Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter


Avgrens søket
 1. PasOpp-rapport

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse i befolkningen

  Folkehelseinstituttet gjennomførte høsten 2018 en befolkningsundersøkelse i forbindelse med innføringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

 2. PasOpp-rapport

  Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017

  Rapportene viser resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant kvinner som hadde født i fjerde kvartal 2017. Det er laget lokale rapporter og en nasjonal som viser resultatene samlet.

 3. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2017 (PasOpp-rapporter)

  Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse blant pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

 4. PasOpp-rapport

  Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

  En nasjonal rapport og flere lokale rapporter viser pårørendes erfaringer med barnepoliklinikkene. Hovedresultatene er beregnet som skårer på seks indikatorer.

 5. PasOpp-rapport

  Utvikling av metode for å måle pårørende- og pasienterfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

  Rapporten beskriver utviklingen av validerte instrumenter for å måle erfaringer blant pasienter og pårørende til barn med diabetes.

 6. Skjema

  Foresattes erfaringer med barnepoliklinikken

  Spørsmålene nedenfor handler om foresattes erfaringer med barnepoliklinikken ved konsultasjoner for diabetes.

 7. Skjema

  Barn og unges erfaringer med barnepoliklinikken

  Dette spørreskjemaet handler om pasientens erfaringer med barnepoliklinikken ved diabeteskontroller.

 8. PasOpp-rapport

  Brukererfaringer med fastlegetjenesten

  Rapporten er en sammenstilling av resultater om pasienters erfaringer med fastlegen. Rapporten er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 9. Rapport

  Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017. Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2017 (PasOpp-rapporter)

  Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om erfaringer med å være pasient på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 10. PasOpp-rapport

  Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016 (PasOpp-rapporter)

  Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om kvinners erfaringer med å være pasient på landets føde‐ og barselavdelinger.

 11. Rapport

  Commonwealth Funds undersøkelse blant personer i aldersgruppen 65 år og eldre: Resultater fra Norge og ti andre land i 2017

  Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført av stiftelsen Commonwealth Fund blant personer over 65 år i elleve land.

 12. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 (PasOpp-rapport)

  Rapportene viser resultatene av en undersøkelse som Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2016 for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.

 13. Rapport

  Evaluering av revidert blodgiverskjema

  Vi har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert revidert blodgiverskjema ved bruk av kognitive intervjuer av blodgivere samt vurdering av tre forskere.

 14. Rapport

  Pasienterfaringer med medisinske sengeposter ved Helse Møre og Romsdal HF 2016

  Høsten 2016 ble det gjennomført en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved ti utvalgte medisinske sengeposter ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal.Det er utarbeidet separate rapporter for hver av postene.

 15. Rapport

  Brukererfaringer med "Raskere tilbake"

  Rapporten viser analysene av et datamateriale som inneholder brukerrapporterte erfaringer med tiltaket Raskere tilbake. Oppdragsgiver var Helse Sør-Øst RHF.

 16. Rapport

  Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land. Norske resultater i 2016 og utvikling over tid

  Rapporten sammenligner befolkningens erfaringer med ulike sider av helsetjenestene i elleve land, som hvor fornøyde de er med helsepersonell, sykehus og samarbeid mellom ulike tjenester.

 17. PasOpp-rapport

  Pakkeforløp for kreft. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser i befolkningen og blant pasienter

  Rapporten viser resultater fra oppfølgingsundersøkelser i befolkningen og blant pasienter gjennomført etter innføringen av Pakkeforløp for kreft.

 18. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med sengeposter på utvalgte sykehus under Helse Sør-Øst i 2015

  Rapporten viser resultatene av en undersøkelse om pasientenes erfaringer på sengepostnivå for Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

 19. PasOpp-rapport

  Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Resultater etter en nasjonal undersøkelse

  Rapporten viser resultater av en en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus.

 20. PasOpp-rapport

  Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015

  Rapporten viser resultater av en  undersøkelse blant pasienter med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.