Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

2014 og eldre


 1. Både allergisk reaksjon og sensibilisering ved kosmetikkbruk anses som helseskade

  Allergiske reaksjoner er å anse som en helseskade, mens det har vært uklart om sensibilisering er det. På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert om sensibiliseri

 2. - Inneklima for barn og unge må tas på alvor

  - Det er fortsatt all grunn til å ta inneklimaet i lokaler for barn og unge på alvor. Det betyr særlig i skoler og barnehager, sier seniorforsker Rune Becher ved Folkehelseinstituttet.

 3. - Skadereduksjon bør inn på tobakksområdet

  Hvis målet er å utjevne sosiale forskjeller i helsestatus bør framtidens tobakksforebyggende politikk ta i bruk skadereduksjon som en strategi, konkluderer forskningsleder Karl Erik Lund i ny rapport.

 4. Svangerskapet og atferdsvansker hos små barn.

  Kan forhold i svangerskapet eller den første tida etter forklare atferdsvansker hos barn de første tre leveårene?

 5. – Sykehusene samarbeider for dårlig med kommunene

  Sykehusene samarbeider for dårlig med kommunale helsetjenester og forbereder i for liten grad pasientene på tiden etter utskriving fra sykehuset. Dette er blant resultatene av en nasjonal spørreundersøkelse, der over 12.000 sykehuspasienter deltok.

 6. - Vi må prioritere folkesykdommene depresjon, angst og rusproblemer

  Det mener divisjonsdirektør Arne Holte i Folkehelseinstituttet. I Opptrappingsplanen for psykisk helse som avsluttes i år, valgte man å prioritere barn og unge og de alvorligste psykiske lidelsene. H

 7. WHO: Ebolautbruddet i Vest-Afrika er en internasjonal folkehelsekrise

  Verdens helseorganisasjon (WHO) har 8. august 2014 erklært at den raske spredningen av ebolaviruset i Vest-Afrika er en internasjonal folkehelsekrise (Public Health Emergency of International Concern

 8. "Snølopper" er spretthaler på våryr vandring

  Har du sett små mørke prikker som spretter på snøen om våren?

 9. ”Hjemmesykehus” gir færre reinnleggelser for personer med akutt forverring av KOLS

  Bruk av ”hjemmesykehus” kan gi færre reinnleggelser av personer med akutt forverring av KOLS. ”Hjemmesykehus” kan også redusere dødelighet hos pasientgruppen.

 10. ”Kengurumetoden” er god for nyfødte

  Studier viser at kengurumetoden gir mindre skrik og uro, og har god effekt på amming den første tiden etter fødselen.

 11. «Turistdiaré»bakterie årsak til sykdomsutbrudd på hotell i Hønefoss

  Det er påvist Enterotoksigene Eschericia coli (ETEC) hos flere pasienter som ble syke etter et opphold på et hotell i Hønefoss 4. – 9. desember. Den siste tiden er det ikke meldt om nye syke relatert

 12. 106 dødsfall blant ikke-bosatte i andre halvår 2012

  Fra og med 15. juni 2012 skal alle dødsfall på norsk jord, også blant personer som ikke var bosatt i Norge på dødstidspunktet, registreres i Dødsårsaksregisteret.

 13. 2013: Høy oppslutning om det norske barnevaksinasjonsprogrammet

  De aller fleste barn og unge i Norge fikk i 2013 de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet.

 14. 24SJU yter hjelp og øyeblikksomsorg

  SIRUS har evaluert tiltaket 24SJU, et døgnåpent tilbud for de mest utsatte rusmiddelmisbrukerne i Oslo. Konklusjonen er at tiltaket yter hjelp og øyeblikksomsorg for den aktuelle målgruppa.

 15. Acetylsalisylsyre: Kan redusere kreftdødelighet, men øker blødningsfare

  Bruk av acetylsalisylsyre i kreftforebygging kan redusere både forekomst og dødelighet ved kreft. Men fordelene er på bekostning av en klar økning i alvorlige blødninger.

 16. Advarsel mot å drikke vann direkte fra naturen resten av året 2011

  Hittil i 2011 er det påvist en dobling av tularemitilfeller (harepest, lemenpest) hos mennesker i Sør- og Midt-Norge i forhold til fjoråret.

 17. Akrylamid i mat kan gi DNA-skadar

  Akrylamid er vist å føre til kreft og redusert fruktbarheit i dyreforsøk. Kjemikaliet blir nytta i industrien og har ført til effektar i nervesystemet til arbeidarar som bygga Romeriks-tunnelen.

 18. Alder ved alkoholdebut ikke årsak til avhengighet

  Årsaken til at en person drikker tidlig i ungdommen og senere utvikler et alkoholmisbruk, er først og fremst knyttet til en genetisk sårbarhet for å utvikle alkoholisme.

 19. Alendronat kostnadseffektivt etter prisreduksjon

  Legemiddelet alendronat har vært i bruk i mange år i Norge for å forebygge brudd hos personer med beinskjørhet. Alendronat ble betydelig billigere etter at det mistet patent i 2005. Kunnskapssenteret har sett på effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av alendronat nå som prisene er betydelig lavere, og konkluderer med at legemiddelet er kostnadseffektivt for flere grupper.

 20. Alkohol – et større samfunnsproblem enn narkotika

  Omfattende forskningsbasert kunnskap viser at alkoholmisbruk og alkoholrelaterte problemer er vesentlig mer omfattende enn narkotikamisbruk og narkotikarelaterte problemer.

 21. Alkohol forsterker vennskap sier unge voksne

  Å drikke alkohol ute får det sosiale samværet til å fungere bedre. En ny studie viser at å drikke seg full sammen fører til sterkere sosiale bånd og et mer fortrolig forhold mellom venner.

 22. Alkohol kan forsterke matallergi

  Matallergiregisteret har noen år fått ekstra mange meldingar om alvorlege allergiske reaksjonar på mat i førjulstida.

 23. Alkohol og vold – alltid like sterk sammenheng?

  Alkoholforbruket i Norge har økt med 30 prosent og blant ungdom med 60 prosent de siste ti årene. Den alkoholrelaterte volden har ikke økt tilsvarende.

 24. Alkoholforbruket i Norge vil fortsette å øke

  Alkoholforbruket i Norge vil fortsette å øke i årene framover fordi nye generasjoner drikker mer.

 25. Alkoholrelatert sykefravær mer utbredt blant unge menn enn unge kvinner

  Unge menn har nesten dobbelt så mye alkoholrelatert sykefravær som unge kvinner. Det viser en ny studie.

 26. Alkoholvaner før graviditet og risiko for atferdsvansker hos barn

  Uheldige drikkemønstre hos mor før svangerskapet kan øke risikoen for tidlig utvikling av atferdsvansker hos barnet. Det viser en ny studie som har brukt data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

 27. Alle ungkarer er ugifte menn (p<0,05)

  Noen ganger blir det helt feil å bruke statistiske tester. Slike tester må bare brukes på sammenhenger mellom logisk uavhengige begreper. Men en gjennomgang av alle artiklene i et tidsskrift viste at denne feilen ble gjort i alle artiklene. (19.10.06)

 28. Alvorlig hjertefeil hos spedbarn gir mor økt risiko for angst og depresjon

  Mødre til spedbarn med alvorlig hjertefeil viser økt risiko for å ha symptomer på depresjon og angst 6 og 18 måneder etter fødsel.

 29. Alvorlig situasjon, men ikke alarm

  Verdens Helseorganisasjon (WHO) har avholdt to møter i den såkalte Emergency Committee (EC).

 30. Amalgamfyllinger ikke roten til alt ondt

  En medisinsk metodevurdering utført av Kunnskapssenteret gir ingen klare bevis for at amalgamfyllinger er årsaken til helseplager hos enkelte pasienter. (24.08.06)

 31. Amfetamin og kjøreferdigheter

  Enkelte tidligere studier har gitt holdepunkter for at lave doser amfetamin kan forbedre noen ferdigheter av betydning for bilkjøring. Men en studie fra Folkehelseinstituttet av bilførere mistenkt fo

 32. Analyse av kosttilskudd viser innhold av legemidler

  olkehelseinstituttet gjennomførte i samarbeid med Mattilsynet og Statens legemiddelverk i 2006 og -07 et prosjekt for kontroll av utvalgte helsekostprodukter.

 33. Anbefaler 50 forebyggende tiltak for å fremme psykisk helse

  Helsefremmende skoler, forebygging på eldresentre og programmer for å forebygge angst og depresjon trekkes frem som viktige tiltak for å fremme befolkningens psykiske helse i fremtiden. Det viser en

 34. Anbefaler barnehager av høy kvalitet til alle førskolebarn

  Barnehager av høy kvalitet er et av de viktigste psykisk helsefremmende og forebyggende tiltakene vi har for førskolebarn. Men det gjelder bare dersom barnehagene holder den nødvendige kvaliteten.

 35. Anbefaler forebygging av søvnvansker

  Søvnvansker er blant de vanligste helseplagene i befolkningen og er et debutsymptom ved de fleste psykiske lidelser.

 36. Anbefaler hjemmebesøksprogrammer rettet mot førskolebarn

  Et godt oppvekstmiljø i familien fremmer barns psykiske helse. Hjemmebesøksprogram rettet mot førskolebarn i kommunene er blant tiltakene som viser god forebyggende effekt og anbefales av Folkehelsei

 37. Anbefaler ikke endringer i grenseverdiene for svake elektromagnetiske felt

  Dagens grenseverdier for radiofrekvente felt fra mobiltelefoner og annet sendeutstyr er gode nok. Men det bør gis god informasjon slik at forbrukeren kan ta egne valg når det gjelder eksponering.

 38. Annenhver ruspasient etterlyser bedre behandling

  Halvparten av ruspasientene mener at behandlingen er for lite tilpasset og at tilgangen til psykolog eller lege kunne ha vært bedre, men de fleste opplever at de blir møtt med respekt. Dette kommer frem i en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 39. Anoreksi - mer enn kropp, mat og vekt

  Anoreksi handler ikke bare om kropp, mat og vekt, men også om trygghet, selvtillit og omsorg. Dette viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

 40. Antall tidligere fødsler øker risikoen for bekkenløsning

  Bekkenløsning i svangerskapet regnes som normalt og fysiologisk. Noen kvinner utvikler imidlertid symptomgivende bekkenløsning som innebærer at de får smerter i bekkenområdet.

 41. Antibiotika – både venn og fiende?

  Den europeiske antibiotikadagen markeres hvert år den 18. november.I Norge markeres dagen blant annet med en fagdag for helsepersonell om antibiotikabruk og resistens.

 42. Antidepressiva og svangerskap

  Over en prosent av gravide i den norske mor- og barnstudien (MoBa) brukte medisiner mot depresjon i svangerskapet. For noen gravide er slik behandling nødvendig, men er dette trygt for fosteret?

 43. Antioksidanter – sunnhetsbeviset mangler

  En rekke forskningsresultater om antioksidanter blir lagt fram på miljø- og helsekonferansene i Oslo denne uka. Men fortsatt mangler klare bevis for om ekstra tilskudd av antioksidanter virker eller

 44. Antologi om røykeres syn på egen røyking

  En ny antologi fra SIRUS belyser røykeres syn på egen røyking. I tillegg belyses røykernes erfaringer med tobakkspolitikkens denormaliseringsstrategier.

 45. Arbeid for sosialhjelp – nytter det?

  Sosialhjelpsmottakere som deltar i arbeidsmarkedstiltak kommer fortere ut i arbeid og har noe høyere inntekt enn de som ikke deltar i slike tiltak, viser en systematisk gjennomgang av amerikanske studier. (01.06.06)

 46. Arbeid for sosialhjelp: Det virker i USA, men det er alt vi vet

  Trenden har gått i retning av at man ikke passivt skal motta sosialhjelp, men gjøre noe aktivt for å gjøre seg fortjent til den. En ny systematisk oversikt viser at arbeid for sosialhjelp har positiv effekt når det gjelder å komme i arbeid, oppnå økt inntekt, motta mindre sosialstøtte og redusere sannsynligheten for å fortsette på stønad. Men det finnes foreløpig ingen forskning som kan fortelle om dette virker også under europeiske forhold. (07.09.06)

 47. Arbeid viktig for god psykisk helse

  - Å arbeide har en egenverdi for å opprettholde god psykisk helse. Det sier divisjonsdirektør Arne Holte ved Folkehelseinstituttet foran Verdensdagen for psykisk helse 2010. – Arbeid gir glede, selvf

 48. Arbeidsstøy, skyting og hørselstap

  Hørselstap er knyttet til arbeidsstøy og skyting blant middelaldrende og eldre menn, men ikke blant kvinner.

 49. arkiv - Monitoring of viral resistance in Norway 2011-2012

  The annual report "RAVN 2011-12: Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway” describes the occurrence of viral resistance among influenza viruses and HIV.

 50. Arkiv - Snus overtar for røyking i Nordland

  Nordland har lavest andel røykere blant ungdom og Finnmark høyest - sammenlignet med andre fylker. Snus kan til dels ha overtatt for røyking blant ungdom i Nordland.

 51. Arkiv_Europeisk undersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus

  I regi av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) gjennomførte EU/EØS-landene i løpet av 2011-2012 enpunktprevalensundersøkelseav forekomsten av helsetjenesteassossierte

 52. Arkiv_Forskriftsendring skal hindre stikkskader og infeksjoner

  Formålet med endringene er å hindre skade og infeksjon ved bruk av spisse eller skarpe gjenstander, blant annet ved bruk av kanyler i helsevesenet.

 53. Arkiv_Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem i Europa, HALT-2

  Omtrent 1 av 21 beboere i de norske sykehjemmene som deltok i den europeiske prevalensundersøkelsen, HALT-2, hadde en helsetjenesteassosiert infeksjon. Det gis mer forebyggende antibiotikabehandling

 54. Arne Holte: - Sterkt inntrykk å se foreldres erfaringer

  - Resultatene fra vår studie om pårørendes erfaringer gjør et sterkt inntrykk, sier divisjonsdirektør Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Divisjonen legger i disse dager fram en rapport hvor foreldre

 55. Arsenikk og sjømat - en farlig kombinasjon?

  Krimforfattere har sørget for at vi kjenner til giften arsenikk. Arsenikk er en forbindelse som inneholder grunnstoffet arsen. At vi stadig får arsen i oss gjennom sjømat, er mindre kjent.

 56. Arvelighet for livskvalitet begrenser ikke mulighetene for å bedre livskvaliteten

  En ny litteraturgjennomgang fra Folkehelseinstituttet poengterer at det likevel er mulig å forbedre livskvaliteten og bli mer lykkelig.

 57. Asbestfare ved brannen i Bergen?

  I forbindelse med brannen i Bergen, har det forekommet spredning av asbest

 58. Astma og allergi på grunn av propylenglykol og glykoletere i innemiljø?

  En svensk studie finner at barn som bor i hus med økte nivåer av stoffene propylenglykol og glykoletere, har høyere risiko for astma, rhinitt og eksem.

 59. Astmamedisinbruk – barn og unge voksne

  En doktorgrad fra Folkehelseinstituttet ser på bruk av astmamedisiner blant barn og unge voksne.

 60. Atferdskontroll viktig for unge mannlige bilførere

  Tiltak for å redusere promillekjøring blant unge mannlige bilførere bør fokusere på å styrke deres kontroll over egen atferd.

 61. Auka bruk av sovemiddel hos barn og unge

  Bruk av sovemiddel hos barn og unge er aukande. Det skuldast i hovudsak auka bruk av sovemiddel med verkestoffet melatonin, viser ein studie frå Folkehelseinstituttet. I Noreg og EU er bruk av melato

 62. Auka hepatitt A i Noreg truleg del av større utbrot i Europa

  Det er så langt i 2014 ei auke i melde tilfelle smitta med hepatitt A til Folkehelseinstituttet.Nitten av dei melde tilfella er smitta med same variant av viruset. Utbrotet i Noreg har truleg s

 63. Aukar infeksjonar sjansen for å føde for tidleg?

  Infeksjon i livmorhula (chorioamnionitt) er ein av fleire årsaker til for tidlig fødsel. Men infeksjonar andre stader i kroppen mens ein er gravid, aukar det risikoen for å føde før tida?

 64. Avhengighet reduserer straffenivået

  Heroinavhengighet gir reduserte straffer i narkotikasaker i motsetning til vanskelig sosial eller økonomisk situasjon.

 65. Avhengighetsutvikling ved bruk av heroin/morfin

  Hvilken betydning har nedbrytningsstoffer fra heroin/morfin for rusopplevelse og avhengighetsutvikling? Forskere ved Folkehelseinstituttet publiserte i 2006 en studie av stoffene M6G og M3G. De fant

 66. Avkriminalisering ga lavere debutalder

  I Australia har avkriminaliseringen av mindre cannabislovbrudd ført til at ungdom prøver hasj og marihuana tidligere i livet. En avkriminalisering i Norge kan ha samme effekt.

 67. Bading i Sør-Sverige og Danmark og risiko for bakteriesmitte

  Helsemyndighetene i Sverige og Danmark har i sommer minnet om risikoen for at utsatte personer kan bli smittet av spesielle vannbakterier ved bading i kystområder i Sør-Sverige og Danmark. Personer m

 68. Bakrus et utbredt problem i arbeidslivet

  Om lag 6 prosent hadde vært borte fra jobb én eller flere ganger det siste året på grunn av alkoholbruk i en pilotstudie fra 2008–09 om rusmiddelbruk i arbeidslivet.

 69. Bare talespråk – eller også tegnspråk?

  Nesten alle døve barn i Norge får innoperert et cochleaimplantat. Siden må foreldrene velge kommunikasjonsform for barna sine. Bare talespråk? Eller både talespråk og tegnspråk? En ny rapport fra Kunnskapssenteret trekker ingen konklusjoner om hva som er best.

 70. Barn av alkoholmisbrukande foreldre trivst like godt på skulen

  Forskarar bak ein ny studie har undersøkt samanhengen mellom foreldre sin alkoholbruk og korleis barna deira fungerer på skulen. Konklusjonen er at foreldrene sitt alkoholmisbruk er ein risikofaktor

 71. Barn i barnehager har bedre språkferdigheter

  Færre av barna som går i vanlig barnehage eller i familiebarnehage ved 1,5 år og 3 år har sen språkutvikling sammenlignet med barn som blir passet hjemme med mor, far, dagmamma eller i barnepark.

 72. Barn med foreldre som har psykiske lidelser eller som misbruker alkohol

  I en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet er det gjort beregninger av hvor mange barn som har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller som misbruker alkohol. Rapporten anslår at for 450&nb

 73. Barn og unge i institusjoner ønsker regelmessig kontakt med voksne

  Barn og unge antyder at de ønsker regelmessig og jevnlig kontakt og har klare meninger om fordeler og ulemper ved ulike boformer.

 74. Barn og unge med atferdsforstyrrelse får ikke nok hjelp

  Minst 30,000 unge mellom 4 og 18 år i Norge har en atferdsforstyrrelse, men tallene tyder på at mange ikke får behandling.

 75. Barnehagebarn: Lange dager fører ikke til aggresjon og ulydighet

  Å tilbringe mange timer i barnehage fører ikke til mer aggresjon og ulydighet hos barn, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Studien er basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkels

 76. Barnehagen fremmer barns språkutvikling

  Barnehagen har en gunstig effekt på barns språk. Blant barn som går i barnehage er andelen med forsinket språk lavere enn blant barn som passes hjemme.

 77. Barnemark er fortsatt en vanlig infeksjon hos barn i Norge

  En studie fra Folkehelseinstituttet viser at barnemark fortsatt er en vanlig infeksjonhos barn i Norge. Infeksjonen er harmløs. Resultatene viser at barnemark var uvanlig hos barn under tre år

 78. Barns funksjonshemning preger foreldrenes mestring

  Foreldre til barn med psykisk utviklingshemning mestrer hverdagen dårligere enn foreldre til barn uten kronisk sykdom eller funksjonshemning og også dårligere enn foreldre til barn med annen kronisk

 79. Barselomsorgen dårligst ut i ny undersøkelse

  Kvinner som har født og deres partnere har stort sett positive erfaringer med omsorgen i svangerskapet og under selve fødselen, men dårligere erfaringer med omsorgen etterpå. Det gjelder ikke minst de få dagene de er på barselavdelingen.

 80. Bedre språkforståelse hos jenter enn hos gutter

  Jenter forstår språk bedre enn gutter både ved 18 måneder og tre års alder, men noe av forskjellen jevner seg ut mellom halvannet og tre år.

 81. Bedre testmetoder - færre forsøksdyr

  Alle kjemikalier må nå testes for sin evne til å skade arvestoffet DNA. Det gjelder både nye og "gamle" stoffer. Forskere ved Folkehelseinstituttet har videreutviklet den såkalte KOMET-metoden for å

 82. Bedre vekst uten akrylamid

  Lavt nivå av akrylamid i mors blod gir bedre vekst hos fosteret. Akrylamid får mor først og fremst i seg gjennom mat som er behandlet under høy temperatur.

 83. Behandlingskjede reduserer ikke selvmordsratene

  En ny studie kan ikke påvise at behandlingskjede for pasienter med villet egenskade har noen effekt på selvmordsratene.

 84. Behov for bedre skjenkekontroll og tiltak i helsetjenesten

  En bedre håndheving av skjenkebestemmelsene og tiltak i primærhelsetjenesten overfor høykonsumenter er to områder med særlig potensial for å begrense skadevirkningene av alkoholbruk i Norge framover.

 85. Behov for mer kunnskap om arbeidsliv og rus

  Det er behov for en systematisk overvåking av den arbeidsrelaterte rusmiddelbruken i Norge, studere omfanget av ulike konsekvenser denne bruken har og å utvikle metoder for å kunne gripe tidlig inn.

 86. Benskjørhet og brudd rammer også mange menn

  Osteoporose (benskjørhet) har lenge blitt sett på som en kvinnesykdom, men rammer også mange menn. Forebygging av sykdommen blant menn er tema for Verdens osteoporosedag. Hoftebrudd er den alvorligst

 87. Beskytter kokekaffe mot type 2 diabetes?

  Risikoen for å utvikle type 2 diabetes ser ut til å avta med aukande konsum av både koke- og filterkaffe, viser ein studie frå Folkehelseinstituttet. Dette betyr likevel ikkje at ein bør drikke mest

 88. Bevisstheten spiller en stor rolle i røyking

  Velibor Bobo Kovac og Jostein Rise argumenterer i en artikkel i Addiction Research and Theory for at bevisst kognisjon spiller en sentral rolle i røyking ved siden av vaner.

 89. Bevisstheten viktig i avhengig atferd

  Å være røykeavhengig er ikke en ren automatisk prosess. Bevisste overveiinger spiller også en viktig rolle hos den avhengige, viser studie.

 90. Biologiske legemidler kan være kostnadseffektive ved tidlig leddgikt

  Bruk av biologiske legemidler kan være kostnadseffektivt ved behandling av tidlig leddgikt sammenlignet med konvensjonelle antirevmatiske sykdomsmodifiserende legemidler, men ikke som førstevalg i behandlingen. Dette er hovedkonklusjonen i en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 91. Blir vi utsatt for miljøgifter fra innemiljøet?

  Innemiljøet kan bidra vesentlig til at vi får i oss en ny type miljøgifter kalt perfluorerte alkylstoffer (PFC).

 92. Blodprøve sikker metode for rhesus-testing av foster

  Testing av rhesus-type hos foster kan gjøres med høy grad av sikkerhet med en enkel blodprøve fra den gravide, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 93. Bok om rus og den nordiske velferdsmodellen

  Boken ser på utviklingen i livsstil, helse og velferd i de nordiske landene. Tema er de politiske områdene alkohol, tobakk, ernæring, illegale rusmidler, gambling og legemidler.

