Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Kontinuerlig overvåking av infeksjoner i operasjonsområder, NOIS-POSI

Publisert Oppdatert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Her finner helsepersonell informasjon om hva som overvåkes, datainnlevering og resultatrapporter (NOISnett). Overvåkingen skjer etter noen utvalgte kirurgiske inngrep, gjennom hele året.


Det er obligatorisk for sykehus og dagkirurgiske klinikker å delta i overvåkingen av infeksjoner i operasjonsområder i henhold til Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften).

Overvåkingsperioder

Den kontinuerlige overvåkingen i NOIS-POSI er inndelt i tre overvåkingsperioder per år.

Overvåkingsperiode

Frist for innnlevering i NOISnett

Siste frist for korrigering av data til kvalitetsindikator

Publisering av kvalitetsindikator (varierer litt fra år til år)

1. januar - 30. april

1. september

30. september

24. november

1. mai - 31. august      

1. desember

20. mars

3. mai

1. september - 31. desember

1. april

10. juli

25. august

Datainnlevering og resultatrapporter (NOISnett)

Data fra overvåkingen av postoperative infeksjoner i operasjonsområder skal leveres til Folkehelseinstituttet via vårt internettbaserte dataverktøy, NOISnett. Det er kun helsepersonell (registrert i HPR-registeret) som får tilgang til NOISnett, og pålogging krever enten BankID, Buypass eller Commfides. 

Logg inn i NOISnett 

Brukerveiledning for NOISnett, 2013, docx

Data skal leveres i xml-filer med formatet spesifisert nedenfor. Kun xml-filer som etter elektronisk validering viser seg å være feilfrie, kan leveres. Valideringsreglene finnes nedenfor. Sykehusene bør derfor kvalitetssikre sine overvåkingsdata før innlevering.

I NOISnett kan helsepersonell med tilgang (krever godkjenning fra Folkehelseinstituttet) hente resultatrapporter fra eget sykehus. Rapportene inneholder også nasjonale resultater. 

Dersom NOISnett inneholder data som ikke er godkjente ved Folkehelseinstituttet, vil resultatrapporten for den aktuelle tidsperioden være vannmerket med "Preliminære data". 

Vi gjør oppmerksom på at kvalitetsrapportene i NOISnett kun inkluderer rene bypass-inngrep. 

Nasjonale resultater fra NOIS-POSI finner du i:

Dette registreres i NOIS-POSI

I NOIS-POSI overvåkes infeksjoner i operasjonsområder etter følgende kirurgiske inngrep:

  1. Hjerteoperasjoner (aortakoronar bypass)

  2. Keisersnitt

  3. Innsetting av proteser i hofteledd

  4. Fjerning av galleblære (kolecystektomi)

  5. Inngrep på tykktarm (kolon)

Pasienter som har gjennomgått ett eller flere av disse kirurgiske inngrepene følges i 30 dager etter operasjon, og det registreres om de utvikler en infeksjon i operasjonsområdet eller ei. 

Registreringsmal

En fullstendig beskrivelse av NOIS-POSI finnes i:

Forslag til tekst i brev som sendes pasienten etter utskrivelse fra sykehuset for å identifisere om vedkommende har fått en infeksjon i operasjonsområdet:

Første side av oppfølgingsbrevet skal fylles ut av pasient, mens side to skal fylles ut av lege. Nedenfor finner du flere oversettelser av første side av oppfølgingsbrevet, som kan legges ved den norske versjonen dersom pasienten ikke snakker norsk.

Definisjoner - enhetlig registrering

For at forekomsten av infeksjoner skal kunne sammenlignes over tid og mellom sykehus, må overvåkingen være enhetlig. Alle sykehus skal derfor benytte samme definisjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner og postoperative infeksjoner i operasjonsområder (kasusdefinisjoner).

EU-kommisjonen fastsatte i 2012 at det ved rapportering av smittsomme sykdommer til det europeiske nettverket skal benyttes kasusdefinisjoner utarbeidet av European Centre for Disease Prevention and Control. Folkehelseinstituttet leverer data fra den nasjonale overvåkingen av infeksjoner i operasjonsområder til det europeiske nettverket. Følgelig skal de europeiske definisjonene benyttes i NOIS-POSI:

Frem til 2014 ble det benyttet definisjoner utarbeidet av Centers for Disease Control and Prevention i USA i NOIS-POSI. 

Møter mellom smittevern og kirurgiske avdelinger

Undersøkelser har vist at bruk av resultater fra NOIS bidrar til å forebygge infeksjoner og dermed bedre pasientsikkerheten. Samarbeid mellom smittevern og kirurgiske enheter som utfører NOIS-inngrep er viktig for god datakvalitet og bruk av NOIS-resultater. Nedenfor finner du forslag til hvordan et slikt samarbeid kan skje:

Referansegruppe

Referansegruppen for NOIS-POSI skal gi råd til Folkehelseinstituttet om utforming, drift og bruk av data fra overvåkingssystemet, slik at det blir et nyttig verktøy for sykehus og myndigheter. Den skal også gjøre overvåkingssystemet og resultater fra dette kjent regionalt, nasjonalt og i relevante fagmiljøer, eksempelvis gjennom distribusjon av rapporter, presentasjon på fagmøter og vitenskapelige publikasjoner.

Referansegruppen består av en smittevernrådgiver/hygienesykepleier og en smittevernlege fra hver helseregion, og to kirurger fra hver spesialitet som inngår i overvåkingssystemet (fødselshjelp- og kvinnesykdommer, ortopedisk kirurgi, gastroenterologisk kirurgi og thoraxkirurgi). Smittevernpersonell oppnevnes av de regionale helseforetakene, mens kirurgene oppnevnes av de respektive spesialistforeninger i Den norske legeforening, for to år av gangen. Nåværende referansegruppe og Folkehelseinstituttet hadde første møte i november 2017.