Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Om systemet for overvåking av virusresistens (RAVN)

Folkehelseinstitutt har systematisk overvåket forekomsten av resistens hos influensavirus siden 2005. Fra 2006 har også prøver fra alle nydiagnostiserte hiv-tilfeller i Norge vært undersøkt for primær resistens. RAVN omfatter også overvåking av resistens ved hepatitt B-infeksjon og herpesinfeksjoner, og det er planer om å inkludere hepatitt C-virus i RAVN.

logo som viser to ravner
Logoen til RAVN

RAVN ble etablert i henhold til Helsedepartementets “Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012)”. RAVN består av et RAVN-senter ved Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet og et RAVN fagråd som sammen arbeider for å planlegge og drifte årlig overvåking av virusresistens i samarbeid med deltakende regionlaboratorier.

Fagrådet ble formelt utnevnt for første gang høsten 2010 og har to årlige møter. RAVN-senteret har siden 2010 vært drevet av et team fra Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet (FHI), og er fra høsten 2015 fast bemannet med en medisinsk mikrobiolog og en molekylærbiolog.

Med virkning fra 1.juli 2014 ble RAVN inkludert i Resistensregisterforskriften og Folkehelseinstituttet ble bedt om å sørge for etablering av et landsomfattende overvåkingssystem for virusresistens som også kan omfatte andre virus enn influensa.

RAVN skal utvikles til å inkludere overvåking av virusresistens overfor influensavirus, humant immunsviktvirus (hiv), hepatitt B-virus (HBV), hepatitt C-virus (HCV), cytomegalovirus (CMV) og herpes simplex-virus (HSV).

Antiviral resistens øker

De siste årene har vi fått en rekke nye antivirale midler. Spesielt har utviklingen innen antivirale midler overfor hiv og viral hepatitt gått raskt. Samtidig har vi fått tilsvarende problemer hos virus som hos bakterier -  det oppstår stammer som er motstandsdyktige mot disse legemidlene. Dersom resistente virus sprer seg i befolkningen, innebærer det at virusinfeksjoner kan bli vanskelige å behandle.

Overfor anti-influensamidler har vi sett endringer i resistensbildet; virus som var resistente mot Tamiflu (oseltamivir) i 2007, viste seg å ha like god spredningsevne som ikke-resistente virus. Antiviral resistens kan også være et problem ved hiv og virushepatitt.