Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  42  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens − oppdatert systematisk litteratursøk

  Vi oppdaterte det systematiske litteratursøket fra vår forrige rapport (2011), og søket ble avgrenset til systematiske oversikter.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 2. Influensavaksine til eldre som bor på institusjon

  Influensavaksine til eldre som bor på institusjon fører trolig til færre influensliknende sykdommer og muligens til at færre får influensa og lungebetennelse.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 3. Influensavaksine til helsepersonell som arbeider med personer over 60 år

  Systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 4. Trening hjemme kan være like effektivt som trening i rehabiliteringssenter for pasienter med totalprotese i hoften

  Oversikten oppsummerer effekten av rehabilitering ved et rehabiliteringssenter eller hjemme for personer (med artrose) som er operert med totalprotese i hoften.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 5. Reinnleggelser av eldre i Norge

  Forekomsten av reinnleggelser blant eldre ved norske sykehus varierer, og forskjellene mellom laveste og høyeste reinnleggelsessannsynlighet er betydelige.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring

  Denne systematiske oversikten er tenkt som dokumentasjonsgrunnlag for nasjonale faglige retningslinjer for pasienter med KOLS.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 7. Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens

  Rapporten oppsummerer tilgjengelig forskning om tiltak som kan støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 8. Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser

  Rapporten er skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Målsettingen har vært å gi en kortfattet oversikt over omfanget av psykiske plager og lidelser blant eldre i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Hoftebeskytter kan muligens redusere antall hoftebrudd på sykehjem

  Hoftebeskytter reduserer muligens ikke forekomsten av hoftebrudd hos hjemmeboende eldre, men kan muligens føre til færre brudd hos eldre som bor på sykehjem.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Effekt av tiltak for å redusere potensielt uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk

  Denne rapporten har identifisert, vurdert og sammenstilt forskning om effekten av tiltak for å redusere uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 11. Trening kan bedre gangfunksjonen hos slagpasienter

  Kondisjonstrening kan være effektivt for å bedre ganghastighet og evnen til å gå lengre avstander hos slagpasienter.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 12. Legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelse

  Kartlegging av forskning om legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelse og særlig bivirkninger av legemidler hos denne gruppen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester

  Rapporten er en systematisk kunnskapsoppsummering over forskning som belyser effekten av bruk av personell med særskilt kompetanse i funksjonstrening og aktivisering.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 14. Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke

  Denne kunnskapsoppsummeringen presenterer dokumentasjonsgrunnlaget om effekten av influensavaksinering av eldre og personer med kronisk sykdom.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Fysisk trening er bra for eldre som bor i omsorgsboliger

  Mange former for fysisk trening eller rehabilitering har positiv effekt på eldres fysiske helse.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase?

  Hensikten med denne rapporten var å vurdere effekten av ulike opplæringstiltak til sykehjemsansatte med sikte på å bedre deres kompetanse i pleie og omsorg til pasienter i livets sluttfase.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 17. Hvem er brukere av eldresentrene? En sammenligning av hjemmeboende over 65 år

  I rapporten ”Hvem er brukere av eldresentrene?” sammenlignes hjemmeboende eldre over 65 år og som bruker eldresentrene, med dem som ikke bruker eldresentrene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Samhandling mellom første og andrelinje helsetjenester

 19. Modeller for å organisere legetjenesten ved sykehjem

  Dette hasteoppdraget er utført i 2005 på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet for å kartlegge legetjenester ved sykehjem og utarbeide kriterier for en minstenorm for legedekning.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehus

  Gir geriatrisk vurdering og behandling av gamle pasienter i sykehus forskjellige behandlingsresultater sammenliknet med pasienter som blir behandlet etter ordinære retningslinjer?

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert