Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Generelt om avfall»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Generelt om avfall

Artikkel

Generelt om avfall

Publisert

Avfall utgjør en stor og uensartet gruppe som inneholder mange forskjellige stoffer og komponenter. Avfallsmengdene vokser i et moderne samfunn, og dette stiller økende krav til kildesortering, gjenbruk og effektiv sluttbehandling.

søppelkasse
Avfallsbeholder. FHI - Heidi Lindstedt

Avfall utgjør en stor og uensartet gruppe som inneholder mange forskjellige stoffer og komponenter. Avfallsmengdene vokser i et moderne samfunn, og dette stiller økende krav til kildesortering, gjenbruk og effektiv sluttbehandling.


Det genereres årlig over 11 millioner tonn avfall i Norge (2013): 2,4 millioner tonn kommer fra husholdning (22 prosent), 2,6 millioner tonn fra industri (23 prosent), 2,2 millioner tonn er bygge- og anleggsavfall (20 prosent) og 2,1 millioner tonn kommer fra tjenestenæring.

Besøk miljøstatus.no for informasjon om status, trender, utvikling og mål for avfallshåndtering og -gjenvinning. 

Avfall og søppel påvirker helsen vår

De forskjellige bestanddelene i avfall kan skade helsen ved at de kan ha uheldige kjemiske egenskaper, ved at de kan avgi stråling, eller ved at de fører til spredning av bakterier og virus som kan gi sykdom. Direkte helseskader knyttet til avfall og avfallsbehandling kan være vanskelig å påvise. 

Det er ikke grunnlag for å hevde at avfall og avfallsbehandling samlet sett fører til betydelige direkte helseproblemer. Utgangspunktet for helse- og forurensningsmyndighetenes innsats på avfallsfronten er risikoen for at store områder kan bli generelt forurenset med problemstoffer. PCB, dioksiner, kadmium og kvikksølv er eksempler på slike stoffer.

Hvor store miljøproblemer avfall fører med seg avhenger av:

 • hvor mye avfall som oppstår
 • sammensetning av avfallet
 • hvor mye avfall som håndteres ulovlig
 • hvor mye avfall som går til sluttbehandling
 • standarden på anleggene som behandler avfallet

Miljøforurensning knyttet til avfall skyldes bl.a. det store innholdet av næringssalter, lekkasje av tungmetaller og klimagasser fra avfallsdeponier, og utslipp av klorerte organiske forbindelser som dannes ved forbrenning under ikke-optimale forhold.

Forskjellig avfall = forskjellige helseeffekter

De forskjellige typene avfall medfører forskjellige typer helseproblemer og -effekter, for eksempel:

 • Farlig avfall betyr et særskilt problem ved sitt innhold av potensielt miljø- og helseskadelige stoffer. 
 • Behandling av husholdningsavfall fører til hyppige belastningsskader blant renholdsarbeiderne, og til mulighet for stikkskader etc. Befolkningen kan være plaget av lukt, fra avfall som er mellomlagret eller deponert.
 • Deponering gir avrenning av forurensende komponenter og avgassing av metan. Forbrenning produserer røyk og forurensning som kan bli spredd over store områder.
 • Produksjonsavfall båndlegger arealer, og deponering av slikt avfall kommer ofte i konflikt med friluftsinteresser.
 • Spesialavfall er den avfallstypen som har potensielt størst betydning for helse. 

Hva gjøres for å begrense negative helseeffekter?

Kommunene kan bidra til reduserte helse- og miljøproblemer fra avfall først og fremst ved sitt forebyggende helse- og miljøarbeid. Viktige arbeidsområder er å sikre tilfredsstillende forhold for innsamling, oppbevaring og sluttbehandling av farlig avfall, og å etablere gode systemer for kildesortering av husholdningsavfall. Utarbeidelse av kommunale avfallsplaner spiller en sentral rolle i dette arbeidet.

Behandling av husholdningsavfall er under omforming ved at det satses kraftig på kildesortering og gjenvinningsordninger. Ordningene som innføres varierer fra kommune til kommune. Kommunale myndigheter har ofte meget god kompetanse når det gjelder både de tekniske og hygieniske sidene av behandling av husholdningsavfall.

Miljøvernmyndighetene i Norge og i Europa forøvrig intensiverer arbeidet med spesialavfall. En sterkere innsats er også ventet når det gjelder avfall til avløp. Helse- og miljøproblemer fra spesialavfall som spres til vann og luft er ofte av global karakter. Dette stiller store krav til lokale myndigheters innsats for å motivere forbrukere og næringsliv, slik at man kan oppnå en mer fullstendig innsamling av spesialavfallet enn det som er tilfellet i dag. For lokale myndigheter blir oppgaven å legge til rette for gode innsamlingsordninger for spesialavfall.

Avfall som ressurs

Den sterke økonomiske veksten de siste generasjonene har ført til en tilsvarende kraftig økning i forbruket av varer og tjenester, ikke minst i Norge. Denne produksjons- og forbruksveksten har vært fulgt av en tilsvarende økning i avfallsmengdene. Både ved sitt innhold av skadelige stoffer og i kraft av de store mengdene som det er tale om, kan avfall føre til uheldige skader på helse så vel som på miljø. Samtidig skjer det mye positivt innen avfallsområdet. Bedre regelverk og økt materialgjenvinning og ombruk bøter på mange av de negative effektene av økte avfallsmengder.

Avfall kan være en ressurs hvis det kan gjenvinnes uten for store kostnader. Å ta godt vare på denne ressursen er et viktig element også for å redusere skadevirkningene. Dersom forholdene og rammebetingelsene legges til rette for det, kan avfall utnyttes som råvare til nye produkter eller som energikilde.

Avfall kan materialgjenvinnes, gjenvinnes eller sluttbehandles - helt eller delvis. Sluttbehandling utgjør både deponering og forbrenning uten energiutnyttelse. I 2013 ble nær 81 prosent av ordinært avfall gjenvunnet (miljostatus.no). Avfall gjenvinnes gjennom materialgjenvinning, biologisk behandling som kompostering, eller forbrenning med energiutnyttelse.

Klassifisering av avfall og søppel 

Avfall kan klassifiseres og inndeles på forskjellige måter, etter sin opprinnelse eller etter sin beskaffenhet. Forurensningsloven deler inn avfallet i følgende grupper:

 • Husholdningsavfall
 • Næringsavfall
 • Farlig avfall

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin mengde eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.