 94. Botulisme hos injiserende rusmisbruker i Oslo-området

  Folkehelseinstituttet er varslet om et tilfelle av klinisk sannsynlig botulisme hos en person som hadde injisert heroin intramuskulært. Dersom smittekilden er forurenset heroin, kan man forvente at f

 95. Bruk av blodtrykksmidler er femdoblet på 30 år

  Bruk av blodtrykksmidler i Norge er nesten femdoblet på 30 år, viser to studier fra Folkehelseinstituttet. I all hovedsak brukes midlene til behandling av høyt blodtrykk.

 96. Bruk av skumplastprodukter gir mulighet for maurangrep

  Skumplastprodukter har vært brukt som isolasjonsmateriale i hus de siste tre tiår. For flere maurarter i Norge har dette vært godt nytt siden disse materialene er enkle å gnage i.

 97. Bruk av sterke smertestillende legemidler hos gravide og ammende

  Omkring tre prosent av gravide kvinner i Norge bruker smertestillende legemidler som inneholder morfinlignende stoffer (opioider) i løpet av svangerskapet.

 98. Bruk av ufaglært helsepersonell – hva vet vi?

  God personlig kjemi med dem man skal hjelpe, er en avgjørende faktor for at bruk av ufaglært helsepersonell skal fungere godt. Det viser en oppsummering fra Cochrane-samarbeidet.

 99. Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

  Mer enn 900 000 personer fikk i 2013 utlevert et legemiddel som kan være vanedannende, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

 100. Bruken av tiazid har auka

  Våren 2004 kom vedtaket som bad legane skrive ut tiazid som førsteval ved høgt blodtrykk. Før dette låg bruken av tiazider på rundt 10 prosent. I tida etter vedtaket stabiliserte bruken seg på 25 prosent.

 101. Bruker mer narkotika enn tidligere antatt

  800 mg amfetamin, 1014 mg kokain eller 682 milligram heroin. Så mye oppgir brukere i marginaliserte miljøer at de tok siste døgn de brukte stoffene. Dette er noe høyere enn tidligere antatt.

 102. Bruker PC mer enn tre timer hver dag

  Hver fjerde gutt i alderen 14 -17 år bruker Pcen mer enn tre timer hver dag utenom skoletid. Det viser en ny undersøkelse fra NOVA om ungdoms bruk av PC, mobiltelefon og internett. Ca 70 prosen

 103. Brukererfaringsdata brukes i lokalt kvalitetsarbeid

  Brukererfaringsdata fra nasjonale og andre storskala undersøkelser brukes i lokalt kvalitetsarbeid. Det viser ny litteraturgjennomgang fra Kunnskapssenteret.

 104. Brukerne er tilfredse med poliklinikkene i psykisk helsevern

  Brukere i psykisk helsevern er godt fornøyde med behandlingen de får og med forholdet til behandleren. Minst fornøyde er de med informasjonen fra poliklinikken. Resultatene er like over hele landet.

 105. Brukerne må med i kvalitetssystem for primærhelsetjenesten

  Brukermedvirkning, dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet bør være sentralt i et nasjonalt system for primærhelsetjenesten.

 106. Bukkehornkløver – det skjulte allergenet

  Allergi mot bukkehornkløver har fått stadig mer oppmerksomhet de siste årene. Forskere ved Folkehelseinstituttet har utviklet en ny musemodell for å undersøke nettopp denne typen allergi.

 107. Både stilig og stigmatiserende å røyke

  Tradisjonelt beskrives røyking som kult, tøft eller opposisjonelt. I et mer tobakksfiendtlig klima handler røykeridentitet både om motstand og om forhandlinger.

 108. Cannabisbrukere har høyere sannsynlighet for å bli siktet

  Ungdom som har brukt cannabis ti ganger eller mer siste år før de er 20 år har høyere sannsynlighet enn ikke-brukere for å bli siktet for minst en forbrytelse i løpet av tjueårene.

 109. Cerebral parese kan være arvelig

  Tidligere trodde man at Cerebral parese (CP) i de fleste tilfeller skyldtes skader i forbindelse med fødselen, men en ny studie viser at noe av årsaken kan skyldes arvelige faktorer.

 110. CO2-fangst og aminer

  Rensing av CO 2 vil føre til utslipp av aminer. I luften kan aminene i verste fall omdannes til stoffer som kan være kreftfremkallende.

 111. Cyanobakterier - farlige og kostbare

  Cyanobakterier finnes i vann over hele kloden. De kan opptre i masser slik at de setter sitt synlige preg på vannet, og kan også produsere vond lukt og/eller farlige giftstoffer.

 112. Dagaktivitetstilbud for personer med demens kan være bra

  Tilrettelagt dagaktivitetstilbud kan bidra til lavere forekomst av atferdsproblemer blant personer med demens. Slikt tilbud kan også gi mindre belastning for pårørende.

 113. Dagens bruk av biodiesel trolig ikke mer skadelig enn vanlig diesel

  Opp mot syv prosent innblanding i vanlig diesel, gir trolig ikke større helsefare for befolkningen enn bruk av ren fossil diesel.

 114. Data om åpne høydebasseng

  På grunn av feilrapportering har det i tidligere publikasjoner fra vannverksregisteret fremkommet at antallet åpne høydebasseng er høyere enn hva det faktisk er.

 115. De fleste blodfeil avdekkes i tide

  Det skjer uønskede hendelser i alle prosesser i blodoverføringstjenesten, men de fleste feil og avvik avdekkes før pasienten får blodet

 116. De fleste kommentarene er positive

  De fleste kommentarene som leger og annet helsepersonell får på internett er positive, men slike online-vurderinger gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av kvaliteten på deres tjenester.

 117. Deltar i europeisk samarbeid for utvikling av nye antibiotika

  Det er sterkt behov for utvikling av nye antibiotika. Folkehelseinstituttet er engasjert i et nytt europeisk samarbeid og skal sammen med Universitetet i Uppsala foreslå tiltak som kan stimulere indu

 118. Demens - meir kunnskap gir betre pleie

  Ein ny svensk rapport om demens er no omsett til norsk. Rapporten viser at meir kunnskap om demenssjukdommar kan hjelpe helsepersonell til å møte demenssjuke på ein god måte.(03.05.06)

 119. Demens: Pårørende kan få en bedre hverdag

  I Norge er det omtrent 69 000 personer med demens. Over halvparten bor hjemme, med de belastninger det kan medføre for familien. Undervisning, praktisk støtte og rådgivning kan hjelpe, viser rapport fra Kunnskapssenteret.

 120. Depresjon etter ammeslutt

  En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at kvinner som slutter å amme før 6 måneder etter fødselen har en høyere risiko for angst og depresjon etter fødselen.

 121. Depresjon øker dødeligheten for de vanligste sykdommene

  Deprimerte dør oftere av alvorlige sykdommer som hjerte- og karlidelser, luftveisinfeksjoner, kreft samt i ulykker. Det viser en undersøkelse utført i samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Folke

 122. Depressive symptomer forekommer hos 10 – 15 prosent av alle nybakte mødre

  Screening av barseldepresjon kan være et hensiktsmessig tiltak, men flere studier trengs for å måle effekten av slike tiltak. Dette viser en ny kunnskapsoppsummering.

 123. Depressive symptomer forekommer hos 10 – 15 prosent av alle nybakte mødre

  Screening av barseldepresjon kan være et hensiktsmessig tiltak, men flere studier trengs for å måle effekten av slike tiltak. Dette viser en ny kunnskapsoppsummering.

 124. Det nordiske hjerteparadoks

  Hjertesykdom følger sosiale skillelinjer. Det er et paradoks at forskjellene er tydeligere i Norge enn i sammenlignbare land.

 125. Det norske sprøyterommet – politikk og kontroverser

  SIRUS har evaluert forsøksordningen med sprøyterom. Astrid Skretting og Hilgunn Olsen oppsummerer de viktigste funnene i evalueringen i Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift.

 126. Det nytter å redusere bruken av skadelige miljøstoffer viser studie

  Avdeling for analytisk kjemi ved Folkehelseinstituttet har gjennomført en studie som viser at mengden av PFC i blod samlet fra den norske befolkning økte sterkt frem til midten av 1990-tallet, men ha

 127. Diagnostisering av kreft

  PET, ei form for avansert bildediagnostikk, kan være nyttig for å påvise enkelte krefttypar som hovud- og nakkekreft, eller påvise spredning av lungekreft, kolorektalkreft, Hodgkins lymfom og brystkreft. Det viser eit notat frå Kunnskapssenteret.(14.12.06)

 128. Dialyse utført hjemme mest kostnadseffektivt

  Dialyse for pasienter med nyresvikt er mest kostnadseffektivt når det utføres hjemme. Det viser en metodevurdering fra Kunnskapssenteret.

 129. Doblet risiko for angst for 18 måneder gamle barn med medfødt hjertefeil

  Barn som er født med alvorlig hjertefeil har en dobbelt så stor risiko for angst ved 18 måneders alder som friske barn. Det viser en studie utført ved Folkehelseinstituttet.

 130. Doktorgrad om svevestøv og helseskade

  Inhalering av mineralstøv har gjennom flere århundrer vært kjent å forårsake skadelige helseeffekter hos arbeidere.

 131. Doktorgrad om utvikling av heroin- og morfinavhengighet

  Det er ikke bare heroin og morfin, men også deres nedbrytningsstoffer, som har egenskaper som kan bidra til utvikling av heroin- eller morfinavhengighet. Dette kom fram i doktorgradsavhandlingen til

 132. Drikkevann fra plastrør – er det helseskadelig?

  I mange norske boliger brukes nå rør-i-rør-system for vann. Det indre røret som drikkevannet går i, er laget av plast – såkalt kryssbundet polyetylen (PEX).

 133. Drikkevannskvalitet i perioden 2008-2010

  Tidligere innrapportering av vannverksdata direkte til Vannverksregisteret ved Folkehelseinstituttet (VREG) ble i 2010 erstattet av innrapportering til Mattilsynets nettbaserte løsning, MATS. All rap

 134. Dyre-assosiert MRSA funnet i Norge

  MRSA er gule stafylokokker ( Staphylococcus aureus ) som er resistente mot viktige typer antibiotika. En spesiell dyretilpasset variant av bakterien har i mange land etablert seg hos produksjonsdyr,

 135. Dødelig bileksos

  Hvorfor er bileksos giftig, selv om katalysatorer i moderne biler reduserer innholdet av det skadelige stoffet karbonmonoksid i eksosen?

 136. Dødsmeldinger skal fortsatt sendes til Statistisk sentralbyrå

  Folkehelseinstituttet (FHI) overtok som databehandler for Dødsårsaksregisteret 1.januar 2014. Dødsmeldinger skal fremdeles sendes til Statistisk sentralbyrå.

 137. Dødsårsaker for 2013 - små endringer fra tidligere år

  Folkehelseinstituttet har i dag publisert dødsårsaker for befolkningen i 2013. Det er små endringer i forhold til tidligere år: trenden med nedgang i hjerteinfarkt og hjerneslag fortsetter. Det er in

 138. Dødsårsaksregsiteret flyttet fra Statistisk sentralbyrå til Folkehelseinstituttet

  Statistisk sentralbyrå har hatt ansvar for driften av Dødsårskasregisteret fra 1925 til 2013. Den 1. januar 2014 overtok Folkehelseinstituttet.

 139. Dårlig luft kan gi kreft

  Hvilken betydning har betennelsesreaksjoner (inflammasjon) og celledød for kreftutvikling i luftveiene? Kan dieselpartikler og dårlig byluft bidra negativt?

 140. Dårlig syn og medisiner øker risikoen for fall

  Fall og brudd hos eldre kan reduseres medsynskorreksjon, fjerning av snublefeller hjemme og omtanke i valg av medisiner. Trimbedrer muskelstyrke og balanse.

 141. E. coli i flomvann, ikke nødvendigvis livsfarlig

  Flomvannet i New Orleans er forurenset med ubehandlet kloakk og kjemikalier og kan dermed utgjøre en helserisiko hvis folk drikker det. Det er foreløpig ikke meldt om at det skal være funnet spesielt

 142. E.coli - Bakterien og sykdommen den er årsak til

  E.coli O103 tilhører en gruppe E.coli-varianter som kalles "EHEC-gruppen". EHECer en forkortelse for enterohemorrhagisk E.coli - som oversatt til norsk betyr "E.coli som kan gi opphav til bløde

 143. Effekten av partikler fra vedfyringsrøyk og veitrafikk på allergiutvikling

  De siste tiårene har det vært en kraftig økning i antall tilfeller av astma og allergi. Cand.scient. Mari Samuelsen ved Avdeling for miljøimmunologi i Nasjonalt folkehelseinstitutt har i sitt doktorg

 144. Effekter av støy på helse og trivsel

  Negative helseeffekter av støy kan grovt sett inndeles i fysiologiske, psykologiske og sosiale effekter.

 145. Effektivt verktøy – komplekse hindringer

  Kartlegging og tidlig intervensjon i primærhelsetjenesten er et effektivt tiltak for å redusere et risikofylt alkoholkonsum.

 146. Egne folk og forankring viktigst i kommunal rusmiddelforebygging

  Kommuner som er flinke til å forebygge rusmisbruk har egne folk som i hovedsak jobber med rusmiddelforebygging. Arbeidet er også godt forankret hos lokalpolitikere og i kommuneadministrasjonen.

 147. Ei av fire kvinner bruker naturmedisinar i svangerskapet

  Ein stor del kvinner bruker naturmiddel på eige initiativ under graviditeten, truleg utan å informere helsepersonell om bruken.

 148. Einslege mindreårige flyktningar kjenner seg ofte einsame

  Fleirtalet av einslege mindreårige flyktningar og asylsøkjarar slit med einsemd etter at dei er blitt busette i Noreg. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet.

 149. Eldre blir ikke oftere fulle

  Høyere drikkefrekvens blant eldre fører ikke til flere fylleepisoder. Det er godt nytt for folkehelsa, mener forskere.

 150. Eldre drikker oftere enn før

  Eldre drikker oftere enn før. Spesielt stor har økningen vært i aldersgruppen 66-79 år.

 151. Eldre kan klare seg lenger heime

  Eldre ser ut til å klare seg lenger i eigen bustad etter sjukehusopphald, dersom dei blir behandla i eigne geriatriske einingar på sjukehuset. Eigne geriatriske team ser derimot ikkje ut til å vera effektive.(30.11.06)

 152. Elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner – helseskadelig?

  Elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner, mobilmaster og trådløse nettverk er blitt en del av vår hverdag. Kan dette ha mulige helseeffekter?

 153. Elektrosjokk på gravide - kun siste utvei

  Det er risiko forbundet med elektrosjokkbehandling (ECT) av gravide, og behandlingen bør kun benyttes som siste utvei.

 154. El-overfølsomme klarer ikke å skille mellom når de er eksponert for elektromagnetiske felt og når de ikke er det

  El-overfølsomme klarer ikke å skille bedre mellom når de er eksponert for elektromagnetiske felt og når de ikke er det, enn personer uten el-overfølsomhet.

 155. En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet

  I Europa klarer omtrent en av fire kvinner ikke å stumpe røyken når de blir gravide, men i Norge er andelen mindre.

 156. En av tre med betydelige psykiske plager søker hjelp

  I 2008 søkte en av tre med betydelige psykiske plager hjelp.Det søkes omtrent like mye hjelp hos allmennlege, psykolog og psykiater i 2008 som i 2005. Det viser en rapport fra Folkehelseinstitu

 157. En halv million nordmenn plages av støy

  Rundt en halv million nordmenn er mye eller sterkt plaget av støy utenfor boligen sin.

 158. Endret fruktbarhetsmønster forklarer økning i intelligensskår

  Endrete fruktbarhetsmønstre de siste 50 årene er en av årsakene til økt gjennomsnittlig intelligensskår, viser en ny studie ved Folkehelseinstituttet. Små barneflokker gir økt IQ.

 159. Endringer i folkehelsebarometeret fra 2012 til 2013 - oversiktstabell

  Indikatorer og endringer i folkehelsebarometeret fra 2012 til 2013.

 160. Engstelige kvinner ammer mindre

  Engstelse og depressive tanker kan føre til at ammende kvinner bekymrer seg for om barnet får nok mat og for sikkerhets skyld entenavslutter ammingen eller sper på med morsmelkerstatning og grø

 161. Enhetlig regelverk gir strengere regler for røyking

  Reglene for røyking i videregående skole er strengere i fylker hvor fylkestingene har innført et enhetlig regelverk, enn i fylker der det er opp til den enkelte skole å bestemme.

 162. Ensidig koklea-implantat hos voksne kan være kostnadseffektivt

  Innsetting og bruk av ensidig koklea-implantat hos tilnærmet døve og helt døve voksne, ser ut til å være kostnadseffektivt. Dette viser en ny økonomisk evaluering utført av Kunnskapssenteret.

 163. Epidemiologi - et viktig verktøy i alkoholforskningen

  Epidemiologiske studier har uten tvil bidratt med betydelig kunnskap og innsikt når det gjelder helsemessige konsekvenser av alkoholbruk og effekter av forebyggende tiltak.

 164. Er bly i viltkjøtt en helserisiko? Ny studie starter

  Vilt skutt med blyammunisjon har av og til vist seg å inneholde høyere nivåer av bly enn ønskelig. Man vet ikke om det er helsefarlig.

 165. Er bruk av usynlig teater etisk forsvarlig?

  Usynlig teater er en lite kjent og lite brukt metode bortsett fra i studier av omfanget av skjenking til berusede personer.

 166. Er det en sammenheng mellom babysvømming og luftveisplager hos barn?

  Barn med mødre som har allergi eller astmaplager, har økt risiko for luftveisinfeksjoner og piping i brystet om de deltar i babysvømming. Dette viser en ny studie basert på data fra Den norske mor og

 167. Er det mulig å forebygge psykisk sykdom?

  Et av de viktigste målene i Regjeringens Samhandlingsreform er at det skal lønne seg å forebygge sykdom.

 168. Er heksesot skadelig for helsa?

  Du malte veggen din for kort tid siden. Plutselig kommer mørke, klebrige flekker til syne. De lar seg ikke vaske vekk.

 169. Er læringsnettverk effektive i forbedringsarbeid?

  Nasjonal enhet for pasientsikkerhet formidler oversikter og rapporter om kvalitet og pasientsikkerhet.

 170. Er nøytrale studier av ruskostnader mulig?

  Studier av samfunnsmessige kostnader ved rusmiddelmisbruk gir svært ulike svar. Bidragene har ulike definisjoner av hva som er kostnader og hvilke typer kostnader som er tatt med.

 171. Er rusmiddelforskningen styrt?

  Rusmiddelforskningen er i all hovedsak forskerinitiert. Forskerne velger selv sine problemstillinger og utformingen av sine prosjekter.

 172. Er snus farlig for helsen?

  I en ny rapport fra Kunnskapssenteret belyses helseeffekter ved snusbruk, avhengighet av snus og snusens rolle ved røykeslutt og røykestart.

 173. Er Stevia virkelig det “sunne” sukkeret alle snakker om?

  Søtstoffet “Stevia” (E 960 steviolglykosid) har endelig sluppet gjennom EØS-nåløyet og er nå godkjent som nytt tilsetningsstoff i Norge. Bør vi løpe og kjøpe?

 174. Er sølv nanopartikler skadelige?

  Nanopartikler brukes i økende grad i forbruksprodukter som klær, medisiner og byggevarer. Innebærer dette en økt helserisiko?

 175. Erfaringer med EuropASI i Norge

  EuropASI er for første gang i Norge benyttet i en omfattende oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling.

 176. Ergoterapi kan gjøre slagrammede mer selvhjulpne

  Ergoterapeutisk behandling kan hjelpe mennesker som har hatt slag til selv å utføre daglige gjøremål. Dette er konklusjonen fra en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen på området. (19.10.06)

 177. E-sigarettar – er dei sunne?

  Elektroniske sigarettar (e-sigarettar) blir i dag selt på nettet som sunn røyk. Folkehelseinstituttet meiner det er villeiande å hevde at det er sunt å røykje e-sigarettar.

 178. EU-avtalar har medverka til ein meir reaktiv alkoholpolitikk

  EØS-avtalen og Noreg sine andre avtalar med EU har medverka til ei meir reaktiv tilnærming. Det er hovudkonklusjonen i ein ny SIRUS-rapport om norsk alkoholpolitikk under EØS-avtalen.

 179. Europeiske anbefalinger for helseundersøkelser med biologiske prøver

  Dersom resultater fra nasjonale helseundersøkelser skal kunne sammenliknes over landegrensene, bør undersøkelsene gjennomføres på en standardisert måte. Norske helseundersøkelser skal derfor tilpasse

 180. Faglig input etter workshop om reinnleggelse

  Kunnskapssenteret følger opp workshop om reinnleggelse med å dele film og PDF-er av foredragene samt vise til relevante lenker.

 181. Fakta om mor

  En av fire mødre i studien hadde ikke planlagt å bli gravide. 85 prosent gleder seg likevel til barnet skal komme, selv om en del gruer seg til selve fødselen.

 182. Faktorer som medvirker til at man starter eller slutter med tobakk

  Gutter som brukte snus som 16-åringer hadde økt risiko for kombinasjonsbruk av røyk og snus som 19-åringer.

 183. Familie og samliv - resultater fra forskning på livskvalitet

  Hvordan henger vår livskvalitet sammen med  familieliv, parforhold og foreldrerollen?

 184. Familiebelastninger og barnets temperamentstrekk bidrar til angst og depresjon hos barn og unge

  Små barn som vokser opp i en familie der mor har psykiske plager, familien utsettes for belastninger eller mangler sosial støtte, har større risiko for å utvikle symptomer på angst og depresjon.

 185. Fant sammenheng mellom cannabisbruk og vold

  En studie av norske ungdommer har funnet sammenheng mellom cannabisbruk og vold. En dobling i hyppigheten av cannabisbruk beregnes å øke voldsfrekvensen med fire prosent.

 186. Farlig ungdomsfyll

  Mange skoleungdommer drikker så mye at de får symptomer på alkoholforgiftning. Unge i tidlige tenår med et høyt alkoholkonsum er spesielt utsatt for alkoholrelaterte skader og problemer.

 187. Fasadetiltak på hus hjelper godt mot støy inne

  Når fasaden støyisoleres, faller støynivået inne i huset med 7 decibel i gjennomsnitt. Folkehelseinstituttet anbefaler at det bør satses på flere tiltak mot støy, i tillegg til bedre arealplanlegging

 188. Fastlegene vurderer kvaliteten ved de distriktspsykiatriske sentrene

  DPS-ene får best tilbakemelding på kompetanse til utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser, mens de får dårligst tilbakemelding på samarbeid, støtte og veiledning, viser en spørreundersøkelse gjennomført av Kunnskapssenteret i 2006.(27.09.06)

 189. Fastlegene: Distriktspsykiatriske sentre er på rett vei

  De distriktspsykiatriske sentrene har god kompetanse og utvikler seg i positiv retning, etter fastlegenes vurdering. De vurderer likevel sentrenes respons på henvisninger som dårligere enn tidligere, blant annet hvorvidt sentrene tar henvisende leges vurderinger på alvor og i hvilken grad de avviser henviste pasienter.

 190. Fastleger om distriktspsykiatriske sentre: positiv utvikling, men klare forbedringsområder

  De distriktspsykiatriske sentrene (DPS-ene) utvikler seg i positiv retning, men det er fortsatt klare forbedringsområder i følge fastlegenes vurderinger i en ny undersøkelse fra Kunnskapssenteret.

 191. Fedme påvirker sædkvaliteten

  Tidligere forskning har påvist flere sammenhenger mellom overvekt og nedsatt fruktbarhet.

 192. Feil i data utlevert frå Medisinsk fødselsregister

  I databasen til Medisinsk fødselsregister (MFR) er det oppdaga ein feil som gjeld data om perinatale dødsfall som er utlevert i perioden 1. januar 2009 fram til 10. november 2013.

