Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Støtterom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Støtterom

Støtterom

Krav til støtterom.

Krav til støtterom.


Rene og skitne områder holdes adskilt og arbeidsflytmønstrene for hvert område bør være klart definert. Utforming og valg av overflater i støtterom bør legge til rette for godt renhold og desinfeksjon. Rommene bør ha fasiliteter for håndhygiene og tilstrekkelig kapasitet for oppbevaring av utstyr. Lagring skal ikke foregå på gulv.1-3 Støtterom blir ofte nedprioritert i planleggingen av nye bygg. Dette kan medføre utfordringer knyttet til å ivareta godt smittevern, derfor bør støtterom prioriteres.3

Desinfeksjonsrom

Det bør være et desinfeksjonsrom i alle avdelinger, og denne plasseres hensiktsmessig i forhold til beboerrommene og arbeidsflyt.1,4 Desinfeksjonsrommet bør ha inngang fra korridor, og rommet planlegges ut fra arbeidsoppgaver. Det bør være tydelig avgrensning mellom ren og uren side. Man må ta stilling til om desinfeksjonsrommet bør bestå av to rom eller ett rom. Ut fra smittevernperspektiv anbefales toroms løsning, dette fordi det gjør det enklere å skille mellom rent og urent.2,3

Krav for desinfeksjonsrom

 • Vurder håndfri betjening av for eksempel dører til for eksempel desinfeksjonsrom.2 ,4
 • Alle overflater bør være vanntett og tåle rengjøring og desinfeksjon.2
 • Alt rent utstyr må oppbevares i skap slik at det ikke bli kontaminert før bruk.5
 • Desinfeksjonsrom (urent rom) bør ikke benyttes til lagring av sterilt eller rent utstyr.3
 • Rommet bør være godt ventilert og ha undertrykk i forhold til omliggende rom.2-4
 • Det skal være en dekontaminator på desinfeksjonsrommet, og denne skal oppfylle kravene i NS-EN ISO 15833-serien.6 Standarden definerer fem forskjellige klasser, avhengig av bruksområdet og type utstyr som skal dekontamineres.

Mer om håndtering av pasientnært utstyr, se kapittel om pasientnært utstyr i Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner.5

Desinfeksjonsrom med toromsløsing

Desinfeksjonsfasiliteter som består av to rom vegg i vegg, som skiller mellom urent og rent. Flere toneangivende aktører anbefaler toromsløsning.2-4

Uren side

 • et desinfeksjonsrom som defineres som et urent rom
 • ingen oppbevaring av rene artikler ut over det som er nødvendig for å betjene funksjonen i rommet
 • utstyres med kum (2 kummer), uren benk, dekontaminatorer, oppbevaring av vaskemidler m.m. 
 • spyledekontaminator og vaskedekontaminator bør være av type «gjennomstikk» inn til et rent rom/rent lager
 • separat håndvask, samt dispenser for hånddesinfeksjon, hansker og plastforklær
 • rommet har undertrykk i forhold til omliggende rom

Ren side

 • uttak av rent utstyr fra dekontaminatorer
 • lagring av rent utstyr som bekken, urinflasker, vaskevannsfat i ev. varmeskap
 • rent rom kan ha mindre areal enn urent rom
 • dispenser for hånddesinfeksjon
 • skap for annet rent utstyr oppbevares der, men ikke sterilt utstyr
 • rent rom har overtrykk i forhold til omliggende rom

Desinfeksjonsrom med ettromsløsning

Rommet må ha tilstrekkelig bredde og total størrelse slik at det er mulig å opprettholde skillet mellom ren og uren sone, og sikre arbeidsflyt fra rent til urent både med hensyn til størrelse, benkeplass og type vaskedekontaminator.4 Bruk av vasker til både håndvask og rengjøring av utstyr frarådes da dette vil øke risikoen for hånd og miljøforurensning.7

 • Det bør være en separat vask for rengjøringsutstyr, denne bør ha to kummer, og en egen vask for håndvask.2
 • Det bør være dispenser for hånddesinfeksjon, hansker og plastforklær.3
 • Armatur ved vasker bør være lette å rengjøre og bør kunne betjenes med håndledd, albu, kne, fot eller fotocelle.7
 • Desinfeksjonsrom bør deles inn i ren og uren sone. Det bør være tydelig definert områder for å sette fra seg urent utsyr, som vaskevannsfat, urinflasker og bekken når de ikke kan settes rett inn i vaske- og/eller spyledekontamtor og for mellomlagring av rent utstyr etter vask/dekontaminering.2

