Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Prosjekter som har fått utlevert data»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Prosjekter som har fått utlevert data

Artikkel

Prosjekter som har fått utlevert data fra Reseptregisteret

Denne oversikten viser hvilke forskningsprosjekter som har fått utlevert data fra Reseptregisteret i 2016–2020. Utlevering av statistiske data fra Reseptregisteret inngår ikke i oversikten.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Denne oversikten viser hvilke forskningsprosjekter som har fått utlevert data fra Reseptregisteret i 2016–2020. Utlevering av statistiske data fra Reseptregisteret inngår ikke i oversikten.


Oversikten under viser hvilke forskningsprosjekter som har fått utlevert data fra Reseptregisteret. Mer informasjon om de enkelte prosjektene finnes i denne oversikten i pdf-format. 

Forskningsprosjekter

Prosjektleder  Forskningsansvarlig institusjon Prosjekttittel
Per Lagerløv Universitetet i Oslo Atopic dermatitis – the itching child and parents’ despair – experience, prevalence, risk factors and communication
Trond Haider LINK Medical A retrospective analysis of adherence among adults taking disease modifying medications for the treatment of MS in Norway 2004 to 2014
Erik Magnus Sæther Oslo Economics Antiviral behandling av hepatitt C i Norge
Eva Kristine Ringdal Pedersen Universitetet i Oslo One-carbon metabolites, amino acids, B-vitamins and related genetic variants - associations with cardiovascular disease and diabetes mellitus in Norwegian prospective cohort studies             
Imre Janszky NTNU Pharmacopeia-wide association studies on prescribed drugs registers
Anders Lund Universitetet i Bergen Komorbiditet mellom psykiske og somatiske sykdommer
Siri Forsmo NTNU Psykiske helseplager og knokkelstyrke
Wenche Nystad Folkehelseinstituttet Årsaker til astma
Anneke Steens Folkehelseinstituttet Insidens og serotypefordeling blant risikogrupper for systemisk pneumokokksykdom
Erik Magnus Sæther Oslo Economics Samfunnskostnader av kreft
Asbjørn Hornemann Toft Takeda AS Metodevurdering av ixazomib til behandling av myelomatose
Bjørn Grinde Folkehelseinstituttet Kan astmamedisinen montelukast motvirke kognitivt forfall hos mennesker
Ritsa Storeng Oslo Universitetssykehus  Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling ved assistert befruktning (IVF)
Mats Rosenlund IMS Health Sverige Studie av pasientgruppen som behandles med Elvanse, samt evaluering av etterlevelse og dosering
Rosanna Pöyhönen, Success Clinic Oy, Finland Healthcare register analysis of pancreatic insufficiency syndromes and digestive diseases
Sasha Gulati St. Olavs hospital Risiko for intrakraniell blødning hos pasienter som behandles med antitrombotiske medikamentet
Katarina Steen Carlsson Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, Sverige Analysis of Norwegian Pharmaceutical Register data: coagulation factor IX concentrates ATC-code B02BD04 in years 2006-2015  
Øystein Karlstad Folkehelseinstituttet Fylkesvise forskjeller i bruk av astma-medisin i Norge
Pål Gjerden Sykehuset Telemark Hvem bruker kvetiapin?
Tilmann von Soest NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus Psykososiale faktorer i ungdomsårene og ung voksenalder som predikerer bruk av psykoaktive legemidler
Christian Jonasson IMS Health Norway AS Epidemiologisk langtidsoppfølging av ikke-småcellet lungekreft i Skandinavia
Vidar Hjellvik Folkehelseinstituttet Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet
Ann Kristin Knudsen Folkehelseinstituttet Prevalens og behandling av psykiske lidelser i Norge
Geir Selbæk Sykehuset i Vestfold HF Consumption of alcohol and use of psychotropic drugs in older adults
Per Olav Roksvaag / Carolin Hagen Statens legemiddelverk Legemiddelverkets økonomiske apotekstatistikk 
Jonatan Lundgren IMS Health Sverige Primary Biliary Cirrhosis (PBC) patients pathways
Anders Engeland Folkehelseinstituttet Fødsler og forskrivning av medikamenter
Hedvig Nordeng Folkehelseinstituttet Novel methods for assessing presence of residual confounding by considering fathers medication use
Brita Askeland Winje Folkehelseinstituttet Risikofaktor for tuberkolose og målretting av forebyggende behandling - en registerbasert prospektiv kohortstudie
Randeep Mandla Pfizer AS Norwegian Etanercept Tracker Study (NETS)
Svetlana Skurtveit Folkehelseinstituttet Utleveringer av analgetika før og etter anbefaling om ikke å forskrive kodein til barn <12 år 
Lars Småbrekke Universitetet i Tromsø Bruk av lavdose naltrekson i Norge 2013 og 2014
Jens Torup Østby Pfizer AS Kartlegging av hvilke medikamentelle behandlingsregimer for pasienter med metastatisk brystkreft som benyttes i praksis i Norge
Pål Rønning Oslo Universitetssykehus  Associations between prescription drugs and CNS tumors – an exploratory analysis
Ragnar Hovland Apokus Medikamentoverlevelse blant pasienter som behandles med statiner
Siri Håberg Folkehelseinstituttet RegFlu Del 2: Nevrologiske sykdommer
Kjetil Tasken Universitetet i Oslo Sykdomsutfall i en 8-års (2004-2011) kohort av norske pasienter med primær colorectal cancer og prevalent og insident bruk av ASA
Grethe Tell Universitetet i Bergen DEMAB, Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament
Kari Klungsøyr Folkehelseinstituttet Pre- og perinatale faktorers betydning ved ADHD - en sammenligning av risikoprofiler for ADHD hos voksne versus barn
Sophie Fosså Oslo Universitetssykehus  Behandling og overlevelse av pasienter med prostatakreft i Norge
Anders Åsberg Oslo Universitetssykehus  Medikamentbruk og adherence hos nyretransplanterte pasienter
Ivar Kristiansen Oslo Economics Bruk av legemidler mot astma, emfysem og kols: pasientkarakteristika, dosering, etterlevelse og bytte
Hege Salvesen Blix Folkehelseinstituttet Endringer i forskrivningsmønster for behandling av akne hos unge i Norge i perioden 2005 til 2013. 
Arun Micheelsen DLI Market Intelligence, Danmark Analysis of patients in treatment with VKA and NOAC
Hege Salvesen Blix Folkehelseinstituttet Antibiotikabruk ved urinveisinfeksjoner - hvorfor øker det?
Jøran Hjelmesæth Sykehuset i Vestfold HF Langtidseffekter ved behandling av sykelig overvekt LETMO (Long-term effect of treatment for morbid obesity)
Karine Ruud Apokus Nytteeffekter av Medisinstart - en åpen randomisert kontrollert studie av en nyutviklet apotektjeneste
Gry Stine Kopperud AbbVie Bruk av pasientadministrerte legemidler 2008-15
Rosa Juuti EPID Research Oy, Finland Linked aggregate data from the Medical Birth Register of Norway and NorPD
Trygve Holmøy Universitetet i Oslo Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) epidemiologi i Norge
Marjolein Iversen Høgskolen i Bergen Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie – en nasjonal register studie (2009-2014)
Stine Børke Takeda  AS Kartlegge samtidig bruk av kalsium og vitamin D med andre osteoporosemidler/ steroid
Thomas Halvorsen SINTEF Evaluering av kriteriesystemet for Oslo kommune
Finn Egil Skjeldestad UiT Norges Arktiske Universitet Hormonell prevensjon i Norge
Aslak Steinsbekk NTNU Endringer i reseptutleveringer etter myndighetsanbefalinger – en reseptregisterstudie av legemidlene efedrin, kodein og piroksikam
Kristin Svanqvist Statens Legemiddelverk Brukermønstre av nye perorale antikoagulantia
Linda Ernstsen NTNU Fysisk aktivitet, kondisjon og mental helse hos eldre: Resultater fra Generasjon 100 studien
Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Bruk og adherence av fingolimod til bruk ifm. LIS MS-anbud for 2017
Trond Haider LINK Medical A retrospective analysis of adherence among adults taking disease modifying medications for the treatment of MS in Norway 2004 to 2014
Eivind Jørgensen LINK Medical Samfunnsøkonomiske kostnader ved HIV - persistence studien
