Hopp til innhold

Håndhygiene blant pasienter og besøkende

Publisert

Pasienter og besøkende berører ofte mange gjenstander i pasientsonen og i helsetjeneste­området. Deres hender vil, som helsepersonells hender, kunne bidra til kryssmitte i helseinstitusjoner.

Pasienter og besøkende berører ofte mange gjenstander i pasientsonen og i helsetjeneste­området. Deres hender vil, som helsepersonells hender, kunne bidra til kryssmitte i helseinstitusjoner.


Håndhygiene blant pasienter

Studier indikerer at pasienters hender kan ha en viktig rolle ved smitteoverføring i helseinstitusjoner.1,2 Mange pasienter bærer sykdomsfremkallende bakterier på hendene.3,4 Det er blant annet vist at 62 prosent av pasientene i en gruppe hadde enterokokker på hendene etter 7 dager på sykehus, sammenlignet med 10.7 prosent av den øvrige voksne befolkningen,5 og at 39 prosent av pasientene hadde minst en type potensielt sykdomsfremkallende bakterie på hendene 48 timer etter innleggelse i sykehus.3

Selv om pasienter og ansatte ved forespørsel oppgir at de tror at pasientenes hender kan ha en viktig rolle i smitteoverføring i helseinstitusjoner,2,3,6,7 utfører mange pasienter mangelfull håndhygiene.2,3,8,9 Etterlevelse knyttet til toalettbesøk er eksempelvis målt til 30 prosent blant mobile pasienter, mens etterlevelse før måltider er målt til 39 prosent.8

Studiene viser også at helsepersonell i liten grad tilbyr håndhygiene til immobile pasienter (17.3 prosent),2 også i forbindelse med bruk av bekken/urinflasker og før måltider.1,2,5,10 Pasienter oppgir også at de ikke spør om hjelp fordi de ikke ønsker å bry personalet.11

Det er vist at man med informasjonsarbeid og økt tilretteleggelse for håndhygiene blant pasienter kan øke etterlevelsen av håndhygiene7og redusere forekomsten av HAI betraktelig, eksempelvis forekomst av meticillinresistente Staphyloccocus aureus.10 Undervisning og systemer som legger til rette for økt håndhygiene blant pasienter7 synes også samtidig å bidra til signifikant høyere etterlevelse blant helsepersonell.2

Pasientenes håndhygiene bør være en naturlig del av smitteforebyggende tiltak i alle helseinstitusjoner,10 inkludert observasjon av etterlevelse.

Håndhygiene blant besøkende

Det er manglende dokumentasjon knyttet til betydning av besøkenes hender for overføring av bakterier i helsetjenesten.12 Det er imidlertid en kjensgjerning at hender har en viktig rolle for spredning av smittsomme sykdommer som norovirus og luftveismikrober i samfunnet, og det er sannsynlig at disse mikroorganismene kan bli brakt inn i helseinstitusjoner via besøkenes hender.12,13

Besøkende er ofte i kontakt med både pasient, gjenstander i pasientsonen og gjenstander i helsetjenesteområdet. De kan således bidra til overføring av potensielt sykdomsfremkallende mikroorganismer til, og mellom, disse elementene. Det er også mange pårørende som deltar aktivt i stell, blant annet ved pediatriske avdelinger. De vil på lik linje som helsepersonell kunne bidra til kryss-smitte ved overføring av mikroorganismer mellom pasient og helsetjenesteområdet.

For å hindre smitte mellom helseinstitusjoner og samfunnet for øvrig bør besøkende utføre håndhygiene ved ankomst og avreise. Dersom de ferdes mellom pasientsonen og helsetjenesteområdet bør håndhygiene også utføres i skifte mellom sonene. Besøkende som bidrar aktivt i stell og pleie av pasienten bør gis opplæring i håndhygiene, og utføre håndhygiene etter samme indikasjoner som helsepersonellet.

Studier viser at besøkende i liten grad utfører håndhygiene, også når hånddesinfeksjonsdispensere er montert.12,13 Erfaringene viser imidlertid at man med relativt små endringer kan bidra til økt bruk. Et viktig tiltak er at dispensere er riktig plassert der folk ferdes, at de er godt synlig og godt merket. Besøkene må videre minnes på å utføre håndhygiene.12,13

Referanser