Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Astrovirus-enteritt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Astrovirus-enteritt

Astrovirus enteritt - veileder for helsepersonell

Astrovirus forårsaker gastroenteritt, særlig hos barn, og er årsaken til enkelttilfeller og utbrudd av ”omgangssyke”.

Astrovirus forårsaker gastroenteritt, særlig hos barn, og er årsaken til enkelttilfeller og utbrudd av ”omgangssyke”.


Innhold på denne siden

Om astrovirus

Astrovirus tilhører familien astroviridae og et er lite, nakent RNA-virus (mangler kappe). Viruset kan inndeles i åtte serotyper (1-8). Astrovirus gir et liknende sykdomsbilde som noro-, sapo og rotavirus med 2-3 dagers diaré. Infeksjon med humant astrovirus rammer først og fremst småbarn, gamle i institusjon, immunkompromitterte, men også friske voksne personer kan bli syke. Vanlig smittemåte er gjennom viruskontaminert mat eller vann i tillegg til person til person smitte. Utbrudd kan også forekomme i helseinstitusjoner, barnehager, skoler og militærforlegninger. Astrovirus forekommer også hos fugler og pattedyr. Andel gastroenteritt hos små barn som skyldes astrovirus er beregnet til 2-9 %, og viruset regnes etter rotavirus og norovirus som det tredje vanligste virus ved gastroenteritt hos små barn. Utbrudd forekommer hyppigst senhøst og vinter.

Astrovirus ble første gang identifisert ved elektronmikroskopi i 1975. Navnet kommer av karakteristisk stjernelikt utseende ved mikroskopi. De første fem serotypene ble anerkjent 1984.

Smittemåte

Viruset smitter primært gjennom fekal-oral smitte, enten ved direkte person-til-person smitte eller via fekalt forurensede matvarer eller vann. Det kan også smitte fra person til person ved nærdråpesmitte ved oppkast hvor det dannes aerosoler.

Inkubasjonstid   

12 - 48 timer.

Symptomer og forløp 

Kort forløp med uvelfølelse, kvalme, brekninger, magesmerter, muskelverk, diaré og feber. Varer vanligvis 1-4 døgn. Mange asymptomatiske tilfeller.

Diagnostikk  

Agenspåvisning i avføring ved bruk av nukleinsyre­amplifiseringsmetode (PCR) eller EIA test. Dyrkning i cellekultur. Astrovirus inngår for mange laboratorier som del av panelet for tarmpatogene agens ved utredning for diarétilstander (multiplex-PCR).

Forekomst i Norge

Forekommer i Norge vanligvis som sporadiske tilfeller. Det er registrert enkelte utbrudd av astrovirus i Norge, men ingen av disse synes knyttet til overføring via vann.

Behandling  

Det finnes ingen spesifikk behandling mot astrovirusinfeksjon, men man kan lindre symptomer. Det er viktig med god pleie og rikelig med drikke.

Forebyggende tiltak

De viktigste forebyggende tiltak mot astrovirus er god hånd- og kjøkkenhygiene. Med god håndhygiene menes hyppig håndvask med såpe og rennende vann. Studier viser at alkoholbasert hånddesinfeksjon har begrenset effekt mot nakne virus som astrovirus.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ved flere tilfeller med mistanke om felleskildeutbrudd; oppklaring av utbrudd i samarbeid med Mattilsynet og ev. Folkehelseinstituttet. For håndtering av næringsmiddelbårne utbrudd se Folkehelseinstituttets Utbruddsveileder.

Utbrudd i helseinstitusjoner

Ved mistanke om astrovirusutbrudd i helseinstitusjoner er det viktig at man raskt iverksetter adekvate tiltak for å hindre videre smittespredning. Det viktigste enkelttiltaket er isolasjon av den eller de som er syke. Man bør raskt informere ledelsen ved institusjonen, smittevernpersonale og kommunelegen og definere en person som er ansvarlig for utbruddshåndteringen. Det er et godt hjelpemiddel å føre loggbok over tilfellene med tidspunkter, symptomer og eventuell mulig felles smittekilde (mat eller vann). Ved større utbrudd er det viktig at det undersøkes om smitten kan ha blitt overført via mat eller vann. Kommunelegen og Mattilsynet vil her i samråd avklare hvilke undersøkelser som er nødvendige. Studier viser at alkoholbasert hånddesinfeksjon har begrenset effekt mot nakne virus som astrovirus.

Utbrudd barnehager

Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn bør holdes hjemme i denne perioden. Man bør vente 48 timer etter opphør av diaré og oppkast før barnet sendes i barnehagen. God håndhygiene er viktig for å forebygge smittespredning. Med god håndhygiene menes hyppig håndvask med såpe og rennende vann. Alkoholbasert hånddesinfeksjon er ikke en erstatning for håndvask med såpe. Ved utbrudd er det spesielt viktig med den mekaniske rengjøringen med såpe og vann for å fjerne virus. Det er viktig å foreta hyppig rengjøring og desinfisering av stellebord og leker. En bør alltid bruke engangshansker ved bleieskift, og brukte hansker og bleier skal legges i lukkede plastposer før de kastes. 

Kontroll og oppfølging

Personer som har fått påvist eller hvor det mistenkes astrovirus og er:

  • personer som produserer, videreforedler, tilbereder eller serverer mat (inkl. ansatte i næringsmiddelvirksomhet, serveringssteder og ansatte i barnehager og institusjoner med slikt ansvar) og som kommer i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming
  • helsepersonell som har direkte kontakt (inkl. servering av mat) med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer eller for hvem infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser f.eks. premature barn, pasienter ved intensivavdeling o.l.

bør ikke utføre sitt ordinære arbeid mens de har symptomer og før 48 timer etter symptomfrihet. Kontrollprøve anses ikke nødvendig.

Personer utenom disse yrkene kan vende tilbake til arbeidet ved symptomfrihet, men i en utbruddssituasjon og hvis de kan utsette andre for smitte bør også de vente 48 timer etter symptomfrihet før de vender tilbake til jobb og skole. Kontrollprøve anses ikke nødvendig.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS. Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd i helseinstitusjon og ved mistanke om overføring med næringsmidler.

 

Gresk: astron (stjerne).

Historikk

10.11.2022: Fjernet lenke til "Laboratorieovervåking av virale infeksjoner, klamydia og Mycoplasma pneumoniae infeksjoner" da nettsiden ble lagt ned 2022.