Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten

Artikkel

Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten - mpox (apekopper)

Her finner du råd om smitteverntiltak og bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved håndtering av apekopper.

Her finner du råd om smitteverntiltak og bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved håndtering av apekopper.


Innhold på denne siden

Smittemåte

Apekopper er den sykdommen forårsaket av orthopoxvirus som er vanligst etter at kopper ble utryddet, og forekomsten har vært økende de siste årene. Det har trolig sammenheng med at en stadig mindre del av befolkningen er vaksinert mot kopper, en vaksine som også gir beskyttelse mot apekopper. For mer informasjon: Apekopper - veileder for helsepersonell  

Apekoppevirus er klassifisert som biologisk faktor i smitterisikogruppe 3. Dette betyr at apekoppevirus kan forårsake alvorlig infeksjonssykdom hos mennesker og utgjøre en alvorlig fare for arbeidstakerne, det kan være risiko for spredning til samfunnetmen det finnes vanligvis effektive forebyggende tiltak eller behandling1,2 WHO anbefaler tiltak som dråpesmitte iverksettes ved apekopper så fremt det ikke iverksettes aerosoldanende prosedyrer.3

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle

Riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr blant ansatte i helsetjenesten forebygger smitteoverføring fra smitteførende pasienter til ansatte, og hindrer videre spredning av viruset. Dette forutsetter at beskyttelsesutstyr benyttes korrekt og at avkledning skjer på en slik måte at selvkontaminering unngås. Det finnes lite kunnskap om apekopper smitter via aerosoler og derfor anbefaler WHO ved all pasientkontakt bruk av åndedrettsvern.

Basert på nåværende situasjon i Norge, og at smittespredning i dette utbruddet har sammenheng med seksuell aktivitet, hovedsakelig blant enkelte grupper av menn som har sex med menn (MSM), er følgende beskyttelsesutstyr ved kontakt med mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle:4,5

 • Hansker anbefales ved all kontakt med pasient,  pasientmateriale eller pasientutstyr*.
 • Åndedrettsvern anbefales ved aerosoldanende prosedyrer, ved langvarig eller svært tett (ambulanse) kontakt eller hvis pasienten har uttalte symptomer. Ved kortvarig konsultasjon og kun prøvetaking kan kirurgisk munnbind benyttes.
 • Visir/øyebeskyttelse anbefales ved all kontakt med pasienten.
 • Beskyttelsesfrakk anbefales ved all kontakt med pasient, pasientmateriale eller pasientutstyr.
 • Ansatte i helsetjenesten som har risiko for komplikasjoner ved infeksjon med apekoppevirus som gravide og ansatte som er immunsupprimert, bør ikke jobbe med mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle.

*Hansker tas av og håndhygiene utføres iht. håndhygieneanbefalinger.

For mer informasjon om kasusdefinisjoner og oppfølging av nærkontakter:  

Mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle som er i kontakt med legevakt, fastlege og poliklinikk

Personer som selv mistenker at de er smittet med apekopper eller som har hatt kjent eksponering for apekoppevirus, og som oppsøker lege, legevakt eller poliklinikk, oppfordres til å ta telefonisk kontakt for å kunne avtale en konsultasjon for en undersøkelse og eventuell prøvetaking. Fastlege, legevakt og poliklinikk bør etablere rutiner for å vurdere sannsynlighet for smitte med apekoppevirus slik at en konsultasjon kan planlegges og smitteforebyggende tiltak kan iverksettes.

Mulig og sannsynlig tilfelle bør unngå å ta offentlig transport eller drosje for å komme til legekontor/legevakt, poliklinikk eller sykehus, og hvis dette er nødvendig bør vedkommende under transport bruke munnbind og holde lesjonene dekket, som f.eks. ved å bruke klær med lange ermer eller bukser.6 

Om prøvetaking/konsultasjon skal skje hos legevakt, fastlegen eller poliklinisk bør:

 • Konsultasjon planlegges på forhånd om mulig og gjennomføres i et egnet rom. Pasienten bør ikke sitte på venterom eller annet fellesareal. Det bør tas forholdsregler for å minimere eksponering for omkringliggende personer/rom. Disse forholdsreglene kan inkludere at pasientene holder avstand til andre personer, oppfordres til å bruke munnbind og at håndhygiene utføres når vedkommende går inn.
 • Ved aerosoldanende prosedyrer, ved langvarig eller tett kontakt eller hvis pasienten har uttalte symptomer anbefales det at personell bruker personlig beskyttelsesutstyr som hansker, smittefrakk, åndedrettsvern og visir/øyebeskyttelse. Ved kortvarig konsultasjon som for eksempel prøvetaking kan kirurgisk munnbind og visir/øyebeskyttelse benyttes.4,5
 • Utfør håndhygiene, hånddesinfeksjon eller håndvask, etter all kontakt med pasient, paisentutstyr, pasientomgivelser og beskyttelsesutstyr.
 • Alt avfall og tekstiler håndteres som smitteførende som ved luftsmittesmitteregime, følg lokale rutiner for dette.Alle tekstiler vaskes i henhold til lokale rutiner for smittetøy (minimum vask på over 60⁰ C). For mer informasjon om avfallshåndtering: Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner
 • Rom og kontaktpunkt pasienten har berørt/vært i kontakt med desinfiseres etter pasienten har forlatt legevakt/fastlege.Våt rengjøringsmetode, eksempelvis ved bruk av fuktig klut er foretrukket. Tørr støvtørking, feiing eller støvsuging bør unngås.6 For mer informasjon se om renhold og desinfeksjon: Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner

Mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle innlagt i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten bør etablere rutiner for å avdekke risikofaktorer eller mulig eksponering for apekoppevirus slik at mottak og en eventuell innleggelse gjennomføres på en forsvarlig måte, og at iverksatt smitteforebyggende tiltak forhindrer ikke riktig og rask behandling. Ambulansetransporten gjennomføres som ved dråpesmitteregime, men åndedrettsvern bør benyttes under transport på grunn av svært tett kontakt med pasientene i et lite areal. Pasienten bør bruke munnbind og lesjonene bør tildekkes. 6

Personlig beskyttelsesutstyr som hansker, smittefrakk, åndedrettsvern (FFP3) og visir/øyebeskyttelse benyttes under hele transporten. Dersom det i ambulansen gjennomføres aerosoldanende prosedyrer, iverksettes tiltak som ved luftsmitte. Pasientene oppfordres til å bruke munnbind om mulig.

Følgende momenter er viktig:

 • Mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle med apekoppevirus bør isoleres jamfør lokalt rutiner for smitteisolering og lokalt infeksjonskontrollprogram. Ved aerosoldanende prosedyrer er luftsmitteisolering anbefalt.
 • Bruk av personlig beskyttelsesutstyr som hansker, smittefrakk, kirurgisk munnbind eller åndedrettsvern. Valget er avhengig av klinisk forløp, type prosedyrer, og visir/øyebeskyttelse benyttes ved opphold inne på isolatet eller under ambulansetransport.
 • Håndhygiene, hånddesinfeksjon eller håndvask, etter all kontakt med pasient, pasientutstyr, pasientomgivelser og beskyttelsesutstyr.
 • Daglig renhold og ev. desinfeksjon av berøringspunkter på isolatet. Våt rengjøringsmetode, eksempelvis ved bruk av fuktig klut er foretrukket. Tørr støvtørking og mopping, feiing eller støvsuging bør unngås.6
 • Unngå oppvirvling av tekstiler som for eksempel risting av sengetøy, gardiner o.l.
 • Alt avfall og tekstiler håndteres iht. lokale rutiner.5, Tekstiler vaskes på minimum 60⁰ C. For mer informasjon om avfallshåndtering: Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner.
 • Pasienter som smitteførende (pasienter er smitteførende fra symptomstart til skorpene har falt av og det er dannet ny hud under) bør unngå å ta offentlig transport eller drosje ved hjemtransport. Om pasienten ikke kan reise selv, bør transporten foregå smittevernforsvarlig som for eksempel ved bruk av en ambulanse.
 • Tiltakene under ambulansetransporten gjennomføres som ved dråpesmitteregime, men ved bruk av åndedrettsvern og øyevern. Pasienten bør bruke munnbind og lesjonene bør tildekkes.6

Renhold og desinfeksjon i helsetjenesten

I rom der det har vært pasienter med påvist eller mistenkt smitte med apekoppevirus bør rengjøring og desinfeksjon av rom, flater og inventar iverksettes for å forhindre videre smittespredning. Ansatte som utfører denne oppgaven, benytter personlig beskyttelsesutstyr som hansker, smittefrakk, kirurgisk munnbind og visir/øyebeskyttelse. Våt rengjøringsmetode, eksempelvis ved bruk av fuktig klut er foretrukket. Tørr støvtørking, feiing eller støvsuging bør unngås.6

Desinfeksjon av overflater, inventar og utstyr utføres i henhold til lokale rutiner for desinfeksjon ved virus, vedrørende valg av kjemisk desinfeksjonsmiddel: Veiledning om bruk av desinfeksjonsmidler i helse- og sykepleie og liste over godkjente preparater.

Alt avfall og tekstiler håndteres iht. lokale rutiner.7 Tekstiler vaskes på minimum 60⁰ C. Unngå oppvirvling av tekstiler som for eksempel risting av sengetøy, gardiner o.l.6 For mer informasjon om avfallshåndtering: Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner.

Hva bør nærkontakter og personer som er mulig smittet gjøre for å forebygge videre smitte i helsetjenesten?

Personer som defineres som mulige tilfeller eller høyrisikonærkontakter bør ikke besøke eller jobbe med beboere i sykehjem eller pasienter i sykehuset dersom mistanke om smitte foreligger. Ansatte i helsetjenesten som har hattkortvarig direkte kontakt med den smittede, dens kroppsvæsker eller potensielt kontaminert materiale mot hel hud er definert som intermediær risiko og gjennomfører passiv observasjon i tiden etter eksponering. Etter individuell vurdering er det mulig å gi vaksine som posteksponeringsprofilakse.

Informasjon om vaksine: Indikasjoner for vaksine mot apekopper. Ansatte som har symptomer, skal ikke være på jobb. Ved behov for ev. smittesporing følges råd ved Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd.

Referanser

 1. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Accessed 19.05.2022.
 2. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften). FOR-2011-12-06-1356. Accessed 19.05.2022.
 3. World Health Organization. Clinical management and infection prevention and control for monkeypox: Interim raprid response guidance. Accessed 28.06.2022.
 4. Center for Disease Control and Prevention (CDC). Monkeypox. Infection Control: Hospital. Accessed 19.05.2022.
 5. Health Protection Scotland. Literature Review Personal Protective Equipment (PPE) for Infectious Diseases of High Consequence (IDHC). Accessed 19.05.2022.
 6. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Monkeypox infection prevention and control guidance for primary and acute care settings. 16 august 2022. Accessed 17.08.2022.
 7. Public Health England. Monkeypox: Guidance for environmental cleaning and decontamination.04.10.2018. Accessed 2020.05.2022.

Historikk

09.01.2023: Oppdatert tekst om bruk av smittevernutstyr og begreper som gjelder ambulansetjenesten.

30.08.2022: Liten oppdatering i avsnittet om nærkontakter.

22.08.2022: Presisert rådene om tiltak under transport, rengjøring i helsetjenesten og vaksinetilbud for helsepersonell.

28.06.2022: Nytt råd om ansatte i helsetjenesten som er gravide eller immunsupprimert. Det er presisert at apekopper hovedsakelig smitter ved dråpesmitte, men at ved aerosoldanende prosedyrer er luftsmitteisolering anbefalt. Åndedrettsvern benyttes både ved aerosoldanende prosedyrer, ved langvarig pasientkontakt og hvis pasienten har uttalte symptomer. Referanser oppdatert.

23.06.2022: Lagt til et råd vedr. hjemtransport for smitteførende pasienter.

16.06.2022: Endringer i bruk av beskyttelsesutstyr og type isoleringstiltak ved mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle.

03.06.2022: Oppdatert terminologi i forhold til mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle og lagt i flere lenker.

02.06.2022: Oppdatert råd rundt om pasientnært arbeid i helsetjenesten.

24.05.2022: Lagt til et råd om at helsepersonell som er gravide bør ikke ha kontakt med mistenkt eller bekreftet tilfeller.

23.05.2022: Lagt til nye lenker i dokumentet, samt nytt avsnitt om kjemiske desinfeksjonsmidler.