Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

Yrkesvaksinasjon

Om vaksiner som kan være aktuelle for ulike yrkesgrupper og beskrivelse av ansvarsforholdene som gjelder ved vaksinasjon ved smitterisiko på arbeidsplassen.

Hopp til innhold

Ansvarsforhold ved vaksinasjon av arbeidstakere med smitterisiko

Det er Arbeidstilsynet som gir overordnede anbefalinger om vaksinasjon i forbindelse med yrkesutøvelse.  Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjon [1]. Smitterisiko for forskjellige yrkesgrupper er avhengig av faktorer som arbeidsoppgaver, forekomst av aktuelle smittestoffer i miljøet, kvaliteten på smitteforebyggende rutiner i bedriften og hvordan rutinene etterleves av den enkelte arbeidstakeren.

Det er arbeidsgiverens ansvar å vurdere risikoen for smitte. Tilbud om vaksinasjon bør gis skriftlig, og det bør dokumenteres når slike tilbud er gitt. Berørte arbeidstakere skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Det er frivillig for arbeidstakerne å ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Elever/studenter i praksis anses som arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven (§1-6) i forhold til lovens regler om helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven. Formelt sett er det praksisstedet som har arbeidsgiveransvaret og skal gjøre en risikovurdering og eventuelt tilby vaksine mot biologiske faktorer elever/studenter kan bli eksponert for. For at elevene/studentene skal ha optimal beskyttelse ved oppstart i praksis, er det likevel hensiktsmessig at studiestedene legger til rette for nødvendig vaksinering i god tid før praksisperioden starter, selv om studiestedet ikke formelt sett har dette ansvaret. Dette er spesielt viktig for vaksiner som det trengs lang tid å for få fullført hele vaksinasjonsserien eller hvor effekten kommer sent. 

Hvilke yrkesgrupper bør tilbys hvilke vaksiner

Tabell 1 er en sjekkliste over de vaksinene som kan være aktuelle for de angitte yrkesgruppene. Det innebærer ikke automatisk indikasjon for alle de angitte vaksinene til alle arbeidstakere i en yrkesgruppe, siden arbeidsoppgavene kan variere fra person til person. Generelt anbefales alle å være vaksinert mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio. Se også kapitlene om de enkelte vaksinene.  

Tabell 1: Eksempler på aktuelle vaksiner for visse yrkesgrupper og visse typer arbeid

Type arbeid

Vurder vaksinasjon mot

medisinske laboratorier, operasjons-, føde-, intensiv-, anestesi-, dialyseavdeling, arbeid med andre invasive prosedyrer, obduksjon. Også rengjøringspersonell bør omfattes av tilbudet.

hepatitt B, MMR

helsevesen, inkludert de ovenfor nevnte

poliomyelitt, rubella1, meslinger1, vannkopper1, difteri, kikhoste, influensa2, (meningokokkinfeksjon), MMR, (tuberkulose6)

tannlegekontor

influensa2, hepatitt B

karantenestasjon, jakt/fangst på Svalbard

rabies

veterinærer

rabies, tetanus

politi, brannvesen, redningspersonell

hepatitt B3

fengsel

hepatitt B3,  hepatitt A4, MMR, (tuberkulose6)

eldreomsorg, noen typer sosialarbeid

 poliomyelitt, rubella1, meslinger1, vannkopper1, hepatitt B3, (tuberkulose6)

barneomsorg

kikhoste, poliomyelitt, rubella1, meslinger1, vannkopper1, hepatitt B3

avløp, kloakk

tetanus (vanligvis DT), poliomyelitt, hepatitt A, hepatitt B3

landbruk, parkvesen, vaktmestre

tetanus (vanligvis DT), hepatitt B3

skogsarbeid, f.eks. linjeryddere

TBE-vaksine5

asylmottak

 poliomyelitt, hepatitt A4, hepatitt B3, MMR, (tuberkulose6)

bistandsarbeid i utlandet

hepatitt A, poliomyelitt, difteri, tetanus, hepatitt B, rabies, (tuberkulose6), evt. flere reisevaksiner

arbeidsreiser til utlandet

se reise

1) seronegative arbeidstakere, spesielt ved barneavdelinger og barnehager
2) influensavaksine viktigst til helsepersonell som skal ta hånd om pasienter i risikogrupper
3) hepatitt B hvis blodkontakt med mulig smitteførende personer eller stikk av brukte sprøytespisser kan forekomme
4) hepatitt A hvis ansatte spiser mat tilberedt av personer som kan ha akutt hepatitt A
5) tilbud om vaksine for ansatte som arbeider i endemiske område
6) gjelder vanligvis bare helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som over tid (ca. 3 måneder) skal arbeide med voksne pasienter med smittsom lungetuberkulose eller med dyrkning av mykobakterier i mikrobiologisk laboratorium. Ved særlige forhold og etter individuell vurdering kan BCG-vaksine også være aktuelt for enkelte andre ansatte. De fleste norske arbeidstakere født før 1995 er vaksinert mot tuberkulose. Revaksinasjon anbefales ikke. Les mer i kapittel om Tuberkulosevaksine i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

Vaksiner er vårt beste verktøy i kampen mot smittsomme sykdommer, men vaksinasjon må ikke føre til at andre smitteforebyggende tiltak får lavere prioritet.

 Referanser

1) Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) (FOR 2011-12-06 nr 1357), §6-12, FOR 2011-12-06 nr 1357, Arbeidsdepartementet, (2013).