Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

2014 og eldre


 1. Cyanobakterier - farlige og kostbare

  Cyanobakterier finnes i vann over hele kloden. De kan opptre i masser slik at de setter sitt synlige preg på vannet, og kan også produsere vond lukt og/eller farlige giftstoffer.

 2. Dagens bruk av biodiesel trolig ikke mer skadelig enn vanlig diesel

  Opp mot syv prosent innblanding i vanlig diesel, gir trolig ikke større helsefare for befolkningen enn bruk av ren fossil diesel.

 3. Depresjon øker dødeligheten for de vanligste sykdommene

  Deprimerte dør oftere av alvorlige sykdommer som hjerte- og karlidelser, luftveisinfeksjoner, kreft samt i ulykker. Det viser en undersøkelse utført i samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Folke

 4. Det nordiske hjerteparadoks

  Hjertesykdom følger sosiale skillelinjer. Det er et paradoks at forskjellene er tydeligere i Norge enn i sammenlignbare land.

 5. Doktorgrad om utvikling av heroin- og morfinavhengighet

  Det er ikke bare heroin og morfin, men også deres nedbrytningsstoffer, som har egenskaper som kan bidra til utvikling av heroin- eller morfinavhengighet. Dette kom fram i doktorgradsavhandlingen til

 6. Ei av fire kvinner bruker naturmedisinar i svangerskapet

  Ein stor del kvinner bruker naturmiddel på eige initiativ under graviditeten, truleg utan å informere helsepersonell om bruken.

 7. En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet

  I Europa klarer omtrent en av fire kvinner ikke å stumpe røyken når de blir gravide, men i Norge er andelen mindre.

 8. En halv million nordmenn plages av støy

  Rundt en halv million nordmenn er mye eller sterkt plaget av støy utenfor boligen sin.

 9. Endret fruktbarhetsmønster forklarer økning i intelligensskår

  Endrete fruktbarhetsmønstre de siste 50 årene er en av årsakene til økt gjennomsnittlig intelligensskår, viser en ny studie ved Folkehelseinstituttet. Små barneflokker gir økt IQ.

 10. Endringer i folkehelsebarometeret fra 2012 til 2013 - oversiktstabell

  Indikatorer og endringer i folkehelsebarometeret fra 2012 til 2013.

 11. Engstelige kvinner ammer mindre

  Engstelse og depressive tanker kan føre til at ammende kvinner bekymrer seg for om barnet får nok mat og for sikkerhets skyld entenavslutter ammingen eller sper på med morsmelkerstatning og grø

 12. Er bly i viltkjøtt en helserisiko? Ny studie starter

  Vilt skutt med blyammunisjon har av og til vist seg å inneholde høyere nivåer av bly enn ønskelig. Man vet ikke om det er helsefarlig.

 13. Er det mulig å forebygge psykisk sykdom?

  Et av de viktigste målene i Regjeringens Samhandlingsreform er at det skal lønne seg å forebygge sykdom.

 14. Er heksesot skadelig for helsa?

  Du malte veggen din for kort tid siden. Plutselig kommer mørke, klebrige flekker til syne. De lar seg ikke vaske vekk.

 15. Er læringsnettverk effektive i forbedringsarbeid?

  Nasjonal enhet for pasientsikkerhet formidler oversikter og rapporter om kvalitet og pasientsikkerhet.

 16. Er Stevia virkelig det “sunne” sukkeret alle snakker om?

  Søtstoffet “Stevia” (E 960 steviolglykosid) har endelig sluppet gjennom EØS-nåløyet og er nå godkjent som nytt tilsetningsstoff i Norge. Bør vi løpe og kjøpe?

 17. Europeiske anbefalinger for helseundersøkelser med biologiske prøver

  Dersom resultater fra nasjonale helseundersøkelser skal kunne sammenliknes over landegrensene, bør undersøkelsene gjennomføres på en standardisert måte. Norske helseundersøkelser skal derfor tilpasse

 18. Faglig input etter workshop om reinnleggelse

  Kunnskapssenteret følger opp workshop om reinnleggelse med å dele film og PDF-er av foredragene samt vise til relevante lenker.

 19. Faktorer som medvirker til at man starter eller slutter med tobakk

  Gutter som brukte snus som 16-åringer hadde økt risiko for kombinasjonsbruk av røyk og snus som 19-åringer.

 20. Fasadetiltak på hus hjelper godt mot støy inne

  Når fasaden støyisoleres, faller støynivået inne i huset med 7 decibel i gjennomsnitt. Folkehelseinstituttet anbefaler at det bør satses på flere tiltak mot støy, i tillegg til bedre arealplanlegging

 21. Fedme påvirker sædkvaliteten

  Tidligere forskning har påvist flere sammenhenger mellom overvekt og nedsatt fruktbarhet.

 22. Fiskeoljekapsler og multivitamintabletter har like god effekt på vitamin D-status

  Fiskeoljekapsler og multivitamintabletter som inneholder 10 µg vitamin D3tatt i4 uker, fører til like stor økning i vitamin D-status.

 23. Fjerning av CO2 med aminer

  Aminer er en stoffgruppe som kan brukes til å fjerne CO2 fra avgasser.

 24. Flere barn får vaksine etter opplæring

  Informasjon og opplæring om barnevaksinasjon rettet mot lokalsamfunn kan føre til at flere barn får vaksine.

 25. Flere behandlet ved psykiatriske sykehus, men liggetiden gikk ned

  23 % flere pasienter ble behandlet ved døgnopphold i psykisk helsevern for voksne i 2006 enn i 2003. Depresjon og andre stemningslidelser (affektive lidelser) samt schizofreni var de to vanligste års

 26. Flere overvektige gir ikke mer spiseforstyrrelser

  Forekomsten av overvekt og fedme blant norske kvinner ble doblet fra 1991 til 2004.

 27. Flere unge snuser enn røyker

  31 prosent i aldersgruppa 18–30 år snuser daglig eller av og til, mens tilsvarende tall for røyking er 25 prosent, og kun 12 prosent røyker daglig.

 28. Flere årsaker til unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere

  Overdose regnes som den vanligste unaturlige dødsårsaken blant narkotikabrukere. Én av fire rettsmedisinsk obduserte unaturlige dødsfall i denne gruppen har imidlertid andre årsaker.

 29. Flest tapte leveår av kostholdet

  Det globale sykdomsbyrdeprosjektet publiserte i begynnelsen av mars 2013 tall for dødelighet, sykelighet og risikofaktorer. Tallene fra Norge viser at usunt kosthold gir flest tapte leveår.

 30. Flystøy påvirker mer enn opplevelse av støyplager

  Endringer i flystøy ved en flyplass kan påvirke andre forhold som opplevelse og bruk av nærområdene til friluftsliv.

 31. Folkehelseinstituttet gir ingen råd om risikomerking av kyllingkjøtt

  I en sak i Nationen 11. september foreslår en av Folkehelseinstituttets forskere at «Det må vurderes om det burde stå på pakken at kylling er et risikoprodukt og at man bør utvise nitid kjøkkenhygien

 32. For få melder fra om bivirkninger av kosmetikk

  Én av ti har fått uønskede bivirkninger ved bruk av kosmetikk og kroppspleieprodukter i løpet av det siste året, viser en forbrukerundersøkelse.

 33. Forbruket av benzodiazepiner i Norge

  Benzodiazepiner er legemidler til behandling av søvnløshet, angst, epilepsi og muskelspasmer. En studie viserforbruket i Norge.

 34. Forebygging av depresjon

  Kognitive psykologiske metoder er best dokumentert som effektive når det gjelder forebygging av alvorlig depresjon. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet om forebygging av alvorlig depres

 35. Forekomst av infeksjonssykdommer i aldersgrupper

  Befolkningen blir eldre. Forskere ved avdeling for infeksjonsovervåking har derfor analysert data om forekomst av meldepliktige smittsomme sykdommer blant de på 65 år og eldre.

 36. Foreløpig rapportering fra Vannverksregisteret 2009

  Ved innsamling av vannverksdata for året 2009 er det innført en ny innrapporteringsrutine via Altinn og Mattilsynet. Svarprosenten er lavere i år enn tidligere.

 37. Forenklet undersøkelse for tuberkulosesmitte fra 15. oktober 2014

  Fra 15. oktober 2014 kan personer som skal testes for tuberkulose i kommunen, møte rett til blodprøve.

 38. Foreslår permanent ordning for gjennomgang av alle drapssaker

  En arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet muligheten for en permanent, forskningsbasert ordning for å gjennomgå alle drapssaker i Norge

 39. Foreslår tiltak som stopper mobbing på skolen

  Mobbing er en sterk risikofaktor for psykiske problemer hos barn og unge. Flere programmer mot mobbing og atferdsproblemer viser god effekt. I enrapport fra Folkehelseinstituttet anbefales det

 40. Forhold på arbeidsplassen øker risikoen for søvnvansker hos hjelpepleiere

  En ny undersøkelse utført av forskere ved Folkehelseinstituttet og samarbeidspartnere, viser at forhold på arbeidsplassen øker risikoen for søvnvansker hos hjelpepleiere.

 41. Fortsatt økning i forekomsten av Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner

  På bakgrunn av rapporter fra landets mikrobiologiske avdelinger meldte Folkehelseinstituttettidligere i høst (oktober) om økt forekomst av Mycoplasma pneumoniae-bakterien i Norge.

 42. Fostervekst påvirkes ikke av angst- og depresjonssymptomer i svangerskapet

  Angst- og depresjonssymptomer er ikke uvanlig i graviditeten, og mange gravide spør om dette påvirker barnet.

 43. Funn av antibiotikaresistente bakterier i kalkunfilet

  Det er funnet E. coli bakterier som er resistente mot viktige antibakterielle midler i norskprodusert fjørfekjøtt. Funnene er en påminnelse om viktigheten av god kjøkkenhygiene ved håndtering a

 44. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012

  I 2012 var alkohol fortsatt det rusmiddelet Folkehelseinstituttet fant hyppigst i blodprøver fra bilførere mistenkt for påvirket kjøring, med klonazepam (virkestoffet i Rivotril) som nummer to.

 45. GallupPanelet: Tilfredse med kvalitet og pasientsikkerhet ved norske sykehus

  Åtte av ti deltakere i GallupPanelet mener at kvaliteten på norske helsetjenester er god. Samtidig mener to av ti at det er sannsynlig at pasienter kan bli skadet ved sykehusbehandling i Norge.

 46. Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge

  Mellom tre og seks prosent av nordmenn opplever sterk støyplage og to til tre prosent opplever sterk grad av søvnforstyrrelser som følge av veitrafikkstøy.

 47. Hvordan går det med adopterte barn?

  Adopsjon er et tiltak som har som mål å bedre barns livssituasjon. Det bidrar til en bedre utvikling enn barna ellers ville hatt, og det går bra med de fleste.

 48. Høg fysisk funksjonsevne har samanheng med auka levealder

  Resultat frå ein studie Folkehelseinstituttet har teke del i, viser at middelaldrande med høg fysisk funksjonsevne levde lenger enn middelaldrande med låg fysisk funksjonsevne.

 49. Ingen sesongvariasjoner i søvnkvalitet hos nordboere

  En studie blant deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at forekomsten av søvnvansker ikke varierer med årstidene og dagslyset slik tidligere studier har tydet på.

 50. Kognitiv adferdsterapi for risikoutsatte barn og unge

  Kognitiv atferdsterapi kan være effektiv i behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og unge, viser en forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret.