Hopp til innhold

Høringsuttalelser

Viser  25  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Høringsuttalelse til forslag om å innføre særavgifter på e-sigaretter og andre nikotinvarer

  Dette er Folkehelseinstituttets høringssvar til høringsnotatet «Forslag om å innføre særavgifter på e-sigaretter og andre nikotinvarer»

  Artikkel

  Publisert

 2. Høringsuttalelse til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

  Dette er Folkehelseinstituttets Høringssvar om ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner.

  Artikkel

  Publisert

 3. Høringsuttalelse - forslag om endringer i reglene for grossistvirksomhet i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler og tilhørende forskrifter

  Folkehelseinstituttets høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endringer i reglene for grossistvirksomhet i lov 4.desember 1992 nr. 132 om legemidler og tilhørende forskrifte.

  Artikkel

  Publisert

 4. Høringsuttalelse – forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning

  Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleieutdanning.

  Artikkel

  Publisert

 5. Høring om innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner

  FHI har utarbeidet utkast til retningslinjer for medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner.  Instituttet ønsker å få innspill på utkastet til retningslinje fra berørte parter.

  Artikkel

  Publisert

 6. Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

  Folkehelseinstituttets høringssvar til forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter - endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

  Artikkel

  Publisert

 7. Høringsuttalelse - NOU 2019:25 Med rett til å mestre

  Folkehelseinstituttet vil i dette høringssvaret primært fokusere på folkehelse- og kjønnsperspektivet ved NOU 2019:25.

  Artikkel

  Publisert

 8. Høringsuttalelse - Endring i smittevernloven

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår midlertidige endringer i lov 5. august 1994 nr. 55 om smittsomme sykdommer (smittevernloven).

  Artikkel

  Publisert

 9. Høringsuttalelse - Anbefalinger om LAR under Covid-19-epidemien

  Det er utarbeidet forslag til anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien som en del av arbeidet med kapittel 7 i Helsedirektoratets veileder Koronavirus – beslutninger og anbefalinger. Dette forslag

  Artikkel

  Publisert

 10. Høringsuttalelse - Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp

  Folkehelseinstituttet (FHI) vil i denne høringsuttalelsen fokusere på utvalgte deler av den foreslåtte modellen og mulige konsekvenser av denne.

  Artikkel

  Publisert

 11. Høringsuttalelse - Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens

  FHI har i sin høringsuttalelse stilt seg kritisk til høringsutkastet. I høringsuttalelsen begrunner vi kritikken med basis i relevante lovbestemmelser og medisinsk litteratur.

  Artikkel

  Publisert

 12. Høringsuttalelse – Forslag til endringer i barnehageloven Regler om barnehagemiljø

  Folkehelseinstituttet har ingen innvendinger mot departementets forslag om å lovfeste en aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø.

  Artikkel

  Publisert

 13. Høringsuttalelse - NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med en sats

  Folkehelseinstituttets høringsuttalelse til Finansdepartementet

  Artikkel

  Publisert

 14. Høringsuttalelse - Anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Folkehelseinstituttets høringsuttalelse til Helsedirektoratets utkast om anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

  Artikkel

  Publisert

 15. Høringsuttalelse - NOU 2019:8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

  Høringsuttalelse om særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, sendt fra Folkehelseinstituttet til Finansdepartementet 1. juli 2019.

  Artikkel

  Publisert

 16. Høringsuttalelse – Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter

  Høringsuttalelse om forslag til endringer i barnehageloven, sendt fra Folkehelseinstituttet til Kunnskapsdepartementet 26. juni 2019.

  Artikkel

  Publisert

 17. Høringsuttalelse – NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

  Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at arbeidsgruppen har levert en grundig gjennomgang av dagens praksis og lovverk. Diskusjonen frem mot de ulike tiltakene som foreslås er solid, og FHI stiller seg

  Artikkel

  Publisert

 18. Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre

  FHI er positive til at Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at medisinske kvalitetsregistre som ikke er etablert med hjemmel i annen lov eller forskrift skal reguleres i en egen forskrift.

  Artikkel

  Publisert

 19. Høringsuttalelse til forslag om endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

  I brev av 18.11.2018 ber Mattilsynet (MT) om innspill til forslag til endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum.

  Artikkel

  Publisert

 20. Høringsuttalelse - Lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens

  Folkehelseinstituttets kommentar til høringen

  Artikkel

  Publisert