Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Giardiasis»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Giardiasis

Giardiasis - veileder for helsepersonell

Giardiasis er infeksjon med parasitten Giardia duodenalis. Den er den hyppigst forekommende tarmflagellaten i Norge, og kan forårsake diaré og magesmerter.

Giardiasis er infeksjon med parasitten Giardia duodenalis. Den er den hyppigst forekommende tarmflagellaten i Norge, og kan forårsake diaré og magesmerter.


Innhold på denne siden

Om giardiasis

Giardiasis forårsakes av parasitten  Giardia duodenalis (også kjent som Giardia lamblia og Giardia intestinalis). Protozoen kan opptre som to ulike former; vegetativ form (trofozoitten) og hvileformen (cysten). Reservoar for protozoen er mennesker og muligens enkelte dyrearter. Infeksjon er vanligvis asymptomatisk og gir ofte langvarig bærerskap. Mennesker blir smittet direkte eller indirekte fra andre personer eller gjennom forurenset drikkevann og matvarer. Protozoen kan også overføres seksuelt og kan forekomme spesielt hos menn som har sex med menn. Protozoen ble identifisert i 1859, men det var ikke før på 1970-tallet at parasitten ble anerkjent som en av de vanligste årsakene til diaré og andre mageplager.

Giardia duodenalis omfatter minst åtte genotyper (A-G) som hver deles inn i undertyper. To av genotypene, A og B, har et bredt vertsspektrum og finnes både hos mennesker og en rekke pattedyr, mens de øvrige typene (C-G) bare opptrer hos én eller noen få pattedyrarter og ikke hos mennesker.

Global situasjon

Giardiasis forekommer i alle verdensdeler, men har høyere forekomst i områder med dårlige sanitærforhold og begrenset tilgang på rent drikkevann (1). Langvarig bærerskap er svært vanlig i mange utviklingsland, men gir vanligvis ikke symptomer hos befolkningen i disse områdene. I industrialiserte land kan parasitten derimot ofte gi diaré. Parasitten er ikke en uvanlig årsak til turistdiare. Giardiasis er de senere år blant de vanligste årsaker til vannbårne utbrudd i industrialiserte land. Flere vannbårne utbrudd er rapportert fra bl.a. Sverige og Russland. I 2019 ble det rapportert 18 004 tilfeller i 25 land i EU/EØS-området. Gjennomsnittlig forekomst i EU/EØS var 5,2 tilfeller per 100 000 innbyggere. Høyest forekomst per 100 00 innbyggere ble rapportert fra Belgia (18,0 tilfeller per 100 000 innbyggere) og Bulgaria (16,3 tilfeller per 100 000 innbyggere).

Situasjonen i Norge

 En betydelig andel av tilfellene, som meldes til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er smittet utenlands. De siste 20 årene har man i Norge sett en gradvis økende insidens av giardiasis. Dette kan trolig delvis skyldes økt innvandring og økt reiseaktivitet til endemiske områder, men kan også skyldes innføring av PCR-diagnostikk som muliggjør undersøkelser av alle innsendte prøver for blant annet Giardia. Mindre utbrudd i barnehager er også rapportert i Norge. Første dokumenterte vannbårne utbrudd i Norge var i Bergen 2004, der flere tusen personer ble syke etter at en drikkevannskilde ble forurenset med kloakk. I 2004 var det også et utbrudd i en barnehage i Trondheim med 12 bekreftede tilfeller.

En undersøkelse utført av Norges veterinærhøgskole i 1998-99 viste at Giardia lamblia ble påvist i 18% av 147 undersøkte drikkevannskilder i Norge. I 11% ble det påvist både Cryptosporidium og Giardia(3). I 2004 undersøkte Norges veterinærhøgskole kloakkprøver fra minst to renseanlegg i alle fylkene i Norge. Giardia ble funnet i vel 90 % av renseanleggene, og Cryptosporidium i 80 % av renseanleggene (4).

Smittemåte og smitteførende periode

Kontaktsmitte gjennom fekal-oral kontakt under uhygieniske forhold. Vehikkelsmitte gjennom kontaminert vann eller gjennom kontaminerte matvarer (særlig grønnsaker, frukt og bær, som er forurenset med avføring fra smittebærere, kanskje også fra dyr). Parasitten kan også overføres gjennom svelging av vann i forurensete svømmebasseng eller ved ferskvannsbading. Lav smittedose. Ofte forekommer sekundærtilfeller innen barnehager og familier. Seksuell smitte gjennom oral-anal kontakt kan forekomme. Pasientene er smitteførende så lenge det er cyster i avføringen, dvs. opptil seks måneder.

