Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  45  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Kjønnsdysfori forekomst og årsaker

  Prosjektet bruker opplysninger fra MoBa, koblet med helseregistre for å beregne omfanget av kjønnsdysfori, og sammenhengen med psykiske plager, autismespekterlidelser og stressende livshendelser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Psykiske plager og livskvalitet hos Norske universitetsstudenter: Stabilitet, endring, og sammenheng med helseutfall og fungering

  Formålet er å undersøke utviklingen av psykiske plager og livskvalitet blant norske studenter over tid.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Ensomme leveår i Norge

  For å vurdere hvor utbredt ensomhet faktisk er, vil vi beregne forventet leveår i ensomhet og undersøke hvordan den har utviklet seg mellom 1990- og 2010-tallet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse og rusfeltet – et forskningskart - prosjektplan

  Formålet er å kartlegge hva som finnes av forskning om effekten av brukermedvirkning på organiseringen og behandlingstilbudet i psykisk helse og rusfeltet innen primær- og spesialhelsetjenesten.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort

  Ved hjelp av molekylærgenetiske metoder vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med syv ulike alvorlige psykiske lidelser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn studien.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Kontinuerlig elektroniske målinger (KEM) i psykisk helsevern og TSB

  Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling startet opp i januar 2020.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell- en protokoll for systematisk oversikt

  Det er viktig å forstå den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell, og å identifisere mulige tiltak for å håndtere slike effekter.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Psykisk helse hos norske tvillinger: en oppfølgingsstudie

  Prosjektet er en oppfølgingsstudie av 2800 tvillinger som tidligere har gjennomgått strukturerte psykiatriske intervjuer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. NCDNOR

  Prosjektet har som formål å belyse utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer og omfanget av det å ha mer enn en NCD (multimorbiditet), inkludert medisinbruk (polyfarmasi).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte

  Prosjektet har som mål å frambringe ny og helhetlig kunnskap om behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Behandlingskarakteristika og komedikasjon hos klozapinpasienter som bytter antipsykotisk behandling

  Prosjektet vil kartlegge faktorer som kan påvirke om behandlingen med klozapin blir vellykket ved å identifisere faktorer som påvirker behandlingen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Effekter av Hverdagsgledekurset

  Prosjektet vil gi kunnskap om effektene av et nytt livskvalitetsfremmende tiltak

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. DIMJOB – Sosiale, demografiske og helserelaterte aspekter av teknologiindusert jobbtap

  Denne studien vil undersøke de sosiale, demografiske og helserelaterte aspektene av teknologiindusert jobbtap ved hjelp av norske befolkningsregistre.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Systematisk kartleggingsoversikt om langtidseffekter av antidepressiva for depresjon

  Vi skal systematisk kartlegge hva som finnes av forskning på effekter og bivirkninger av behandling med antidepressiva av pasienter med depresjon og behandlingsvarighet på 6 måneder eller lenger.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Evalueringen av Rask Psykisk Helsehjelp: En randomisert kontrollert studie

  I 2013 ble Folkehelseinstituttet bedt om å gjennomføre en evaluering av pilotprosjektet "Rask Psykisk Helsehjelp."

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Foresattes erfaringer med tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge

  Dette er en brukerundersøkelse blant foresatte til barn og unge med 4-6 konsultasjoner ved BUP-poliklinikker i løpet av 2017.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. En generasjonsstudie av risikofaktorer for spiseforstyrrelser og spiseproblemer

  Hensikten med studien er å identifisere mekanismer gjennom hvilke svangerskap-/fødselskomplikasjoner i generasjon 1 kan ha betydning for generasjon 2 og 3.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Hva slags legemiddelbehandling får psykosepasienter i Norge? (Psychopharm)

  Prosjektet skal gi oss informasjon om hvordan psykosepasienter behandles med antipsykotika og om den behandlingen som gis er i tråd med retningslinjene gitt fra Helsedirektoratet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Bruk av legemidler hos pasienter med psykotiske lidelser - en registerstudie

  Vi vil undersøke om det er forskjeller i bruk av legemidler for psykoselidelser på bakgrunn av kjønn, samtidig rusmisbruk, samtidig depresjon og/eller angstlidelser, eller geografisk bosted.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert