Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Del 3: Innvandreres helse under og etter pandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Del 3: Innvandreres helse under og etter pandemien

Del 3: Innvandreres helse under og etter pandemien

Noen innvandrergrupper har gjennom pandemien hatt mange flere smittede og alvorlig syke enn gjennomsnittet i befolkningen. Det har vært en stor utfordring for kommunene og sentrale myndigheter at vi ikke vet mer om hvorfor det er slik. Hva vet vi nå om årsakene til ulikhetene, og hva kan vi gjøre for å få bedre kunnskap i fremtiden?

kap3.png

Noen innvandrergrupper har gjennom pandemien hatt mange flere smittede og alvorlig syke enn gjennomsnittet i befolkningen. Det har vært en stor utfordring for kommunene og sentrale myndigheter at vi ikke vet mer om hvorfor det er slik. Hva vet vi nå om årsakene til ulikhetene, og hva kan vi gjøre for å få bedre kunnskap i fremtiden?


Ved inngangen til 2021 var det registrert litt over 800 000 innvandrere i Norge, og nesten 198 000 norskfødte med innvandrerforeldre (1)[1].

Allerede tidlig i pandemien var det bekymring for at enkelte innvandrergrupper var overrepresenterte blant smittede og alvorlig syke i Norge. Mangelen på gode registre gjorde at tallene i første bølge var såpass usikre at FHI ikke kunne si med sikkerhet at overrepresentasjonen var reell. Gjennom en gradvis forbedring av registerdata og større tallmateriale kunne man fra tidlig høst 2020 se at overrepresentasjonen var reell og tydelig. Dette ble enda mer markant utover vinteren 2021 (2;3).

Det samme ser vi også i andre land. I Norge stod utenlandsfødte for rundt 40 % av alle sykehusinnleggelser fra mars 2020 til februar 2021, men utgjør rundt 15 % av befolkningen (3). I Sverige, hvor 20 % av befolkningen er utenlandsfødte, var tilsvarende tall rundt 40 % av alle innlagt på intensivavdeling fra 13. mars 2020 til 15. februar 2021 (4). Også i Danmark ble dobbelt så mange ikke-vestlige innvandrere og etterkommere innlagt i sykehus sammenlignet med etniske danske i perioden mars til juli 2020 (5).

Det har vært svært stor variasjon mellom ulike innvandrergrupper. I Norge har det vært høyere andel innlagte blant gruppene som er født i Pakistan, Marokko, Somalia, Irak og Tyrkia (6). Personer med bakgrunn fra land i Afrika og Asia skiller seg ut med forhøyet risiko for død og respiratorbruk. For respiratorbruk gjelder dette også etter at analysene er justert for alder, som er den viktigste risikofaktoren for alvorlig sykdom og død av covid-19 (6;7).

Det er flere usikkerheter i statistikken over dødsfall og respiratorbruk. For eksempel er tallene såpass lave at det er vanskeligere å analysere forskjeller mellom innvandrere etter enkelt-fødeland. Tallene gir likevel grunn til bekymring. Sett under ett er innvandrerbefolkningen i Norge ung, og det er svært få personer i de øverste alderssjiktene sammenlignet med befolkningen ellers (8) .

Det er også på dette tidspunktet forskjeller i vaksinedekning for noen innvandrergrupper (se del 7).

Figur 1. Innleggelser for covid-19 per måned blant personer med innvandrerbakgrunn, etter verdensdeler. Både innvandrere og barn av innvandrere er tatt med. Amerika og Oseania er tatt ut på grunn av få innleggelser. Kilde: FHI.
Figur 1. Innleggelser for covid-19 per måned blant personer med innvandrerbakgrunn, etter verdensdeler. Både innvandrere og barn av innvandrere er tatt med. Amerika og Oseania er tatt ut på grunn av få innleggelser. Kilde: FHI.

Ulikheter også før pandemien

Innvandrerhelse var et viktig tema for folkehelsen i Norge også før pandemien, blant annet som del av en betydelig sosial ulikhet i helse i befolkningen. Den generelle helsetilstanden blant innvandrere ser ut til å være god; blant annet vet vi at det er færre innvandrere som er i risikogruppe for covid-19 enn det er blant norskfødte (9).

Innvandrerbefolkningen består av grupper med svært ulik bakgrunn, og det er store forskjeller i helse mellom disse (10). I tillegg er det forskjeller innad i gruppene, blant annet mellom kvinner og menn. Sammenhengen mellom innvandring og helse er svært sammensatt, og avhengig av en rekke faktorer. Botid i Norge, og sosiale forhold som arbeid, inntekt, utdanning og diskriminering, er noen av dem.

For enkelte sykdommer og folkehelseutfordringer er det også ulike mønstre for innvandrere fra ulike land. For eksempel er hjerte- og karsykdommer mer utbredt blant innvandrere fra India, Pakistan, Sri-Lanka og andre land i Sør-Asia sammenlignet med befolkningen ellers (11) mens innvandrere fra Vietnam og andre land i Øst-Asia har vesentlig lavere risiko, særlig blant kvinner (11;12).

Hvorfor er noen grupper hardere rammet?

Det er lansert mange ulike mulige forklaringer på hvorfor noen innvandrergrupper har hatt mer smitte og alvorlig sykdom av covid-19. Årsakene er viktige å forstå for å gjøre smitteverntiltakene mer treffsikre. Det kan beskytte liv og helse, og styrke håndteringen av både denne og fremtidige pandemier.

Vi vet at overrepresentasjonen skyldes en kombinasjon av en rekke faktorer, og at det ikke finnes én enkelt forklaring som peker seg ut. I de analysene som er gjort, peker disse faktorene seg ut som viktige delforklaringer (9;13-20):

 • Bosted: Smitten har vært høy i områder av landet hvor det bor mange innvandrere, og det ser ut til å ha forsterket smittespredningen blant innvandrergrupper. Det er en av de viktigste forklaringene vi kjenner til med de data vi har.
 • Utenlandsreiser: Det ser ut til at utenlandsfødte har reist mer enn befolkningen for øvrig, og spesielt til land med høy eller antatt høy forekomst av covid-19. Dataene om utenlandsreiser og smitte er imidlertid mangelfulle og går ikke lenger tilbake enn mars 2021.
 • Kontakt innad i grupper: Sosialt miljø har stor betydning for smittespredning. På grunn av restriksjoner og råd om å begrense sosial kontakt til de alle nærmeste, er det også mer sannsynlig at innvandrere har mest kontakt med personer med samme landbakgrunn. Fordi smitte sprer seg eksponentielt, kan selv små forskjeller i smitte føre til store forskjeller mellom ulike miljøer.
 • Forsinkelser i TISK-arbeidet: Utfordringer med for eksempel pålogging med Bank-ID og språk kan forsinke testing, smittesporing og karantene. Selv små forsinkelser i hvert ledd kan få store konsekvenser for smittespredning.
 • Sosioøkonomiske forhold: Forhold som lav inntekt, lav utdannelse, yrke og trangboddhet ser ut til å henge sammen med økt risiko for smitte. Men dette gjelder hele befolkningen, ikke bare innvandrergrupper, og det forklarer bare en svært liten del av forskjellene.
 • Andre forhold: Vi antar at språkkunnskaper, helsekompetanse og forskjeller i helseadferd forklarer noe av forskjellene.

Ulikheter i medisinsk risiko, det vil si underliggende sykdommer som øker risikoen for alvorlig covid-19, eller genetiske faktorer hos ulike innvandrergrupper, ser ikke ut til å være viktige forklaringer i de dataene vi har så langt.

Det er også flere andre mulige årsaker vi vet for lite om, og som har vært mye omdiskutert. Det gjelder for eksempel forskjeller i smittevernadferd og etterlevelse av råd.

Hva bør gjøres nå?

Innvandrerhelse har betydning ikke bare for forebygging av ikke-smittsomme sykdommer og utforming av helse- og omsorgstjenesten i Norge, men også for beredskapen for store utbrudd av smittsomme sykdommer og andre kriser i fremtiden. Det er behov for oppdatert kunnskap som viser hvor utfordringene er størst.

Erfaringen fra pandemien peker på flere viktige forbedringer som bør gjøres:

Innvandrere bedre representert i helseundersøkelser

Innvandrergrupper er dårlig representert i mange av spørreundersøkelsene som har blitt gjennomført under pandemien. Det er en viktig årsak til at det tok tid å få kunnskap, og en viktig begrensning på kunnskap om helse og helsetjenestebruk blant innvandrere mer generelt. Det er et viktig mål å inkludere innvandrergrupper i bredere utvalg av befolkningen, slik at de kan sammenlignes direkte med andre grupper i stedet for at det gjøres egne spørreundersøkelser for innvandrergrupper. Terskelen for å delta i spørreundersøkelser må bli lavere, blant annet ved at de lages på flere språk og gjøres tilgjengelige for dem som mangler digital kompetanse.

Styrke tilgangen til helsedata i sanntid

Enkel tilgang til registerdata er et av de mest kraftfulle verktøyene i pandemihåndteringen. Det har vært avgjørende for håndteringen å kunne gjøre analyser av registerdata fortløpende, men infrastrukturen kom sent på plass. En viktig del av pandemiberedskapen og oppfølgingen fremover er å sikre god infrastruktur for registeranalyser, og å planlegge for tett og godt samarbeid mellom forskere, analytikere og praktikere innen smittevern og migrasjonshelse.

Et eksempel på et slikt samarbeid er studier av effekten av ulike smitteverntiltak, som Folkehelseinstituttets undersøkelse av effekten av dør-til-dør-aksjoner og drop-in-testbuss for å få flere til å teste seg for covid-19 i bydel Stovner (21). Slike studier kan hjelpe til med å målrette innsatsen under en pandemi, og bør være en del av beredskapsplanleggingen.

Samle erfaringer fra pasienter og helsepersonell

Å snakke direkte med utvalg av representanter for innvandrergrupper har vært en viktig kunnskapskilde under pandemien, i tillegg til spørreundersøkelser og andre kilder. I kjølvannet av pandemien kan det være nyttig erfaringskunnskap å innhente også fra helsepersonell, pasienter og andre brukere av tjenester.

Tiltak i flere ledd

Pandemien har vist at migrasjonsrelaterte forskjeller i helse skylde en rekke forhold, og at tiltak for å utjevne helseforskjeller må utformes i mange ledd. Det gjensidige samspillet mellom integrering og helse har blitt tydeligere. I fremtiden bør det bygges tiltak som ser disse sammenhengene både på et overordnet samfunnsplan knyttet til norskopplæring, helsekompetanse og tilpasser kommunikasjon, men også innad i klinikken i møtet mellom pasient og helsepersonell.

 

Fotnote:[1] I tillegg kommer personer fra andre land som oppholder seg eller arbeider i Norge over kortere tid, som turister, arbeidere på korttidskontrakter eller personer uten lovlig opphold. Statistikken nedenfor viser kun de med permanent lovlig opphold i Norge.