Tom Børge Johannesen Kreftregisteret Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosinkinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus
Cecilie Johannessen Landmark Høgskolen i Oslo og Akershus Undersøkelse av forbruk av antiepileptika ved epilepsi og andre indikasjoner i Norge i perioden 2004-2015
Kåre Birkeland Universitetet i Oslo Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge - DAPHNE studien
Frank Nymo H. Lundbeck AS Søknad om reseptstatistikk fra N05A med varenavn
Sasha Gulati NTNU Risiko for gastrointestinal (mage-tarm) blødning hos pasienter som behandles med antitrombotiske medikamenter – En nasjonal studie
Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Medikamentell behandling til forebygging av migrene
Arun Micheelsen DLI Market Intelligence, Danmark Mapping possible regional differences in primary and secondary treatment of type 1 diabets patients (T1D) & type 2 diabetes patients (T2D) between Fylke in Norway
Erik Magnus Sæther Oslo Economics Analyse av medikamentoverlevelse for alendronat og andre legemidler mot osteoporose
Erik Magnus Sæther Oslo Economics Psoriasis: Prevalens, kostnader, behandling og bruk av legemidler
Milada Mahic Folkehelseinstituttet Bruk av opioider i Danmark, Norge og Sverige
Jarid Kolseth SINTEF Helsetjenestebruk i de siste leveår
Reidun Kjome Universitetet i Bergen Norske tannleges legemiddelforskrivning
Guri Rørtveit Universitetet i Bergen Gastroenteritter i primærhelsetjenesten: Legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking
Ole A. Andreassen Universitetet i Oslo Associations between cumulative use of antipsychotic medication and brain structure characteristics in psychotic disorders
Ivar Kristiansen Oslo Economics Nyrekreft: Prevalens, medikamentell behandling og kostnader
Ivar Kristiansen Oslo Economics Legemiddelkostnader - HPV-relatert kreft (analkreft)
Inger Johanne Bakken  Folkehelseinstituttet Fraværsregler i videregående opplæringer: En helseanalytisk tilnærming
Bjørn Olav Åsvold NTNU Insidens og risikofaktorer for diabetes: en prospektiv studie av HUNT3-kohorten
Ingunn Olea Lund Folkehelseinstituttet Parents’ drinking and outcomes in their children as young adults: substance use, mental health and unemployment
Steinar Hunskår Universitet i Bergen Anxiety and depression Associated With urinary incontinence interacted by medication and quality of life
Marte Handal Folkehelseinstituttet Exposure to psychotropic drugs during fetal life and ADHD in children
Hege Salvesen Blix Folkehelseinstituttet Kjønnsforskjeller i komedikasjon hos brukere av acetylkolinesterasehemmere (AChEIs) og av memantin
Hedvig Nordeng Universitetet i Oslo Barns aksept av legemiddelformuleringer - en reseptregisterstudie av utlevering av antibiotika til barn under 18 år
Kristine Pape NTNU Tidlige livshendelsers betydning for helse og sosial status seinere i livet. 
Ragna Anne Lind Helse Vest Self-reported health complaints and adherence to endocrine treatment in women with breast cancer
Jørgensen, Eivind LINK Medical Byttemønster for biologiske legemidler til behandling av psoriasis
Rebecka Björnfors IQVIA Solutions AB, Sverige Study of the patients treated with dexamphetamine, and an evaluation of treatment adherence and dosing  
Erik Magnus Sæther Oslo Economics FREMTIDIGE KREFTKOSTNADER I NORGE – EN REGISTERBASERT STUDIE
Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Forskrivning av Entresto i Norge
Svein Kjosavik Stavanger universitetssjukehus En randomisert kontrollert studie over effekten av tilbakemelding og rådgivning til fastleger om forskrivning av legemidler til personer med førerkort
Kåre Birkeland Universitetet i Oslo DISCOVER- Behandling av type 2 diabetes i klinisk praksis
Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Dosering av pasientadministrerte biologiske legemidler til behandling av plakkpsoriasis
Bettina Kulle Andreassen Kreftregisteret Identifikasjon av karsinogene og kjemopreventive effekter av reseptpliktige legemidler
Hans Olav Melberg Universitetet i Oslo Treatment patterns and resource use of inflammatory bowel disease patients in Norway
Yngve Mikkelsen LINK Medical A retrospective analysis of medication utilisation, medication adherence and disease prevalence in patients with atopic dermatitis in Norway from 2004 to 2017
Øystein Karlstad Folkehelseinstituttet Master-oppgaver i farmasi: del 1 — bruk av hormonelle prevensjonsmidler. del 2 — Varighet av medikamentell behandling av ADHD
Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Hvor mange pasienter er aktuelle for behandling med sakubitrol/valsartan?
Marte Handal Folkehelseinstituttet Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt
Ove Furnes Haukeland Universitetssykehus Dødelighet og tromboserisiko etter totalprotese i hofte
Hege Salvesen Blix Folkehelseinstituttet Legemiddelbruk hos personer med HIV-infeksjon
Beate Garcia UiT Norges Arktiske Universitet Who attends geriatric wards - a registry study in Norway
Hedvig Nordeng Universitetet i Oslo Perinatal and long-term neurodevelopmental outcomes in children exposed during gestation to medicated and non-medicated maternal hyperthyoroidism- a study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study
Mohammed Al-Haroni UiT Norges Arktiske Universitet Comparison of antimicrobial prescribing for dental infections in England and Scotland with Norway and Sweden 2010-2016
Gudrun Jonasdottir Bergman IQVIA Solutions AB, Sverige Study of the patients treated with Intuniv, and an evaluation of treatment adherence and dosing  
Lone Holst Universitetet i Bergen Availability of antiretroviral drugs and associated factors: A comparison between Malta and Norway
Vidar Hjellvik Folkehelseinstituttet Legemidler og eldre- Folkehelserapporten 2017
Kristin Austlid Taskèn Oslo Universitetssykehus  Hvem kan ha nytte av beta-blokkere i kreftbehandlingen?
Solveig Ose SINTEF Helseeffekter av ulike skiftarbeids-ordninger i petroleum- og helsesektoren
Anne Taraldsen Heldal Sørlandet Sykehus En farmakoepidemiologisk studie av medikamenter brukt ved alkoholbrukslidelser i Norge 2004-2016
Jarle Jortveit Sørlandet Sykehus Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt
Kristian Hveem NTNU HUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulær farmakogenetikk
Kari Furu Folkehelseinstituttet Sterke analgetika - endringer i forskrivning etter avregistrering dekstropropoksyfen (DXP) 
Kristin Holvik Folkehelseinstituttet Osteoporose og hoftebrudd – utbredelse, medisinbruk, risikofaktorer og dødelighet
Hans Olav Melberg Universitetet i Oslo Behandling av hjertesviktpasienter i Norge
Frida Schain Jansen-Cilag Retrospektiv registerstudie av överlevnad hos myelofibrospatienter som tidigare behandlats med JAKAVI® (ruxolotinib)
Edwin Leuven Universitetet i Oslo Fører økt subsidiering av hormonell prevensjon til økt bruk av antidepressiva hos kvinner 20-24 år?
Kåre Birkeland Universitetet i Oslo Discover Nordic- Behandling av type 2 diabetes i allmennpraksis
Olav Dalgaard Akershus universitetssykehus Behandlingsopptak og forekomst av hepatitt C blant injiserende stoffmisbrukere i Oslo
Gry Stine Kopperud AbbVie Kunnskap om utbredelse og dosering ved bruk av palivizumab i behandling av RSV
Bjørn Grinde Folkehelseinstituttet Does long-term use of medication affect cognition and health later in life
Ole A Andreassen  Oslo Universitetssykehus  Bruk av psykofarmaka ved alvorlige psykiske lidelser; bruksmønstre, bivirkninger og somatisk komorbiditet
Bo Terning Hansen Kreftregisteret Monitoring the early effect and the potential of the HPV vaccine in Norway and Denmark
Steinar Hunskår Universitetet i Bergen Epidemiology of home death in Norway - Heimedød i Noreg
Tor Iversen Universitetet i Oslo BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land
Christian Jonasson NTNU Effekt og sikkerhet av legemidler til behandling av type 2 diabetes
Waleed Ghanima Sykehuset Østfold HF Insidens og overlevelse av Myeloproliferativ neoplasi og risiko for utvikling av sekundær kreft" (PDB 2231, saksnummer 17/10535)
Linda Ernstsen NTNU Prescribed drugs, physical activity and brain health in middle aged and older people
Harald Engan LHL-klinikkene Arbeidsdeltagelse ved kreftsykdom
Erling Tronvik NTNU Epidemiology of cluster headache in Norway:  Study protocol for a nationwide study 
Grethe Tell Universitetet i Bergen NOAC – Sikkerhetsstudie av nye antikoagulasjonsmidler
Lars Thore Fadnes Helse Bergen HF HCV treatment uptake among people receiving opioid substitution therapy (OST): a registry based population study in Norway, Sweden and Denmark.
