Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Samhandling, roller og ansvar»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Samhandling, roller og ansvar

Samhandling, roller og ansvar


Lovgrunnlag

Kommunen skal i følge smittevernloven § 7-1 (1) sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om forebyggende smitteverntiltak – herunder vaksinasjon. Kommunelegen har i følge smittevernloven § 7-2 (1) også et lovforankret ansvar for organisering og ledelse av det lokale smittevern- og massevaksinasjonsarbeidet i kommunen. For helseforetakene ligger dette ansvaret hos ledelsen i foretaket. Det skal imidlertid være en lege, direkte underlagt ledelsen, som skal stå ansvarlig for å koordinere smittevernet i institusjonen. Dette er beskrevet blant annet i § 2-3 i Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten (2). Helseforetakene og kommunene har videre en lovpålagt plikt til å samarbeide med de myndigheter som har oppgaver av betydning for de aktuelle smitteverntiltakene, og for å inngå gjensidige samarbeidsavtaler (3).

Informasjonsflyt

I en pandemisituasjon er tilgangen på direkte kontaktlinjer mellom Folkehelseinstituttet og henholdsvis smittevernansvarlige leger i helseforetak og kommunelegene av avgjørende betydning for hurtig og kontrollert gjennomføring av en massevaksinasjon av befolkningen.

Informasjon som skal nå ut til aktørene lokalt omfatter informasjon om vaksinen og vaksineleveranser (leveringstidspunkt og -mengde), informasjon om registrering av vaksinasjon og meldeskjema for bivirkninger, samt tilgjengelig informasjonsmateriell om vaksine rettet mot helsepersonell og befolkning.

Informasjon som skal fra lokale aktører til Folkehelseinstituttet omfatter informasjon om leveringsadresse og kontaktpersoner for vaksineleveranser, informasjon om gjennomførte vaksinasjoner (ved melding til SYSVAK), samt meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon (4). Når man etter hvert har fått vaksinert en større andel av befolkningen vil det også være behov for å melde inn restlager av vaksine til Folkehelseinstituttet, eventuelt melde inn behov for supplerende vaksineleveranser.

Fylkesmannens rolle

I følge smittevernloven § 7-4 (1) skal Fylkesmannen ha særlig oppmerksomhet rettet mot allmennfarlige smittsomme sykdommer. Videre skal Fylkesmannen holde Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet orientert om forholdene i fylket (jf. helsetilsynsloven § 4 (5)).

Fylkesmannens samordningsansvar ved beredskapssituasjoner er blant annet hjemlet i instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering (6). Fylkesmannen har i henhold til instruksens kapittel VIII blant annet et viktig ansvar for å bidra til at kriseinformasjon gitt i fylket er enhetlig og samordnet.

Samtidig som det er viktig å opprettholde god kommunikasjonsflyt direkte mellom kommunen/helseforetakene og Folkehelseinstituttet, er det viktig at Fylkesmannen holdes løpende orientert om situasjonen i både primær- og spesialisthelsetjenesten i sitt fylke og nasjonalt. Meldinger på overordnet nivå mellom Folkehelseinstituttet og kommunene respektive helseforetakene, skal sendes med kopi til Fylkesmannen. Når situasjonen tilsier det, skal Fylkesmannen innhente prioriteringslister fra kommunene, for videresending til Folkehelseinstituttet. Hensikten er at Fylkesmannen skal få oversikt over kommunenes prioriteringer, vaksinebehovet i fylket og derved kunne samordne på lokalt nivå der det måtte være behov for det.