Lagring av utstyr

Behov for tilstrekkelig sikker lagring må ivaretas. Pasientnært utstyr lagres i egnet lokaler som hindrer at utstyret blir kontaminert.3,5 Mange byggeplaner starter med tilstrekkelig lagring, men denne plassen er ofte tapt til andre områder under designprosessen. Dette kan ha implikasjoner for både klinisk praksis og godt smittevern.3,8 Riktig lagring og håndtering av utstyr et viktig tiltak for å redusere risiko for smitteoverføring.5,9 Lagerkapasitet må dimensjoneres slik at medisinsk utstyr, sterilt utstyr, rent utstyr, tekstiler, matvarer og hjelpemidler med mer ikke blir lagret i korridorer og fellesområder i tanke på smittevernhensyn.1,2,3,9

Krav til lagring av rent/desinfisert utstyr

 • Rent/desinfisert pasientnært utstyr kan kortvarig oppbevares i ren sone på dekontamineringsrom. Flyttes deretter til rent lager.10
 • Rent/desinfisert pasientnært utstyr bør ikke lagres i uren sone i dekontamineringsrom eller avfallsrom. Fasiliteter for lagring av pasientnært utstyr må være med i planleggingen.10
 • Skap bør gå opp til tak og utstyr bør ikke lagres på gulvet. Lagring/oppbevaring av rent/desinfisert utstyr bør organiseres slik at kontaminering under oppbevaring unngås. 2,3

Krav til lagring av sterilt utstyr 11

 • Sterilt utstyr lagres ikke sammen med tekstiler, kontorrekvisita eller utstyr som støver.
 • Utstyret beskyttes mot sollys.
 • Sterilt utstyr lagres enten i åpne hyller i et lukket rom eller i lukkede skap i egnede rom. Optimal oppbevaring er lukkede skap/beholdere/skuffer som beskytter sterilt utstyr fra miljøet. Dette reduserer risikoen for skade og forurensning fra personer og miljø.
 • Anbefalt temperatur er 18-22 °C og relativ fuktighet (rH) 30-75 %
 • Vinduene bør ikke kunne åpnes der sterilt utstyr oppbevares.

Mer om håndtering av pasientnært utstyr i helsetjenesten, se Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner.5

Fasiliteter for renholdspersonellet

Romutforming og fast innredning bør prosjekteres slik at det er en tydelig oppdeling mellom rent og urent område i rommet.3,4 Renholders rom dimensjoneres etter definert behov med plass til rengjøringsvogn, og bør ha en sentral plassering i avdelingen eller bygget. Utstyr til bruk ved rengjøring lagres i dette rommet. Rommet bør ha en utslagsvask med rist til å sette fra seg bøtte ved påfylling av vann, og plass til mopper med mer, samt fasiliteter for håndhygiene.1-3 Desinfeksjon av rengjøringsutstyr bør skje på desinfeksjonsrom.1

Garderober og toaletter for ansatte

Personalet bør ha tilstrekkelig med garderobefasiliteter, som også dekker behovet for garderobe i forhold til studenter i praksis og ekstravakter som leies inn.1,3 Alle overflater i garderoben bør kunne tåle grundig rengjøring.3 Helseinstitusjoner bør både være en forsvarlig arbeidsplass og ivareta pasienter/brukere.12

Arbeidsplassforskriften stiller krav til garderober for ansatte 13

 • Arbeidsplasser bør ha atskilte garderober for kvinner og menn.
 • Hver arbeidstaker bør ha tilstrekkelig plass for opphengning av tøy o.l.
 • Dersom forholdene gjør det nødvendig, bør det være atskilte skap for arbeidstøy og privat tøy.
 • Garderobene bør gi arbeidstakerne mulighet for å låse inn tøyet sitt i arbeidstiden, og der det er nødvendig bør det i tillegg være låsbare avlukker for å sikre mot tap av verdisaker.
 • Arbeidstakeren bør ha tilstrekkelig plass til å skifte.
 • Garderobe bør ha speil og nødvendig antall sitteplasser for skifte av klær og skotøy.
 • Garderobe bør ha tilfredsstillende ventilasjon.

Rent arbeidstøy oppbevares i lukkende skap eller lukkende rom. Håndtering av rent og urent tøy, godt renhold og tilgang til WC og dusj vektlegges.1 Det bør vurderes flere små garderober i stedet for få og store for å kunne avgrense smittespredning mellom personell.14 I sengeavdelingen bør ansatte ha tilgang på egne toalett med håndvask, med dispenser for håndsåpe og papirhåndklær.2-4

Avfallsrom

Avfall fra helsetjenesten håndteres på en slik måte at det ikke utgjør risiko for helse, miljø eller sikkerhet. Helsetjenesten er, som annen virksomhet, forpliktet til å ha prosedyrer for generell håndtering av avfall, som også er i tråd med kommunenes føringer og i samsvar med lov og forskrift.15,16

