Hopp til innhold

Get alerts of updates about «PsychGen: Genetic epidemiology studies of neurodevelopment and mental health»

How often would you like to receive alerts from fhi.no? (This affects all your alerts)
Do you also want alerts about:

The email address you register will only be used to send you these alerts. You can cancel your alerts and delete your email address at any time by following the link in the alerts you receive.
Read more about the privacy policy for fhi.no

You have subscribed to alerts about:

  • PsychGen: Genetic epidemiology studies of neurodevelopment and mental health

Project

PsychGen: Genetic epidemiology studies of neurodevelopment and mental health - project description

Published Updated


Summary

PsychGen: Forskningsgruppe for genetisk epidemiologi og psykisk helse - prosjektbeskrivelse

Målet vårt er å frembringe ny kunnskap om hvordan genetiske og miljømessige faktorer bidrar til nevroutvikling og psykisk helse

På tross av at nevroutviklingstilstander og psykiske lidelser er sterkt assosiert med helse, dagliglivsfunksjon og livskvalitet gjennom livsløpet, har vi mangelfull forståelse av hvordan tilstandene oppstår og utvikler seg. Hovedformålet med dette prosjektet er å benytte store datakilder og avanserte analysemetoder til å fremskaffe ny kunnskap om hvordan både genetiske og miljømessige faktorer bidrar til nevroutvikling og psykisk helse.

Prosjektet benytter data fra Den Norske Mor, Far og Barn undersøkelsen (MoBa). MoBa følger flere enn 100 000 barn og deres foreldre fra tidlig i svangerskapet gjennom fødsel, barndom, ungdom og inn i voksen alder. Dataene inkluderer også blodprøver som gir informasjon om genetiske faktorer. Gjennom å kombinere genetiske og spørreskjemadata fra MoBa med data fra nasjonale registre for helse (for eksempel fra primær og spesialisthelsetjenesten) og andre relevante faktorer (for eksempel utdanning), vil vi få en enestående mulighet til å undersøke utviklingen av nevroutviklingstilstander og psykiske lidelser i befolkningen. Størrelsen på prosjektet og den brede kartleggingen av utfall vil gjøre oss i stand til å undersøke sammenhenger som ikke har vært mulig å studere tidligere.

Nevroutviklingstilstander og psykiske lidelser påvirkes av tusenvis av genetiske varianter som hver for seg har svært liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av predisposisjonen. Ved hjelp av data fra store internasjonale samarbeidsprosjekter vil vi identifisere genetiske varianter som er assosiert med ulike nevroutviklingstilstander og psykiske lidelser. Denne informasjonen vil brukes til å beregne den samlede genetiske predisposisjonen (polygene skårer) for tilstander slik som ADHD, autisme, schizofreni, spiseforstyrrelser, bipolar lidelse og depresjon, for hver MoBa-deltaker. Forskerne vil så undersøke i hvilke livsfaser fra nyfødt til voksen alder den genetiske predisposisjonen kommer til uttrykk i nevroutviklingstrekk som språk, kommunikasjon, motorikk og oppmerksomhetsregulering, ulike kjennetegn på psykisk og fysisk helse, personlighetstrekk, skoleprestasjoner og bruk av helsetjenester. Økt forståelse av samspillet mellom gener og miljøfaktorer vil stå sentralt. Vi vil undersøke hvilke miljøfaktorer som påvirker sammenhenger mellom genetisk predisposisjon for nevroutviklingstilstander/psykiske lidelser og utfall som psykisk helse, opplevd livskvalitet og dagliglivsfunksjon. Vi vil også bruke avanserte metodetilnærminger for å undersøke årsakssammenhenger og hvordan genetisk og miljømessig predisposisjon for nevroutviklingstrekk og psykisk helse overføres innenfor familier.

Resultatene fra prosjektet vil kunne ha dyptgripende konsekvenser for utviklingen av forebyggende og helsefremmende tiltak for psykisk helse.

Tilknyttede prosjekter

 

 

See the full project description at Cristin for more information about results, researchers, contact information etc.

Project participants

Project leader

Alexandra Karoline Saasen Havdahl, Norwegian Institute of Public Health

Project participants

Alexandra Karoline Saasen Havdahl, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Hospital
Daniela Bragantini, Lovisenberg Diakonale Hospital
Anastasia Izotova, Lovisenberg Diakonale Hospital
Helga Ask, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health
Ted Reichborn-Kjennerud, Norwegian Institute of Public Health
Laurie Hannigan, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Hospital
Elizabeth Claire Corfield, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Hospital
Ragna Bugge Askeland, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health
Johanne Hagen Pettersen, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health
Pia Jensen, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health
Laura Hegemann, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Hospital
Jo Adrian Dahl Askelund, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Hospital
Robyn Wootton, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Hospital
Stian Barbo Valand, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Hospital
Ziada Ayorech, Helse-, utviklings- og personlighetspsyk, University of Oslo
George Davey Smith, University of Bristol
Ole Andreassen, Psychosis Research Unit (NORMENT/KG Jebsens OUS), Oslo University Hospital
Anita Thapar, Cardiff University
Preben Bo Mortensen, Lundbeck Foundation
Eivind Ystrøm, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health

Project number

PDB 2306

Start

01.01.2017

End

31.12.2027

Status

Active

Financing

NFR

Approvals

Regional committees for medical and health research ethics

Project owner/ Project manager

Norwegian Institute of Public Health


Related projects