De regionale helseforetakenes rolle

Det regionale helseforetaket (RHF) har i følge smittevernloven § 7-3 ansvar for å sørge for nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen i helseregionen i forbindelse med smittsomme sykdommer (1).
Etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e har RHFene også ansvar for å organisere og samordne virksomheten i sine helseforetak (7). Ved massevaksinasjon vil de regionale helseforetakene derfor få ansvar for å samle inn prioriteringslister fra egne helseforetak og de private sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner det enkelte RHFet har avtale med. På denne måten sikrer man at behovet meldt fra den enkelte virksomhet står i forhold til de oppgaver virksomheten er satt til å ivareta.
Faktorer RHFet bør ta hensyn til i denne gjennomgangen, omfatter blant annet:

 • Spesialfunksjoner på sentralt, regionalt eller nasjonalt nivå
 • Antall senger, poliklinisk aktivitet
 • Antall ansatte
 • Legevakt eller andre førstelinjefunksjoner som ivaretas av helseforetaket, herunder ansvar for ambulansetjeneste

Det regionale helseforetaket videresender prioriteringslistene fra sine helseforetak til Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttets rolle

Folkehelseinstituttet har ansvar for innkjøp og distribusjon av pandemivaksinen, for SYSVAK-registeret, håndtering av bivirkningsmeldinger og for å gi informasjon om vaksinen og anbefalinger om bruk (jf smittevernloven § 7-9 (1)). I tillegg til ansvaret for å distribuere pandemivaksine til kommuner og helseforetak har Folkehelseinstituttet også et samarbeid med Forsvaret om levering av vaksine til militært ansatte og vernepliktige. Forsvaret har, som helseforetakene, et ansvar for å vaksinere egne ansatte ved en pandemi.

Folkehelseinstituttets oppgaver i pandemivaksinasjonsarbeidet (kronologisk):

 • Opprette en egen informasjonstelefon for helsepersonell
 • Opprette et eget informasjonsnettverk med kontaktpersoner i alle kommuner og helseforetak
  Innhente oppdaterte befolkningslister fra kommunene, og når situasjonen tilsier det, oppdaterte prioriteringslister fra alle kommuner og helseforetak
 • Ha et sentralt mottak for og kontroll av vaksineleveranser fra produsent. Hver produksjonsbatch må godkjennes av Statens legemiddelverk før den kan distribueres videre, og hver vaksineleveranse må kontrolleres ved mottak hos Folkehelseinstituttet
 • Ha sentral lagringskapasitet for vaksiner
 • Sørge for pakking og utsending av vaksine med egnet transport til kommunene og helseforetakene
 • Foreta prioriterte delutsendelser av vaksine basert på tilgjengelig antall vaksinedoser, epidemiologiske forhold, vedtak om prioritering fra Helse- og omsorgsdepartementet, befolkningstall, samt kommuner og helseforetaks prioriteringslister dersom slike er innhentet
 • Sende/ legge ut informasjonsmateriell om pandemivaksinen til helsepersonell og publikum. Dette inkluderer informasjon om muligheten for at sjeldne bivirkninger som ennå ikke er identifisert kan oppstå
 • Sende/ legge ut mal for vaksinasjonsbevis med generelle opplysninger
 • Sende/ legge ut informasjon om melding av bivirkninger
 • Motta og registrere meldinger om alvorlige uønskede hendelser knyttet til vaksinasjon, samt vurdere disse i samråd med Legemiddelverket
 • Tilrettelegge for at registreringer av vaksinasjon med pandemivaksine overføres direkte til SYSVAK via beredskapsalternativ tilbudt av FHI, dersom man ikke kan overføre direkte fra journalsystemet
 • Følge opp vaksinasjonsdekningen

 

Referanser

 1. Smittevernloven. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05. mai 1994 nr. 55. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
 2. Forskrift om smittevern i helsetjenesten. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten av 17. juni 2005 nr. 610. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610
 3. Helse- og omsorgstjenesteloven. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m av 24. juni 2011. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
 4. SYSVAK-registerforskriften. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister av 20. juni 2003 nr. 739. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-739?q=SYSVAK
 5. Helsetilsynsloven. Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. av 15. desmeber 2017. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-12-15-107?q=helsetilsynsloven
 6. Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks. Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering av 19. juni 2015.
 7. Spesialisthelsetjenesteloven. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m av 02. juli 1999 nr. 6