Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  113  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid

  Allmennleger har mer positive oppfatninger om helsetjenestesystemet og høyere jobbtilfredshet enn gjennomsnittet av de ni andre landene som deltok i undersøkelsen.

  Rapport

  Publisert

 2. Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2015 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet

  Svarerne i GallupPanelet mener at det er god kvalitet på helsetjenester i Norge, og at norske helsetjenester er av den samme eller bedre kvalitet enn i EU-landene.

  Rapport

  Publisert

 3. Pasienterfaringer med medisinske sengeposter ved Helse Møre og Romsdal HF 2015

  Kunnskapssenteret gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved ti utvalgte medisinske sengeposter ved sykehusene i Møre og Romsdal.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 4. Pasienterfaringer blant hjertesviktpasienter ved Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

  Samhandlingsprosjektet Reinnleggelser ble initiert i 2013. Hensikten med prosjektet var å prøve ut forbedringstiltak for å redusere antall reinnleggelser for hjertesviktpasienter.

  Rapport

  Publisert

 5. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Lokale rapporter og nasjonale resultater

  Dette er resultatene fra en en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus som Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2014.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 6. Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer blant ansatte ved institusjonene

  Prosjektet tar sikte på å måle bruk av og erfaringer med Kunnskapssenterets brukererfaringsskjema for pasienterfaringer ved private rehabiliteringsinstitusjoner og tilgrensende problemstillinger.

  Rapport

  Publisert

 7. Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med fastleger

  Publikasjonen beskriver blant annet utviklingen av en standardisert metode for å måle pasientenes erfaringer med fastleger i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 8. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern - lokale rapporter

 9. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.

 10. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Metoderapport.

  Rapporten beskriver metoden som er benyttet i rapporten om pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 11. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2014

  Rapporten viser erfaringene til pasienter med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 2014-tall.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 12. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 - lokale rapporter

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant pasienter, 16 år og eldre, som var innlagt til døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

  PasOpp-rapport

  Publisert

 13. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Resultater i 2014 og utvikling over tid.

  Rapporten vier resultatene fra en nasjonal undersøkelse av fastlegers vurdering av virksomheten ved distriktspsykiatriske sentre.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 14. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 - lokale rapporter

  Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse blant fastleger om deres vurdering av det enkelte distriktspsykiatriske senter.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 15. Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land

  Resultatene viser at det er få områder der Norge gjør det spesielt bra og mange områder hvor Norge kan strekke seg etter praksis i andre land.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land

  Norge deltar i Commonwealth Funds årlige internasjonale undersøkelser av helsesystemer. I 2014 var det voksne i alderen 55 år eller eldre som var målgruppa for spørsmål om ulike sider ved helsevesenet

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet

  Resultatene fra den fjerde og foreløpig siste målingen av pasientsikkerhet og kvalitet gjennomført i GallupPanelet, samt presentert resultater av sammenligning over tid på utvalgte spørsmål.

  Rapport

  Publisert

 18. Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark

  Evaluering av forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering av sykestuene i Finnmark.

  Rapport

  Publisert

 19. Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus. Resultater fra en pilotundersøkelse

  Undersøkelsen var en pilotundersøkelse for den første nasjonale brukererfaringsundersøkelsen blant kreftpasienter i Norge, som er planlagt gjennomført høsten 2008.

  Rapport

  Publisert

 20. Måling av brukererfaringer med avhengighetsbehandling. En litteraturgjennomgang av validerte måleinstrumenter

  En kartlegging av hva som finnes, både nasjonalt og internasjonalt, av validerte spørreskjema for å måle brukererfaringer med behandlingstilbudet for stoff- eller alkoholrelaterte lidelser.

  Rapport

  Publisert