Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonal overvåking av symptomer på koronavirusinfeksjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonal overvåking av symptomer på koronavirusinfeksjon

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Nasjonal overvåking av symptomer på koronavirusinfeksjon

Publisert Oppdatert

Deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) har siden slutten av mars 2020 blitt spurt om symptomer på koronainfeksjon, helse og bruk av helsetjenester, testing, karantene og arbeidsforhold.

Illustrasjon koronavirus

Deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) har siden slutten av mars 2020 blitt spurt om symptomer på koronainfeksjon, helse og bruk av helsetjenester, testing, karantene og arbeidsforhold.


Mer enn 100 000 personer inviteres annenhver uke til å svare på de elektroniske spørreskjemaene via mobiltelefon. Gjennomsnittlig deltakelse er svært høy, om lag 70-75 prosent.

Informasjonen fra spørreskjemaene gir mulighet til løpende overvåking av symptomer på koronavirusinfeksjon i befolkningen. 

Symptomer hos voksne

Figurene under viser en beregnet score for luftveissymptomer hos voksne. Scoren er basert på antallet personer som rapporter seg som syke de siste 14 dagene, hvor syke og hvor lenge de var syke, hvilke symptomer de hadde. Scoren er et oppsummert risikotall i populasjonen, og viser endring i typiske symptomer over tid.

Størrelsen på prikkene indikerer antallet som har svart per dag. Scoret er om lag tre ganger høyere hos de yngste aldersgruppene sammenliknet med de eldste. Forekomsten av luftveissymptomer var høy etter sommeren og har vært fallende eller avflatende etter høstferien (Figur 1). 

Figur som viser endring i symptomscore i perioden 27.mars til 15.februar 2021 blant kvinner og menn i MoBa
Figur 1. Endring i symptomscore i perioden 27.mars til 15.februar 2021 blant kvinner og menn i MoBa. Størrelsen på prikkene indikerer antallet som har svart per dag. Diagram: FHI

Nedgangen ses i alle fylker, og for alle aldersgrupper, se figur 2 og 3.

Figur som viser endring i symptomscore i perioden 1.oktober 2020 til 15.februar 2021 blant kvinner og menn i MoBa, etter fylke
Figur 2. Endring i symptomscore i perioden 1.oktober 2020 til 15.februar 2021 blant kvinner og menn i MoBa, etter fylke. Diagram: FHI
Figur som viser endring i symptomscore i perioden 1.oktober 2020 til 15.februar 2021 blant kvinner og menn i MoBa, etter alder
Figur 3. Endring i symptomscore i perioden 1.oktober 2020 til 15.februar 2021 blant kvinner og menn i MoBa, etter alder. Diagram: FHI

Beregningen av symptomscoret over baserer seg på selvrapporterte symptomer. Figur 4 viser endring i andelen rapporterte symptomer i perioden 1.oktober 2020 til 15.februar 2021, etter kalenderuke. I siste periode frem til 15. februar har andelen som rapporterer symptomer vært avtagende for alle luftveissymptomer.  Blant voksne rapporterte totalt 5,6 prosent luftveissymptomer, uendret fra uke 5.

Figur som viser endring i rapporterte symptomer i perioden 1.oktober 2020 til 15.februar 2021 blant om lag 84 000 kvinner og menn i MoBa, etter kalenderuke
Figur 4. Endring i rapporterte symptomer i perioden 1.oktober 2020 til 15.februar 2021 blant om lag 84 000 kvinner og menn i MoBa, etter kalenderuke. Diagram: FHI

Symptomer hos barn

I NorFlu har mor også svart på spørsmål om symptomer på koronavirussykdom for barna som alle ble født i 2010 og i dag er rundt 10 år gamle. Om lag 3700 mødre og 3700 barn i NorFlu deltar.

Fram til 15.februar rapporteres luftveissymptomer 7,6 prosent av 10-åringene i NorFlu og 7,5 prosent av mødrene (Figur 5). Det er uendret siden forrige periode.

