Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Prosjekter som har fått utlevert data fra Reseptregisteret

Denne oversikten viser hvilke forskningsprosjekter som har fått utlevert data fra Reseptregisteret i 2016 og i 2017 per 1. mars. Utlevering av statistiske data fra Reseptregisteret inngår ikke i oversikten.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Se oversikten som PDF.

Prosjektleder  Forskningsansvarlig institusjon Prosjekttittel Utleveringsår Prosjektnr. (FHI) Saksnr. (FHI)
Per Lagerløv Universitetet i Oslo Atopic dermatitis – the itching child and parents’ despair – experience,
prevalence, risk factors and communication
2016 1950 16/11804
Trond Haider LINK Medical A retrospective analysis of adherence among adults taking disease modifying medications for the treatment of MS in Norway 2004 to 2014 2016 1939 16/12689
Erik Magnus Sæther Oslo Economics Antiviral behandling av hepatitt C i Norge 2016 1951 16/10994
Eva Kristine Ringdal Pedersen Universitetet i Oslo One-carbon metabolites, amino acids, B-vitamins and related genetic variants - associations with cardiovascular disease and diabetes mellitus in Norwegian prospective cohort studies                 2016 1912 16/12270
Imre Janszky NTNU Pharmacopeia-wide association studies on prescribed drugs registers 2016 1768 15/612
Anders Lund Universitetet i Bergen Komorbiditet mellom psykiske og somatiske sykdommer 2016 1747 15/291
Siri Forsmo NTNU Psykiske helseplager og knokkelstyrke 2016 1258 12/1546
Wenche Nystad Folkehelseinstituttet Årsaker til astma 2016 594 (532) 16/10171
Anneke Steens Folkehelseinstituttet Insidens og serotypefordeling blant risikogrupper for systemisk 2016 1703 16/10481
Erik Magnus Sæther Oslo Economics Samfunnskostnader av kreft 2016 1971 16/10232
Asbjørn Hornemann Toft Takeda AS Metodevurdering av ixazomib til behandling av myelomatose 2016 1964 16/12051
Bjørn Grinde Folkehelseinstituttet Kan astmamedisinen montelukast motvirke kognitivt forfall hos mennesker 2016 1974 16/55
Ritsa Storeng Oslo Universitetssykehus  Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling ved assistert befruktning (IVF) 2016 1190 16/10276
Mats Rosenlund IMS Health Sverige Studie av pasientgruppen som behandles med Elvanse, samt evaluering av etterlevelse og dosering 2016 1923 16/12700
Rosanna Pöyhönen, Success Clinic Oy, Finland Healthcare register analysis of pancreatic insufficiency syndromes and digestive diseases 2016 1955 16/10995
Sasha Gulati St. Olavs Hospital Risiko for intrakraniell blødning hos pasienter som behandles med antitrombotiske medikamentet 2016 1583 14/1018
Katarina Steen Carlsson Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, Sverige Analysis of Norwegian Pharmaceutical Register data: coagulation factor IX concentrates ATC-code B02BD04 in years 2006-2015   2016 1987 16/10961
Øystein Karlstad Folkehelseinstituttet Fylkesvise forskjeller i bruk av astma-medisin i Norge 2016 1870 16/11030
Pål Gjerden Sykehuset Telemark Hvem bruker kvetiapin? 2016 1959 16/10411
Tilmann von Soest NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus Psykososiale faktorer i ungdomsårene og ung voksenalder som predikerer bruk av psykoaktive legemidler 2016 1662 16/10577
Christian Jonasson IMS Health Norway AS Epidemiologisk langtidsoppfølging av ikke-småcellet lungekreft i Skandinavia 2016 1901 16/10576
Vidar Hjellvik Folkehelseinstituttet Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet 2016 829 16/10442
Ann Kristin Knudsen Folkehelseinstituttet Prevalens og behandling av psykiske lidelser i Norge 2016 1761 16/10750
Geir Selbæk Sykehuset i Vestfold HF Consumption of alcohol and use of psychotropic drugs in older adults 2016 1665 16/10642
Per Olav Roksvaag Statens legemiddelverk Legemiddelverkets økonomiske apotekstatistikk  2016 1836 16/10858
Jonatan Lundgren IMS Health Sverige Primary Biliary Cirrhosis (PBC) patients pathways 2016 1982 16/10785
Anders Engeland Folkehelseinstituttet Fødsler og forskrivning av medikamenter 2016 86 16/10924
Hedvig Nordeng Folkehelseinstituttet Novel methods for assessing presence of residual confounding by considering fathers medication use 2016 1966 16/10397
Brita Askeland Winje Folkehelseinstituttet Risikofaktor for tuberkolose og målretting av forebyggende behandling - en registerbasert prospektiv kohortstudie 2016 1704 16/11235
Randeep Mandla Pfizer AS Norwegian Etanercept Tracker Study (NETS) 2016 1994 16/10226
Svetlana Skurtveit Folkehelseinstituttet Utleveringer av analgetika før og etter anbefaling om ikke å forskrive kodein til barn <12 år  2016 2012 16/10860
Lars Småbrekke Universitetet i Tromsø Bruk av lavdose naltrekson i Norge 2013 og 2014 2016 1899 16/10526
Jens Torup Østby Pfizer AS Kartlegging av hvilke medikamentelle behandlingsregimer for pasienter med metastatisk brystkreft som benyttes i praksis i Norge 2016 2029 16/11071
Pål Rønning Oslo Universitetssykehus  Associations between prescription drugs and CNS tumors – an exploratory analysis 2016 1979 16/10829
Ragnar Hovland Apokus Medikamentoverlevelse blant pasienter som behandles med statiner 2016 2042 16/11402
Siri Håberg Folkehelseinstituttet RegFlu Del 2: Nevrologiske sykdommer 2016 908 16/11530
Kjetil Tasken Universitetet i Oslo Sykdomsutfall i en 8-års (2004-2011) kohort av norske pasienter med primær colorectal cancer og prevalent og insident bruk av ASA 2016 1548 16/10224
Grethe Tell Universitetet i Bergen DEMAB, Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament 2016 1082 16/10819
Kari Klungsøyr Folkehelseinstituttet Pre- og perinatale faktorers betydning ved ADHD - en sammenligning av risikoprofiler for ADHD hos voksne versus barn 2016 1168 16/11571
Sophie Fosså Oslo Universitetssykehus  Behandling og overlevelse av pasienter med prostatakreft i Norge 2016 1441 16/11060
Anders Åsberg Oslo Universitetssykehus  Medikamentbruk og adherence hos nyretransplanterte pasienter 2016 1857 16/11993
Ivar Kristiansen Oslo Economics Bruk av legemidler mot astma, emfysem og kols: pasientkarakteristika, dosering, etterlevelse og bytte 2016 2052 16/1167
Hege Salvesen Blix Folkehelseinstituttet Endringer i forskrivningsmønster for behandling av akne hos unge i Norge i perioden 2005 til 2013.  2016 1571 16/11035
Arun Micheelsen DLI Market Intelligence, Danmark Analysis of patients in treatment with VKA and NOAC 2016 1816 16/11206
Hege Salvesen Blix Folkehelseinstituttet Antibiotikabruk ved urinveisinfeksjoner-hvorfor øker det? 2016 2059 16/11824
Jøran Hjelmesæth Sykehuset i Vestfold HF Langtidseffekter ved behandling av sykelig overvekt LETMO (Long-term effect of treatment for morbid obesity) 2016 1865 16/11404
Ragnar Hovland Apokus Nytteeffekter av Medisinstart - en åpen randomisert kontrollert studie av en nyutviklet apotektjeneste 2016 1690 16/12356
Gry Stine Kopperud AbbVie Bruk av pasientadministrerte legemidler 2008-15 2016 2086 16/12496
