Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Høringsuttalelser

Viser  28  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Høringsuttalelse – NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

  Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at arbeidsgruppen har levert en grundig gjennomgang av dagens praksis og lovverk. Diskusjonen frem mot de ulike tiltakene som foreslås er solid, og FHI stiller seg

  Artikkel

  Publisert

 2. Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre

  FHI er positive til at Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at medisinske kvalitetsregistre som ikke er etablert med hjemmel i annen lov eller forskrift skal reguleres i en egen forskrift.

  Artikkel

  Publisert

 3. Høringsuttalelse til forslag om endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

  I brev av 18.11.2018 ber Mattilsynet (MT) om innspill til forslag til endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum.

  Artikkel

  Publisert

 4. Høringsuttalelse - Lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens

  Folkehelseinstituttets kommentar til høringen

  Artikkel

  Publisert

 5. Høringsuttalelse - Forslag til endringer i sprøyteromsloven og forskriften

  Folkehelseinstituttets kommentarer til høringen.

  Artikkel

  Publisert

 6. Høringsuttalelse - Forslag til regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

  Folkehelseinstituttets kommentarer til høringen.

  Artikkel

  Publisert

 7. Høringsuttalelse – Avgiftsreduksjon for øl produsert av småskalabryggerier

  Forslaget om en avgiftsreduksjon for øl produsert av småskalabryggerier bryter med konsistensen i den restriktive norske alkoholpolitikken som tar sikte på å beskytte folkehelsen.

  Artikkel

  Publisert

 8. Høringsuttalelse - ulovlig handel med tobakksvarer

  Folkehelseinstituttet har ingen merknader til forslaget på høring.

  Artikkel

  Publisert

 9. Høringsuttalelse – forslag til endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr

  I høringsuttalelse fra april 2016, konkluderer Folkehelseinstituttet med at endring i regelverket for hold av eksotiske dyr frarådes.

  Artikkel

  Publisert

 10. Høringsuttalelse: om krav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å forskriftsfeste et krav om at alle leger som yter helsehjelp i kommunehelsetjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller være under spesialisering.

  Artikkel

  Publisert

 11. Høringsuttalelse: Forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

  Det er ulike oppfatninger om hvilke hensyn myndighetene bør vektlegge sterkest. Meningsforskjellene på FHI reflekterer dermed situasjonen ellers i vitenskapssamfunnet og i samfunnet.

  Artikkel

  Publisert

 12. Innspill til utkast om nasjonal hepatittstrategi

  Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å utarbeide utkast til en nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (hepatitter).

  Artikkel

  Publisert

 13. Høringsuttalelse: Nytt helseregister vil gi bedre helse- og omsorgstjenester

  Folkehelseinstituttet støtter lovforslaget om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Det er behov for bedre data fra, og kunnskap om, de kommunale helse- og omsorgstjenestene for å

  Artikkel

  Publisert

 14. Høringsuttalelse: Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet

  Delrapporten omhandler de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus og legger først og fremst vekt på ambulansetjenestene og legevakt. Folkehelseinstituttet vil understreke at godt fungerende akuttm

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 15. Høringsuttalelse: Forslag til nye regler om bruksbetingelser for fire parabener i kosmetikk

  Folkehelseinstituttet har ingen innvendinger og støtter forslaget til endring. Forordningen gjelder de fire parabenene metyl-, etyl-, propyl- og butyl-paraben, som er regulert i forordning (EU) nr. 1

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 16. Høringsuttalelse: Utviding av adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester

  Folkehelseinstituttet (FHI) stiller seg bak hovedlinjene i høringsforslaget. Vi mener likevel at et vesentlig hensyn vedrørende organisering av beslutningsmyndighet for pålagte hjelpetiltak mangler i

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 17. Høringsuttalelse: forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

  Mange barn som adopteres fra utlandet vil ha opplevd omsorgssvikt tidlig i livet og møter særlige utfordringer i form av tilpasning til nye omsorgspersoner og omgivelser, samt et nytt språk. Disse fo

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 18. Høringsuttalelse: Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer

  Folkehelseinstituttet (FHI)ser det som svært positivt at det kommer forslag til en overordnet struktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer. FHI stiller seg også svært positive til for

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 19. Høringsuttalelse: Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

  Folkehelseinstituttet (FHI) støtter forslaget til forskrift og de kravene til informasjonssikkerhet som er lagt fram. FHI mener det er viktig å legge til rette for utveksling av helseopplysninger

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 20. Høringsuttalelse: Ny hovedstrategi for Forskningsrådet

  Folkehelseinstituttet (FHI)syns i all hovedsak at Forskningsrådets utkast til ny hovedstrategi er god. FHI skulle imidlertid gjerne sett at forskning på forebygging av sykdom og bevaring av hel

  Artikkel

  Publisert Oppdatert