Vidar Hjellvik Folkehelseinstituttet (på vegne av Oslo Kommune) Oppdatering av aggregerte data i Oslo kommune på bydelsnivå fra Reseptregisteret
Sigrun Halvorsen Sykehuset Østfold HF  Effekt og sikkerhet ved bruk av perorale antikoagulanter
Lars Lien Sykehuset Innlandet HF Ungdommer i barneverninstitusjoner – rusproblemer og bruk av medisiner. Delstudie 1: Bruk av medisiner og forskrivning av disse
Lars Småbrekke Universitetet i Tromsø Antibiotikabruk blant barn etter fødselssesong og fødselsår i Norge 2004-17
Kristoffer Haugarvoll Haukeland Universitetssykehus Identifying drugs associated with reduced risk of Parkinson´s disease and their synergistic effects using the Norwegian Prescription Database
Bo Terning Hansen Kreftregisteret HPV-vaksinering og screening mot livmorhalskreft: Oppmøte til og resultater av screening blant opportunistisk vaksinerte kvinner
Sabine Ruths NORCE Norwegian Research Centre AS The general practitioner's role in health care and welfare services for patients with depression
Eline Aas Helseøkonomisk analyse Sammenheng mellom bruk av Desloratadine og risiko for kramper, supraventrikulær takykardi og atrieflimmer eller flutter - en nordisk registerbasert studie
Sigurd Høye Universitetet i Oslo Antibiotikaforskrivning 2008-2017
Ørjan Samuelsen Universitetssykehuset i Nord-Norge Reisevaner og antibiotikakjøp uten resept på utenlandsreise i en befolkningsstudie i Norge
Oskar Ström Quantify Research AB The Nordic asthma study
Eva Langvik NTNU Gender-specific psychological risk-profiles of cardiovascular diseases: The impact of anti-depressant use
Kari Furu Folkehelseinstituttet Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment - special focus on drug safety in pregnancy and in childhood
Katarina Steen Carlsson IHE- The Swedish Institute for Health Economics Management of Health-Related Quality of Life Impairment, Including Pain, Depression and Anxiety, in People with Haemophilia A and B (the MIND Study)
Anne Kjersti Daltveit  Universitetet i Bergen Sikkerhet og bruk av antiepiletika i svangerskapet: En registerstudie i fire nordiske land
Marianne Klemp Universitetet i Oslo Legemidler til pasienter med Parkinsons sykdom
Gunnvald Kvarstein Universitetet i Tromsø An Observational Post-Authorization safety study (PASS) of MOVENTIG® (naloxegol) Drug Utilization in Norway and Sweden
Ted Reichborn-Kjennerud Folkehelseinstituttet Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use
Yngve Mikkelsen Link Medical Retrospective analysis of co-medication patterns among patients treated for HIV or HCV, and potential interactions with antiviral treatment, in Norway during 2012-2017 using the Norwegian population based prescription database
Guri Rørtveit Universitetet i Bergen Luftveis- og urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten: Legesøkning og antibiotikabruk
Hedvig Nordeng Universitetet i Oslo Drug utilization and adherence patterns before, during and after pregnancy among Norwegian women
Jørgen Bramness Sykehuset Innlandet HF An opioid saving effect of cannabis
Sigurd Hoye Universitetet i Oslo Ukomplisert urinveisinfeksjon hos menn – forskrivning og uthenting av antibiotika
Marte Bjørk Haukeland Universitetssykehus Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity: the SCAN-AED study
Anne Sande Stavanger universitetssjukehus Antihistaminer i svangerskapet, pregestasjonelle risikofaktorer og utvikling av tidlig preeklampsi
Svetlana Skurtveit Folkehelseinstituttet Bruk av opioider for kroniske smerter
Sigurd Høye Universitetet i Oslo ENORM - Educational intervention in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines
Paula Berstad Kreftregisteret Psychological lifestyle and demographic characteristics and comorbidity of attendees compared to non-attendees to a colorectal cancer-screening program
Marit Waaseth Universitetet i Tromsø Barriers to optimal medication therapy and treatment goal achievement among persons with coronary heart disease (CHD) in the Tromsø Study
Waleed Ghanima Sykehuset Østfold HF VTE Patients, Treatment and Outcomes in Norway
Hedvig Nordeng Universitetet i Oslo Risk of childhood cancer after prenatal exposure to antibiotics
Lill-Iren Schou Trogstad Folkehelseinstituttet Uspesifikke helseeffekter av barnevaksinasjonsprogram i Norden - delprosjekt "Treatment episodes with antibiotics among children in Denmark, Finland, Norway and Sweden"
Ane Gedde-Dahl OsloMet - Storbyuniversitetet Forskrivning av interagerende kombinasjoner med metoprolol etter innføring av samme interaksjonsmodul i elektroniske pasientjournalsystemer som i apotekenes resepthåndteringssystem
Ulrik Wisløff NTNU Hvor mye fysisk aktivitet må til for å senke høyt blodtrykk?
