Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Prosjekter som har fått utlevert data fra Reseptregisteret

Denne oversikten viser hvilke forskningsprosjekter som har fått utlevert data fra Reseptregisteret i 2016 og i 2017 per 1. september. Utlevering av statistiske data fra Reseptregisteret inngår ikke i oversikten.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Se oversikten som PDF.

 

Prosjektleder

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjekttittel

Utleveringsår

Prosjektnr. (FHI)

Saksnr. (FHI)

Per Lagerløv

Universitetet i Oslo

Atopic dermatitis – the itching child and parents’ despair – experience,
prevalence, risk factors and communication

2016

1950

16/11804

Trond Haider

LINK Medical

A retrospective analysis of adherence among adults taking disease modifying medications for the treatment of MS in Norway 2004 to 2014

2016

1939

16/12689

Erik Magnus Sæther

Oslo Economics

Antiviral behandling av hepatitt C i Norge

2016

1951

16/10994

Eva Kristine Ringdal Pedersen

Universitetet i Oslo

One-carbon metabolites, amino acids, B-vitamins and related genetic variants - associations with cardiovascular disease and diabetes mellitus in Norwegian prospective cohort studies               

2016

1912

16/12270

Imre Janszky

NTNU

Pharmacopeia-wide association studies on prescribed drugs registers

2016

1768

15/612

Anders Lund

Universitetet i Bergen

Komorbiditet mellom psykiske og somatiske sykdommer

2016

1747

15/291

Siri Forsmo

NTNU

Psykiske helseplager og knokkelstyrke

2016

1258

12/1546

Wenche Nystad

Folkehelseinstituttet

Årsaker til astma

2016

594 (532)

16/10171

Anneke Steens

Folkehelseinstituttet

Insidens og serotypefordeling blant risikogrupper for systemisk

2016

1703

16/10481

Erik Magnus Sæther

Oslo Economics

Samfunnskostnader av kreft

2016

1971

16/10232

Asbjørn Hornemann Toft

Takeda AS

Metodevurdering av ixazomib til behandling av myelomatose

2016

1964

16/12051

Bjørn Grinde

Folkehelseinstituttet

Kan astmamedisinen montelukast motvirke kognitivt forfall hos mennesker

2016

1974

16/55

Ritsa Storeng

Oslo Universitetssykehus

Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling ved assistert befruktning (IVF)

2016

1190

16/10276

Mats Rosenlund

IMS Health Sverige

Studie av pasientgruppen som behandles med Elvanse, samt evaluering av etterlevelse og dosering

2016

1923

16/12700

Rosanna Pöyhönen,

Success Clinic Oy, Finland

Healthcare register analysis of pancreatic insufficiency syndromes and digestive diseases

2016

1955

16/10995

Sasha Gulati

St. Olavs Hospital

Risiko for intrakraniell blødning hos pasienter som behandles med antitrombotiske medikamentet

2016

1583

14/1018

Katarina Steen Carlsson

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, Sverige

Analysis of Norwegian Pharmaceutical Register data: coagulation factor IX concentrates ATC-code B02BD04 in years 2006-2015 

2016

1987

16/10961

Øystein Karlstad

Folkehelseinstituttet

Fylkesvise forskjeller i bruk av astma-medisin i Norge

2016

1870

16/11030

Pål Gjerden

Sykehuset Telemark

Hvem bruker kvetiapin?

2016

1959

16/10411

Tilmann von Soest

NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Psykososiale faktorer i ungdomsårene og ung voksenalder som predikerer bruk av psykoaktive legemidler

2016

1662

16/10577

Christian Jonasson

IMS Health Norway AS

Epidemiologisk langtidsoppfølging av ikke-småcellet lungekreft i Skandinavia

2016

1901

16/10576

Vidar Hjellvik

Folkehelseinstituttet

Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

2016

829

16/10442

Ann Kristin Knudsen

Folkehelseinstituttet

Prevalens og behandling av psykiske lidelser i Norge

2016

1761

16/10750

Geir Selbæk

Sykehuset i Vestfold HF

Consumption of alcohol and use of psychotropic drugs in older adults

2016

1665

16/10642

Per Olav Roksvaag

Statens legemiddelverk

Legemiddelverkets økonomiske apotekstatistikk

2016

1836

16/10858

Jonatan Lundgren

IMS Health Sverige

Primary Biliary Cirrhosis (PBC) patients pathways

2016

1982

16/10785

Anders Engeland

Folkehelseinstituttet

Fødsler og forskrivning av medikamenter

2016

86

16/10924

Hedvig Nordeng

Folkehelseinstituttet

Novel methods for assessing presence of residual confounding by considering fathers medication use

2016

1966

16/10397

Brita Askeland Winje

Folkehelseinstituttet

Risikofaktor for tuberkolose og målretting av forebyggende behandling - en registerbasert prospektiv kohortstudie

2016

1704

16/11235

Randeep Mandla

Pfizer AS

Norwegian Etanercept Tracker Study (NETS)

2016

1994

16/10226

Svetlana Skurtveit

Folkehelseinstituttet

Utleveringer av analgetika før og etter anbefaling om ikke å forskrive kodein til barn <12 år

2016

2012

16/10860

Lars Småbrekke

Universitetet i Tromsø

Bruk av lavdose naltrekson i Norge 2013 og 2014

2016

1899

16/10526

Jens Torup Østby

Pfizer AS

Kartlegging av hvilke medikamentelle behandlingsregimer for pasienter med metastatisk brystkreft som benyttes i praksis i Norge

2016

2029

16/11071

Pål Rønning

Oslo Universitetssykehus

Associations between prescription drugs and CNS tumors – an exploratory analysis

2016

1979

16/10829

Ragnar Hovland

Apokus

Medikamentoverlevelse blant pasienter som behandles med statiner

2016

2042

16/11402

Siri Håberg

Folkehelseinstituttet

RegFlu Del 2: Nevrologiske sykdommer

2016

908

16/11530

Kjetil Tasken

Universitetet i Oslo

Sykdomsutfall i en 8-års (2004-2011) kohort av norske pasienter med primær colorectal cancer og prevalent og insident bruk av ASA

2016

1548

16/10224

Grethe Tell

Universitetet i Bergen

DEMAB, Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament

2016

1082

16/10819

Kari Klungsøyr

Folkehelseinstituttet

Pre- og perinatale faktorers betydning ved ADHD - en sammenligning av risikoprofiler for ADHD hos voksne versus barn

2016

1168

16/11571

Sophie Fosså

Oslo Universitetssykehus

Behandling og overlevelse av pasienter med prostatakreft i Norge

2016

1441

16/11060

Anders Åsberg

Oslo Universitetssykehus

Medikamentbruk og adherence hos nyretransplanterte pasienter

2016

1857

16/11993

Ivar Kristiansen

Oslo Economics

Bruk av legemidler mot astma, emfysem og kols: pasientkarakteristika, dosering, etterlevelse og bytte

2016

2052

16/1167

Hege Salvesen Blix

Folkehelseinstituttet

Endringer i forskrivningsmønster for behandling av akne hos unge i Norge i perioden 2005 til 2013.

2016

1571

16/11035

Arun Micheelsen

DLI Market Intelligence, Danmark

Analysis of patients in treatment with VKA and NOAC

2016

1816

16/11206

Hege Salvesen Blix

Folkehelseinstituttet

Antibiotikabruk ved urinveisinfeksjoner-hvorfor øker det?

2016

2059

16/11824

Jøran Hjelmesæth

Sykehuset i Vestfold HF

Langtidseffekter ved behandling av sykelig overvekt LETMO (Long-term effect of treatment for morbid obesity)

2016

1865

16/11404

Ragnar Hovland

Apokus

Nytteeffekter av Medisinstart - en åpen randomisert kontrollert studie av en nyutviklet apotektjeneste

2016

1690

16/12356

Gry Stine Kopperud

AbbVie

Bruk av pasientadministrerte legemidler 2008-15

2016

2086

16/12496

Rosa Juuti

EPID Research Oy, Finland

Linked aggregate data from the Medical Birth Register of Norway and NorPD

2016

2072

16/12009

Trygve Holmøy

Universitetet i Oslo

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) epidemiologi i Norge

2016

1911

16/11129

Marjolein Iversen

Høgskolen i Bergen

Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie – en nasjonal register studie (2009-2014)

