Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Retningslinjer for støy fra Verdens helseorganisasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Retningslinjer for støy fra Verdens helseorganisasjon

Artikkel

Retningslinjer for støy fra Verdens helseorganisasjon

I de nye retningslinjene for støy gir Verdens helseorganisasjon (WHO) kunnskapsbaserte anbefalinger for å beskytte mennesker mot støy som kan gi betydelige plager og sykdom.

I de nye retningslinjene for støy gir Verdens helseorganisasjon (WHO) kunnskapsbaserte anbefalinger for å beskytte mennesker mot støy som kan gi betydelige plager og sykdom.


Folkehelseinstituttet har deltatt i arbeidet med gjennomgangen av det faglige grunnlaget for retningslinjene, spesielt når det gjelder virkninger av støy på søvn. Retningslinjene er et viktig bidrag til videre arbeid med støy og helse både nasjonalt og internasjonalt.

I følge Verdens helseorganisasjon er støy en av miljørisikofaktorene som bidrar til mest helsetap i befolkningen.

Sammenlignet med tidligere WHO-retningslinjer for støy, er det på flere områder skjedd en betydelig utvikling i 2018-versjonen:

  • Det er gjennomført en svært grundig prosess, inkludert en systematisk gjennomgang av forskningsbasert kunnskap om helsevirkninger av støy.
  • Det er tydeligere fokus på langtidsvirkninger av støy. Blant annet har den systematiske gjennomgangen av forskning avdekket sterkere bevis for en sammenheng mellom trafikkstøy og hjerte- og karsykdom.
  • Støy fra vindturbiner samt støy i forbindelse med fritidsaktiviteter inkludert i de nye retningslinjene, i tillegg til støy fra trafikk.

Støyindikatorer

Anbefalte støygrenser gis hovedsakelig i form av årsgjennomsnittlig støynivå over døgnet vektet med 5 dB og 10 dB for henholdsvis kveld og natt (Lden) og gjennomsnittlig støynivå på natten (Lnight). Dette er også nytt i forhold til de tidligere anbefalingene fra WHO. I tråd med EU-direktivet for støy som kom i 2002, ble Lden og Lnight innført som støyindikatorer for kartlegging og utarbeidelse av handlingsplaner. Dette er også inkludert i nasjonalt regelverk, nærmere bestemt i Forurensningsforskriften kap. 5 om støy. Det var derfor et poeng at de oppdaterte anbefalingene skulle benytte de samme støyindikatorene som likevel benyttes i dag, både i Norge og EU.

Anbefalte støygrenser

For vegtrafikk, som er den største kilden til støy, anbefaler WHO at gjennomsnittlig støynivå ikke bør overstige Lden 53 dB utenfor bolig, mens støynivå på natten ikke bør overstige Lnight 45 dB. I dagens norske retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-1442/2021) er anbefalt grenseverdi for vegtrafikk noe høyere, Lden 55 dB. Fordi støy fra ulike kilder gir ulik grad av negative helsevirkninger, varierer anbefalingene fra kilde til kilde med hensyn til anbefalt støygrense.

Spesielt for flystøy er de nye WHO-anbefalingene vesentlig strengere enn i de norske anbefalingene i retningslinjene, som er på Lden 52 dB. WHOs retningslinje anbefaler at flystøy ikke overstiger Lden 45 dB, mens nattstøy (Lnight) ikke bør være høyere enn 40 dB.

Videre anbefales at banestøy ikke bør overstige Lden 54 dB og Lnight 44 dB. Støy fra bane er dermed også skjerpet i forhold til dagens norske anbefalinger, som er på Lden 58 dB. I dagens nasjonale regelverk er det ikke egne anbefalinger for Lnight fra transportstøy.

For vindturbinstøy skiller ikke WHOs anbefalinger seg fra norske anbefalinger på Lden 45 dB.

Helsevirkninger

Helsevirkninger som er inkludert i vurderingen er: Søvnforstyrrelser, støyplage, kognitiv svekkelse, det vil si svekkelse av språk og læring, hjerte- og karsykdom, psykisk helse og trivsel/velvære, hørselssvekkelse og tinnitus, samt virkninger på foster. 

Disse nye retningslinjene som ble publisert 10. oktober 2018, er en oppdatering av anbefalingene fra 1999 (WHO Community Noise Guidelines, 1999)