Dan Atar Universitetet i Oslo Norsk registerstudie på stabil koronarsykdom og perifer karsykdom –
DIRECTION studien
Magnus Strømmen St Olavs hospital BAR-register - Helse etter fedmekirurgi - En registerstudie av helse og rusmisbruk hos fedmeopererte i Norge fra 2008
Leiv Arne Rosseland Oslo Universitetssykehus Forløpet etter fysiske traumer med vekt på bruk av opioider og andre vanedannende medisiner
Thomas Halvorsen SINTEF Risiko ved
bruk av reseptbelagte medikamenter
Oddvar Solli Pfizer AS CONAN-studien - Kartlegging av legemiddelforbruksmønsteret for de ulike antikoagulantia og tilhørende ressursforbruk hos allmennleger
Cecilie Kiserud OUS HF Late effects in Testicular Cancer Survivors (SurveyI II): Thyroid&  kidney function
Espen Enerly Kreftregisteret Resource use patterns and healthcare costs in Patients with EGFR Mutation-Positive Locally Advanced or Metastatic NSCLC in a Real World Setting - a nationwide cohort study             
Maria Christine Magnus Folkehelseinstituttet Keisersnitt og infeksjoner hos barn
Cecilie Svanes Universitetet i Bergen Fysisk aktivitet og bruk av astmamedisin blant ungdommer - RHINESSA studien
Ørjan Samuelsen Universitetssykehuset i Nord-Norge Antibiotikaresistens og bakteriepopulasjoner i normalfloraen – et delprosjekt i den sjuende Tromsøundersøkelsen
Olav Dalgard Akershus universitetssykehus Behandlingsopptak og forekomst av hepatitt C blant injiserende stoffmisbrukere i Oslo
Kristian Hveem NTNU HUNT-MI: Studiedel på hodepine
Unni Gopinathan Universitetet i Oslo Riktigere antibiotikabruk i kommunene: en avbrutt tidsserie studie 
Grace Egeland Folkehelseinstituttet Hypertensjon av svangerskap: Identifisering av kvinner som har høy risiko under svangerskapet
Yngve Mikkelsen LINK Medical The prevalence, incidence and the pharmaceutical treatment patterns of treatment resistant depression (TRD) and serious depression with imminent risk of suicide (MDSI) in Norway from 2010 to 2018 using data from NorPD.        
Birgitte Freiesleben de Blasio Folkehelseinstituttet Sykdomsbyrde av RS-virus i Norge
Sasha Gulati St. Olavs Hospital Opioid use before and after spinal surgery
Anne Marte Bakken Kran Folkehelseinstituttet Luftveisinfeksjoner hos barn og unge i Norge
Sigrun Halvorsen Universitetet i Oslo Observasjonsstudie på pasienter med atrieflimmer som mottar redusert dose antikoagulasjon (REATTAIN) 
Robert Lyle Universitetet i Oslo Epigenetic effects of medications during pregnancy and the risk of neurodevelopmental disorders in childhood - Part two
Oddbjørn Raaum Frischsenteret ved Universitetet i Oslo School programs and prescription drugs in young adulthood
Christian Thaulow/Stig Harthug Helse Bergen HF Are children hospitalized for antibiotic treatment in increased risk of getting antibiotics after discharge?