Inkubasjonstid

5-25 dager, vanligvis 7-10 dager.

Symptomer og forløp

Ofte asymptomatisk infeksjon med langvarig bærerskap. Ved akutt sykdom vanntynne diaréer, øvre mage-tarmplager med magesmerter og luftoppstøt med råtten lukt. 5-10% av de smittede har fortsatt plager etter behandling selv om Giardia ikke kan påvises ved avføringsprøve. Kroniske plager skyldes antagelig en immunologisk betinget malabsorbasjonstilstand. Det forekommer ingen spredning av cyster til organer utenfor tarmen.

Diagnostikk

Agenspåvisning ved nukleinsyrepåvisning (PCR-diagnostikk). Undersøkelse for Giardia inngår for mange laboratorier som del av panelet for tarmpatogene agens ved utredning for diarétilstander (multiplex-PCR). Tidligere var mikroskopi av avføring med påvisning av cyster mye benyttet. Ved kraftig diaré kan avføring undersøkes for bevegelige trofozoitter. Avføringsprøver til mikroskopi og PCR skal ikke tilsettes formalin.

Forekomst i Norge

Giardiasis har vært nominativt meldingspliktig i MSIS siden 1975. Giardiasis er antagelig underdiagnostisert i Norge. Undersøkelse av fecesprøver for Giardia utføres ikke rutinemessig ved norske laboratorier. Siden undersøkelsen sjelden rekvireres for andre enn pasienter som har vært utenlands, kan eventuelle tilfeller smittet i Norge lett bli oversett.

Tabell 1. Giardiasis meldt MSIS 2014-2021 etter diagnoseår og aldersgruppe

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Under 1 år

2

1

1

1

0

3

4

0

1-9

72

48

64

73

44

58

115

86

10-19

32

37

49

44

49

62

21

23

20-49

113

120

136

197

202

230

115

76

50 og over

46

47

97

125

128

151

106

100

Totalt

265

248

343

485

465

578

299

265

 

Tabell 2. Giardiasis meldt MSIS 2014-2021 etter diagnoseår og smittested

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norge

49

40

85

130

129

184

102

103

Utlandet

172

158

207

255

239

268

96

72

Ukjent

44

50

51

100

97

126

101

90

Totalt

265

248

343

485

465

578

299

265

Vanligste smitteland i perioden 2014-2021 for innvandrere som er smittet før ankomst til Norge var Uganda (73 tilfeller), Syria (70 tilfeller), Eritrea (59 tilfeller), Somalia (33 tilfeller) og Afghanistan (32 tilfeller). Vanligste smitteland for personer som er smittet etter avreise fra Norge i samme periode var India (120 tilfeller), Spania (55), Tanzania (53), Thailand (41), Pakistan (40) og Kenya (27).     

Les mer om giardiasituasjonen i Norge: 

Behandling

Ved påvist akutt giardiasis anbefales behandling med metronidazol, se nasjonal veileder Antibiotika i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet).  Opptil 20 % kan få residiv etter behandling og må ofte behandles med andre medikamenter. Flere av de aktuelle midlene har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og må søkes om på godkjenningsfritak.

Giardiasis er ikke en allmennfarlig smittsom sykdom i smittevernloven, og utgifter til behandling må derfor dekkes av pasienten selv. For asylsøkere i mottak kan Utlendingsdirektoratet ev. dekke noe av utgiftene.

Forebyggende tiltak

Forebyggende tiltak ved utenlandsreiser til områder med dårlige hygieniske forhold er:

  • bruk bare kokt vann eller vann som selges på flasker til drikke, tannpuss o.l
  • unngå ukokte grønnsaker og uvasket salat og frukt
  • vask alltid hender etter toalettbesøk og før matlaging og måltider

Rutineundersøkelse av avføring hos innvandrere uten symptomer anbefales normalt ikke. Sjansen for å påvise patogener av klinisk betydning er liten, prøvene er ressurskrevende og faren for smittespredning liten. De fleste kvitter seg med tarmparasitter og tarmpatogener over tid uten behandling. For anbefalinger om undersøkelse av barn som skal begynne i barnehager, se avsnittet Barnehager under.

For undersøkelse av tarmparasitter bør det helst tas 3 prøver tatt forskjellige dager. Én prøve vil avdekke ca. 70% av tilfellene.

