Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Prosjekter som har fått utlevert data fra Reseptregisteret

Publisert Oppdatert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Denne oversikten viser hvilke forskningsprosjekter som har fått utlevert data fra Reseptregisteret i 2016, 2017 og 2018 (per 1. januar 2019). Utlevering av statistiske data fra Reseptregisteret inngår ikke i oversikten.


Har du funnet en feil?

Se oversikten som PDF.

Prosjektleder  Forskningsansvarlig institusjon Prosjekttittel Utleveringsår Prosjektnr. Saksnr.
Per Lagerløv Universitetet i Oslo Atopic dermatitis – the itching child and parents’ despair – experience,
prevalence, risk factors and communication
2016 1950 16/11804
Trond Haider LINK Medical A retrospective analysis of adherence among adults taking disease modifying medications for the treatment of MS in Norway 2004 to 2014 2016 1939 16/12689
Erik Magnus Sæther Oslo Economics Antiviral behandling av hepatitt C i Norge 2016 1951 16/10994
Eva Kristine Ringdal Pedersen Universitetet i Oslo One-carbon metabolites, amino acids, B-vitamins and related genetic variants - associations with cardiovascular disease and diabetes mellitus in Norwegian prospective cohort studies                 2016 1912 16/12270
Imre Janszky NTNU Pharmacopeia-wide association studies on prescribed drugs registers 2016 1768 15/612
Anders Lund Universitetet i Bergen Komorbiditet mellom psykiske og somatiske sykdommer 2016 1747 15/291
Siri Forsmo NTNU Psykiske helseplager og knokkelstyrke 2016 1258 12/1546
Wenche Nystad Folkehelseinstituttet Årsaker til astma 2016 594 (532) 16/10171
Anneke Steens Folkehelseinstituttet Insidens og serotypefordeling blant risikogrupper for systemisk 2016 1703 16/10481
Erik Magnus Sæther Oslo Economics Samfunnskostnader av kreft 2016 1971 16/10232
Asbjørn Hornemann Toft Takeda AS Metodevurdering av ixazomib til behandling av myelomatose 2016 1964 16/12051
Bjørn Grinde Folkehelseinstituttet Kan astmamedisinen montelukast motvirke kognitivt forfall hos mennesker 2016 1974 16/55
Ritsa Storeng Oslo Universitetssykehus  Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling ved assistert befruktning (IVF) 2016 1190 16/10276
Mats Rosenlund IMS Health Sverige Studie av pasientgruppen som behandles med Elvanse, samt evaluering av etterlevelse og dosering 2016 1923 16/12700
Rosanna Pöyhönen, Success Clinic Oy, Finland Healthcare register analysis of pancreatic insufficiency syndromes and digestive diseases 2016 1955 16/10995
Sasha Gulati St. Olavs Hospital Risiko for intrakraniell blødning hos pasienter som behandles med antitrombotiske medikamentet 2016 1583 14/1018
Katarina Steen Carlsson Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, Sverige Analysis of Norwegian Pharmaceutical Register data: coagulation factor IX concentrates ATC-code B02BD04 in years 2006-2015   2016 1987 16/10961
Øystein Karlstad Folkehelseinstituttet Fylkesvise forskjeller i bruk av astma-medisin i Norge 2016 1870 16/11030
Pål Gjerden Sykehuset Telemark Hvem bruker kvetiapin? 2016 1959 16/10411
Tilmann von Soest NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus Psykososiale faktorer i ungdomsårene og ung voksenalder som predikerer bruk av psykoaktive legemidler 2016 1662 16/10577
Christian Jonasson IMS Health Norway AS Epidemiologisk langtidsoppfølging av ikke-småcellet lungekreft i Skandinavia 2016 1901 16/10576
Vidar Hjellvik Folkehelseinstituttet Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet 2016 829 16/10442
Ann Kristin Knudsen Folkehelseinstituttet Prevalens og behandling av psykiske lidelser i Norge 2016 1761 16/10750
Geir Selbæk Sykehuset i Vestfold HF Consumption of alcohol and use of psychotropic drugs in older adults 2016 1665 16/10642
Per Olav Roksvaag Statens legemiddelverk Legemiddelverkets økonomiske apotekstatistikk  2016 1836 16/10858
Jonatan Lundgren IMS Health Sverige Primary Biliary Cirrhosis (PBC) patients pathways 2016 1982 16/10785
