Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Avfallshåndtering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Kapittelet beskriver håndtering av avfall i helsetjenesten, forebyggende tiltak som skal beskytte ansatte mot smittefare i kontakt med smittefarlig avfall og arbeidsgivers ansvar for å ha skriftlige prosedyrer som beskriver håndtering av smittefarlig avfall inntil det er avhentet.

illustrasjon av to søppelpose på stativ
FHI

Kapittelet beskriver håndtering av avfall i helsetjenesten, forebyggende tiltak som skal beskytte ansatte mot smittefare i kontakt med smittefarlig avfall og arbeidsgivers ansvar for å ha skriftlige prosedyrer som beskriver håndtering av smittefarlig avfall inntil det er avhentet.


Avfall fra helsetjenesten må håndteres på en slik måte at det ikke utgjør risiko for helse, miljø eller sikkerhet. Helsetjenesten er, som annen virksomhet, forpliktet til å ha prosedyrer for generell håndtering av avfall, som er å tråd med kommunenes føringer og i tråd med lov og forskrift.  Prosedyrene skal inngå som en del av virksomhetens internkontrollsystem.1

Enheter som yter helsetjenester må i tillegg ha rutiner for forsvarlig håndtering av smittefarlig avfall, herunder håndtering, emballering, lagring og transport.1,2 Dette kapittelet vil kun beskrive forhold knyttet til håndtering av smittefarlig avfall.

Oppsummering av anbefalinger for håndtering av smittefarlig avfall

 • Det skal foreligge beskrivelser på hva som defineres som smittefarlig avfall.3
 • Det skal foreligge prosedyrer om håndtering, emballering, lagring og transport av smittefarlig avfall.3
 • Det skal tilrettelegges for at godkjente avfallsbeholdere for stikkende og skjærende avfall er nært tilgjengelig ved arbeidsoppgaver der stikkende- eller skjærende utstyr benyttes.4
 • Det skal gjennomføres opplæring i bruk av beholdere for stikkende og skjærende avfall, samt håndtering av smittefarlig avfall.4

Hva er smittefarlig avfall?

Smittefarlig avfall er avfall fra blant annet medisinsk behandling som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker:3

 • Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som er kjent for eller er antatt å kunne forårsake sykdom på mennesker eller andre levende organismer.
 • Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner som brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende.
 • Stikkende/skjærende avfall som brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller vevsrester.
 • Vevsbiter, organer, blod og blodprodukter inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod, samt blodige bandasjer.
 • Avfall fra luftsmitteisolater.

Det er ikke alt avfall fra helsehelsetjenesten som omfattes av forskriften. Kun der avfallet inneholder levedyktige organismer eller deres toksiner, og det er kjent eller antatt å kunne forårsake sykdom vil forskriften komme til anvendelse. For eksempel kan munnbind, hansker eller smittefrakk som ikke er synlig forurenset med biologisk materiale defineres som restavfall.

Dette kan etter en risikovurdering også gjelde etter kontakt med en pasient som er smitteførende. Dette fordi dette avfallet medfører en minimal risiko for smittespredning. Det er likevel viktig at slikt avfall emballeres på en slik måte at det hindrer at ansatte, pasienter og miljø eksponeres for dette avfallet inntil det er avlevert hos avfallsmottaker. Alt avfall fra et luftsmitteisolat er risikovurdert som smittefarlig avfall, og skal i henhold til forskriften kastets som smittefarlig avfall.3

Klassifisering av avfall  

Det foreligger internasjonal klassifisering av ulike typer avfall:5

Internasjonal klassifisering av ulike typer avfall

Avfallskoder

6000 

Medisinsk avfall 

6001 

Stikkende/skjærende avfall 

6002 

Patologisk avfall 

6003 

Smittefarlig avfall 

Iht. Forskrift om smittefarlig avfall i dyre- og helsetjenesten 

6004 

Ikke smittefarlig avfall 

Som ikke omfattes av forskriften 

6101 

Medikamenter 

 

I tillegg kan avfall klassifiseres på bakgrunn av biologiske faktorer basert på deres evne til å forårsake sykdom hos mennesker og muligheter for å behandle.6

Klassifisering av avfall basert på biologiske faktorer

 

Biologiske faktorer 

Gruppe 1 

Forårsaker ikke sykdom hos mennesker eller dyr 

Gruppe 2 

Kan være årsak til sykdom, eller være til fare for arbeidstakere som blir eksponert. Begrenset spredningspotensiale og det finnes effektive forebyggende tiltak eller behandling. 