Krav til avfallsrom

 • Smittefarlig avfall oppbevares og håndteres på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte.16,17
 • Smittefarlig avfall lagres på egnede og lukkende fasiliteter inntil det er avhentet av godkjent transportør.16
 • Transport av avfall bør ikke gå via oppholdsrom eller kjøkken.3,18
 • Avfallsbeholdere bør være tilgjengelig i nærheten til der avfallsproduksjon foregår for å unngå unødvendig håndtering av avfall.15
 • Avfallskurv bør henge på vegg. Den må være så stor at den rommer en del avfall og ha åpning så avfallet kan kastes uten å berøre kurven.2,4
 • Større avfallsbeholdere bør være designet slik at manuell åpning av beholder ikke er nødvendig, men kan åpnes med for eksempel en fotpedal ol.4
 • Avfallsrom må være store nok til at sortering av avfall og oppbevaring av smittefarlig avfall før den transporteres bort.3
 • Det bør planlegges for transport av avfall internt i institusjonen.9
 • Avfallsrom bør ha undertrykk i forhold til omliggende rom.2,4
 • Avfallsrommet bør være hensiktsmessig plassert i forhold til arbeidsoppgaver i avdelingen. Det bør ikke være offentlig tilgang til dette området.2
 • Avfallsrom bør ha håndvask for de ansatte.7

Mer om avfallshåndtering i helsetjenesten, se Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner, Avfallshåndtering15

Tekstilhåndtering og vasking av klær

Helseinstitusjoner som omfattes av forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten skal ha infeksjonskontrollprogram med skriftlige retningslinjer for håndtering, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler.19 Det er utarbeidet en bransjestandard for smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten. Bransjestandarden er retningsgivende for eksterne og interne vaskeritjenester som helse- og omsorgstjenesten benytter. Bransjestandarden gjelder alle felles tekstiler (sengeklær, håndklær, kluter med mer) i sykehjem og heldøgns omsorgsplasser. Standarden sikrer hygieniske krav ved valg av vaskeritjeneste. I heldøgns omsorgsplasser skal det innfris krav i henhold til denne standarden uavhengig om vaskeritjenesten er for felles tekstiler internt eller om det foreligger avtaler med ekstern vaskeritjeneste.20 Transport av urent tøy bør ikke gå via felles oppholdsrom og kjøkken.3,8

Krav til lagring av tekstiler

 • Avdelingene må ha tilstrekkelig lagerkapasitet for tekstiler og fasiliteter for mottak av rene tekstiler. Ferdigbehandlede rene tekstiler lagres tørt, slik at støv og annen forurensning ikke påvirker tekstilenes kvalitet. Tekstiler lagres i lukkede skap eller rom med lukket dør.9

Om ikke beboers private tøy blir vasket ved internt eller eksternt vaskeri, vil det være behov fasiliteter for vask og tørk av beboers private tøy. Hvordan dette bør håndteres er lite beskrevet i litteraturen. Ideelt sett burde hver beboer ha egen vaskemaskin og tørketrommel i sin boenhet, men dette kan være uhensiktsmessig i tanke på omfang av bruk og i forhold til driftskostnader. I planarbeidet bør man ta høyde for at i perioder vil det være tøy som krever spesiell håndtering. Dette kan være tøy fra akutt smitteførende beboere, eller tøy fra beboere som er langvarig kolonisert med resistente mikrober.5 Rommet for tekstilhåndteringen bør utformes slik at man hindrer kryssing av uren og rent tøy, og vaskemaskin bør være av type kvalitet som en industrimaskin.1,3

Krav til rom hvor privattøy vaskes 3

 • Rommet bør utformes slik at en ved håndtering av smittetøy minimaliserer risiko for smitte til ansatte og kontaminering av lokalet.
 • Rommet bør utformes med definerte områder for ren og uren sone.
 • Vaskemaskin bør kunne desinfiseres ved at maskin kjører vask på høy temperatur, fortrinnsvis 95 grader, mellom vask av tekstiler mellom ulike beboere.
 • Det bør være separate fasiliteter for tørking av tekstiler.

Mer om sengetøy og tekstiler i helsetjenesten, se Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner.5

Medisinrom

Tilberedning av legemidler bør skje på faglig forsvarlig måte og i egne lokaler som er utformet og dimensjonert slik at risikoen for sammenblanding av produkter, krysskontaminasjon og annen forurensning av produktene unngås.21 Stadig flere legemidler leveres i lukket system, slik at det er flere steder ikke et behov for åpen tilsetning av f.eks. antibiotika. Tilberedning av parenteral ernæring (TPN) krever renromskvalitet, noe som ikke oppnås på et vanlig medisinrom. Dersom det etter ROS-analyse konkluderes med behov for beskyttelse av den som tilbereder preparat eller beskyttelse av selve preparatet, bør det velges sikkerhetsbenk og ikke avtrekksskap/ hette.21 Dette fordi avtrekksskap trekker luft inn fra rommet og evt. forurensinger i rommet kan kontaminere produktet.3,22 Rommet bør ha overtrykk i forhold til omliggende rom.2

Krav til medisinrom3

 • Arbeidsflater bør være lette å holde ren.
 • Sikkerhetsbenk anbefales fremfor avtrekksskap/hette om utblanding av legemidler skal utføres.
 • Det bør vurderes om det skal være automatisk døråpning, og rommet bør ha overtrykk i forhold til omliggende rom.
 • Medisinrom bør ha egen håndvask for ansatte med såpedispenser, papir og avfallsbeholder. Det bør også være en dispenser for hånddesinfeksjon.

Pasientforflytning

Isoleringsveilederen anbefaler at smitteisolat ved luftsmitte bør plasseres på bakkeplan, og gjerne med egen inngangsdør som muliggjør inntak av smittepasienter direkte til egnet isolat, uten transport gjennom fellesarealer. Akutte pasienter som er smitteførende med luftsmitte bør legges inn i sykehus, og bør ikke oppholde seg i heldøgns omsorgsplasser så lenge de er smitteførende.23

Krav knyttet til pasientforflyting

 • Transport og forflytting av mulige smitteførende beboere i heldøgns omsorgsplasser gjennomføres ved at beboer transporteres direkte til beboers rom uten opphold i fellesarealer. Faren for smittespredning vil da være minimal, siden kryssmitte ved kontakt- og dråpesmitte skjer ved direkte smitteoverføring mellom personer, oftest ved tett kontakt.5,23
 • Det bør ikke være behov for egne innganger for mulig smitteførende beboere. Ankomst via hage eller andre alternative ankomstmuligheter til beboers rom er det ikke krav om og det bør heller ikke være behov for dette.2,24

Bårerom

I institusjoner med behov for bårerom bør rommet ligge i bygningen. Det må være mulig å trille pasientsenger inn i rommet. For å unngå tunge løft må rommet ha tekniske løftehjelpemidler, og gulvarealet må være stort nok til at de ansatte kan bruke hjelpemidlene uten å måtte arbeide i uheldige arbeidsstillinger. Alle bårerom bør ha regulerbare stellebenker.13 All håndtering, emballering og eventuelt balsamering bør utføres på en hygienisk tilfredsstillende måte.25

Smittevernkrav til bårerom25

 • Alle overflater bør være vanntett og tåle rengjøring og desinfeksjon.
 • Det bør være tilgang på både håndvask og dispenser for hånddesinfeksjon.
 • Rommet bør ha god ventilasjon.
 • Rommet må ha skap for oppbevaring av hansker, munnbind, frakk og øyebeskyttelse.
 • Det bør være tilgang på fasiliteter for håndtering av avfall.

Referanser

 1. Svensk Förening för Vårdhygien. Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. 2016. 3:e upplagan.
 2. National Health Service (NHS) England. Infection control in the built environment. 2013. Health building Note 00-09.
 3. Statens serum institut. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for nybygning og renovering i sundhedssektoren. 2021. 2. utgave.
 4. Sykehusbygg. Byggveileder for smittevern.
 5. Folkehelseinstituttet. Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner.
 6. Standard Norge. NS-EN ISO 15883-1:2009/A1:2014.
 7. Folkehelseinstituttet. Håndhygieneveilederen. 2017.
 8. National Services Scotland. Core elements: General design guidance for healthcare buildings. 2014. Health Building Note 00-01.
 9. Scotland National Services Scotland (NHS). National Infection Prevention and Control Manual. Standard Infection Control Precautions. 2021.
 10. Folkehelseinstituttet. Veileder for basale smittevernrutiner: Renhold og desinfeksjon. 2022.
 11. Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering. Håndtering og oppbevaring av sterilt utstyr. 2020.
 12. Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner.
 13. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. (arbeidsplassforskriften). FOR-2011-12-06-1356.
 14. World health organization. Infection prevention and control guidance for long-term care. Interim guidance. januar 2021.
 15. Folkehelseintituttet. Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner, Avfallshåndtering. 2022.
 16. Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet. Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. FOR-2005-10-11-1196.
 17. The Health Research & Educational Trust of the American Hospital Association med flere. Using the Health Care Physical Environment to Prevent and Control Infection. A Best Practice Guide to Help Health Care Organizations Create Safe, Healing Environments. 2015.
 18. Antimicrobial Resistance and Infection Control (AMRIC) Implementation Team. Infection Control Guiding Principles for Buildings Acute Hospitals and Community Settings. 2022. Version 6.
 19. Helse- og omsorgsdepartmentet. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2005-06-17-610.
 20. Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten . 2021.
 21. Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. FOR-2008-04-03-320.
 22. Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens i Norge. 2021.
 23. Folkehelseinstituttet. Isoleringsveilederen (Smittevern 9). 2004.
 24. Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30.
 25. Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd. FOR-1998-04-03-327.