Anders Engeland Folkehelseinstituttet Fødsler og forskrivning av medikamenter 2016 86 16/10924
Hedvig Nordeng Folkehelseinstituttet Novel methods for assessing presence of residual confounding by considering fathers medication use 2016 1966 16/10397
Brita Askeland Winje Folkehelseinstituttet Risikofaktor for tuberkolose og målretting av forebyggende behandling - en registerbasert prospektiv kohortstudie 2016 1704 16/11235
Randeep Mandla Pfizer AS Norwegian Etanercept Tracker Study (NETS) 2016 1994 16/10226
Svetlana Skurtveit Folkehelseinstituttet Utleveringer av analgetika før og etter anbefaling om ikke å forskrive kodein til barn <12 år  2016 2012 16/10860
Lars Småbrekke Universitetet i Tromsø Bruk av lavdose naltrekson i Norge 2013 og 2014 2016 1899 16/10526
Jens Torup Østby Pfizer AS Kartlegging av hvilke medikamentelle behandlingsregimer for pasienter med metastatisk brystkreft som benyttes i praksis i Norge 2016 2029 16/11071
Pål Rønning Oslo Universitetssykehus  Associations between prescription drugs and CNS tumors – an exploratory analysis 2016 1979 16/10829
Ragnar Hovland Apokus Medikamentoverlevelse blant pasienter som behandles med statiner 2016 2042 16/11402
Siri Håberg Folkehelseinstituttet RegFlu Del 2: Nevrologiske sykdommer 2016 908 16/11530
Kjetil Tasken Universitetet i Oslo Sykdomsutfall i en 8-års (2004-2011) kohort av norske pasienter med primær colorectal cancer og prevalent og insident bruk av ASA 2016 1548 16/10224
Grethe Tell Universitetet i Bergen DEMAB, Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament 2016 1082 16/10819
Kari Klungsøyr Folkehelseinstituttet Pre- og perinatale faktorers betydning ved ADHD - en sammenligning av risikoprofiler for ADHD hos voksne versus barn 2016 1168 16/11571
Sophie Fosså Oslo Universitetssykehus  Behandling og overlevelse av pasienter med prostatakreft i Norge 2016 1441 16/11060
Anders Åsberg Oslo Universitetssykehus  Medikamentbruk og adherence hos nyretransplanterte pasienter 2016 1857 16/11993
Ivar Kristiansen Oslo Economics Bruk av legemidler mot astma, emfysem og kols: pasientkarakteristika, dosering, etterlevelse og bytte 2016 2052 16/1167
Hege Salvesen Blix Folkehelseinstituttet Endringer i forskrivningsmønster for behandling av akne hos unge i Norge i perioden 2005 til 2013.  2016 1571 16/11035
Arun Micheelsen DLI Market Intelligence, Danmark Analysis of patients in treatment with VKA and NOAC 2016 1816 16/11206
Hege Salvesen Blix Folkehelseinstituttet Antibiotikabruk ved urinveisinfeksjoner-hvorfor øker det? 2016 2059 16/11824
Jøran Hjelmesæth Sykehuset i Vestfold HF Langtidseffekter ved behandling av sykelig overvekt LETMO (Long-term effect of treatment for morbid obesity) 2016 1865 16/11404
Karine Ruud Apokus Nytteeffekter av Medisinstart - en åpen randomisert kontrollert studie av en nyutviklet apotektjeneste 2016 1690 16/12356
Gry Stine Kopperud AbbVie Bruk av pasientadministrerte legemidler 2008-15 2016 2086 16/12496
Rosa Juuti EPID Research Oy, Finland Linked aggregate data from the Medical Birth Register of Norway and NorPD 2016 2072 16/12009
Trygve Holmøy Universitetet i Oslo Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) epidemiologi i Norge 2016 1911 16/11129
Marjolein Iversen Høgskolen i Bergen Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie – en nasjonal register studie (2009-2014) 2016 1990 16/12573
Stine Børke Takeda  AS Kartlegge samtidig bruk av kalsium og vitamin D med andre osteoporosemidler/steroid 2016 1013 16/10824
Thomas Halvorsen SINTEF Evaluering av kriteriesystemet for Oslo kommune 2016 1572 16/11395
Finn Egil Skjeldestad UiT Norges Arktiske Universitet Hormonell prevensjon i Norge 2016 1459 16/12041
Aslak Steinsbekk NTNU Endringer i reseptutleveringer etter myndighetsanbefalinger – en reseptregisterstudie av legemidlene efedrin, kodein og piroksikam 2016 2070 16/11991
Kristin Svanqvist Statens Legemiddelverk Brukermønstre av nye perorale antikoagulantia 2016 1843 16/10996
Linda Ernstsen NTNU Fysisk aktivitet, kondisjon og mental helse hos eldre: Resultater fra Generasjon 100 studien 2016 2039 16/11196
Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Bruk og adherence av fingolimod til bruk ifm. LIS MS-anbud for 2017 2016 2106 16/12770
Trond Haider LINK Medical A retrospective analysis of adherence among adults taking disease modifying medications for the treatment of MS in Norway 2004 to 2014 2016 1939 16/12689
Eivind Jørgensen LINK Medical Samfunnsøkonomiske kostnader ved HIV - persistence studien 2016 2089 16/12477
Tom Børge Johannesen Kreftregisteret Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosinkinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus 2016 1896 16/13218
Cecilie Johannessen Landmark Høgskolen i Oslo og Akershus Undersøkelse av forbruk av antiepileptika ved epilepsi og andre indikasjoner i Norge i perioden 2004-2015 2016 2112 16/12917
Kåre Birkeland Universitetet i Oslo Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge - DAPHNE studien 2016 1907 16/11800
Frank Nymo H. Lundbeck AS Søknad om reseptstatistikk fra N05A med varenavn 2016 1858 16/12708
Sasha Gulati NTNU Risiko for gastrointestinal (mage-tarm) blødning hos pasienter som behandles med antitrombotiske medikamenter – En nasjonal studie 2016 2068 16/11985
Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Medikamentell behandling til forebygging av migrene 2016 2132 16/13341
Arun Micheelsen DLI-MI Mapping possible regional differences in primary and secondary treatment of type 1 diabets patients (T1D) & type 2 diabetes patients (T2D) between Fylke in Norway 2017 2144 16/13496
Erik Magnus Sæther Oslo Economics Analyse av medikamentoverlevelse for alendronat og andre legemidler mot osteoporose 2017 2131 16/13314
Erik Magnus Sæther Oslo Economics Psoriasis: Prevalens, kostnader, behandling og bruk av legemidler 2017 2130 16/13312
Milada Mahic FHI Bruk av opioider i Danmark, Norge og Sverige 2017 1465 16/13663
Jarid Kolseth SINTEF Helsetjenestebruk i de siste leveår 2017 1305 16/10925
Reidun Kjome Universitetet i Bergen Norske tannlegers legemiddelforskrivning 2017 2139 16/13442
Guri Rørtveit Universitetet i Bergen Gastroenteritter i primærhelsetjenesten: Legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking 2017 2007 16/10696
Ole A. Andreassen Universitetet i Oslo Associations between cumulative use of antipsychotic medication and brain structure characteristics in psychotic disorders 2017 1998 16/10229
Ivar Kristiansen Oslo Economics Nyrekreft: Prevalens, medikamentell behandling og kostnader 2016 2129 16/12927
Ivar Kristiansen Oslo Economics Legemiddelkostnader - HPV-relatert kreft (analkreft) 2016 2224 16/13078
Inger Johanne Bakken  Folkehelseinstituttet Fraværsregler i videregående opplæringer: En helseanalytisk tilnærming 2017 2182 16/13575
Bjørn Olav Åsvold NTNU Insidens og risikofaktorer for diabetes: en prospektiv studie av HUNT3-kohorten 2017 2075 17/10631
Ingunn Olea Lund FHI Parents’ drinking and outcomes in their children as young adults: substance use, mental health and unemployment 2017 1695 16/13651
Steinar Hunskår Universitet i Bergen Anxiety and depression Associated With urinary incontinence interacted by medication and quality of life 2017 2220 17/10381
Marte Handal Folkehelseinstituttet Exposure to psychotropic drugs during fetal life and ADHD in children 2017 1635 16/10192
Hege Salvesen Blix Folkehelseinstituttet Kjønnsforskjeller i komedikasjon hos brukere av acetylkolinesterasehemmere (AChEIs) og av memantin 2017 2238 17/10632
Hedvig Nordeng Universitetet i Oslo Barns aksept av legemiddelformuleringer - en reseptregisterstudie av utlevering av antibiotika til barn under 18 år 2017 1873 17/10581
Kristine Pape NTNU Tidlige livshendelsers betydning for helse og sosial status seinere i livet.  2017 1640 16/11821