 193. Finanskrisen kan føre til økt bruk av narkotika

  Det er selvsagt vanskelig presist å forutsi finanskrisens betydning for narkotikabruk, men isolert sett vil trolig dagens økonomiske nedgangstider øke bruk av illegale stoffer i den vestlige verden.

 194. Finnes det grenser for skadereduksjon?

  Går det noen prinsipielle grenser for hvor langt samfunnet skal gå i å utvikle tiltak for å redusere skade, spør forskningsleder Astrid Skretting ved SIRUS.

 195. Finnes det hjelp for restenose?

  Oppdatering av rapporten "Forebygging av restenose" viser at medikamentavgivende stenter, metallproteser som forsterker karveggen, minsker risikoen for tilstopping av kransårene etter perkutan koronar intervensjon (PCI).

 196. Fire av ti fikk legemidler på blå resept i 2012

  I 2012 fikk 43 prosent av befolkningen minst ett legemiddel utlevert fra apotek på blå resept. En stor andel fikk et kolesterolsenkende middel eller et annet middel for hjerte- og karsykdommer, viser

 197. Fire tilfelle av meningokokksjukdom knytt til russ i Bærum

  Folkehelseinstituttet har per 26. mai fått varsel om fire tilfelle av sannsynleg meningokokksjukdom i Bærum kommune knytt til russ. Den første pasienten har ikkje vore alvorleg sjuk og er no i betrin

 198. Fisk er gunstig for barnets fødselsvekt

  Gravide kvinner som spiser fisk til middag og som pålegg flere ganger i uken har lavere risiko for få barn med lav fødselsvekt (under 2 500g) sammenliknet med kvinner som sjelden eller aldri spiser f

 199. Fiskeoljekapsler og multivitamintabletter har like god effekt på vitamin D-status

  Fiskeoljekapsler og multivitamintabletter som inneholder 10 µg vitamin D3tatt i4 uker, fører til like stor økning i vitamin D-status.

 200. Fjerning av CO2 med aminer

  Aminer er en stoffgruppe som kan brukes til å fjerne CO2 fra avgasser.

 201. Fleire tilfelle av listeriose hjå personar som har ete vakuumpakka rakfisk

  Folkehelseinstituttet er blitt varsla om tre mogelege tilfelle av sjukdommen listeriose hjå personar som har ete vakuumpakka rakfisk frå produsenten Wangensten AS. Personar som har ete produktet bør

 202. Flere barn får vaksine etter opplæring

  Informasjon og opplæring om barnevaksinasjon rettet mot lokalsamfunn kan føre til at flere barn får vaksine.

 203. Flere behandlet ved psykiatriske sykehus, men liggetiden gikk ned

  23 % flere pasienter ble behandlet ved døgnopphold i psykisk helsevern for voksne i 2006 enn i 2003. Depresjon og andre stemningslidelser (affektive lidelser) samt schizofreni var de to vanligste års

 204. Flere får behandling for hiv, men store forskjeller mellom landene

  På den internasjonale aidskonferansen i Kuala Lumpur presenterte Verdens helseorganisasjon (WHO) tall som oppsummerer hivepidemien i verden.

 205. Flere overvektige gir ikke mer spiseforstyrrelser

  Forekomsten av overvekt og fedme blant norske kvinner ble doblet fra 1991 til 2004.

 206. Flere polutsalg har ikke økt alkoholforbruket

  Økningen av vinmonopolets utsalgssteder det siste tiåret synes ikke å ha ført til økning i det totale alkoholkonsumet.

 207. Flere tilfeller av botulisme blant injiserende rusmisbrukere

  Folkehelseinstituttet varslet 18.oktober om tilfeller av botulisme hos personer som hadde injisert heroin. Per 18.november 2013 er det meldtfire bekreftede ogtre mistenkte tilfeller i det

 208. Flere tilfeller av legionellasykdom på hotell på Kreta, Hellas

  Folkehelseinstituttet har fått meldt to tilfeller av legionellose (legionærsykdom) hos to nordmenn som etter 7. mai 2011 har bodd på Indigo Mare Apartments i Platanias på Kreta i Hellas. Pasientene b

 209. Flere tilfeller av sjelden type salmonellose

  Folkehelseinstituttet har i november påvist at 13 personer er smittet i Norge med en sjelden salmonellabakterie kalt Salmonella Mikawasima. Pasientene er smittet i Norge og bor spredt i flere fylker

 210. Flere tilfeller av virusmeningitt i Gjøvikområdet

  Folkehelseinstitutt har blitt varslet om en opphopning av tilfeller av virusmeningitt (hjernehinnebetennelse) i flere kommuner i Gjøvikområdet. Sykdomstilfellene er forårsaket av et virus og gir et f

 211. Flere ungdom får hjelp etter villet egenskade

  Andelen ungdommer som mottok hjelp etter villet egenskade, økte fra 51 til 60 prosent fra 1994 til 2002.

 212. Flere unge snuser enn røyker

  31 prosent i aldersgruppa 18–30 år snuser daglig eller av og til, mens tilsvarende tall for røyking er 25 prosent, og kun 12 prosent røyker daglig.

 213. Flere vil slutte å røyke dersom feiloppfatningene om snus blir korrigert

  En rekke studier viser at mange røykere feilaktig tror at snus medfører like stor helserisiko som sigaretter. Hva vil skje dersom helsemyndighetene ønsket å korrigere misoppfatningene?

 214. Flere årsaker til unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere

  Overdose regnes som den vanligste unaturlige dødsårsaken blant narkotikabrukere. Én av fire rettsmedisinsk obduserte unaturlige dødsfall i denne gruppen har imidlertid andre årsaker.

 215. Flest barn og unge med psykiske plager i vanlige familier

  De fleste barn og unge med psykiske plager kommer fra helt vanlige familier. Det viser funn fra Topp-studien, som er samlet i en ny rapport. Den viser at det er vanlig at barn og unge har symptomer p

 216. Flest tapte leveår av kostholdet

  Det globale sykdomsbyrdeprosjektet publiserte i begynnelsen av mars 2013 tall for dødelighet, sykelighet og risikofaktorer. Tallene fra Norge viser at usunt kosthold gir flest tapte leveår.

 217. Flystøy påvirker mer enn opplevelse av støyplager

  Endringer i flystøy ved en flyplass kan påvirke andre forhold som opplevelse og bruk av nærområdene til friluftsliv.

 218. Flått og flåttbårne sykdommer – årsrapport for 2013

  Årsrapporten Flått og flåttbårne sykdommer for 2013 beskriver forekomsten av de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge, Lyme borreliose og skogflåttencefalitt (hjernebetennelse).

 219. Folk forstår ord om helsestatus ulikt

  Ord som sjuk og frisk betyr ikkje heilt det same for alle. Nokre meiner at dei er sjuke når dei er slappe og nasen renn, andre vil ikkje kalle seg sjuke om dei er forkjøla eller kastar opp.

 220. Folk med kort utdanning henter mest medisin

  Folk med kort utdanning får utlevert mer medisiner på resept enn de med lang utdanning, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 221. Folkehelseinstituttet fraråder ikke å reise til Thailand med barn

  Medieoppslag de siste dagene har gitt inntrykk at det er stor risiko for at barn kan pådra seg denguefeber ved reiser til Thailand og at man derfor bør unngå å ta med små barn til dette området.

 222. Folkehelseinstituttet gir ingen råd om risikomerking av kyllingkjøtt

  I en sak i Nationen 11. september foreslår en av Folkehelseinstituttets forskere at «Det må vurderes om det burde stå på pakken at kylling er et risikoprodukt og at man bør utvise nitid kjøkkenhygien

 223. Folkehelseinstituttet har brutt loven

  Helsetilsynets har ført tilsyn med forskningen ved Divisjon for rettsmedisinske fag (tidligere Rettsmedisinsk institutt).

 224. Folsyretilskudd kan medvirke til prostatakreft

  Folsyretilskudd kan gi økt forekomst av kreft, spesielt prostatakreft. Det er ikke grunnlag for å endre nåværende anbefalinger og praksis om folsyretilskudd i forbindelse med kvinners graviditet for å forebygge ryggmargsbrokk, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 225. For få melder fra om bivirkninger av kosmetikk

  Én av ti har fått uønskede bivirkninger ved bruk av kosmetikk og kroppspleieprodukter i løpet av det siste året, viser en forbrukerundersøkelse.

 226. Forbruket av antibiotika må ned

  Den europeiske antibiotikadagen markeres hvert år den 18. november. I Norge markeres denne ved å rette søkelyset på bruken av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos barn.

 227. Forbruket av benzodiazepiner i Norge

  Benzodiazepiner er legemidler til behandling av søvnløshet, angst, epilepsi og muskelspasmer. En studie viserforbruket i Norge.

 228. Forbruket øker mer enn problemene

  Sammenhengen mellom økt alkoholkonsum og økte problemer knyttet til alkohol er ikke så tydelig som tidligere forskning har vist.

 229. Forebygger probiotiske matvarer svangerskapsforgiftning?

  Gravide som fikk i seg probiotiske melkeprodukter tilsvarende ett glass daglig hadde lavere forekomst av svangerskapsforgiftning sammenlignet med andre gravide kvinner. Det åpner muligheten for at slike melkeprodukter kan beskytte mot utvikling av svangerskapsforgiftning, viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet.

 230. Forebygging av blodpropp ved hofte- og kneprotesekirurgi – ingen undersøkte legemidler utmerker seg

  Kunnskapssenteret har analysert studier som sammenlikner legemidler som skal forebygge blodpropp ved innsetting av hofte- eller kneprotese. Ingen av de undersøkte legemidlene utmerker seg i forhold til de andre.

 231. Forebygging av depresjon

  Kognitive psykologiske metoder er best dokumentert som effektive når det gjelder forebygging av alvorlig depresjon. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet om forebygging av alvorlig depres

 232. Foredrag fra fagseminaret om MERS 25. september 2013

  Finn presentasjoner frainformasjonsseminaret om Middle East Respiratory Syndrom Coronavirus-CoV (MERS) som ble holdt på Folkehelseinstituttet 25. september.

 233. Forekomst av infeksjonssykdommer i aldersgrupper

  Befolkningen blir eldre. Forskere ved avdeling for infeksjonsovervåking har derfor analysert data om forekomst av meldepliktige smittsomme sykdommer blant de på 65 år og eldre.

 234. Foreldrefedme og risiko for autisme hos barnet

  Forskning viser at fars fedme kan være en større risikofaktor når det gjelder utvikling av autisme hos barnet enn mors fedme.

 235. Foreldres mangel på opplevd kontroll forklarer usunt kosthold hos små barn

  Tidligere forskning har pekt på at mødre som er preget av personlighetstrekk som depressivitet, engstelse og sinne er mer kontrollerende i barnematingssituasjonen og at barna får mer usunn mat.

 236. Foreløpig rapportering fra Vannverksregisteret 2009

  Ved innsamling av vannverksdata for året 2009 er det innført en ny innrapporteringsrutine via Altinn og Mattilsynet. Svarprosenten er lavere i år enn tidligere.

 237. Forenklet undersøkelse for tuberkulosesmitte fra 15. oktober 2014

  Fra 15. oktober 2014 kan personer som skal testes for tuberkulose i kommunen, møte rett til blodprøve.

 238. Foreslår permanent ordning for gjennomgang av alle drapssaker

  En arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet muligheten for en permanent, forskningsbasert ordning for å gjennomgå alle drapssaker i Norge

 239. Foreslår tiltak som stopper mobbing på skolen

  Mobbing er en sterk risikofaktor for psykiske problemer hos barn og unge. Flere programmer mot mobbing og atferdsproblemer viser god effekt. I enrapport fra Folkehelseinstituttet anbefales det

 240. Forgiftning med rottegift

  Rottegift (bromadiolon) kan fritt kjøpes i butikken, og internasjonalt er det rapportert en rekke tilfeller hvor mennesker har blitt forgiftet med slike stoffer. Dødeligheten er opptil 20 prosent.

 241. Forhold på arbeidsplassen øker risikoen for søvnvansker hos hjelpepleiere

  En ny undersøkelse utført av forskere ved Folkehelseinstituttet og samarbeidspartnere, viser at forhold på arbeidsplassen øker risikoen for søvnvansker hos hjelpepleiere.

 242. Forholdet mellom alkoholkonsum og skader i Norden

  Det er ikke mulig å se noe klart mønster i utviklingen av alkoholforbruket versus alkoholrelaterte skader i de nordiske landene.

 243. Forsinket språkutvikling hos barnet kan ha sammenheng med mors bruk av antidepressiva

  Barn av mødre som brukte den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, kan ha økt risiko for forsinket språkutvikling ved treårsalder.

 244. Forskeren som deltaker eller tilskuer?

  Lokalbasert forebygging av alkohol- og narkotikaproblemer er på mange måter i en tidlig utviklingsfase. Ved evaluering av slike forebyggingstiltak må man velge den mest hensiktsmessige forskerrollen.

 245. Forskjeller mellom barn i etnisk norske og innvandrerfamilier

  Foreløpige resultater fra UngKuls Familiestudie viser at elever i flerkulturelle skoler i det store og hele trives godt. Det er imidlertid forskjeller i hvordan barn og unge opplever skolehverdagen.

 246. Forskningen i ADHD-studien

  Et mål for ADHD-studien er å utdanne forskere som kan ta tak i deler av datamaterialet og gå i dybden på enkeltområder.

 247. Forstadier til psykiske problemer vises i tidlig barndom

  Ett av fem barn med problematferd rundt 18 måneders alder utviklet klare symptomer på angst og depresjon da de var åtte år, viser ny forskning fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.Balansen mellom

 248. Fortsatt mye uklart om behandling av kronisk utmattelsessyndrom

  Det trengs mer forskning for å trekke konklusjoner om alternativ behandling, kosttilskudd, rehabiliteringstiltak og farmakologisk behandling har effekt.

 249. Fortsatt nedgang i svangerskapsavbrudd blant tenåringeringer

  I 2011 ble det utført 15 343 svangerskapsavbrudd i Norge. Dette er en svak nedgang på 392 sammenliknet med 2010.

 250. Fortsatt store lekkasjer i ledningsnettet

  For ca 200 vannverk som til sammen forsyner ca 900000 innbyggere, lekker minst 40 % av vannet ut gjennom huller og sprekker. Disse utetthetene kan utgjøre en hygienisk risiko, for av og til tre

 251. Fortsatt varierende tall for overlevelse ved norske sykehus

  Nye og oppdaterte tall viser at det fortsatt er forskjeller i overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd og uansett innleggelsesårsak.

 252. Fortsatt økning i forekomsten av Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner

  På bakgrunn av rapporterfra landets mikrobiologiske avdelinger meldte Folkehelseinstituttettidligere i høst (oktober) om økt forekomst av Mycoplasma pneumoniae - bakterien i Norge.

 253. Fortsettelse følger

  Hvordan utvikler små barns oppførsel og væremåte seg over tid? I hvilken grad kan man forutsi noe om senere utvikling på et tidlig tidspunkt?

 254. Forventer kraftig økning i alkoholforbruk og skader

  En privatisering av Sveriges alkoholmonopol vil føre til en markant økning i alkoholforbruket og alkoholrelaterte skader.

 255. Fosteret sparker like mye gjennom hele svangerskapet

  I normalsvangerskap sparker fosteret like mye i slutten av svangerskapet, viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet og Høgskolen i Oslo og Akershus.

 256. Fostervekst påvirkes ikke av angst- og depresjonssymptomer i svangerskapet

  Angst- og depresjonssymptomer er ikke uvanlig i graviditeten, og mange gravide spør om dette påvirker barnet.

 257. Framleis svak auke i salet av legemiddel

  Samla sal av legemiddel utgjorde vel 20 milliardar kroner i 2013. Det auka med 2,6 prosent frå 2012.

 258. Frisklivssentraler kan endre adferd til bedre helse

  Fysisk aktivitet, sunnere kosthold, røykeslutt og moderat alkoholkonsum er bra for helsa.

 259. Fugleinfluensavirus A(H5N8) påvist for første gang i Europa

  Fugleinfluensavirus av typen A(H5N8) har i begynnelsen av november forårsaket utbrudd hos fjørfe (kalkun og høns) i Tyskland og Nederland. Viruset har i 2014 forårsaket omfattende utbrudd hos fugl i

 260. Fulle menn – farligst for seg selv og andre menn

  Menn er mest utsatt for alkohol- og andre rusrelaterte skader. Dette gjelder både skader som skyldes egen og andres rusmiddelbruk.

 261. Fullført sletting av DNA-profiler

  I mars i år fikk Folkehelseinstituttet oversendt krav fra Kripos om å slette 7 000 DNA-profiler av straffedømte, og i oktober ytterligere 500. Slettingen av disse 7 500 profilene er nå fullført.

 262. Funn av antibiotikaresistente bakterier i kalkunfilet

  Det er funnet E. coli bakterier som er resistente mot viktige antibakterielle midler i norskprodusert fjørfekjøtt. Funnene er en påminnelse om viktigheten av god kjøkkenhygiene ved håndtering a

 263. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012

  I 2012 var alkohol fortsatt det rusmiddelet Folkehelseinstituttet fant hyppigst i blodprøver fra bilførere mistenkt for påvirket kjøring, med klonazepam (virkestoffet i Rivotril) som nummer to.

 264. Fyll øker risiko for selvskading blant unge

  Ny forskning viser at hvert fjerde tilfelle av selvskading blant norsk ungdom er forårsaket av alkoholberuselse.

 265. Fysisk aktivitet kan hjelpe noe mot angst og depresjon

  Barn og ungdom kan ha noe nytte av trening mot angst og depresjon, men det er gjort for lite god forskning til å trekke klare konklusjoner. Det fastslår en Cochrane-oversikt fra Kunnskapssenteret. (06.09.06)

 266. Færre luftveisinfeksjoner etter vaksinasjon mot pneumokokker

  Innføring av vaksine mot pneumokokker i det norske barnevaksinasjonsprogrammet kan ha bidratt til lavere forekomst av nedre luftveisinfeksjoner og ørebetennelser hos barn før tre års alder. Funn fra

 267. Færre stordrikkere blant unge

  I en ny studie har alkoholforskere undersøkt hva som skjer med antallet stordrikkende ungdommer når det gjennomsnittlige alkoholforbruk blant norsk ungdom endrer seg.

 268. Færre testkjøp endte med overskjenking

  I oktober 2011 fikk skuespillere som spilte fulle kjøpe øl i 93 prosent av forsøkene på et utvalg utesteder i Oslo sentrum. I okt. 2012 var tallet redusert til 79 prosent, en reduksjon på 14 prosent.

 269. Færre voksne med betydelige psykiske plager?

  Rundt 50 000 færre voksne i aldersgruppen 25 - 64 år hadde betydelige psykiske plager i 2005 sammenlignet med 1998. Det viser en ny rapport om utvikling i psykisk helse fra Folkehelseinstituttet og H

 270. Fødselsangst rammer ikke bare psykisk sårbare kvinner

  Kvinner som får fødselsangst trenger ikke i utgangspunktet å ha angst eller depresjon. Opptil 20 % av alle gravide har fødselsangst og dette resulterer i mange keisersnitt.

 271. Fødselsmetode påverkar ikkje mental helse

  Nokon kvinner ønskjer planlagt keisarsnitt fordi dei er engstelege for fødselen. I ein studie med 55 814 gravide kvinner frå den norske mor og barn-undersøkinga blei symptom på angst og depresjon ett

 272. Føler tilhørighet i Norge til tross for belastninger og ensomhet

  Mange ungdommer som har kommet til Norge som mindreårige asylsøkere uten følge av foreldrene sine, har mye psykiske plager. De opplever mye stress i hverdagen og er ofte ensomme.

 273. Fører tidligere abort til fødselsangst?

  Tidligere dramatiske fødsler kan føre til fødselsangst. Det er imidlertid lite som tyder på at traumatiske hendelser som spontanabort eller selvbestemt abort øker risikoen for fødselsangst, viser en

 274. Først i 50-årsalderen ble Hepatitt C vanlig dødsårsak blant sprøytebrukere

  Mange sprøytebrukere blir smittet av Hepatitt C allerede i 20-årsalderen. Hepatitt C kan være dødelig. Likevel er det ikke vanlig for sprøytebrukere å dø av sykdommen før de er over 50.

 275. Første omfattende rapport om status for psykiske lidelser i Norge

  Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er stabil, og er svært vanlig i befolkningen. Ca. en tredel av voksne har en psykisk lidelse i løpet av et år, mens 8 % av barn og unge til en hver tid har en

 276. Få bedre drikkevann med ny brosjyre

  Bor du sånn at du ikke er tilknyttet vannverk, men vil sikre deg skikkelig drikkevann? Er du usikker på om vannkilden på hytta er bra nok? Da er dette brosjyren for deg. Du får tips og råd både til h

 277. Få hjertefeil oppdages ved ultralyd i uke 11−13

  Ultralyd i uke 11−13 med måling av nakkeoppklaring kan være en god test for å diagnostisere kromsomavvik, men skiller dårlig mellom friske fostre og fostre med hjertefeil. Kvalifikasjoner og erfaring både hos utfører og klinikk har betydning, viser en oppdatert gjennomgang av litteraturen.

 278. Få viser effekt, noen har farlige bivirkninger

  Med få unntak er det ikke vist at komplementær og alternativ behandling har effekt hos pasienter med kreft. For noen av de alternative behandlingsmetodene er det derimot dokumentert bivirkninger.

 279. Får vi i oss for mye aluminium gjennom mat og kosmetikk?

  Personer som daglig bruker deodorant med antiperspirant, risikerer å få i seg for mye aluminium. Det er en av konklusjonene i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort.

 280. GallupPanelet: Tilfredse med kvalitet og pasientsikkerhet ved norske sykehus

  Åtte av ti deltakere i GallupPanelet mener at kvaliteten på norske helsetjenester er god. Samtidig mener to av ti at det er sannsynlig at pasienter kan bli skadet ved sykehusbehandling i Norge.

 281. Gener - risikofaktor for spiseforstyrrelser hos både menn og kvinner

  Noen kvinner og menn er mer utsatt for å få anoreksi og bulimi enn andre. En viktig årsak til denne sårbarheten ligger i genene. Den genetiske disposisjonen er overraskende nok lik for menn og kvinne

 282. Gener har stor betydning for ulik smertefølsomhet

  Gener er en viktig årsak til at noen mennesker har større smertefølsomhet enn andre.

 283. Gener og miljø påvirker tilfredshet med livet

  Kvinner rapporterer flere symptomer på angst og depresjon enn menn, men likevel oppgir kvinner å være like tilfredse med livet som menn.

 284. Gener og miljø: Bisfenol A gir raskere utvikling av diabetes type 1 hos disponerte mus

  - Diabetes type 1 er en genetisk betinget sykdom, men genene må også trigges av en miljøfaktor for at sykdommen skal utvikle seg, forklarer postdoktor Johanna Bodin ved Folkehelseinstituttet.

 285. Gener styrer stabiliteten til angst- og depresjonssymptomer, mens miljøet bidrar til endring

  Det er genetiske faktorer som fører til 80 prosent av stabiliteten i angst- og depresjonssymptomene tilunge voksne. Samtidig er det faktorer i miljøet som fører til endring i symptomene. Det vi

 286. Gjentatt kartlegging over tid

  Det er for tidlig å si noe sikkert om resultater fra ADHD-studien, men gjentatte målinger kan bli viktig i arbeidet med å oppdage ADHD så tidlig som mulig.

 287. Global helseberedskap

  Et nytt prosjekt som støtter lavinntektsland i effektiv beredskapsplanlegging og sykdomsovervåking er lansert. Prosjektet ‘Global helseberedskap’ skal ledes av Folkehelseinstituttet og ble lansert i

 288. God effekt av øvelsesbehandling, laser og TENS ved kneleddsartrose

  Øvelsesbehandling hos fysioterapeut reduserer smertenivå, bedrer funksjon og gir økt livskvalitet for artrosepasienter, dersom behandlingen varer minimum 8 uker.

