Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. KLIMAFORSK

  Effekt av ekstreme værhendelser på vannkvalitet og vannbåren sykdom.

 2. Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler

  Vi har fremdeles lite kunnskap om overforbruk og misbruk av vanedannende legemidler.

 3. Tobakksbruk og livsstil blant ungdom

  Bruksmønsteret for tobakk er langt mer fragmentert og flertydig enn tidligere.

 4. Tiårig prospektiv studie av narkotikamisbrukere rekruttert fra behandling

  Hva skal til for at rusmisbrukere i behandling skal endre sine rusvaner? Hvordan kan endringene forklares?

 5. Evaluering av overdosestrategien 2014-2017

  Det høye antall overdosedødsfall i Norge er bekymringsfullt.

 6. Rusmiddelbrukere i behandling. Analyser basert på data fra Norsk Pasientregister

  En beskrivelse av pasientgruppen som mottar tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) eller behandling for rusmiddelproblemer i psykisk helsevern (PHV).

 7. Verdier, holdninger og politiske valg knyttet til dagens narkotikapolitikk

  Narkotikapolitikk var lenge dominert av en justispolitiske tilnærming med sterkt fokus på å redusere bruksomfang. Nye tilnærminger og tiltak har blitt vanligere de siste årene.

 8. Tobakkspreventive tiltak - oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver

  Prosjektet kartlegger tilslutningen til aktuelle innstramminger i lovverket: i opinionen og blant tobakksbrukerne spesielt (brukerperspektiv).

 9. Evaluering av snus- og røykesluttmetoder

  Målet med prosjektet er å sammenligne effekten av ulike metoder og hjelpemidler som velges når man skal slutte med røyk eller snus.

 10. Standardiserte tobakkspakninger/produkter

  FHI har via tildelingsbrev fra HOD 2017 fått i oppdrag å evaluere innføringen av standardiserte tobakkspakninger.

 11. Selvreguleringsstrategier

  Det finnes lite rusmiddelrelatert forskning på selvreguleringsstrategier, dvs. måter folk selv kan regulere eget rusmiddelbruk.

 12. Alkohol og opinionen

  Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken som føres kan si noe om hvor stor legitimitet den har i befolkningen.

 13. Norsk alkoholpolitikk – prosesser, effekter og virkemidler

  Prosjektet belyser bruk av alkoholpolitiske virkemidler på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå.

 14. Alkoholloven i en utelivskontekst

  Hensikten med prosjektet er å evaluere endringer i alkoholloven samt kommunenes alkoholforvaltning i utelivet.

 15. Hva er avhengighet?

  Det finnes en rekke teorier om og forklaringer på avhengighet: nevrobiologiske, psykologiske og som et resultat av et rasjonelt valg.

 16. Kontrollskader og kontrollkostnader ved regulering

 17. Rusmidler og arbeidsliv

  Hensikten med prosjektet er å studere holdninger til og utbredelse av alkoholbruk blant norske arbeidstakere, med spesielt fokus på gråsonen mellom arbeid og fritid.

 18. Rusmiddelutløste dødsfall

  Det høye antall overdosedødsfall blant norske sprøytemisbrukere bekymrer. Det er derfor behov for mer kunnskap omkring overdoser og omstendigheter ved overdosedødsfall med tanke på forebygging.

 19. Negative konsekvenser av andres alkoholbruk

  Prosjektet fokuserer på et bredt spekter av negative konsekvenser av andres alkoholbruk, målt ved spørreskjemadata og kvalitative intervjuer.

 20. Fedmekirurgi for personer med diabetes type 2 og kroppsmasseindeks (KMI) under 35

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å utarbeide en fullstendig metodevurdering om effekt og sikkerhet av fedmekirurgi for personer med diabetes type 2 og en kroppsmasseindeks under 35.