Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nye rapporter

Avgrens søket
 1. Rapport

  Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2016

  Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.

 2. Rapport

  Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge. Årsrapport. Delrapport 3 av smittsomme sykdommer i Norge 2016

  I 2016 ble det varslet 137 utbrudd med totalt 2185 rapporterte sykdomstilfeller.

 3. Rapport

  Smittsomme sykdommer i Norge 2016. Årsrapporter

  Her vil du finne årsrapporter for smittsomme sykdommer som registreres i Norge.

 4. Rapport

  Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport. Delrapport 2 av smittsomme sykdommer i Norge 2016

  Det totale antall meldte tilfeller av mat – og vannbårne infeksjoner i 2016 økte i forhold tilåret før.

 5. Rapport

  Invasive infeksjoner. Årsrapport. Delrapport 6 av smittsomme sykdommer i Norge 2016

  I rapporten beskrives forekomsten av invasiv sykdom som skyldes infeksjon med meningokokker, pneumokokker, gruppe A streptokokker og Haemophilus influenzae.

 6. Rapport

  Influensasesongen i Norge 2016-2017. Årsrapport. Delrapport 4 av smittsomme sykdommer i Norge

  Den laboratoriebaserte overvåkingen av influensa i sesongen 2016-2017 viste en tydelig økning i influensatilfeller allerede tidlig i sesongen (uke 46).

 7. Rapport

  Blod- og seksuelt overførbare sykdommer i Norge 2016. Årsrapport. Delrapport 1 av smittsomme sykdommer i Norge 2016

  Rapporten oppsummerer situasjonen for blod- og seksuelt overførbare sykdommer i Norge for 2016.

 8. Rapport

  Vannrapport 130. Problemer med slam og mikroorganismer i drikkevann

  Denne rapporten gir en oversikt over årsaken til slamdannelse på flater i kontakt med strømmende vann, i brønner og på flater av jern og hvilke mikroorganismer som kan leve i slammet.

 9. Rapport

  Bruk av rusmidler blant 15–16-åringer. Resultater fra ESPAD 1995–2015

  Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD, om bruk av rusmidler og tobakk blant 15–16-åringer.

 10. Notat

  Kunnskapsoppsummering: Hepatitt B-undersøkelser i svangerskapet

  Behov for og nytte av hepatitt B-undersøkelser av gravide er gjennomgått i forbindelse med oppdatering av svangerskapsretningslinjene. Dette er en kunnskapsoppsummering med fokus på nytte og kostnad.

 11. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Årsrapport 2016

  Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2016, dekningsstatistikk for vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene vi vaksinerer mot, og meldte bivirkninger.

 12. Rapport

  Tuberkulose i Norge 2016 – med behandlingsresultater for 2015. Årsrapport. Delrapport 5 av smittsomme sykdommer i Norge.

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2016 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 298 tuberkulosetilfeller i 2016.

 13. Forskningsoversikt

  Motiverende Intervju som en metode for å fasilitere tilbakeføring til arbeid: en systematisk oversikt

  Motiverende intervju (MI) brukes innen NAV-systemet, uten at vi vet hvilke effekter MI har på arbeidsdeltakelse. Derfor har NAV bestilt en forskningsoppsummering om effekt av MI.

 14. Forskningsoversikt

  Digital Brysttomosyntese med Hologic 3D mammograf Selenia Dimensions System i screening for brystkreft. Hurtigmetodevurdering

  Vi fikk i oppdrag å utarbeide en hurtigmetodevurdering om “Tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT) i screening for brystkreft”

 15. Forskningsoversikt

  Hva er konsekvensene av delt bosted for barn? En systematisk oversikt

  Vi har utført en systematisk oversikt over studier som ser på konsekvenser av ulike bostedsordninger for barn.

 16. Forskningsoversikt

  Prehospital nødtorakotomi ved traumatisk hjertestans: systematisk litteratursøk med sortering

  Vi fikk i oppdrag å utføre et litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante forskningspublikasjoner om prehospital nødtorakotomi ved traumatisk hjertestans.

 17. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2016

  Rapporten viser risikojustert sannsynlighet for overlevelse 30 dager etter utskrivning fra sykehus. I årets publisering presenteres overlevelse innen 30 dager på HF- og RHF-nivå.

 18. Rapport

  Informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenester til beboere i ankomstsenter og transittmottak

  Beboere i ankomstsenteret og transittmottak får mye informasjon, men lite generell informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenestene.

 19. Forskningsoversikt

  Effekt av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet og antipsykotika for pasienter med aktiv psykose: en systematisk oversikt

  Vi skulle identifisere og oppsummere forskning om effekten av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika for personer med aktiv psykose, opp mot fysisk aktivitet og samtidig bruk av antipsykotika.

 20. Forskningsoversikt

  Psykososial behandling med eller uten bruk av antipsykotika for pasienter med aktiv psykose, en systematisk oversikt

  Vi skulle identifisere og oppsummere studier om psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sammenlignet med psykososial behand­ling der pasienter med aktiv psykose samtidig får antipsykotika.­