Figur som viser andelen mødre og barn som har rapportert luftveissykdom i perioden 27. mars 2020 til 15.februar 2021, blant om lag 7000 mødre og barn
Figur 5. Andelen mødre og barn som har rapportert luftveissykdom i perioden 27. mars 2020 til 15.februar 2021, blant om lag 7000 mødre og barn. Diagram: FHI

Bruk av karantene og isolasjon

I siste periode oppgir om lag 3 prosent i den voksne populasjonen å ha vært i karantene/isolasjon, uendret siden medio januar. De hyppigste årsakene til karantene/ isolasjon er også denne perioden symptomer på sykdom (36 prosent) og kontakt med smittet person (24 prosent). Rundt 4 prosent oppgir påvist covid-19 som årsak. Reise til utlandet oppgis som årsak til karantene for 7 prosent opp fra 4,2 prosent i uke 5.  

Blant 10-årige barn rapporterer 4,6 prosent karantene, uendret fra uke 4 og 5. Blant barna er kontakt med smittet person (53 prosent) viktigere årsak til testing enn egne symptomer (30 prosent), som i forrige uke. 

Blant personer med luftveissymptomer siste periode oppgir bare 25 prosent å ha vært i karantene/ isolasjon mot 32 prosent i uke 4 og 28 prosent i uke 5. 

Skolekarantene

Blant skolebarn i 10-års alderen (i hovedsak bosatt i Oslo/ Viken og Vestland) rapporterer 4 prosent i uke 5 at skolen eller klassetrinnet har vært i karantene i løpet av de siste 14 dagene. I de fleste tilfellene er det klassen eller klassetrinnet som har vært i karantene (65 prosent), mens hele skolen har vært i karantene i 20 prosent av tilfellene. Hele 26 prosent av barna har hatt digital undervisning deler av tiden, mens 1,3 prosent har hatt digital undervisning hele tiden de siste 14 dagene.

Testing for SARS-CoV-2 (koronavirus)

I uke 6 er andelen voksne i MoBa/NorFlu som rapporterer testing for SARS-CoV-2 omtrent uendret fra uke 5, 5,7 prosent. Andelen blant de testede som har fått påvist SARS-CoV-2 er synkende til 1,8 prosent i uke 6 (Figur 6). Egne symptomer (44 prosent), arbeidssituasjon (28 prosent) og kontakt med covid-19 smittet person (25 prosent) er de hyppigste årsakene til testing. 

Blant 10-åringene og mødrene deres ble henholdsvis 4,5 prosent og 7,6 prosent testet for SARS-CoV-2 i uke 6, det er små endringer fra forrige periode. Andelen med positiv test falt blant både mødre var 2,4 prosent og blant barna 3,2 prosent i uke 6, også uendret fra uke 5.  

Samlet oppgir 1,1 prosent at de har hatt covid-19 bekreftet med positiv virusprøve fra nese/ hals siden pandemiens start. Om lag 0,5 prosent oppgir at de har fått påvist antistoffer mot SARS-CoV-2 i blodprøve som uttrykk for gjennomgått covid-19. 

Blant deltakere som har rapportert luftveissymptomer den siste perioden er 50 prosent testet for SARS-CoV-2, mot 52 prosent i uke 5 og i uke 4.

Figur som viser andel som har testet seg for koronavirus, og hvor stor andel av disse som testet positivt
Figur 6. Andel (prosent) testet for koronavirus siste 14 dager i perioden 27.mars 2020 til 15.februar 2021 (rød linje), og andelen (prosent) blant disse som testet positivt (blå linje). Diagram: FHI

Testing for influensa

I NorFlu ble bare 0,4 prosent av mødrene og 0,1 prosent av barna testet for influensa, ingen testet positivt.

I MoBa ble 0,3 prosent av de voksne testet for influensa.Totalt 2 voksne testet positivt for influensa.

