Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Narkotikasituasjonen i Norge 2006»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Narkotikasituasjonen i Norge 2006

Statistikk

Narkotikasituasjonen i Norge 2006

Publisert Oppdatert

Rapporten til EUs narkotikaovervåkingsbyrå, EMCDDA, om narkotikasituasjonen i Norge

Rapporten til EUs narkotikaovervåkingsbyrå, EMCDDA, om narkotikasituasjonen i Norge


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2006
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • ISSN trykt: 1503-1861
  • ISBN trykt: 978-82-7171-294-5

Sammendrag

Noen hovedpunkter fra 2006 rapporten til EU's narkotikaovervåkingsbyrå - EMCDDA - om narkotikasituasjonen i Norge:

Utbredelse

Bruk av narkotika i befolkningen generelt
Med basis i den siste landsomfattende spørreundersøkelsen fra 2004 framgår at det har vært en jevn, men ikke særlig stor økning i bruken av cannabis i befolkningen 15-64 år. Når det gjelder andre narkotiske stoffer, er det ikke påvist noen større økning sett under ett. Men tallene er betydelig høyere i aldersgrupper under 35 år, både når det gjelder bruk av cannabis og sentralstimulerende stoffer. Blant 25-34 åringer var det også en markert økning i rapportert bruk av kokain fra 1999 til 2004. Kokainbruken synes her å være på nivå med amfetamin og høyere enn for ecstasy.

SIRUS har siden 2002 foretatt årlige spørreskjema undersøkelser om narkotikasituasjonen rettet mot alle landets kommuner. Selv om situasjonen varierer noe for de ulike stoffene, ser anslaget for antall stoffbrukere i kommunene ut til å ha vært stabilt de siste tre årene.

Sprøytemisbruk
Antallet sprøytemisbrukere i Norge økte høyst sannsynlig fram til 2001, hvoretter det falt inntil 2003 og deretter flatet ut. For 2005 kan det forsiktig antas at det var mellom 8 200-12 500 sprøytemisbrukere i Norge, en nedgang fra anslaget som sist ble gjort i 2002. Den sterke økningen i av antall klienter i legemiddelassistert rehabilitering ved hjelp av metadon og Subutex kan forklare nedgangen.

Narkotikarelaterte dødsfall
I Norge er det to instanser som registrerer narkotikadødsfall, SSB og Kripos. Begge tallseriene viser en topp i 2001. Deretter skjer det en nedgang. I 2004 og 2005 er antall dødsfall blitt nær halvert sammenlignet med 2001. I følge statistikken fra Kripos døde 184 personer i 2005 som følge av bruk av narkotika. Svært mange av dødsfallene skyldes utstrakt blandingsmisbruk av heroin, amfetamin, benzodiasepiner og metadon. 2005 tallene fra SSB foreligger ennå ikke.

Narkotikarelaterte infeksjonssykdommer
Antallet HIV tilfelle blant sprøytemisbrukere er fortsatt lavt. I 2005 var 20 av nye tilfelle blant injiserende misbrukere (9 prosent av alle HIV tilfelle). Andelen som har utviklet AIDS er noe høyere (13 prosent), men antallet holder seg stabilt lavt.

Hepatitt B-utbruddet fortsatte også i 2005, og 89 av totalt 147 tilfeller av akutt hepatitt B i 2005 var blant injiserende misbrukere. Totalt er det i perioden 1995-2005 rapportert 1 738 tilfeller av akutt hepatitt B blant injiserende misbrukere.

Narkotikamarkedet
Mest særmerket er den sterke nedgangen i heroinbeslagene. Antallet beslag har sunket jevnt de siste fem årene og er blitt mer enn halvert siden 2001. Kripos mener det ikke er grunn til å tro at tilgjengeligheten er gått ned, men at den store endringen over år er en indikasjon på redusert etterspørsel. Trolig medfører dette riktighet. Prisnivået for heroin er blitt kraftig redusert i siste 5-10 års periode, noe som indikerer at tilførselen har vært rikelig, med unntak av prisdrivende tørkeperioder som vi senest så i de tunge narkotikamiljøene sommeren 2006. Den statistiske sammenhengen mellom den økende bruk av metadon og tilbakegangen i antall beslag av heroin er også påfallende.

Totalt for 2005 noterer politiet seg at amfetamin/metamfetamin utgjør ca. 22 prosent av det samlede antallet narkotikabeslag, hvilket er en større andel enn noen gang. I europeisk sammenheng er det store antallet beslag av metamfetamin nokså spesielt. Antallet beslag er tredoblet siden 2001.

Ut i fra beslagstallene kan det se ut som om kokain er mer etterspurt og har større spredning enn før. For ecstasy er tendensen både redusert tilførsel og redusert etterspørsel. Antallet beslag av cannabis har til og med 2005 vært stabilt over flere år.

Den mest markerte prisendringen synes å ha vært for kokain. Prisfallet for kokain (ved kjøp av ett gram) er på ca. 40 prosent i løpet av de siste to -tre årene. Prisen på amfetamin har også sunket, men ikke i samme grad. Prisnivået for cannabis og heroin, igjen basert på kjøp av ett gram, synes å ha vært stabilt.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.