Rosa Juuti EPID Research Oy, Finland Linked aggregate data from the Medical Birth Register of Norway and NorPD 2016 2072 16/12009
Trygve Holmøy Universitetet i Oslo Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) epidemiologi i Norge 2016 1911 16/11129
Marjolein Iversen Høgskolen i Bergen Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie – en nasjonal register studie (2009-2014) 2016 1990 16/12573
Stine Børke Takeda  AS Kartlegge samtidig bruk av kalsium og vitamin D med andre osteoporosemidler/steroid 2016 1013 16/10824
Thomas Halvorsen SINTEF Evaluering av kriteriesystemet for Oslo kommune 2016 1572 16/11395
Finn Egil Skjeldestad UiT Norges Arktiske Universitet Hormonell prevensjon i Norge 2016 1459 16/12041
Aslak Steinsbekk NTNU Endringer i reseptutleveringer etter myndighetsanbefalinger – en reseptregisterstudie av legemidlene efedrin, kodein og piroksikam 2016 2070 16/11991
Kristin Svanqvist Statens Legemiddelverk Brukermønstre av nye perorale antikoagulantia 2016 1843 16/10996
Linda Ernstsen NTNU Fysisk aktivitet, kondisjon og mental helse hos eldre: Resultater fra Generasjon 100 studien 2016 2039 16/11196
Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Bruk og adherence av fingolimod til bruk ifm. LIS MS-anbud for 2017 2016 2106 16/12770
Trond Haider LINK Medical A retrospective analysis of adherence among adults taking disease modifying medications for the treatment of MS in Norway 2004 to 2014 2016 1939 16/12689
Eivind Jørgensen LINK Medical Samfunnsøkonomiske kostnader ved HIV - persistence studien 2016 2089 16/12477
Tom Børge Johannesen Kreftregisteret Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosinkinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus 2016 1896 16/13218
Cecilie Johannessen Landmark Høgskolen i Oslo og Akershus Undersøkelse av forbruk av antiepileptika ved epilepsi og andre indikasjoner i Norge i perioden 2004-2015 2016 2112 16/12917
Kåre Birkeland Universitetet i Oslo Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge - DAPHNE studien 2016 1907 16/11800
Frank Nymo H. Lundbeck AS Søknad om reseptstatistikk fra N05A med varenavn 2016 1858 16/12708
Sasha Gulati NTNU Risiko for gastrointestinal (mage-tarm) blødning hos pasienter som behandles med antitrombotiske medikamenter – En nasjonal studie 2016 2068 16/11985
Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Medikamentell behandling til forebygging av migrene 2016 2132 16/13341
Arun Micheelsen DLI-MI Mapping possible regional differences in primary and secondary treatment of type 1 diabets patients (T1D) & type 2 diabetes patients (T2D) between Fylke in Norway 2017 2144 16/13496
Erik Magnus Sæther Oslo Economics Analyse av medikamentoverlevelse for alendronat og andre legemidler mot osteoporose 2017 2131 16/13314
Erik Magnus Sæther Oslo Economics Psoriasis: Prevalens, kostnader, behandling og bruk av legemidler 2017 2130 16/13312
Milada Mahic FHI Bruk av opioider i Danmark, Norge og Sverige 2017 1465 16/13663
Jarid Kolseth SINTEF Helsetjenestebruk i de siste leveår 2017 1305 16/10925
Reidun Kjome Universitetet i Bergen Norske tannlegeres legemiddelforskrivning 2017 2139 16/13442
Guri Rørtveit Universitetet i Bergen Gastroenteritter i primærhelsetjenesten: Legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking 2017 2007 16/10696
Ole A. Andreassen Universitetet i Oslo Associations between cumulative use of antipsychotic medication and brain structure characteristics in psychotic disorders 2017 1998 16/10229