Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Psykisk helse og selvmord»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Psykisk helse og selvmord

Avdeling

Psykisk helse og selvmord

Avdelinga arbeider med helseanalysar og forsking på psykisk helse, medrekna psykiske symptom, kontakt med helsetenesta for psykiske helseplager, dei vanlege psykiske lidingane og sjølvmord.


Avdelinga har eit særskilt ansvar for helseanalysar og forsking på helsa til innvandrarar.

Kjerneoppgåver

  • Psykiske symptom:Avdelinga bidreg jamleg med analysar av nasjonale, regionale og lokale helseundersøkingar som inneheld data om psykiske symptom og livskvalitet.
  • Kontakt med helsetenesta for psykiske helseplager:Avdelinga arbeider med analysar av data frå spesialist- og primærhelsetenesta for å kartleggje kontakten med helsetenesta for psykiske helseplager i befolkninga ut frå kjønn, alder, geografi og sosioøkonomisk bakgrunn.
  • Eit betre datagrunnlag for psykisk helse og rus: Det er behov for å styrkje datagrunnlaget innanfor temaet psykisk helse og rus.Avdelinga arbeider med dette gjennom analyseprosjektet på registerdata om psykisk helse og rus (PsyRus) samt med ein pilot på ei diagnosebasert undersøking av psykiske lidingar og ruslidingar.
  • Psykisk helse: Avdelinga er involvert i fleire prosjekt om sosial ulikskap og psykisk helse. I dette arbeidet bruker vi som oftast register og helseundersøkingar som Helse- og levekårundersøkinga og Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag.Avdelinga er òg involvert i forsking på kva konsekvensar influensainfeksjon hos mor under svangerskapet har for den seinare psykiske helsa til barnet.
  • Sjølvmord: Avdelinga har eit folkehelseperspektiv på forskinga på dette feltet, og avdelinga har både kvantitative og kvalitative forskingsprosjekt. Dei kvantitative prosjekta bruker hovudsakleg registerdata. Dei kvalitative dataa er henta frå intervju med etterlatne etter sjølvmord.Avdelinga arbeider med å validere sjølvmordsstatistikk.
  • Innvandrarhelse: Avdelinga har eit koordineringsansvar for innvandrarhelse på område for psykisk og fysisk helse.Helseanalysar og forsking på innvandrarhelse er i første rekkje knytt til kontakten innvandrarar har med helsetenesta for psykiske og fysiske helseplager og til sjølvmord i innvandrarbefolkninga.
  • Helseøkonomi:Avdelinga er involvert i studiar med sikte på å betre helseøkonomiske metodar.

Internasjonalt samarbeid

Avdelinga hjelper Arktisk råd på prosjekt om sjølvmord blant urfolk. Avdelinga deltek òg i eit internasjonalt forskarnettverk om kontakt med helsetenestene forut for sjølvmord.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 70

Avdelingsdirektør

Anne Reneflot

Fasttelefon: 21 07 83 63

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Anne Reneflot

Avdelingsdirektør, PhD

Tlf: 21 07 83 63

Bilde av Baeksan Yu

Baeksan Yu

M:

Ansatt bilde

Carine Øien-Ødegaard

Tlf: 21 07 80 68

M: 932 06 326

Bilde av Gry Anette Sælid

Gry Anette Sælid

Post doc forsker, Ph.D in Psychology

Tlf: 21 07 83 80

M: 916 90 517

Bilde av Ingri Myklestad

Ingri Myklestad

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 82 31

Ansatt bilde

Kamila Angelika Hynek

Stipendiat, Master i folkehelsevitenskap

Tlf: 21 07 62 84

Ansatt bilde

Karina Corbett

Bilde av Kim Stene-Larsen

Kim Stene-Larsen

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 83 42

Bilde av Lars Johan Hauge

Lars Johan Hauge

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 81 04

Bilde av Maja Gunvor Eilertsen

Maja Gunvor Eilertsen

PhD student og rådgiver, Cand Med

M: 958 95 434

Bilde av Margarete Erika Maria Torgersen Vollrath

Margarete Erika Maria Torgersen Vollrath

Senior forsker, Ph.D

Tlf: 21 07 83 31

Bilde av Mei Ying Ng

Mei Ying Ng

Seniorrådgiver, Mastergrad i psykologi

Tlf: 21 07 83 53

M: 990 40 175

Ansatt bilde

Melanie Lindsay Straiton

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 83 64

Bilde av Per Henrik Zahl

Per Henrik Zahl

Seniorforsker, Dr med

Tlf: 21 07 81 50

M: 975 48 451

Ansatt bilde

Ragnhild Bang Nes

Tlf: 21 07 82 49

Ansatt bilde

Ragnhild Elise Ørstavik

Tlf: 21 07 82 36

Ansatt bilde

Rune Johansen

Forsker, dr.scient

Tlf: 21 07 82 40

M:

Ansatt bilde

Sissel Marguerite Belanger

Stipendiat, Psykolog

Tlf: 21 07 62 87

Ansatt bilde

Thomas Hansen

Seniorforsker, PhD

M: 976 64 509

Ansatt bilde

Turid Austheim