Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte rapporter


 1. Arsrapp-MFR

 2. Europeisk narkotikarapport 2016: MDMA er tilbake

  EUs årlige narkotikarapport bekrefter at MDMA (som ofte selges som ecstasy) igjen er et av de mest populære sentralstimulerende midlene blant Europas unge.

 3. Trendrapport vaksiner 2016

  Trendrapport vaksiner 2016 er utarbeidet på oppdrag fra Norad og tar for seg det siste årets utviklingstrekk på vaksinefeltet med fokus på lav- og mellominntektsland.

 4. Årsrapport fra Kunnskapssenteret 2015

 5. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013

  I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge.

 6. Folkehelserapporten 2014: Helsetilstanden i Norge. Rapport 2014:4.

  Folkehelserapporten 2014 «Helsetilstanden i Norge» er arkivert fordi kapitlene er oppdatert i den elektroniske utgaven, se lenke nedenfor.

 7. Blod- og seksuelt overførbare sykdommer. Årsrapport 2013 for sykdomsprogrammet

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner, som omfatter hivinfeksjon, gonoré, syfilis, genital klamydiainfeksjon og hepatitt B, C, D.

 8. Invasive infeksjoner, årsrapport for 2013

  Folkehelseinstituttet har oppdatert rapporten som omfatter invasive infeksjoner forårsaket av følgende bakterier: Meningokokker, Haemophilus influenzae, pneumokokker og gruppe A-streptokokker.

 9. Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer

 10. Barns vekst i Norge 2008-2010-2012. Høyde, vekst og livvidde blant 3. klassinger

  Rapporten gir en samlet oversikt over resultatene knyttet til Barns vekst i Norge, også kalt Barnevekststudien, i årene 2008, 2010 og 2012.

 11. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge - Årsrapport 2013

  Årsrapporten «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2013» gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2013.

 12. Blod- og seksuelt overførbare sykdommer. Årsrapport 2012 for sykdomsprogrammet

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner i 2012.

 13. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 15.juni -31.desember 2012

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte andre halvår 2012 med antall og dødsårsaker.

 14. Invasive sykdommer, årsrapport for 2012

  Denne rapporten beskriver forekomsten av de vanligste infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2012.

 15. Næringsmiddelbårne infeksjoner i 2012

  Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2012. Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2012.

 16. Invasive sykdommer, årsrapport 2011

  Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport som omfatter de invasive infeksjoner: Meningokokksykdom, streptokokkinfeksjoner, pneumokokkinfeksjoner, Haemophilus influenzae-infeksjoner.

 17. Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2011

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner, som omfatter hivinfeksjon, gonoré, syfilis, genital klamydiainfeksjon og hepatitt (A, B, C, D, E).

 18. Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2011

  I 2011 ble det utført rusmiddelanalyser i ca 9100 saker hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring.

 19. Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2011

  Denne årsrapporten beskriver forekomsten av sykdommer som kan overføres med flåttbitt i Norge og hva man kan gjøre for å beskytte seg mot disse sykdommene.

 20. Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001-2010

  Denne rapporten oppsummerer tilfeller av tuberkulose som startet forebyggende behandling meldt til MSIS i perioden 2001-2010.

 21. Xylitol forebygger trolig mellomørebetennelse hos barn

 22. Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2010

  Årsrapporten ”Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2010” beskriver forekomsten av de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge i 2010.

 23. Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2010

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2010.

 24. Pasientstatistikk 2003-2006 Psykisk helsevern for voksne

  23 % flere pasienter ble behandlet ved døgnopphold i psykisk helsevern for voksne i 2006 enn i 2003.

 25. Yrke og fødsel - en undersøkelse over betydningen av kvinners yrkesaktivitet for opptreden av fosterskader

  Yrke og reproduksjonsutfall: En populasjonsbasert registerstudie, Norge 1970-1993 (Prosjektrapport)

 26. Folkehelserapporten 2010: Helsetilstanden i Norge

  De siste 20 årene har alle grupper her i landet – uavhengig av utdanningslengde og inntekt - fått bedre helse, og levealderen øker for alle. Likevel har bedringen vært større for grupper med lang utd

 27. Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2009

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2009.

 28. Miljørettet helsevern. Kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordeling av disse

  Vi utsettes daglig for et stort antall miljøfaktorer, men vet ikke mye om hvordan disse, sammen og enkeltvis, virker inn på helsa vår.

 29. Barns vekst i Norge 2008

  Rapport om overvekt og fedme blant tredjeklassinger 2008. Om lag 18 prosent av jentene og 16 prosent av guttene i tredje klasse defineres som overvektige. Av disse har en mindre andel fedme.

 30. Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i helseforetak

  Helseforetakene skal, som en del av sin smittevernberedskap, ha en oppdatert pandemiplan hvor blant annet prosedyre for praktisk gjennomføring av massevaksinasjon inngår.

 31. Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

  Kommunene skal ha en oppdatert pandemiplan som blant annet beskriver praktisk gjennomføring av massevaksinasjon.

 32. Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser

  Uførepensjonering for psykiske lidelser har økt, skjer ved yngre alder og forårsaker flere tapte arbeidsår enn noen andre diagnosegrupper.

 33. Utredning om bruk av BCG-vaksine i Norge

  Folkehelseinstituttet nedsatte en arbeidsgruppe i 2007 med mandat til å vurdere bruken av BCG-vaksine i Norge på nytt og foreslå eventuelle endringer.

 34. Rapport 2008:10 Forsinket språkutvikling. En foreløpig oversikt basert på data fra Den norske mor og barn undersøkelsen

  Barnehagen fremmer barns språkutvikling. Blant barn som går i barnehage er andelen med forsinket språk lavere enn blant barn som passes hjemme. Det er også en større andel av barna som går i barnehag

 35. Levekårsundersøkelsen 2005 Utsatte grupper og psykisk helse

  Rapporten tar utgangspunkt i regjeringens mål om å redusere sosial ulikhet i helse, og har som mål å kartlegge noen viktige risikogrupper og beskrive deres psykiske helsetilstand og risikoprofil.

 36. Hvem er brukere av eldresentrene?

  I rapporten ”Hvem er brukere av eldresentrene?” sammenlignes hjemmeboende eldre over 65 år og som bruker eldresentrene, med dem som ikke bruker eldresentrene.

 37. Levekårsundersøkelsen 2005 Psykiske problemer og behandling

  Over halvparten av de som har psykiske plager søker ikke hjelp for plagene. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

 38. Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005. Utvikling i psykisk helse

  Rundt 50 000 færre voksne i aldersgruppen 25- 64 år hadde betydelige psykiske plager i 2005 sammenlignet med 1998.

 39. UngKul-rapport nr. 1 - Når hverdagen normaliseres: Psykisk helse og sosiale relasjoner blant flyktninger som kom til Norge uten foreldrene sine

  Rapporten handler om psykisk helse og sosiale relasjoner blant unge flyktninger som har kommet til Norge uten foreldrene sine.

 40. TEST - for trafikksikkerheit og helse

  Illegale rusmiddel og legemiddel merka med raud varseltrekant finst mykje oftare i kroppen hos norske bilistar enn alkohol. Det viser ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet.

 41. Blir vi syke av norsk kjøtt?

  Norge har en av Europas laveste forekomster av smitte fra matvarer og dyr. Rapporten diskuterer hvilken betydning norskprodusert kjøtt har som smittekilde sammenlignet med andre næringsmidler. Epidem

 42. From building a network to joint co-operation projects: Northern Europe Public Health Co-operation in 2005-2006, biannual report

  The Norwegian Institute of Public Health’s collaboration in the adjacent area during 2005-2006.