Vaksinasjon

Influensavaksinasjon

I NorFlu oppgir 22,7 prosent av mødrene og 1,4 prosent av barna å ha tatt influensavaksine i løpet av høsten 2020. I MoBa har 18,8 prosent av foreldrene blitt vaksinert mot influensa høsten 2020.

Vaksine mot koronavirus

I begynnelsen av desember spurte vi deltakerne om å vurdere "Hvor sannsynlig er det at du vil ta koronavaksine dersom den blir anbefalt for deg?" Tabell 1 viser andelen i de ulike svarkategorier. 

Tabell 1. Holdninger til koronavaksinasjon blant voksne i NorFlu (ca 2500 respondenter), MoBa (ca 65 000 respondenter), og 16-17 åringer i MoBa (ca 2000 respondenter)

 

Voksne

 NorFlu

Voksne

 MoBa

Ungdom 16-17 år MoBa

Svært sannsynlig

45,3%

49,1%

44,8%

Nokså sannsynlig

28,2%

26,5%

25,8%

Hverken eller/ nøytral

15,6%

14,5%

18,8%

Nokså usannsynlig

7,0%

5,9%

5,8%

Svært usannsynlig

4,0%

4,0%

4,8%

Om lag 70-75 prosent av alle som svarte sier det er nokså sannsynlig eller svært sannsynlig at de vil takke ja dersom de får tilbud om vaksine. Mellom 15-20 prosent er nøytrale, mens 10-12 prosent anser det som nokså usannsynlig eller svært usannsynlig å takke ja til vaksine.

Vaksinasjonsprogrammet mot koronavirus er nå i gang for spesielle grupper blant, deriblant helsepersonell. Per 15.februar 2021 har 3,7 prosent av mødrene i NorFlu fått minst én dose koronavaksine og 0,3prosent har fått to doser. I MoBa har 2,7 prosent fått minst én dose og 0,3 prosent har fått to doser.

Oppsummert

Forekomsten av luftveissymptomer var høy etter sommeren og har vært fallende etter høstferien. Scoret er høyere hos de yngste aldersgruppene sammenliknet med de eldste, og vi ser fortsatt en nedgang i symptomscoren de siste ukene.

En relativt lav andel av dem med luftveissymptomer testes for koronavirus. Andelen positive blant de testede er fortsatt lav. Det er foreløpig svært få som rapporterer påvist influensasykdom. Om lag 20 prosent av de voksne kohortdeltakerne har tatt influensavaksine høsten 2020.

Opp mot tre firedeler av deltakerne er positive til et eventuelt tilbud om koronavaksine, mens om lag én av 10 anser det som nokså eller svært usannsynlig at de vil takke ja. Per 15.februar har om lag 3prosent har fått én eller to doser koronavaksine.

Å benytte eksisterende kohorter til overvåking under den aktuelle koronapandemien har mange fordeler. Overvåkingssystemer kan settes opp raskt siden deltakerne allerede er innrullert i pågående undersøkelser. I tillegg til overvåkingsdata som forekomst av symptomer, vaksinasjon eller antistoffer mot koronavirus, gir opplysninger om deltakerne som allerede er samlet gjennom 10-20 år unike muligheter til å belyse de ukjente sidene ved COVID-19 i grundige undersøkelser, for eksempel for å studere betydningen av tidligere sykdommer, livsstilsfaktorer eller gener på risiko for alvorlig COVID-19 sykdom – eller hva pandemisituasjonen betyr for livskvalitet, arbeids- og familieliv. Flere analyser pågår.

Betydningen av slike kohorter under koronakrisen ble nylig understreket i en artikkel i det renommerte tidsskriftet Nature, hvor blant annet innsamlingen av blodprøver i MoBa til antistoffmålinger ble benyttet som et eksempel.

Deltakerne i MoBa og NorFlu har siden mars 2020 bidratt stort i dugnaden for å skaffe kunnskap om pandemien. Tusen takk!

Innhold på denne siden