Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sengerom med bad»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Sengerom med bad

Sengerom med bad

For å forebygge kryssmitte i heldøgns omsorgsplasser er beslutning om at det kun tilrettelegges for ensengsrom av stor betydning.

For å forebygge kryssmitte i heldøgns omsorgsplasser er beslutning om at det kun tilrettelegges for ensengsrom av stor betydning.


For å forebygge kryssmitte i heldøgns omsorgsplasser er beslutning om at det kun tilrettelegges for ensengsrom av stor betydning.1,2 Anbefalingen er ensengsrom med fortrinnsvis eget bad 3-8 ev. kun WC.9  Sykehusbygg har gjort en omfattende litteraturgjennomgang av dette, og finner at for sykehus er enerom med eget bad å foretrekke i tanke på smitteforebygging.4 For å imøtese behovet for å etterleve basale smittevernrutiner og isolering i sykehjem og heldøgnsomsorgsplasser, vil enerom med tilhørende bad være tilstrekkelig for å gjennomføre kontakt- og dråpesmitteisolering.1,2, 10

Krav til sengerommet

 • Sengerommene bør være enerom. Det kan innredes to-sengsrom for ektefeller og andre som ønsker å bo sammen.9
 • Beboerne bør kunne medbringe egne møbler og private gjenstander ved permanent opphold.9
 • Beboere bør fritt kunne motta besøk på rommet,5,9 og rommet bør være stort nok til at en kan holde avstand ved behov.10
 • Rommet bør være tilrettelagt for å ivareta beboernes personlige hygiene.9
 • Det bør være bad i tilknytning til hvert sengerom,1,8 eventuelt kun et WC-rom.9
 • Det er ønskelig med håndvask på pasientrommet selv om rommet har eget bad.1,4
 • Beboers rom bør være stort nok til at det er plass for ulike hjelpemidler som rullestol, gåstol og heis.9
 • Takhengt heis vil være en fordel i tanke på gulvrenhold.3,11
 • Det bør være tilstrekkelig plass rundt sengen slik at ansatte kan bevege seg fritt ved pleie og stellsituasjoner, også når beboer er smitteførende.3,9,12
 • Dispenser for hånddesinfeksjon bør være lett tilgjengelig på rommet og nær pleie situasjon, «at the point of care».3,13
 • Rommet må ha skap for beboeres private klær og annet utstyr, og separate skap/fasiliteter for utstyr som personalet trenger ved pleie og stell.1,3
 • Det bør være skap eller dispenserløsning for hansker og forkle/stellefrakk på rommet.1

Når beboer er smitteførende

Når en beboer er smitteførende, bør de kunne isolere seg i eget rom. Det vil da være tilstrekkelig med et enkeltrom med eget bad.1,2,10 Om det er mulig kan forgang være nyttig til bruk for avkledning av beskyttelsesutstyr ved smitteisolering av beboere. Dette er arealkrevende og må sees i sammenheng med øvrige areal. Om rommet designes med et åpent gangareal i flukt med beboers bad og sengerom, kan også dette lette for avkleding av urent beskyttelsesutstyr for de ansatte ved en mulig smitteisolering. I en situasjon med dråpesmitte bør man sikre avstand fra beboers seng til avkledningsfasiliteter. Brukt personlig beskyttelsesutstyr bør ikke oppbevares på gang hvor beboere ferdes. Dette betyr at brukt utstyr kastes og tas med ut når rommet forlates.14 Påkledning av rent beskyttelsesutstyr tas på utenfor beboeres rom når beboer er smitteisolert når det ikke foreligger en forgang.15 Dispenser for hånddesinfeksjon, og hyller/traller o.l. for oppbevaring av rent beskyttelsesutstyr bør være tilgjengelig rett utenfor rommet. Dette kan være en mobilenhet som tas i bruk ved behov.7 Ankomst via hage eller andre alternative ankomstmuligheter til beboers rom finnes det ikke krav om eller bør det heller ikke være behov for i sykehjem eller andre heldøgnsinstitusjoner i forhold til smittevern.8,15

Det bør være mulig å tilrettelegge for etablering av en kohortisolering i avdeling ved behov, om ikke andre kohortmuligheter kan tilrettelegges. Kohorten bør ha nødvendige tilgang på støtterom som desinfeksjonsrom, lager, personalrom osv.16 Forsking viser at små enheter gir lavere risiko for smittespredning spesielt under smitteutbrudd.10

Bad og WC

For smittevern er beslutningen om ensengsrom eller flersengsrom av stor betydning. Anbefalingen er ensengsrom med eget bad og WC.3,4 Dersom det velges sengerom med håndvask kun på badet, bør det være tilgang til vasker på korridor for de ansatte.4,5 Erfaringer fra sykehjem viste at rom med bad og vask resulterte til betydelig lavere smittefrekvens, der det ble iverksatt isolering i enkeltrom (eller kohortisolering) av pasienter med bekreftet eller mistenkt COVID-19.10

Krav til bad

 • Om det er hengt opp takhengt heis, bør denne også kunne brukes inn til bad/WC. 3,11
 • Det bør være fasiliteter for lagring av rent utstyr.1,11
 • Badet bør også ha skap for beboeres private toalettartikler, og lagring av produkter på vask unngås.3,11
 • Badet bør utstyres med holder (dispenser) for såpe, papirhåndklær, hansker og stelleforkle, og vegghengt avfallsbeholder.11
 • Toalett bør ha tett toalettlokk.3,4,11
 • Det bør vurderes glatte overflater av toalett for enklere renhold, og om mulig WC uten skyllekant.4,11,17

Referanser

 1. National Health Service (NHS) England. Infection control in the built environment. 2013. Health building Note 00-09.
 2. International Federation of Infection Control. Health Care Facility Design, Construction, and Renovation. Health Care Facility Design. 2016. Chapter 27.
 3. Svensk Förening för Vårdhygien. Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. 2016. 3:e upplagan.
 4. Sykehusbygg. Byggveileder for smittevern.
 5. Antimicrobial Resistance and Infection Control (AMRIC) Implementation Team. Infection Control Guiding Principles for Buildings Acute Hospitals and Community Settings. 2022. Version 6.
 6. Ulrich Roger S. et al. A review of the research liteature om evidence-based healthcare design. s.l. : Health environments research & design journal, 2008. No 3.
 7. International Initiative for a Sustainable Built Environment. Pandemics and the Built Environment . Technical Report. 2020.
 8. National Services Scotland (NHS). National Infection Prevention and Control Manual. Standard Infection Control Precautions. 2021.
 9. Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. FOR-1988-11-14-932.
 10. World health organization. Infection prevention and control guidance for long-term care. Interim guidance. januar 2021.
 11. Statens serum institut. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for nybygning og renovering i sundhedssektoren. 2021. 2. utgave.
 12. National Services Scotland. Core elements: General design guidance for healthcare buildings. 2014. Health Building Note 00-01.
 13. Folkehelseinstituttet. Håndhygieneveilederen. 2017.
 14. Folkehelseintituttet. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2021. 2022.
 15. Folkehelseinstituttet. Isoleringsveilederen (Smittevern 9). 2004.
 16. SENTER FOR OMSORGSFORSKNING. Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem. RAPPORTSERIE NR 1/2021.
 17. Direktoratet for byggkvalitet. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. 2022.