Gruppe 3 

Kan være årsak til alvorlig sykdom. Representerer en alvorlig fare for arbeidstakere som blir eksponert. Spredningspotensial til omgivelsene, men det finnes oftest effektive forebyggende tiltak eller behandling. 

Gruppe 4 

Årsak til alvorlig sykdom. Representerer en alvorlig fare for arbeidstakere som blir eksponert. Stor risiko for spredning. Det finnes vanligvis ikke effektive forebyggende tiltak eller behandling. 

Avfall fra smitterisikogruppe 3 og 4 klassifiseres som smittefarlig avfall.

Håndtering av smittefarlig avfall

Helsetjenesten, inkludert helsetjeneste som foregår hjemme hos pasienten som for eksempel hjemmetjeneste eller ambulerende legevakt, skal sørge for at smittefarlig avfall håndteres, oppbevares og transporteres på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.3

Ledelsen ved virksomheten skal sørge for at det utarbeides prosedyrer for hva som skal regnes som smittefarlig avfall og hvordan avfallet skal håndteres i virksomheten. Prosedyrene bør være lett tilgjengelige for personalet. Prosedyrene bør inngå som en del av virksomhetens internkontrollsystem.3

Arbeidsgiver skal sørge for at sikre avfallsbeholdere for spisse eller skarpe gjenstander plasseres så nært som mulig stedet hvor slikt utstyr håndteres eller kan finnes.4 Avfallsbeholder skal kun fylles ¾ og boksene skal forsegles før transport.7,8 Smittefarlig avfall skal emballeres på en slik måte at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare. Smittefarlig avfall samles opp i støtsikre og fukttette beholdere. Beholderne bør være av et materiale og utformes slik at avrenning er forhindret ved oppbevaring og videre transport helt frem til behandlingsanlegget.Mellomlagring av smittefarlig avfall før behandling skal i størst mulig grad unngås. Dersom dette unntaksvis må skje, skal mellomlagringen skje uten risiko for økt smittefare og skal være så kortvarig som mulig.3

Eksempel på vanlig praksis for håndtering av smittefarlig avfall: 3

 • Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende). 
 • Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller vevsrester.
 • Vevsbiter, organer, blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod), samt blodige bandasjer (våte).
 • Avfall fra luftsmitteisolater. 

En vanlig tolkning av «direkte forurenset» er at produktet skal være så fuktig av smitteførende materiale at bandasje, bleie eller lignende ikke klarer å absorbere væsken (produktet er «dryppende vått»). 

Beholdere for stikkende/skjærende avfall 

Det foreligger krav til beholdere for stikkende/skjærende avfall. Beholdere skal ha gul fargekode og beholderen skal være merket med bruksanvisning for produktet.

Bruk av beholdere til stikkende/skjærende avfall:9

 • plasseres slik at søl ikke skjer om de skulle velte
 • plasseres stående slik at sprøyter/kanyler osv. enkelt kan kastes
 • plasseres vekk fra publikumsområder og utenfor rekkevidde til barn
 • benyttes kun til stikkende /skjærende avfall
 • fylles ikke over markeringslinjen i beholderen (3/4 full)
 • har en lukningsmekanisme slik at beholderen er lukket når den ikke benyttes, og som skal hindre gjenåpning av beholder når den er lukket
 • kastes i henhold til lokale retningslinjer