Giardia er resistent mot klor, og den drepes derfor ikke ved vannbehandlingen i de fleste store norske vannverk. Parasitten holdes derimot effektivt tilbake av membranfilteranlegg og anlegg med kjemisk felling på sandfiltre under forutsetning av at driften er god. UV-bestråling av drikkevann inaktiverer oocystene. Parasitten kan ikke formere seg i vannsystemer.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ved enkelttilfelle anbefales undersøkelse av nærkontakter med symptomer. Det er sjelden indisert med videre undersøkelser. Ved flere tilfeller med mistanke om innenlands felleskildeutbrudd oppklaring av utbrudd i samarbeid med det lokale Mattilsynet og ev. Folkehelseinstituttet. For håndtering av utbrudd se Utbruddsveilederen

Kontroll og oppfølging

For personer som har fått påvist Giardia duodenalis (G. lamblia eller G.intestinalis) og tilhører smittefaregruppe 1 eller 2 gjelder særskilte smittevernanbefalinger (se under).

Gruppe 1 - Forebygge smittespredning til mange personer: Personer som produserer, videreforedler, tilbereder eller serverer mat og som kommer i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming. Dette gjelder bl.a. ansatte i næringsmiddelvirksomhet og serveringssteder, samt ansatte i barnehager og institusjoner som tilbereder eller serverer mat.

Gruppe 2 - Forebygge smittespredning til spesielt sårbare personer: Helsepersonell som har direkte kontakt med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer eller for hvem infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser f.eks. premature barn, pasienter ved intensivavdeling o.l. 

Personer som tilhører disse gruppene bør ikke utføre sitt ordinære arbeid mens de har symptomer og før 48 timer etter symptomfrihet.

Kontrollprøve anses ikke nødvendig ved symptomfrihet.

Personer utenom disse yrkene kan vende tilbake til arbeidet ved symptomfrihet. Kontrollprøve er vanligvis ikke nødvendig, men dersom man ønsker å forvisse seg om smittefrihet bør kontrollprøve tas to uker etter behandlingsslutt.

Barn i barnehager og lavere trinn i barneskolen

Barn i førskolealder som er i institusjoner (inkl. barnehager) kan vende tilbake til institusjonen etter igangsatt behandling og to døgn etter symptomfrihet. Kontroll­prøve er ikke nødvendig.

Barn som skal begynne i barnehage eller i lave trinn i barneskolen kort tid (ca. 3 md.) etter avreise fra tidligere hjemland og som har symptomer eller som har levd under kummerlige forhold, kan vurderes for undersøkelse for flagellater (for eksempel Giardia duodenalis), intestinale amøber (for eksempel Entamoeba histolytica) og innvollsmark. Barna behøver ikke holdes hjemme i påvente av prøvesvar dersom de er asymptomatiske.

Tiltak i helseinstitusjoner

Basale smittevernrutiner. Kontaktsmitteregime dersom pasienten har ukontrollerbar diaré eller ikke kan ivareta sin personlige hygiene. Pasienten bør uansett ha eget toalett.

Meldings- og varslingsplikt

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A-sykdom. Kriterier for melding er et klinisk forenlig tilfelle med epidemiologisk tilknytning eller laboratoriepåvisning av Giardia duodenalis (synonym G. lamblia eller G.intestinalis) i avføring, duodenalvæske eller tynntarmsbiopsi i form av cyster, trofozoitter, antigen- eller nukleinsyrepåvisning.

Kliniske kriterier er minst én av følgende symptomer: diaré, magesmerter, oppblåsthet, tegn på malabsorpsjon. Med epidemiologisk tilknytning menes at minst ett av følgende forhold ansees sannsynlig: overføring fra person til person, eksponering for en felles kilde, eksponering for forurenset mat eller vann der Giardia duodenalis (synonym G. lamblia eller G.intestinalis) er påvist eller eksponering for andre faktorer i miljøet.

Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd eller ved mistanke om overføring med næringsmidler, se Varsling av smittsomme sykdommer .

Alfred Giard (1846-1908, Frankrike), Wilem Lambl (1824 -1895, Tsjekkia)

Referanser

  1. Feng Y, Xiao L. Zoonotic potential and molecular epidemiology of Giardia species and giardiasis. Clin Microbiol Rev 2011;24(1):110-40. DOI: 10.1128/cmr.00033-10
  2. ECDC. Giardiasis - Annual Epidemiological Report for 2019. Stockholm: ECDC; 2022. Tilgjengelig fra: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/giardiasis-%20annual-epidemiological-report-2019_0.pdf
  3. Robertson LJ, Gjerde B. Occurrence of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in raw waters in Norway. Scand J Public Health 2001;29(3):200-7.
  4. Robertson LJ, Hermansen L, Gjerde BK. Occurrence of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in sewage in Norway. Appl Environ Microbiol 2006;72(8):5297-303. DOI: 10.1128/aem.00464-06