Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av legemidler til behandling og forebygging av influensa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruk av legemidler til behandling og forebygging av influensa

Artikkel

Bruk av legemidler til behandling og forebygging av influensa

Antivirale legemidler kan bidra til å forebygge, forkorte sykdomsforløp og redusere dødelighet av influensa.

Eldre spiller kort.
Foto: Colourbox.com

Antivirale legemidler kan bidra til å forebygge, forkorte sykdomsforløp og redusere dødelighet av influensa.


Innhold på denne siden

Antiviralia til behandling av influensa 

Behandling av influensasykdom med antivirale legemidler kan forkorte sykdomsforløpet, redusere risiko for sykehusinnleggelse og død. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen. 

Antiviralia kan tilbys influensasyke i tråd med gjeldende preparatomtale, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Slik behandling er særlig aktuell for personer i risikogruppene, som i hovedsak er de samme som anbefales influensavaksine.  

Ved mistanke om influensa bør behandlingen startes så snart som mulig.  Best effekt har man ved oppstart innen 48 timer etter debut av influensasymptomer. Pasienter som er så syke at de legges inn i sykehus, bør alltid vurderes for antivirale legemidler, selv senere i sykdomsforløpet. 

Vurdering av lege er tilstrekkelig for oppstart av behandling. Spesielle smittevernhensyn, som manglende mulighet til å isolere den influensasyke, bør tas med i vurderingen. Ved sammenfallende utbrudd av influensa og covid-19 og usikkerhet om diagnosen, kan selvtest for SARS-CoV-2 vurderes før oppstart av behandling. Influensadiagnosen bør verifiseres med prøve analysert hos medisinsk mikrobiologisk laboratorium ved behandlingsstart. Man skal ikke vente på laboratoriesvar dersom dette forsinker oppstart av behandlingen.   

Antivirale legemidler til forebygging av influensa  

Enkelte antivirale legemidler kan også benyttes for å forebygge influensa ved utbrudd i nærmiljøet, for eksempel i helseinstitusjoner, eller etter kjent smitteeksponering. Forebyggende behandling vurderes av lege, og i henhold til preparatomtale for legemiddelet. 

De ulike typene antiviralia 

Alle antiviralia mot influensa er reseptpliktige legemidler. 

  • Oseltamivir kapsler er tilgjengelig fra apotek. 
  • Zanamivir infusjonsløsning (Dectova) er imidlertid godkjent for bruk i Norge til behandling av pasienter i sykehus hvor man enten mistenker resistens mot andre aktuelle antiviralia, eller hvor behandling med andre antiviralia ikke er hensiktsmessig, for eksempel ved behov for intravenøs behandling. 
  • Baloxavirmarboksil tabletter er godkjent for behandling av ukomplisert influensa og for profylakse etter eksponering hos pasienter fra 1 år og eldre, men dette legemiddelet er for tiden ikke markedsført i Norge.
  • Amantadin og rimantadin brukes i noen land til behandling av influensa, men er ikke godkjent for bruk mot influensa i Norge. Influensavirus har gjennom flere år vært resistente mot adamantaner. 
Oversikt antiviralia

Handelsnavn

Innholdsstoff

Type

Formulering

Bruk

Tilgjengelig i Norge

Tamiflu

Oseltamavir

Neuraminidasehemmer

Kapsler

Behandling og profylakse etter eksponering

Ja, kapsler

Dectova

Zanamivir

Neuraminidasehemmer

Infusjons-løsning

Behandling der andre legemidler ikke er hensiktsmessig

Ja

Xofluza

Baloxavirmarboksil

Polymerasehemmer med effekt på virustranskripsjon

Tabletter el. mikstur

Behandling og profylakse etter eksponering

Nei, men har markedsførings-tillatelse

Flumadine

Rimantadin

Adamantaner, matrikshemmere

Tabletter

Ikke godkjent til slik bruk i Norge

Nei, ikke godkjent til bruk mot influensa i Norge

 

Amantadin

Adamantaner, matrikshemmere

 

Amantadin er bare godkjent som anti-parkinson legemiddel i Norge

 

Resistens mot antivirale legemidler 

Resistens mot antivirale legemidler overvåkes nøye, også i Norge. Prøver som referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet mottar i influensaovervåkingen undersøkes for resistens mot de ulike typene influensaantiviralia. Resultater for løpende overvåking av resistensforekomst publiseres i FHIs ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner. I tillegg publiseres resultatene i instituttets års- og sesongoversikter, samt i årsrapportene til RAVN (register for resistensovervåking av virus i Norge).  

Folkehelseinstituttet informerer helsetjenesten om eventuell utbredelse av resistente influensavirus. 

Ved mistanke om behandlingssvikt eller behov for langvarig behandling med antiviralia, særlig hos immunsupprimerte, kan en prøve til referanselaboratoriet ved FHI avdekke eventuell resistensutvikling.  

Resistente virus kan spre seg og det er viktig å oppdage resistente influensastammer tidlig. Dette var situasjonen i 2007/08 da resistente influensa A(H1N1)-virus spredte seg globalt og fullstendig overtok dominansen. Etter pandemien i 2009 er H1N1 virus igjen sensitive for behandling med oseltamivir.