Øvrig smittefarlig avfall, avfall særlig tilsølt med biologisk materiale som inneholder levedyktige organismer eller deres toksiner, bør samles opp i støtsikre og fukttette beholdere. Dette for at transport av smittefarlig avfall, både internt og eksternt, ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.3

Destruksjon av smittefarlig avfall 

Smittefarlig avfall kan behandles i egen virksomhet slik at det ikke lengre er smittefarlig. Dette kan gjøres ved desinfeksjon eller autoklavering av avfallet. Helsetjeneste som autoklaverer eller desinfiserer smittefarlig avfall skal ha tillatelse fra statsforvalteren eller den myndighet Helse- og omsorgsdepartementet bemyndiger. Helsetjeneste som behandler smittefarlig avfall, skal ha rutiner for å kontroller prosesser for å sikre at avfallet ikke lenger representerer smittefare etter at avfallet er ferdigbehandlet.3

Transport av smittefarlig avfall 

Virksomheter som transporterer eller håndterer smittefarlig avfall fra helsetjeneste skal sørge for at dette skjer på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø. Det stiles krav om at smittefarlig avfall bør samles opp i støtsikre og fukt-tette beholdere.3 Virksomheten som gjennomfører transport av smittefarlig avfall, skal vurdere risiko under transporten og utarbeide planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.10,11

Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale

Riktig håndtering og forsendelse av smittefarlig biologisk materiale er viktig av hensyn til pasienter, post- og transportpersonale og laboratoriepersonale. Det er særskilte regler for transport av smittefarlig biologisk materiale som gjelder for land-, sjø- og lufttransport. Gjeldende regelverk regulerer hva slags biologisk materiale som kan sendes og hvordan slikt materiale skal håndteres. Det er avsenders ansvar å påse at smittefarlig biologisk materiale er riktig klassifisert, pakket, merket og at riktige dokumenter medfølger forsendelsen. Hvis dette ikke gjøres korrekt og i henhold til gjeldende regelverk, kan materialet representere en smitterisiko.12

Juridiske forhold  

For institusjoner som omfattes av Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten skal det i institusjonens infeksjonskontrollprogram foreligge skriftlige retningslinjer for håndtering og transport av smittefarlig materiale.2 Virksomheter i helsetjenesten som ikke omfattes av Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten skal i henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten ha skriftlige rutiner som beskriver forebygging av farer og skader. 1 Helsetjeneste defineres som primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og annen medisinsk virksomhet.3

Referanser

 

 1. Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250. Accessed 05.04.2022.
 2. Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2005-06-17-610. Accessed 05.04.2022.
 3. Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet. FOR-2005-10-11-1196. Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste. Accessed 05.04.2022.
 4. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid). FOR-2011-12-06-1357. Accessed 05.04.2022.
 5. NS-EN ISO 23907-1:2019. Stikkskadebeskyttelse - Krav og prøvingsmetoder - Del 1: Engangsbeholdere for skarpe og spisse gjenstander (ISO 23907-1:2019). Accessed 19.04.2022.
 6. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Accessed 19.04.2022.
 7. Antimicrobial Resistance and Healthcare Associated Infection. Standard infection control precautions literature review: Occupational exposure. Version 4.04. 2022. Accessed 05.04.2022.
 8. Health Protection Scotland. Standard Infection Control Precautions Literature Review: occupational exposure management (including sharps). Accessed 05.04.2022.
 9. Health Protection Scotland. Standard Infection Control Precautions Literature Review: Safe Disposal of Waste. 2020. Accessed 27.04.2022.
 10. Justis- og beredskapsdepartementet, Forskrift om landtransport av farlig gods. FOR-2009-04-01-384. Accessed 05.04.2022.
 11. Klima- og miljødepartementet. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). LOV-1981-03-13-6. Accessed 26.04.2022.
 12. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale. Accessed 19.04.2022.

 

 

 

Historikk

Har du spørsmål eller innspill til innhold?

Send e-post til: she@fhi.no   

Merk emnefeltet med "Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner".