr at trenden i smitte er økende med en doblingstid mellom 8 og 14 dager.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har sunket over flere uker og er nå på et svært lavt nivå. I uke 4 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i kun 1 % av undersøkte prøver, tilsvarende nivået slutten av juli 2021. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus som påvises, med andel positive prøver i uke 4 på 12%.
 • Andelen som rapporterer luftveissymptomer var i uke 4 på 5,7 %, mot 8 % i uke 44. Av dem med symptomer som testet seg har det de siste ukene vært en økning i andelen som har fått påvist koronavirus fra 4 % i uke 41 til 43,5 % i uke 4.
 • Den nedadgående trenden for innleggelser med luftveisinfeksjon ser ut til å fortsette i uke 3, og ligger nå langt under nivået sett i samme tidsrom i de siste pre-pandemiske vintersesongene. I uke 3 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 47 %, covid-19 41 %, RS-virusinfeksjon 2 %, øvre luftveisinfeksjoner 9 % og influensa 1 %.
 • I ukene opp til jul var det en økning i influensatilfeller, men økningen stagnerte i uke 52. Verken tilfeller eller andeler med influensa har økt siste uken, og prevalensen blant testede er fortsatt svært lav for årstiden og ligger på 0,3%.

Vurdering

 • Smittespredningen øker i befolkningen. Antall nye covid-19 positive innleggelser i sykehus (alle årsaker) og med covid-19 som hovedårsak øker, men risikoen for alvorlig sykdom er svært lav for de fleste smittede.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose.
 • Kommunene må bidra til veiledning av smittede personer, befolkningen og virksomheter om hvilke råd og regler som gjelder. Det er særlig viktig at kommunene sørger for at innbyggere har god tilgang til selvtester for testing ved symptomer eller ved testing som husstandsmedlem til smittet person.
 • Vinterbølgen drevet av omikronvarianten vil øke de nærmeste ukene og smitte flere millioner mennesker. Selv om varianten gir mindre alvorlig sykdom, kan det ventes flere innleggelser.
 • Bølgen kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og økt fravær på grunn av sykdom og isolasjonskrav. Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter.