Hopp til innhold

Pågående prosjekter

Viser  56  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Behandlinger av tilbakefall eller refraktært myelomatose: En fullstendig metodevurdering

  Evaluering av klinisk effekt og kostnadseffektivitet av behandlingsalternativ for pasienter som opplever tilbakefall eller refraktært myelomatose.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Effekt av behandlingstiltak for utøvere av seksuell vold i nære relasjoner - Prosjektplan for oversikt over systematiske oversikter eller systematisk oversikt

  Folkehelseinstituttet skal oppsummere forskning om behandlingstiltak for personer som utøver seksuell vold i nære relasjoner.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Prevalence and severe outcomes from COVID-19 among immigrant and minority ethnic groups and among groups of different socio-economic status - Protocol for a systematic review

  We will summarise available research from Norway and countries with similar welfare system on prevalence of COVID-19 infection, rate of admission to hospital and poor prognosis.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Effekt av antipsykotika gitt uten pasientens samtykke: prosjektplan for en systematisk oversikt

  Formålet med denne kunnskapsoppsummeringen er å belyse om og hvordan tvang påvirker behandlingseffekten av antipsykotika hos personer diagnostisert med psykoselidelser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Tester for deteksjon av ROS 1 genforendringer blant pasienter med ikke-småcellet lungekreft - Prosjektplan for vurdering av tester

  FHI skal evaluere genomiske tester relevante for identifisering av somatiske ROS1-genforendringer hos pasienter med lokalavansert eller metastasert ikke-småcellet lungekreft.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak - Prosjektplan for omtale av systematiske oversikter

  Formålet er å undersøke effektene av ulike systemer for systematiske hastegradsvurderinger i somatiske akuttenheter på pasient-, drifts-, samfunns- og ansattrelaterte utfall.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Hvordan forstå og håndtere barn som avviser en forelder? En systematisk kartleg-gingsoversikt

  Prosjektet skal kartlegge og beskrive forskningen som finnes om årsaker til samværsvegring, og verktøy eller tiltak for å identifisere, forebygge og håndtere samværsvegring med en forelder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Norwegian satellite of Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)

  Den norske EPOC-satellitten utarbeider og støtter bruk av systematiske oversikter som besvarer spørsmål om helsetjenester og helsesystemer i lav- og mellominntektsland.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Medisinsk avstandsoppfølging ved kroniske sykdommer

  Hva er effekten av medisinsk avstandsoppfølging på helsetilstand og på forbruk av helse- og omsorgstjenester hos personer med kroniske sykdommer?

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Lindrende behandling og omsorg i sykehjem og eget hjem: en oversikt over systematiske oversikter- prosjektplan

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide en kunnskapsoppsummering om lindrende behandling og omsorg i sykehjem og eget hjem.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver digital vold

  Målet er å danne et kunnskapsgrunnlag om hvor virksomme ulike behandlingsmetoder kan være for å iverksette målrettede tiltak for personer som er utsatt for eller som selv utøver digital vold.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Linkarbeidere i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt

  Å kartlegge og beskrive forsking om bruk av linkarbeidere i barnevernets og tilgrensende tjenesters arbeid med saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Prosjektplan: Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge dyp venetrombose (DVT) hos immobile pasienter med akutt hjerneslag

  En fullstendig metodevurdering om intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) for å forebygge dyp venetrombose (DVT) hos immobile pasienter med akutt hjerneslag.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Kort oppsummert

  Formidling og kritisk vurdering av systematiske oversikter.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell- en protokoll for systematisk oversikt

  Det er viktig å forstå den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell, og å identifisere mulige tiltak for å håndtere slike effekter.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Håndtering av svangerskap som har passert termin - Prosjektplan for systematisk oversikt

  Vi vil vurdere effektene av å sette i gang fødsel ved 41 svangerskapsuker sammenliknet med avventende holdning fram til 42 uker.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Tannpleietiltak for å bedre den orale hel-sen hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper - Prosjektplan for en oversikt over systematiske oversikter

  Vi skal lage en oversikt over systematiske oversikter for å dokumentere effekter av tannpleietiltak i kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Prosjektplan for intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom

  En metodevurdering om effekt og sikkerhet ved behandling av koronararteriesykdom med intrakoronar litotripsi hos voksne pasienter som ellers ville blitt behandlet med standard konvensjonell koronarbehandling.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Norsk forskning om forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner

  Folkehelseinstituttet skal kartlegge norsk forskning om tiltak mot vold i nære relasjoner for å få oversikt over kunnskapsgrunnlaget, samt for å avdekke eventuelle kunnskapshull.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding

  NAV har bedt FHI om å utføre en systematisk oversikt over studier av effekt av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak blant langtidssykmeldte eller de som står i fare for langtidssykmelding.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert