Hopp til innhold

Artikkel

Innsyn og kopi av dødsmelding

Publisert

Kva for regler gjeld for å få innsyn i Dødsårsaksregisteret? Kan eg tinga kopi av ei dødsmelding?

Colourbox.com
Colourbox.com

Kva for regler gjeld for å få innsyn i Dødsårsaksregisteret? Kan eg tinga kopi av ei dødsmelding?


Kven kan få innsyn i Dødsårsaksregisteret?

Tilgangen vert bestemt av kva slags opplysningar ein ynskjer, og kva dei skal brukast til.

Det store skiljet er om opplysningane gjeld einskildpersonar, direkte eller indirekte.

Dersom det er heilt anonyme opplysningar/statistikkar, så kan kven som helst be om det. Eit døme kan vera: ”Eg lurer på kor mange menn som har døydd av lungekreft i Akershus 2000-2010?” Mange slike opplysningar kan ein også finna i statistikkbanken til Dødsårsaksregisteret. Utvalde nøkkeltal finst også i dei andre statistikkbankane til Folkehelseinstituttet.

Dersom opplysningane ikkje finst i statistikkbankane, kan du tinga dei hos Folkehelseinstituttet. Dersom det er eit omfattande oppdrag, må me ta betalt for tilrettelegging av data.

Alle kan også be om generelle opplysningar om organiseringa av Dødsårsaksregisteret og korleis personopplysningar vert handsama i registeret. Det same gjeld innsyn i vanlig sakshandsaming.

Dersom det er opplysningar der ein kan kjenne att einskildpersonar, enten direkte eller indirekte, er det langt strengare reglar.

Opplysningar til pårørande og kopi av dødsmelding

Dersom det er nære pårørande som lurer på opplysningar om ein avdød, så vil dei normalt ha lov til å få vita kva som er registrert. Dersom det er behov for kopi av legeerklæring om dødsfall (dødsattest), så skal det fortrinnsvis givast av den legen eller helseinstitusjonen som skreiv den, men dersom det ikkje er mogeleg, kan næraste pårørande få ein kopi frå Dødsårsaksregisteret. Dersom det gjeld obduksjonsrapportar, så må ein ta kontakt med staden der obduksjonen vart utført.

I tillegg til sjølve skjemaet må du også leggja ved ein kopi av identitetsbevis (til dømes pass eller førarkort) eller anna dokument som stadfestar at du er næraste pårørande. Dødsmeldingar frå før 1996 finst i Riksarkivet.

Folkehelseinstituttet kan ikkje hjelpa til med omsetjing av dødsmelding eller notarialstadfesting.

Opplysningar til forskning

Dersom det er opplysningar som kan knytast til einskildpersonar som skal brukast til forskning, er det krav om løyve frå forskningsetisk komite (REK) eller Datatilsynet. Då må det vera eit avgrensa prosjekt med ein prosjektansvarlig som har erfaring og utdanning til å kunna leia eit forskningsprosjekt, og det er krav til sikker handtering av data slik at sensitive opplysningar ikkje skal koma på avvegar.

Tilgang til opplysningar frå registeret vert regulert av fleire lover og forskrifter, - dei viktigaste er helseregisterloven, Dødsårsaksregisterloven, helseforskningsloven og personopplysningsloven. I nokre tilfelle spelar også pasientrettighetsloven og helsepersonelloven inn, i tillegg til enkelte andre reglar.

  • Lovdata - søk og finn dei ulike lovene og forskriftene

 

 

Innhold på denne siden