Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten

Artikkel

Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten - apekopper

Her finner du råd om smitteverntiltak og bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved håndtering av apekopper.

Her finner du råd om smitteverntiltak og bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved håndtering av apekopper.


Innhold på denne siden

Smittemåte

Apekopper er den sykdommen forårsaket av orthopoxvirus  og forekomsten har vært økende de siste årene. Det har trolig sammenheng med at en stadig mindre del av befolkningen er vaksinert mot kopper, en vaksine som også gir beskyttelse mot apekopper. For mer informasjon: Apekopper - veileder for helsepersonell  

Apekoppevirus er klassifisert som biologisk faktor i smitterisikogruppe 3. Dette betyr at apekoppevirus kan forårsake alvorlig infeksjonssykdom hos mennesker og utgjøre en alvorlig fare for arbeidstakerne, det kan være risiko for spredning til samfunnet, men det finnes vanligvis effektive forebyggende tiltak eller behandling1,2  

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle

Riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr blant ansatte i helsetjenesten forebygger smitteoverføring fra smitteførende pasienter til ansatte, og hindrer videre spredning av viruset. Dette forutsetter at beskyttelsesutstyr benyttes korrekt og at avkledning skjer på en slik måte at selvkontaminering unngås. Det finnes lite kunnskap om apekopper smitter via aerosoler og derfor anbefaler WHO ved all pasientkontakt bruk av åndedrettsvern type N95 eller FFP2. Basert på nåværende situasjon i Norge, og at smittespredning i dette utbruddet har sammenheng med seksuell aktivitet, hovedsakelig blant enkelte grupper av menn som har sex med menn (MSM), er følgende beskyttelsesutstyr  ved kontakt med mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle:3,4

 • Hansker anbefales ved all kontakt med pasient,  pasientmateriale eller pasientutstyr*.
 • Åndedrettsvern (FFP3) anbefales ved aerosoldanende prosedyrer, langvarig kontakt eller hvis pasienten har uttalte symptomer. Ved kortvarig konsultasjon, prøvetaking kan kirurgisk munnbind benyttes.
 • Visir/øyebeskyttelse anbefales ved all kontakt med pasienten.
 • Beskyttelsesfrakk anbefales ved all kontakt med pasient, pasientmateriale eller pasientutstyr.

*Hansker tas av og håndhygiene utføres iht. håndhygiene anbefalinger.

For mer informasjon om kasusdefinisjoner og oppfølging av nærkontakter:  

Mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle som er i kontakt med legevakt, fastlege og poliklinikk

Personer som selv mistenker at de er smittet med apekopper eller som har hatt kjent eksponering for apekoppevirus, og som oppsøker lege eller legevakt, oppfordres til å ta telefonisk kontakt for å kunne avtale en konsultasjon for en undersøkelse og eventuell prøvetaking. Fastlege og legevakt bør etablere rutiner for å vurdere sannsynlighet for smitte med apekoppevirus slik at en konsultasjon kan planlegges og smitteforebyggende tiltak kan iverksettes. Mulig og sannsynlig tilfelle bør unngå å ta offentlig transport eller drosje for å komme til legekontor/legevakt eller sykehus, og hvis dette er nødvendig bør vedkommende bruke munnbind under transport.

Om prøvetaking/konsultasjon skal skje hos legevakt, fastlegen eller poliklinisk bør:

 • Konsultasjon planlegges på forhånd om mulig og gjennomføres i et egnet rom. Pasienten bør  ikke sitte på venterom eller annet fellesareal. Det bør tas forholdsregler for å minimere eksponering for omkringliggende personer/rom. Disse forholdsreglene kan inkludere at pasientene holder avstand til andre personer, oppfordres til å bruke munnbind og at håndhygiene utføres før vedkommende går inn.
 • Ved aerosoldanende prosedyrer, langvarig kontakt eller hvis pasienten har uttalte symptomer anbefales det at personell bruker personlig beskyttelsesutstyr som hansker, smittefrakk, åndedrettsvern (FFP3) og visir/øyebeskyttelse. Ved kortvarig konsultasjon som for eksempel kun prøvetaking kan kirurgisk munnbind og visir/øyebeskyttelse benyttes.3,4
 • Utfør håndhygiene, hånddesinfeksjon eller håndvask, etter all kontakt med pasient, paisentutstyr, pasientomgivelser og beskyttelsesutstyr.
 • Alt avfall og tekstiler håndteres som ved luftsmittesmitteregime, følg lokale rutiner for dette.5, Alle tekstiler vaskes i henhold til lokale rutiner for smittetøy (minimum vask på over 60⁰ C). For mer informasjon om avfallshåndtering: Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner
 • Rom og kontaktpunkt pasienten har berørt/vært i kontakt med desinfiseres etter pasienten har forlatt legevakt/fastlege.For mer informasjon se om renhold og desinfeksjon: Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner

Mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle innlagt i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten bør etablere rutiner for å avdekke risikofaktorer eller mulig eksponering for apekoppevirus slik at mottak og eventuelt innleggelse gjennomføres på en forsvarlig måte, og at iverksatt smitteforebyggende tiltak forhindrer ikke riktig og rask behandling. Ambulansetransporten gjennomføres som ved luftsmitteregime. Personlig beskyttelsesutstyr som hansker, smittefrakk, åndedrettsvern (FFP3) og visir/øyebeskyttelse benyttes under hele transporten. Pasientene oppfordres til å bruke munnbind om mulig.

Følgende momenter er viktig:

 • Mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle med apekoppevirus bør isoleres jamfør lokalt rutiner for smitteisolering og lokalt infeksjonskontrollprogram. Luftsmitteisolering er anbefalt ved aerosoldanende prosedyrer.
 • Bruk av personlig beskyttelsesutstyr som hansker, smittefrakk, kirurgisk munnbind eller åndedrettsvern (FFP3), valget er avhengig av klinisk forløp, type prosedyrer, og visir/øyebeskyttelse benyttes ved opphold på isolat.
 • Håndhygiene, hånddesinfeksjon eller håndvask, etter all kontakt med pasient, pasientutstyr, pasientomgivelser og beskyttelsesutstyr.
 • Daglig renhold og ev. desinfeksjon av berøringspunkter på isolatet.
 • Unngå oppvirvling av tekstiler som for eksempel som for eksempel risting av tekstiler.
 • Alt avfall og tekstiler håndteres iht. lokale rutiner.5,Tekstiler vaskes  minimum  på over 60⁰ C. For mer informasjon om avfallshåndtering: Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner.
 • Pasienter som smitteførende (pasienter er smitteførende fra symptomstart til skorpene har falt av og det er dannet ny hud under) bør unngå å ta offentlig transport eller drosje ved hjemtransport. Om pasienten ikke kan reise selv, bør transporten foregå smittevernforsvarlig som for eksempel ved bruk av en ambulanse. Ambulansetransporten gjennomføres som ved luftsmitteregime.

Renhold og desinfeksjon i helsetjenesten

I rom der det har vært pasienter med påvist eller mistenkt smitte med apekoppevirus bør rengjøring og desinfeksjon av rom, flater og inventar iverksettes for å forhindre videre smittespredning. Ansatte som utfører denne oppgaven, benytter personlig beskyttelsesutstyr som hansker, smittefrakk,  kirurgisk munnbind og visir/øyebeskyttelse.

Desinfeksjon av overflater, inventar og utstyr utføres i henhold til lokale rutiner for desinfeksjon ved virus, vedrørende valg av kjemisk desinfeksjonsmiddel: Veiledning om bruk av desinfeksjonsmidler i helse- og sykepleie og liste over godkjente preparater.

Alt avfall og tekstiler håndteres iht. lokale rutiner.5 Tekstiler vaskes minimum  på over 60⁰ C. For mer informasjon om avfallshåndtering: Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner.

Hva bør nærkontakter og personer som er mulig smittet gjøre for å forebygge videre smitte i helsetjenesten?

Personer som defineres som mulige tilfeller eller høyrisikonærkontakter bør ikke besøke beboere i sykehjem eller pasienter i sykehuset dersom mistanke om smitte foreligger. Ansatte i helsetjenesten som er definert som høyrisikokontaker bør ikke jobbe i  pasientnært arbeid. Ansatte som har symptomer, skal ikke være på jobb. Ved behov for ev. smittesporing følges råd ved Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd.

Referanser

 1. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Accessed 19.05.2022.
 2. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften). FOR-2011-12-06-1356. Accessed 19.05.2022.
 3. Center for Disease Control and Prevention (CDC). Monkeypox. Infection Control: Hospital. Accessed 19.05.2022.
 4. Health Protection Scotland. Literature Review Personal Protective Equipment (PPE) for Infectious Diseases of High Consequence (IDHC). Accessed 19.05.2022.
 5. Public Health England. Monkeypox: Guidance for environmental cleaning and decontamination.04.10.2018. Accessed 2020.05.2022.

Historikk

23.06.2022: Lagt til et råd vedr. hjemtransport for smitteførende pasienter.

16.06.2022: Endringer i bruk av beskyttelsesutstyr og type isoleringstiltak ved mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle.

03.06.2022: Oppdatert terminologi i forhold til mulig, sannsynlig eller bekreftet tilfelle og lagt i flere lenker.

02.06.2022: Oppdatert råd rundt om pasientnært arbeid i helsetjenesten.

24.05.2022: Lagt til et råd om at helsepersonell som er gravide bør ikke ha kontakt med mistenkt eller bekreftet tilfeller.

23.05.2022: Lagt til nye lenker i dokumentet, samt nytt avsnitt om kjemiske desinfeksjonsmidler.