Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Beskyttelse mot stikkskader»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Beskyttelse mot stikkskader

Beskyttelse mot stikkskader

Ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementets forskrift skal det benyttes utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer der dette er tilgjengelig. Nødvendig utstyr må gjøres tilgjengelig der behandling og pleie utføres.

Ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementets forskrift skal det benyttes utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer der dette er tilgjengelig. Nødvendig utstyr må gjøres tilgjengelig der behandling og pleie utføres.


  • Avfallsboks for stikkende og skjærende utstyr skal være lett tilgjengelig. 1C
  • Helsepersonell skal ha kunnskap om hvordan man bruker utstyr med sikkerhetsmekanisme. 1C
  • For å unngå stikkskade bør en unngå å sette beskyttelseshetten tilbake på den brukte kanylen ("recapping"). 1C

Anbefalingene over er tilpasset fra sammenfallende anbefalinger i to kilderetningslinjer, og oppdatert forskning (1,2,3,4,5).

Arbeids- og inkluderingsdepartementets forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, pålegger at en ved håndtering av spisse eller skarpe gjenstander skal benytte utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer der dette er tilgjengelig. Det er nye krav til plassering av avfallsbeholdere og til at plasthetten på kanyler ikke skal settes tilbake på den brukte kanylen, såkalt "recapping" (4). Nødvendig utstyr må gjøres tilgjengelig der hvor behandling og pleie utføres. Opplæring i bruk av personlig verneutstyr og håndtering av stikkende/skjærende utstyr vil føre til redusert yrkesbetinget smitte og færre skader (6). Dette støttes av den oppdaterte FHI-veilederen for helsepersonell om basale smittevernrutiner i helsetjenesten, som også anbefaler at kanylebokser kun skal fylles ¾ fulle før forsegling og transport (3).

Stikkskader etter kontakt med kanyler kan utgjøre en risiko for overføring av blodbårne agens. Stikkskader skjer først og fremst ved bruk av hule nåler (injeksjon eller blodprøvetaking) eller ved suturering. Det er aktuelt med forebyggende tiltak for å redusere smitterisikoen ved stikkskader (3,6).

Referanser

  1. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, et al. epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection 2014;86, Supplement 1:S1-S70.
  2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Healthcare-associated infections: prevention and control in primary and community care. oppdatert. utg. London: NiCE; 2017. Clinical guideline [CG139]. Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/cg139
  3. Stikkuhell på sprøyter og andre blodeksponeringer - veileder for helsepersonell. I: Smittevernveilederen [nettdokument]. Oslo: Folkehelseinstituttet [oppdatert 15. januar 2019; lest 15. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/17.-stikkuhell-pa-sproyter-posteksp/
  4. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) FOR-2011-12-06-1357. Sist endret i: FOR-2020-07-02-1490. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
  5. Generelle smitteverntiltak i helseinstitusjoner [nettdokument]. Oslo: Folkehelseinstituttet [oppdatert 10. mars 2015; lest]. Slettet 6.3.2023.
  6. Husøy A-M, Minde T, Knudsen H, Akselsen PE. Stikkskader og melderutiner. Tidsskr Nor Legeforen 2010;130(7):735-7.

Historikk

21.04.2022: Endret overskrift fra "Trygg injeksjonspraksis" til "Beskyttelse mot stikkskader", som er en mer beskrivende overskrift for innholdet.