2016

1990

16/12573

Stine Børke

Takeda  AS

Kartlegge samtidig bruk av kalsium og vitamin D med andre osteoporosemidler/steroid

2016

1013

16/10824

Thomas Halvorsen

SINTEF

Evaluering av kriteriesystemet for Oslo kommune

2016

1572

16/11395

Finn Egil Skjeldestad

UiT Norges Arktiske Universitet

Hormonell prevensjon i Norge

2016

1459

16/12041

Aslak Steinsbekk

NTNU

Endringer i reseptutleveringer etter myndighetsanbefalinger – en reseptregisterstudie av legemidlene efedrin, kodein og piroksikam

2016

2070

16/11991

Kristin Svanqvist

Statens Legemiddelverk

Brukermønstre av nye perorale antikoagulantia

2016

1843

16/10996

Linda Ernstsen

NTNU

Fysisk aktivitet, kondisjon og mental helse hos eldre: Resultater fra Generasjon 100 studien

2016

2039

16/11196

Fredrik Arneberg

Novartis Norge AS

Bruk og adherence av fingolimod til bruk ifm. LIS MS-anbud for 2017

2016

2106

16/12770

Trond Haider

LINK Medical

A retrospective analysis of adherence among adults taking disease modifying medications for the treatment of MS in Norway 2004 to 2014

2016

1939

16/12689

Eivind Jørgensen

LINK Medical

Samfunnsøkonomiske kostnader ved HIV - persistence studien

2016

2089

16/12477

Tom Børge Johannesen

Kreftregisteret

Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosinkinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus

2016

1896

16/13218

Cecilie Johannessen Landmark

Høgskolen i Oslo og Akershus

Undersøkelse av forbruk av antiepileptika ved epilepsi og andre indikasjoner i Norge i perioden 2004-2015

2016

2112

16/12917

Kåre Birkeland

Universitetet i Oslo

Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge - DAPHNE studien

2016

1907

16/11800

Frank Nymo

H. Lundbeck AS

Søknad om reseptstatistikk fra N05A med varenavn

2016

1858

16/12708

Sasha Gulati

NTNU

Risiko for gastrointestinal (mage-tarm) blødning hos pasienter som behandles med antitrombotiske medikamenter – En nasjonal studie

2016

2068

16/11985

Fredrik Arneberg

Novartis Norge AS

Medikamentell behandling til forebygging av migrene

2016

2132

16/13341

Arun Micheelsen

DLI-MI

Mapping possible regional differences in primary and secondary treatment of type 1 diabets patients (T1D) & type 2 diabetes patients (T2D) between Fylke in Norway

2017

2144

16/13496

Erik Magnus Sæther

Oslo Economics

Analyse av medikamentoverlevelse for alendronat og andre legemidler mot osteoporose

2017

2131

16/13314

Erik Magnus Sæther

Oslo Economics

Psoriasis: Prevalens, kostnader, behandling og bruk av legemidler

2017

2130

16/13312

Milada Mahic

Folkehelseinstituttet

Bruk av opioider i Danmark, Norge og Sverige

2017

1465

16/13663

Jarid Kolseth

SINTEF

Helsetjenestebruk i de siste leveår

2017

1305

16/10925

Reidun Kjome

Universitetet i Bergen

Norske tannlegeres legemiddelforskrivning

2017

2139

16/13442

Guri Rørtveit

Universitetet i Bergen

Gastroenteritter i primærhelsetjenesten: Legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking

2017

2007

16/10696

Ole A. Andreassen

Universitetet i Oslo

Associations between cumulative use of antipsychotic medication and brain structure characteristics in psychotic disorders

2017

1998

16/10229

Ivar Kristiansen

Oslo Economics

Nyrekreft: Prevalens, medikamentell behandling og kostnader

2017

2129

16/12927

Ivar Kristiansen

Oslo Economics

Legemiddelkostnader - HPV-relatert kreft (analkreft)