Ragna Anne Lind Helse Vest Self-reported health complaints and adherence to endocrine treatment in women with breast cancer 2017 2103 16/12764
Jørgensen, Eivind LINK Medical Byttemønster for biologiske legemidler til behandling av psoriasis 2017 2263 17/10852
Gudrun Jonasdottir Bergman IMS Health AB Sverige Study of the patients treated with dexamphetamine, and an evaluation of treatment adherence and dosing   2017 2209 17/10471
Erik Magnus Sæther Oslo Economics FREMTIDIGE KREFTKOSTNADER I NORGE – EN REGISTERBASERT STUDIE 2017 2262 17/10851
Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Forskrivning av Entresto i Norge 2017 2261 17/10850
Svein Kjosavik Stavanger universitetssjukehus En randomisert kontrollert studie over effekten av tilbakemelding og rådgivning til fastleger om forskrivning av legemidler til personer med førerkort 2017 1590 16/12571
Kåre Birkeland Universitetet i Oslo DISCOVER- Behandling av type 2 diabetes i klinisk praksis 2017 1931 16/13412
Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Dosering av pasientadministrerte biologiske legemidler til behandling av plakkpsoriasis 2017 2288 17/11211
Bettina Kulle Andreassen Kreftregisteret Identifikasjon av karsinogene og kjemopreventive effekter av reseptpliktige legemidler 2017 2105 16/12768
Hans Olav Melberg Universitetet i Oslo Treatment patterns and resource use of inflammatory bowel disease patients in Norway 2017 1995 16/10233
Yngve Mikkelsen LINK Medical A retrospective analysis of medication utilisation, medication adherence and disease prevalence in patients with atopic dermatitis in Norway from 2004 to 2017 2017 2276 17/10989
Øystein Karlstad Folkehelseinstituttet Master-oppgaver i farmasi: del 1 — bruk av hormonelle prevensjonsmidler. del 2 — Varighet av medikamentell behandling av ADHD 2017 2290 17/11232
Fredrik Arneberg Novartis Hvor mange pasienter er aktuelle for behandling med sakubitrol/valsartan? 2017 2286 17/11081
Marte Handal Folkehelseinstituttet Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt 2017 1890 17/10017
Ove Furnes Haukeland Universitetssykehus Dødelighet og tromboserisiko etter totalprotese i hofte 2017 2000 16/10531
Hege Salvesen Blix Folkehelseinstituttet Legemiddelbruk hos personer med HIV-infeksjon 2017 2289 17/11229
Beate Garcia UiT Norges Arktiske Universitet Who attends geriatric wards - a registry study in Norway 2017 2069 16/11987
Hedvig Nordeng UiO Perinatal and long-term neurodevelopmental outcomes in children exposed during gestation to medicated and non-medicated maternal hyperthyroidism- a study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study 2017 1845 16/12419
Mohammed Al-Haroni UiT Norges Arktiske Universitet Comparison of antimicrobial prescribing for dental infections in England and Scotland with Norway and Sweden 2010-2016 2017 2300 17/11238
Gudrun Jonasdottir Bergman IMS Health AB Sverige Study of the patients treated with Intuniv, and an evaluation of treatment adherence and dosing   2017 2255 17/10781
Lone Holst Universitetet i Bergen Availability of antiretroviral drugs and associated factors: A comparison between Malta and Norway 2017 2312 17/11661
Vidar Hjellvik FHI Legemidler og eldre- Folkehelserapporten 2017 2017 2342 17/11947
Kristin Austlid Taskèn Oslo Universitetssykehus  Hvem kan ha nytte av beta-blokkere i kreftbehandlingen? 2017 2280 17/11106
Solveig Ose SINTEF Helseeffekter av ulike skiftarbeids-ordninger i petroleum- og helsesektoren 2017 2270 17/10943
Anne Taraldsen Heldal Sørlandet Sykehus En farmakoepidemiologisk studie av medikamenter brukt ved alkoholbrukslidelser i Norge 2004-2016 2017 2347 17/12034
Jarle Jortveit Sørlandet Sykehus Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt 2017 2207 17/10225
Kristian Hveem NTNU HUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulær farmakogenetikk 2017 2298 17/11342
Kari Furu FHI Sterke analgetika - endringer i forskrivning etter avregistrering dekstropropoksyfen (DXP)  2017 2372 17/12378
Kristin Holvik FHI Osteoporose og hoftebrudd – utbredelse, medisinbruk, risikofaktorer og dødelighet 2017 2057 16/11792
Hans Olav Melberg UIO Behandling av hjertesviktpasienter i Norge 2017 2360 17/12216
Frida Schain Jansen-Cilag Retrospektiv registerstudie av överlevnad hos myelofibrospatienter som tidigare behandlats med JAKAVI® (ruxolotinib) 2018 2282 17/11183
Edwin Leuven Universitetet i Oslo Fører økt subsidiering av hormonell prevensjon til økt bruk av antidepressiva hos kvinner 20-24 år? 2018 2361 17/12218
Kåre Birkeland Universitetet i Oslo Discover Nordic- Behandling av type 2 diabetes i allmennpraksis 2018 1921 16/11184
Olav Dalgaard Akershus universitetssykehus Behandlingsopptak og forekomst av hepatitt C blant injiserende stoffmisbrukere i Oslo 2018 1689 17/10026
Gry Stine Kopperud AbbVie Kunnskap om utbredelse og dosering ved bruk av palivizumab i behandling av RSV 2018 2373 17/12380
Bjørn Grinde Folkehelseinstituttet Does long-term use of medication affect cognition and health later in life 2018 2287 17/11207
Ole A Andreassen  OUS Bruk av psykofarmaka ved alvorlige psykiske lidelser; bruksmønstre, bivirkninger og somatisk komorbiditet 2018 1999 16/10527
Bo Terning Hansen Kreftregisteret Monitoring the early effect and the potential of the HPV vaccine in Norway and Denmark 2018 2291 17/11246
Steinar Hunskår Universitetet i Bergen Epidemiology of home death in Norway - Heimedød i Noreg 2018 1904 16/13079
Tor Iversen Universitetet i Oslo BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land 2018 2097 16/12657
Christian Jonasson NTNU Effekt og sikkerhet av legemidler til behandling av type 2 diabetes 2018 2193 16/13708
Waleed Ghanima Sykehuset Østfold Insidens og overlevelse av Myeloproliferativ neoplasi og risiko for utvikling av sekundær kreft" (PDB 2231, saksnr. 17/10535) 2018 2231 17/10535
Linda Ernstsen NTNU Prescribed drugs, physical activity and brain health in middle aged and older people 2018 2354 17/11870
Harald Engan LHL-klinikkene Arbeidsdeltagelse ved kreftsykdom 2018 1970 17/10132
Erling Tronvik NTNU Epidemiology of cluster headache in Norway:  Study protocol for a nationwide study  2018 2123 16/13209
Grethe Tell Universitetet i Bergen NOAC – Sikkerhetsstudie av nye antikoagulasjonsmidler 2018 1972 16/12281
Lars Thore Fadnes Helse Bergen HF HCV treatment uptake among people receiving opioid substitution therapy (OST): a registry based population study in Norway, Sweden and Denmark. 2018 2425 18/10384
Vidar Hjellvik Folkehelseinstituttet (på vegne av Oslo kommune) Oppdatering av aggregerte data i Oslo kommune på bydelsnivå fra Reseptregisteret 2018 2491 18/11009
Sigrun Halvorsen Sykehuset Østfold HF  Effekt og sikkerhet ved bruk av perorale antikoagulanter 2018 2416 18/10332
Lars Lien Sykehuset Innlandet HF Ungdommer i barneverninstitusjoner – rusproblemer og bruk av medisiner. Delstudie 1: Bruk av medisiner og forskrivning av disse 2018 2441 18/10564
Lars Småbrekke Universitetet i Tromsø Antibiotikabruk blant barn etter fødselssesong og fødselsår i Norge 2004-17 2018 2530 18/10560
Kristoffer Haugarvoll Haukeland Universitetssykehus Identifying drugs associated with reduced risk of Parkinson´s disease and their synergistic effects using the Norwegian Prescription Database 2018 2417 18/10338
Bo Terning Hansen Kreftregisteret HPV-vaksinering og screening mot livmorhalskreft: Oppmøte til og resultater av screening blant opportunistisk vaksinerte kvinner 2018 2340 17/11959
Sabine Ruths NORCE (Norwegian Research Centre AS) The general practitioner's role in health care and welfare services for patients with depression 2018 2301 17/11347
Eline Aas Helseøkonomisk analyse AS Sammenheng mellom bruk av Desloratadine og risiko for kramper, supraventrikulær takykardi og atrieflimmer eller flutter - en nordisk registerbasert studie 2018 2181 16/13599