Jan Alexander Folkehelseinstituttet Inntak av flerumettede fettsyrer (n-6 og n-3) i svangerskapet og betydning for svangerskapsdiabetes, preeklampsi og for tidlig fødsel i Den norske mor og barn undersøkelsen
Dorthe Stensvold NTNU Generasjon 100
Marit Waaseth Universitetet i Tromsø Validering av spørreskjemaopplysninger om bruk av antidepressiva» (PDB 2323)
Cecilie Svanes Universitetet i Bergen Tuberkulose og sammenheng med obstruktiv lungesykdom og allergi, og helse for øvrig, i to generasjoner
Ketil Størdal Folkehelseinstituttet Antibiotika tidligere i livet og senere risiko for immunmediert sykdom
Trond Riise Universitetet i Bergen An inverse translational research project for identifying new treatments for neurological diseases: The Epi-screening project
Kjetil Retterstøl Universitetet i Oslo Sykelighet og medikamentbruk hos personer med familiær hyperkolesterolemi (FHI)
Julie Horn NTNU Postpartum oppfølging av kvinner etter et svangerskap komplisert av preeklampsi eller svangerskapsdiabetes
Audun Stubhaug Oslo Universitetssykehus Samfunnskostnadene forbundet med langvarige smertetilstander. En registerstudie
Hedvig Nordeng Universitetet i Oslo SafeStart - En intervensjonsstudie for å fremme trygg legemiddelbruk i svangerskapet
Eystein Husebye Helse Bergen HF Hypoandrogenisme hos Addison pasienter
Hilde Kløvstad Folkehelseinstituttet Behandlingsopptak og helseutfall av hepatitt C-infeksjon i Norge, 1990 – 2030
Finn Egil Skjeldestad Universitetet i Tromsø Use of hormonal contraception in the Nordic countries
Arnulf Langhammer NTNU Faktorer som påvirker forløp av obstruktiv lungesykdom, et nordisk samarbeidsprosjekt
Tom Børge Johannesen Kreftregisteret SARS-CoV-2 hos kreftpasienter
Louise Emilsson Universitetet i Oslo Pasientforløp ved infeksjoner i Norge
Christian Jonasson NTNU Sammenhengen mellom tarmbakterier og migrene
Oddvar Solli Pfizer AS En norsk registerstudie for å undersøke behandlingsmønster,
overlevelse og ressursbruk for pasienter med nyrekreft - RECON3
Ingrid Huitfeldt  SSB Geografisk
variasjon i bruk av antibiotika
Sigurd Høye Universitetet i Oslo Effekt av Hiprex-mangel
Audun Stubhaug Oslo Universitetssykehus Sykdomsbyrde og helsetjenestebruk ved kronisk ryggsmerte og artrosesmerte
Angela Lupattelli Universitetet i Oslo A retrospective cohort study to assess the safety of baricitinib compared with other therapies used in the treatment of rheumatoid arthritis in Nordic countries
Olav Spigset/Harald Langaas St. Olavs hospital Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter om legememiddelbehandling i allmennspraksis. Endrer det forskrivningspraksis?
Kjersti Sletten Bakken Sykehuset Innlandet HF Time trends of thyroid dysfunctions in pregnant women
Hege Sletvold Nord Universitet Potential anti-depressive effects of angiotensin converting enzyme inhibitors, Angiotensin II Receptor Blockers, Statins, Aspirin and Metformin
Hedvig Nordeng Universitetet i Oslo Conception - Sikkerhet av legemidler i graviditet og amming - Data karakterisering og Algoritmer for populasjons-baserte registerdata
Monica Engstrom St. Olavs hospital Peroral adjuvant endocrine therapy in early stage breast cancer: Impact of drug discontinuation on survival in various breast cancer subtypes
Katrine Romstad Sykehuset Østfold HF A prospective study of bleeding peptic ulcers and/or erosions in the upper gastrointestinal tract – usage of risk medication, Helicobacter pylori status and clinical outcome – the BLUE study
Ivar Sønbø Kristiansen Oslo Economics Bruk av lipidsenkende legemidler i Norge
Anne Grete Semb Diakonhjemmet sykehus Insidens og utkomme av hjerte- og karsykdom ved
inflammatoriske leddsykdommer
Edoardo Botteri Kreftregisteret Legemiddelbruk og kreft hos kvinner og menn
Knut Smeland Oslo Universitetssykehus Livet etter lymfom - en nordisk observasjonsstudie om seneffekter etter lymfombehandling
Sigrun Halvorsen Universitetet i Oslo Nordisk registerstudie hos pasienter med type 2-diabetes behandlet med nyere diabetesmedikamenter