 43. Evaluering Ren omsorg

  Nasjonalt folkehelseinstitutt gjennomførte i samarbeid med landets sykehus og sykehjem en nasjonal håndhygienekampanje i 2005. Nå foreligger Folkehelseinstituttets egen evaluering av denne kampanjen.

 44. Experience and Challenges

  This report describes our activities in the different countries and regions of Northern Europe during 2004.

 45. Grunnlagsdokument for utforming av Nasjonal strategi for datainnsamling til helseovervåking basert på helseundersøkelser

  Rapporten er et grunnlag for utforming av nasjonal strategi for helseovervåking basert på helseundersøkelser.

 46. Veidekker: Svevestøv og helse

  Rapport laget på oppdrag fra Statens vegvesen,Vegdirektoratet i samarbeid mellom Berg- og geoteknikk, NTNU/Sintef og Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet.

 47. Voices of Women in the Barents region

  The project ”Family Friendly Maternity Care” (FFMC) within the Barents Health Programme 1999-2003 was primarily initiated as a follow-up of a previous project ”Baby Friendly Hospital Initiative” (BFH

 48. The Collaboration Continues

  The Department of Infectious Disease Epidemiology at the NIPH started its collaboration with the Baltic countries and Russia in 1998. The objectives of this collaboration are in line with official No

 49. Årsrapport 2003 om sykehusinfeksjoner i kommunale helseinstitusjoner og sykehus

  Rapporten gir resultatene av innrapportering fra de kommunale helseinstitusjonene og sykehusene om deres prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner i 2003.

 50. Dent-o-Sept saken

  Folkehelseinstituttet har gjennomført tre kartleggingsundersøkelse i Dent-O-Septsaken. Undersøkelsene fastslår en sammenheng mellom Dent-O-Sept munnpensel og smitte og sykdom hos mennesker.

 51. Mobiltelefon og helse (2003:8)

  Seinere års befolkningsstudier tyder ikke på at det er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner.

 52. Støy og søvnforstyrrelser

  Søvnforstyrrelser anses som en av de mer alvorlige effekter av støy.

 53. Årsrapport 2002 om sykehusinfeksjoner

  Rapporten gir resultatene av innrapportering fra de kommunale helseinstitusjonene og sykehusene om deres prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner i 2002.

 54. Infectious diseases know no borders

  Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet startet sitt samarbeid med de baltiske land og Russland i 1998. Hovedoppgaven er overvåking og kontroll av infeksjonssykdommer og utvekslin

 55. Naltrexon: Klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

  Naltrexon er et medikament som blokkerer virkningen av heroin og lignende stoffer.

 56. Sammen for egen vekst. Mobilisering av ressurser hos sykmeldte

  Selv etter lang tids sykmelding er det mulig å komme seg tilbake i jobb, men noen klarer det ikke uten hjelp.

 57. Dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker 1951-98

  Rapporten tar for seg dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker fra 1951 til 1998.

 58. Årsaker til uførepensjonering (Rapport 2000:5)

  Ved Folkehelseinstituttet har vi ønsket å forstå hvilke faktorer som har betydning for økningen i bruk av uførepensjonering.

 59. Hoftebeskytter reduserer antall lårhalsbrudd

  Beboere ved sykehjem i Asker og i Bærum kommune ble i 1998 og i 1999 tilbudt gratis hoftebeskyttere for å få redusert antall lårhalsbrudd ved sykehjemmene.

 60. Nasjonalt helseindikatorsystem og helsedatabasen Norgeshelsa i år 2000

  Nasjonalt helseindikatorsystem (NHIS) ble etablert som et fast helseovervåkingsprogram på Folkehelsa 01.01.2000. Denne rapporten oppsummerer status for prosjektet i år 2000.

 61. Personskader i kommuner og fylker

  Personskader forårsaket av ulykker er et alvorlig helseproblem. Skader etter ulykker forårsaker tap av flere leveår enn noen sykdom i aldersgruppen 15-60 år. Rapporten er et forsøk på å gi en fremsti