2017

2224

16/13078

Inger Johanne Bakken

Folkehelseinstituttet

Fraværsregler i videregående opplæringer: En helseanalytisk tilnærming

2017

2182

16/13575

Bjørn Olav Åsvold

NTNU

Insidens og risikofaktorer for diabetes: en prospektiv studie av HUNT3-kohorten

2017

2075

17/10631

Ingunn Olea Lund

Folkehelseinstituttet

Parents’ drinking and outcomes in their children as young adults: substance use, mental health and unemployment

2017

1695

16/13651

Steinar Hunskår

Universitet i Bergen

Anxiety and depression Associated With urinary incontinence interacted by medication and quality of life

2017

2220

17/10381

Marte Handal

Folkehelseinstituttet

Exposure to psychotropic drugs during fetal life and ADHD in children

2017

1635

16/10192

Hege Salvesen Blix

Folkehelseinstituttet

Kjønnsforskjeller i komedikasjon hos brukere av acetylkolinesterasehemmere (AChEIs) og av memantin

2017

2238

17/10632

Hedvig Nordeng

Universitetet i Oslo

Barns aksept av legemiddelformuleringer - en reseptregisterstudie av utlevering av antibiotika til barn under 18 år

2017

1873

17/10581

Kristine Pape

NTNU

Tidlige livshendelsers betydning for helse og sosial status seinere i livet.

2017

1640

16/11821

Ragna Anne Lind

Helse Vest

Self-reported health complaints and adherence to endocrine treatment in women with breast cancer

2017

2103

16/12764

Jørgensen, Eivind

LINK Medical

Byttemønster for biologiske legemidler til behandling av psoriasis

2017

2263

17/10852

Gudrun Jonasdottir Bergman

IMS Health AB Sverige

Study of the patients treated with dexamphetamine, and an evaluation of treatment adherence and dosing 

2017

2209

17/10471

Sæther, Erik Magnus

Oslo Economics

FREMTIDIGE KREFTKOSTNADER I NORGE – EN REGISTERBASERT STUDIE

2017

2262

17/10851

Fredrik Arneberg

Novartis Norge AS

Forskrivning av Entresto i Norge

2017

2261

17/10850

Svein Kjosavik

Stavanger universitetssjukehus

En randomisert kontrollert studie over effekten av tilbakemelding og rådgivning til fastleger om forskrivning av legemidler til personer med førerkort

2017

1590

16/12571

Kåre Birkeland

Universitetet i Oslo

DISCOVER- Behandling av type 2 diabetes i klinisk praksis

2017

1931

16/13412

Fredrik Arneberg

Novartis Norge AS

Dosering av pasientadministrerte biologiske legemidler til behandling av plakkpsoriasis

2017

2288

17/11211

Bettina Kulle Andreassen

Kreftregisteret

Identifikasjon av karsinogene og kjemopreventive effekter av reseptpliktige legemidler

2017

2105

16/12768

Hans Olav Melberg

Universitetet i Oslo

Treatment patterns and resource use of inflammatory bowel disease patients in Norway

2017

1995

16/10233

Yngve Mikkelsen

LINK Medical

A retrospective analysis of medication utilisation, medication adherence and disease prevalence in patients with atopic dermatitis in Norway from 2004 to 2017

2017

2276

17/10989

Øystein Karlstad

Folkehelseinstituttet

Master-oppgaver i farmasi: del 1 — bruk av hormonelle prevensjonsmidler. del 2 — Varighet av medikamentell behandling av ADHD

2017

2290

17/11232

Fredrik Arneberg

Novartis

Hvor mange pasienter er aktuelle for behandling med sakubitrol/valsartan?

2017

2286

17/11081

Marte Handal

Folkehelseinstituttet

Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt

2017

1890

17/10017

Ove Furnes

Haukeland Universitetssykehus

Dødelighet og tromboserisiko etter totalprotese i hofte

2017

2000

16/10531

Hege Salvesen Blix

Folkehelseinstituttet

Legemiddelbruk hos personer med HIV-infeksjon

2017

2289

17/11229

Beate Garcia

UiT Norges Arktiske Universitet

Who attends geriatric wards - a registry study in Norway

2017

2069

16/11987