Hopp til innhold

Prosjekt

Egenskaper ved et helsefremmende nærmiljø - prosjektbeskrivelse

Publisert

Hovedformålet med dette prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner et helsefremmende nærmiljø for norske barn og deres mødre.


Sammendrag

Nabolag og lokalsamfunn er sentrale arenaer i det helsefremmende arbeidet, og tilpassinger av våre fysiske omgivelser fremheves som en potensiell strategi for å fremme folkehelsen. Det er derfor avgjørende å ha en god forståelse av hva som kjennetegner et helsefremmende nærmiljø. Gjennom å undersøke hvilke fysiske nærmiljøkvaliteter som kan fremme helse og livskvalitet i befolkningen skal dette prosjektet frembringe forskningsbasert kunnskap for politikere og planleggere slik at folkehelsen kan ivaretas i ulike planprosesser.

Siden prosjektets oppstart i 2016 har to delstudier blitt gjennomført. Disse studiene undersøkte hvorvidt befolkningstetthet og tilgang til grøntområder og fasiliteter var forbundet med trivsel og deltakelse i fritidsaktiviteter blant norske 8-åringer. Studiene viste blant annet at tilgang til lekeplasser og skole var relatert til økt fysisk aktivitet og hyppigere sosial omgang med venner.

I forlengelsen av dette skal to nye delstudier gjennomføres for å undersøke mekanismene bak slike sammenhenger. Hovedfokuset vil være på å forstå hvordan og for hvem de ulike fysiske nærmiljøkvalitetene kan være potensielle helsefremmende ressurser.

Delstudienes spesifikke forskningsmål

  • Å undersøke modererende og medierende faktorer i sammenhenger mellom fysiske nærmiljøkvaliteter og trivsel blant norske 8-åringer.
  • Å undersøke hvorvidt ulike fysiske nærmiljøkvaliteter er forbundet med livskvalitet blant norske mødre samt om deltakelse i fysisk aktivitet opererer som en medierende faktor i slike sammenhenger.

Datamateriale og metoder

Prosjektet benytter data fra «Spørreskjema 8 år» i den norske mor, far og barn- undersøkelsen (MoBa). Med utgangspunkt i bostedsadresser har vi beregnet befolkningstetthet og tilgang til grøntområder og fasiliteter i deltakernes nabolag og lokalsamfunn ved hjelp av eksisterende kartdata og geografiske informasjonssystemer. Statistisk Sentralbyrå gjennomførte koblingen av disse nærmiljøvariablene til spørreskjemadataene for å sikre deltakernes anonymitet.  

Om prosjektet