Referanser

 1. Statistisk sentralbyrå. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre [nettdokument]. Oslo: SSB [oppdatert 09.03.2021; lest 30.09.2021]. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-og-norskfodte-med-innvandrerforeldre
 2. Indseth T, Calero JC, Diaz E, Løland KK, Godøy A. Covid-19 i Bergen etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2021. Rapport 2021. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/covid-19-i-bergen-etter-fodeland-personer-testet-bekreftet-smittet-og-relaterte-innleggelser-rapport-2021-v2.pdf
 3. Indseth T, Godøy A, Kjøllesdal M, Arnesen T, Carelo CJ, Vinjerui KH, et al. Covid-19 etter fødeland fra mars 2020 til februar 2021. Oslo: Folkehelseinstituttet 2021. Rapport 2021. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/covid-19-etter-fodeland-fra-mars-2020-til-februar-2021-rapport-2021.pdf
 4. Folkhälsomyndigheten. Utrikesfödda och covid-19. Konstaterade fall, IVA-vård och avlidna bland utrikesfödda i Sverige 13 mars 2020 –15 februari 2021. Solna: Folkhälsomyndigheten; 2021. Tilgjengelig fra: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2dddee08a4ec4c25a0a59aac7aca14f0/utrikesfodda-och-covid-19.pdf
 5. Mellerup SA. Hvem bliver indlagt med Covid-19? [nettdokument]. København: Danmarks Statistik [oppdatert 16.03.2021; lest 29.09.2021]. Tilgjengelig fra: https://www.dst.dk/da/TilSalg/perspektiv/2021/2021-03-16-hvem-bliver-indlagt-med-covid-19
 6. Indseth T, Elgersma I, Strand BH, Telle K, Hernæs K, Arnesen T. Covid-19: Påvist smitte, testing, innleggelser, død, etterlevelse av råd og reiseaktivitet blant innvandrere i Norge, perioden fra februar 2020 til mai 2021. I: Indseth T, red. Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1. Rapport 2021. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2021. s. 9-23.
 7. Telle KE, Grosland M, Helgeland J, Haberg SE. Factors associated with hospitalization, invasive mechanical ventilation treatment and death among all confirmed COVID-19 cases in Norway: Prospective cohort study. Scand J Public Health 2021;49(1):41-7.
 8. Indseth T, Godøy A, Kjøllesdal M, Arnesen T, Jacobsen C, Grøsland M, et al. Covid-19 etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2020. Rapport 2020. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/covid-19-etter-fodeland-personer-testet-bekreftet-smittet-og-relaterte-innleggelser-og-dodsfall-rapport-2020-v2.pdf
 9. Indseth T, Elgersma IH, Strand BH, Telle K, Labberton AS, Arnesen T, et al. Covid-19 blant personer født utenfor Norge, justert for yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2021. Rapport 2021. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/covid-19-blant-personer-fodt-utenfor-norge-justert-for-yrke-trangboddhet-medisinsk-risikogruppe-utdanning-og-inntekt-rapport-2021.pdf
 10. Kjøllesdal M, Straiton ML, Øien-Ødegaard C, Aambø A, Holmboe O, Johansen R, et al. Helse blant innvandrere i Norge: levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2016. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2019. Rapport 2019. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/levekarsundersokelsen-blant-innvandrere-i-norge-2016-rapport-2019-v2.pdf
 11. Rabanal KS, Lindman AS, Selmer RM, Aamodt G. Ethnic differences in risk factors and total risk of cardiovascular disease based on the Norwegian CONOR study. Eur J Prev Cardiol 2013;20(6):1013-21.
 12. Rabanal KS, Selmer RM, Igland J, Tell GS, Meyer HE. Ethnic inequalities in acute myocardial infarction and stroke rates in Norway 1994-2009: a nationwide cohort study (CVDNOR). BMC Public Health 2015;15:1073.
 13. Indseth T, Telle K, Labberton A, Arnesen T. Mulige forklaringer på overrepresentasjon i påvist smitte og innleggelser. I: Indseth T, red. Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1. Rapport 2021. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2021. s. 24-30.
 14. Elgersma IH, Telle K, Eide H, Fevåg J, Indseth T, Kristoffersen AB. Innreisetiltak og innreise etter landbakgrunn. I: Indseth T, red. Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1. Rapport 2021. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2021. s. 99-114.
 15. Kjøllesdal M, Skyrud K, Gele A, Arnesen T, Klovstad H, Diaz E, et al. The correlation between socioeconomic factors and COVID-19 among immigrants in Norway: a register-based study. Scand J Public Health 2021;May 13 [epub ahead of print].
 16. Kjøllesdal M, Magnusson K. Occupational risk of COVID-19 by country of birth. A register-based study. medRxiv 2021:2021.03.17.21253349 [Preprint].
 17. Methi F, Hart R, Godøy A, Jørgensen S, Kacelnik O, Telle K. Transmission of SARS-CoV-2 into and within immigrant households. Nation-wide registry-study from Norway. medRxiv 2021:2021.07.09.21260253 [Preprint].
 18. Nilsen TS, Johansen R, Aarø LE, Kjøllesdal MKR, Indseth T. Holdninger til vaksine, og etterlevelse råd om sosial distansering og hygiene blant innvandrere i forbindelse med koronapandemien. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2021. Rapport 2021. Tilgjengelig fra: https://fhi.brage.unit.no/fhi-xmlui/bitstream/handle/11250/2735748/Nilsen-2021-Holdninger.pdf?sequence=2
 19. Labberton AS, Godøy A, Elgersma IH, Heine Strand B, Telle K, Arnesen T, et al. SARS-CoV-2 infections and hospitalizations among immigrants in Norway – significance of occupation, household crowding, education, household income and medical risk. A nationwide register study. medRxiv 2021:2021.05.04.21256575 [Preprint].
 20. Indseth T, Grosland M, Arnesen T, Skyrud K, Klovstad H, Lamprini V, et al. COVID-19 among immigrants in Norway, notified infections, related hospitalizations and associated mortality: A register-based study. Scand J Public Health 2021;49(1):48-56.
 21. Fretheim A, Elgersma I, Vinjerui KH, Flatø M, Indseth T. Virkningene av tiltak rettet mot innvandrere. I: Indseth T, red. Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1. Rapport 2021. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2021. s. 84-92.