 289. God helsetilstand - høye kostnader

  Innbyggere i Norge har god helse og gode helsevaner sammenliknet med innbyggere i andre OECD-land.

 290. God kontakt med voksne i barnehagen er viktig for barns psykiske og språklige utvikling

  I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet undersøkes hvordan variasjon i kvalitet mellom norske barnehager henger sammen med psykisk og språklig fungering hos barn.

 291. Gode anmeldelser gir betydelig økt vinsalg

  Vinjournalistenes vurderinger har en betydelig innflytelse på vinsalget. En ti prosents økning i avisenes poengsum ble fulgt av 16-18 prosent økning i salget for bordviner.

 292. Gode effekter av fedmekirurgi, men mangelfullt om bivirkninger

  Fedmekirurgi har god effekt på vektreduksjon og tilbakegang av diabetes type 2 i inntil 5 -10 år etter operasjonen, men omfanget av bivirkninger og reoperasjoner er ikke godt dokumentert.

 293. Gode på kommunikasjon, men ventetida for lang

  Norske legevakter får stort sett gode skussmål, men ventetida er for lang. Legevaktene kunne organisert seg betre, meiner mange brukarar ifølgje ein ny rapport frå Kunnskapssenteret.

 294. Godt grunnlag for å måle pasienterfaringer med allmennleger

  Kunnskapssenteret har kartlagt at det fins et godt grunnlag for å utvikle en metode som kan måle pasienters erfaringer med allmennleger i Norge.

 295. Godt vedlikeholdte asbestmaterialer er ikke helsefarlige

  Faren for å utvikle kreft som følge lengre tids eksponering for asbest i vanlige innemiljøer er svært lav.

 296. Gonoré og syfilis i Norge i 2013

  Antall meldte tilfeller av gonoré og syfilis økte betydelig i 2013. Ikke på mer enn 20 år er det registrert så mange tilfeller av disse infeksjonene i Norge. Den økende forekomsten av gonoré og syfil

 297. Gravide «shopper» legemiddelinformasjon

  Over halvparten av gravide kvinner trenger informasjon om legemidler under svangerskapet, viser en ny studie.

 298. Gravide kvinner med bulimi har mer angst og depresjon

  Kvinner som har bulimi i svangerskapet har høyere forekomst av symptomer knyttet til angst og depresjon sammenlignet med gravide kvinner uten spiseforstyrrelser. De har også lavere selvfølelse og er

 299. Gravide overvurderer faren ved bruk av legemidler i svangerskapet

  Gravide og spedbarnsmødre overvurderer risikoen for fosterskader ved bruk av spesifikke legemidler, matvarer og kjemikalier. Dette gjelder for eksempel bruk av trygge legemidler som penicillin. Det v

 300. Gravide trener ikke nok

  Gravide kvinner bør trene 3 til 5 ganger i uken med moderat intensitet i minst 15 minutter, i følge internasjonale helseråd. Kun 15 % av kvinner følger disse rådene, viser en ny studie fra Folkehelse

 301. Grillmat mer skadelig enn tidligere antatt?

  Kreftrisikoen ved å spise godt stekt kjøtt og fisk, kan være undervurdert for mennesker.

 302. Grovt og grønt kosthold kan forebygge for tidlig fødsel

  Forskere ved Folkehelseinstituttet har gode nyheter til gravide: – Vår forskning viser at grovt og grønt virker beskyttende mot for tidlig fødsel, selv om gravide også spiser mindre sunne matvarer.

 303. Gruppe B-streptokokker: - Behov for mer forskning

  En samlet vurdering av tiltak for å redusere smitteoverføring og tidlige infeksjoner med gruppe B-streptokokker, har avdekket behov for mer forskning. – Vi har ikke funnet noen studier som sammenligner de ulike hovedstrategiene for å bekjempe slike infeksjoner, sier forskningsleder Marianne Klemp Gjertsen, som har ledet arbeidet.

 304. Gulfeber i Paraguay, Argentina og Brasil – vaksinasjon anbefales

  Folkehelseinstituttet har på bakgrunn av den aktuelle situasjonen tidligere anbefalt at alle som skal reise eller oppholde seg i Brasil bør vaksinere seg mot gulfeber. Denne anbefalingen utv

 305. Gunstig å trene under svangerskapet

  Regelmessig trening i svangerskapet reduserer risiko for å føde store barn med 23-28%. Særlig gjelder detteførstegangsfødende kvinner, og det er uavhengig av om man trente før svangerskapet. De

 306. Har graviditet en positiv eller negativ effekt på spiseforstyrrelser?

  Mens noen kvinner med spiseforstyrrelser rett før de blir gravide blir friske etter fødsel er det også en stor andel som fortsetter med spiseforstyrret atferd de første årene etter at barnet er født.

 307. Har kartlagt hvordan heroin påvirker hjernen

  Forskere ved Folkehelseinstituttet har kartlagt i detalj hvordan heroin virker på hjernen. Studiene viser også hvordan man kan hindre de akutte rusvirkningene.

 308. Harepest (tularemi) påvist hos harer i Sør-Norge

  Veterinærinstituttet har høsten 2010 diagnostisert vid utbredelse av harepest (tularemi) hos hare i Sør-Norge. Harepest er en bakteriesykdom som med noen års mellomrom gir lokale utbrudd blant harer

 309. Health Certificates - lab animals

  Themost recent health certificates, as pdf-files.

 310. Helse og psykiske plager - resultater fra forskning på livskvalitet

  Hva er forholdet mellom livskvalitet og psykiske plager og lidelser? Hvilken rolle spiller fysisk helse og helseatferd for vår livstilfredshet?

 311. Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge

  Mellom tre og seks prosent av nordmenn opplever sterk støyplage og to til tre prosent opplever sterk grad av søvnforstyrrelser som følge av veitrafikkstøy.

 312. Helseeffekter av aminer og deres nedbrytningsprodukter i forbindelse med CO2-fangst

  I mandat fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) har Folkehelseinstituttet (FHI) fått i oppdrag å vurdere risiko for mulige helseskader i forbindelse med utslipp av aminer, nitrosaminer og nitr

 313. Helseeffekter av svevestøv fra vedfyring og veitrafikk

  Anette Kocbach Bølling belyser i et doktorgradsprosjekt helseeffekter av svevestøv fra vedfyring og veitrafikk.

 314. Helsekonsekvenser i alt

  For å bekjempe ulikheter i helse og bedre helsetilstanden i verden, må helse inn i alle prosesser og sektorer, ifølge en ny rapport.

 315. Helsen til gravide, fødende og nyfødte er fortsatt en utfordring i Europa

  Sykdom og dødelighet hos gravide, fødende og nyfødte er et alvorlig problem for enkelte europeiske land, og risikofaktorer på disse områdene varierer fra land til land i Europa.

 316. Helseprofil innvandrere: Store helseforskjeller

  Det er stor helsemessig forskjell mellom grupper av innvandrere i Oslo. Sammenlignet med nordmenn er også ulikhetene store. Forskjellene viser seg både når det gjelder risikofaktorer og aktuelle sykd

 317. Helseskadelige forbindelser i svevestøv

  Studier har vist at svevestøv fra blant annet eksos og fyring, henger sammen med økt sykelighet og dødelighet av lunge- og hjertekarsykdom.

 318. Helseskader etter vulkanutbrudd?

  Kan askepartiklene fra vulkanutbruddet på Island skade lunger og luftveier? Et internasjonalt forskerteam har undersøkt partikler fra ulike perioder i utbruddet, men har foreløpig ikke funnet noe ala

 319. Helsetilsynet opnar tilsynssak

  I samband med at det er stilt spørsmål om bruk av humant biologisk materiale i forsking ved Folkehelseinstituttet, er det naturleg at tilsynsmyndigheitene blir informerte og varsla om mogelege feil.

 320. Helsetjenester for personer med psykiske lidelser – hvordan måles kvaliteten i andre land?

  Norge kan lære av andre lands erfaringer når kvalitetsindikatorer for psykisk helsearbeid i kommunene skal utarbeides. Men det fins ingen ferdige indikatorsett å ta i bruk her i landet. Dette viser en kartlegging foretatt av Kunnskapssenteret.

 321. Hepatitt B og C i Norge - markering 2014

  28.juli markeres verdens hepatittdag. I den anledning publiserer Folkehelseinstituttet en rapport på hepatitt B og C for 2013. Rapporten viser at i Norge er forekomsten av sykdommene høy og et viktig

 322. Herceptin hindrar tidleg tilbakefall av brystkreft

  Medikamentet Herceptin halverar risikoen for tidleg tilbakefall av brystkreft, men kan òg gi biverknader. Difor er oppfølging av pasientane viktig.

 323. Herceptin i tidlig fase av brystkreft er god ressursbruk

  Behandling av brystkreft med medikamentet Herceptin i tidlig fase er god ressursbruk, viser en ny helseøkonomisk vurdering fra Kunnskapssenteret. Selv om behandlingen er kostbar, hindrer den lokale tilbakefall og spredning som vil kreve omfattende behandling.(16.08.06)

 324. Heroin og bilkjøring

  Heroin har i seg selv liten eller ingen effekt i kroppen, heller ikke på våre kjøreferdigheter. Det er nedbrytningsproduktene av heroin som har betydning for påvirkningen av sentrale hjerneprosesser,

 325. Heroinrus skyldes 6-MAM

  Forskning fra Folkehelseinstituttet medfører atvi må endre oppfatning om hvordan heroin virker på hjernen. Heroin i seg selv er et svakt rusmiddel. En ny rapport viser atrusen skyldes at

 326. Hivbehandling beskytter usmittet partner i parforhold

  Ved å starte antiretroviral behandling av smittet partner i parforhold, vil risikoen for at hivnegativ partner smittes reduseres med 96 %.

 327. Hivmedisiner som langtidsvirkende injeksjoner for å forebygge smitte?

  Studier viser at personer som ikke er hivsmittet kan ta hivmedisiner for å forebygge smitte. For at dette skal gi god beskyttelse forutsettes at man tar tablettene daglig.

 328. Hivsituasjonen i Norge hittil i 2014

  Foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet viser en relativ stabil hivsituasjon i Norge selv om det ligger an til en moderat økning i diagnostisert hivtilfeller i 2014 i forhold til 2013.

 329. Hivspredning i seksuelle nettverk

  For å forebygge hiv mer effektivt er det viktig å identifisere de omstendighetene rundt hivsmitte som er med på å drive epidemien.

 330. Hjelper det å forby bruk av bisfenol A?

  Plasten gjennomsyrer samfunnet vårt og for den gjennomsnittlige nordmann ville det være umulig å se for seg et liv uten plast. I Sverige diskuteres et totalforbud mot bruk av BPA i plast. Men vil det

 331. Hodelus i norske hjem: Tiltak, kostnader og kunnskap

  Ny vitenskapelig studie viser bl.a. at hyppigere sjekking for hodelus er nødvendig for å redusere forekomsten.

 332. Holdninger til røykeloven styrer synet på om den førte til tap

  Ansattes oppfatninger om de økonomiske konsekvensene av forbudet mot røyking innendørs på serveringssteder er påvirket av holdningene deres til lovforbudet.

 333. HPV-infeksjon er ny meldingspliktig sykdom i MSIS

  Med virkning fra 1.juli 2014 er HPV-infeksjon som har forårsaket kreft eller forstadier til kreft tilføyd listen over meldingspliktige sykdommer til MSIS.

 334. HPV-innhentingsvaksinering har effekt og kan være kostnadseffektivt

  Å vaksinere jenter over 16 år mot humant papillomavirus (HPV) ser ut til å ha en viss beskyttende effekt mot forstadier til livmorhalskreft og kan være kostnadseffektivt.

 335. HPV-vaksine er både beskyttende og samfunnsøkonomisk lønnsomt

  Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby HPV-vaksine også til unge kvinner. Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft og tilbys i dag jenter i 7.klasse.

 336. HPV-vaksinering kan forebygge for tidlige fødsler

  Kroniske HPV-infeksjoner kan føre til celleforandringer i livmorhalsen som kan være forstadier til livmorhalskreft.

 337. Huddifteritilfelle på Østlandet

  Folkehelseinstituttet har blitt varslet om et tilfelle av huddifteri hos en ung mann som går på folkehøgskole på Østlandet. Smittevernlegene i nærkontaktenes oppholdskommuner har iverksatt sykdomsfor

 338. Hund eller katt i heimen: Ta omsyn til allergikarane!

  Dei aller fleste familiar har ingen grunn til å la vere å skaffe seg kjæledyr dersom tanken er å førebygge astma og allergi, men ein bør ta omsyn til allergikarane.

 339. Hva betyr personlighetstrekk for bruk av alkohol, legemidler og tobakk under svangerskapet?

  Forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har studert personligheten til 835 gravide kvinner. Personlighetstrekkene ble sammenholdt med alkohol- og røykevaner hos de samme kvinnene u

 340. Hva betyr økningen i samboerforhold og skilsmisser for barns velferd?

  Samboerfedre er mindre villige enn sin kvinnelige partner til å gifte seg og slik styrke båndene til barna sine. Foreldrebrudd i barndommen innvirker videre på unge menn og kvinners familiedanning og

 341. Hva bidrar til utvikling av heroin- og morfinavhengighet?

  Nedbrytingsprodukter fra heroin og morfin kan påvirke utviklingen av avhengighet. I tilleggharforbindelsen morfin-6-glukuronid (M6G) i seg selv ruseffekter som kan sammenliknes med morfin

 342. Hva driver hivepidemien blant menn som har sex med menn (MSM)?

  Mens hivepidemien blant heterofile viser stagnasjon eller en reell nedgang i stadig flere land, øker den faretruende blant menn som har sex med menn (MSM) i størstedelen av verden.

 343. Hva er best i test ved allergi?

  Det er ikke grunnlag for å hevde at noen allergimedisiner er mer effektive enn andre ved behandling av rennende, tette og kløende neser, konkluderer Kunnskapssenteret.

 344. Hva kan vi lære av andre land?

  Det er fullt mulig å gjennomføre brukerundersøkelser som ledd i arbeidet med å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men det må tas stilling til om og hvordan dette skal gjøres i Norge.

 345. Hva kjennetegner pubkulturen om morgenen?

  Hva slags sosialt liv utspiller seg blant dem som går på pub for å drikke tidlig om morgenen?

 346. Hva leder til at kvinner velger kosmetisk kirurgi for å få større bryster?

  Det å føle seg mer feminin peker seg ut som den viktigste drivkraften bak at norske kvinner velger brystforstørrende kosmetisk kirurgi. Beslutningen påvirkes også av en rekke andre faktorer som selvf

 347. Hva slags rusmiddelforebygging virker?

  Reguleringer av pris og tilgjengelighet som har best effekt for å begrense ungdoms forbruk av rusmidler og forebygge skader. Skolebaserte forebyggingsprogrammer har ikke hatt den ønskede effekten.

 348. Hva smittes vi av på reise i utlandet?

  Tarminfeksjoner og seksuelt overførbare sykdommer er de vanligste smittsomme sykdommer som reisende fra Norge pådrar seg i utlandet.

 349. Hva visste man om røykingens skadevirkninger på 1950- og 60-tallet?

  1950- og 60-årene var røykingens gullalder. Verken før eller siden har sigarettene vært mer populære. SIRUS gir nå ut en antologi som belyser hva man visste om røykingens skadevirkninger på den tiden.

 350. Hvem skal hjelpe barna?

  Barn som lever i et vanskelig hjemmemiljø, enten det er familier med et belastende rusmiddelbruk, eller andre problemer, trenger hjelp så tidlig som mulig.

 351. Hver tredje gravide kvinne med kronisk sykdom dropper viktige medisiner

  Kvinner som behandles for kroniske sykdommer som diabetes, astma og epilepsi bør fortsette å ta legemidler som foreskrevet av legen når de blir gravide. En av tre gjør det ikke. Dette viser en intern

 352. Hvert tredje barn sikres feil i bil

  Bilulykker er hovedårsaken til alvorlige skader og dødsfall blant barn i Norge. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at 37 prosent av alle barn under 16 år sitter feilsikret i bilen.

 353. Hvor blir barn i Norge født?

  I all hovedsak foregår fødsler i Norge på fødeinstitusjon. Mindre enn to av 1000 barn er planlagt født hjemme.

 354. Hvor er kunnskapshullene?

  Rusbehandling, psykisk helse, fysisk aktivitet, bivirkninger og bedre forskningsdesign er blant gjengangerne i Kunnskapssenterets årlige vareopptelling over forskningsbehov.

 355. Hvor mange har demens i Norge?

  De vanligste beregningene gir omtrent 70 000 personer med demens i Norge, men det er knyttet usikkerhet til disse tallene.

 356. Hvor mange kilo bør du legge på deg som gravid?

  Gravide som følger myndighetenes anbefalinger om vektøkning under svangerskapet reduserer risikoen for å få svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk og at barnet må forløses ved akutt keisersnitt.

 357. Hvordan finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende?

  Kunnskapssenteret har sett på forskningsgrunnlaget for ulike tiltak som kan være til nytte når en skal finne passende nivå på medisinsk behandling i livets sluttfase.

 358. Hvordan få igjen troen på at røykeslutt er mulig?

  Røykeslutt-tiltak for røykere som tidligere har forsøkt å slutte bør fokusere på konsekvenser av å slutte og det å oppleve å ha kontroll over egen atferd.

 359. Hvordan få igjen troen på at røykeslutt er mulig?

  Røykeslutt-tiltak for røykere som tidligere har forsøkt å slutte bør fokusere på konsekvenser av å slutte og det å oppleve å ha kontroll over egen atferd.

 360. Hvordan går det med adopterte barn?

  Adopsjon er et tiltak som har som mål å bedre barns livssituasjon. Det bidrar til en bedre utvikling enn barna ellers ville hatt, og det går bra med de fleste.

 361. Hvordan mødre tilpasser seg når de får et barn med ekstra behov

  Forskere ved Folkehelseinstituttet har studert hvordan mødre som får et barn med leppe-/ganespalte eller Downs syndrom, tilpasser seg i barsel og spedbarnstiden.

 362. Hvordan stilles CFS/ME-diagnosen best?

  Det finnes ingen laboratorietest for å stille diagnose for kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Leger må derfor bruke andre typer diagnostiske kriterier for å identifisere denne gruppen pasienter.

 363. Hvordan virker plastmyknere og muggsopp på våre celler?

  Plastmyknere (ftalater) er utbredt i inneluften vår, og sporer av muggsopp kan forekomme der det er fuktskader i innemiljøet.

 364. Hvorfor blir noen avhengige av rusmidler?

  Til alle tider har menneskene hatt behov for å ruse seg. Hos enkelte utvikler dette seg til en avhengighet som tilsynelatende tar fullstendig kontroll over tilværelsen og medfører store personlige og

 365. Hvorfor plages noen kvinner av bekkenløsning etter fødsel?

  Det henger blant annet sammen med angst og depresjon, samt hvor alvorlige smertene har vært i svangerskapet, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 366. Hvorfor røyker noen innvandrere mye mens andre røyker lite?

  Blant mannlige innvandrere fra Tyrkia røykte 56 prosent i 2002. På samme tid røykte så godt som ingen kvinnelige innvandrere fra Sri Lanka.

 367. Hvorfor ønsker noen å føde med keisersnitt?

  I 2009 fødte 17 prosent av norske kvinner med keisersnitt, mens andelen på 1970-tallet var på 2 prosent. En av ti av keisersnitt skjer etter sterkt ønske fra den gravide.

 368. Høg fysisk funksjonsevne har samanheng med auka levealder

  Resultat frå ein studie Folkehelseinstituttet har teke del i, viser at middelaldrande med høg fysisk funksjonsevne levde lenger enn middelaldrande med låg fysisk funksjonsevne.

 369. Høringsuttalelse - Nasjonal kjernejournal

  Folkehelseinstitutteter positiv til Helsedirektoratets forslag om å arbeide videre med planene om å innføre en kjernejournal, som kan gi helsepersonell raskere tilgang til nødvendig medisinsk i

 370. Høringsuttalelse: Endring i NOIS-registerforskriften

  Folkehelseinstituttet støtter Helse- og omsorgsdepartementet sine vurderinger og forslag om utvidelse av Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften) til også

 371. Hørselstap er arvelig

  36 prosent av variasjonen av hørselstap kan tilskrives arv, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet om betydningen av arv og miljø for hørsel i befolkningen.

 372. Hørselstap svekker ikke partners psykiske helse

  Ektefeller og samboere til personer med hørselstap har ikke redusert livstilfredshet og dårligere psykisk helse enn andre. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen er en

 373. Høy risiko for sjåfører med alkohol og psykoaktive stoffer i blodet

  I en femårsperiode rekvirerte politiet blodprøve av 204 drepte sjåfører på Østlandet. Beregninger viser at særlig kombinasjonen alkohol og sløvende stoffer er farlig. Kombinasjonen gir svært stor økn

 374. Høy tilfredshet blant politijurister

  - I det store og hele kan vi konkludere med at politijuristene er godt fornøyd med den jobben vi gjør, sier avdelingsdirektør Liliana Bachs.

 375. Høyanger – kvikksølvutslipp

  Folkehelseinstituttet vil vurdere hvilke helseeffekter utslippet av kvikksølv fra bedriften Eras Metall AS har for befolkningen i Høyanger når omfanget av utslippet er kartlagt.

 376. Høyere andel overvektige barn på landsbygda

  Det er flere overvektige barn på landsbygda enn i byene. Det viser en ny artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, med utgangspunkt i data fra Folkehelseinstituttets Barnevekststudie.

 377. Håp for alkoholavhengige

  Fleire legemiddel og psykososiale tiltak er dokumentert effektive mot alkoholavhengigheit. Det syner ein ny dansk rapport.

 378. Håret avslører deg

  Folkehelseinstituttet kan foreta håranalyser som avslører inntak av rusmidler og medikamenter, og i hvilken tidsperiode stoffene ble tatt.

 379. Ikke bekymret for ebola-epidemi Norge

  En norsk feltarbeider som jobber for Leger Uten Grenser i Sierra Leone er bekreftet smittet av ebola. Feltarbeideren er fraktet til Norge for behandling. Folkehelseinstituttet er ikke bekymret for vi

 380. Ikke flere dobbeltbrukere av snus og sigaretter

  Salgsøkningen som de siste tiår er observert for snus har ikke medført flere dobbeltbrukere av både snus og sigaretter.

 381. Ikke inntektstap etter røykeloven

  Røykeloven i 2004 reduserte ikke omsetningen i norske restauranter eller puber. Dette viser en studie av Hans Olav Melberg og Karl Erik Lund.

 382. Ikke mer problematferd tross mer ungdomsfyll

  Forekomsten av tenåringsfyll økte med 50 prosent fra 1992 til 2002. Omfanget av tyveri/nasking gikk ned i samme periode, mens forekomsten av aggressiv atferd og skoleopposisjon forble uforandret.

 383. Importert frossen kake truleg smittekjelde i utbrotet med hepatitt A i Noreg

  Det er ikkje lengre mistanke til smitte frå importerte fryste bær i den norske marknaden. Kokerådet knytta til utbrotet er no oppheva. Dei fleste av pasientane i utbrotet med hepatitt A har ete skogs

 384. Importerte fryste jordbær trolig kilden til utbruddet

  Det nordiske utbruddet med hepatitt A (leverbetennelse) er sannsynligvis forårsaket av importerte fryste jordbær. Dette viser en gjennomgang og analyse av samlede data fra Danmark, Sverige og Norge.

 385. Importører og selgeres versjon av heroinomsetningen

  De ulike posisjonene i heroinomsetningen i Norge er for første gang belyst via fengselsintervjuer. Studien viser at selgerne står relativt fritt til å velge sine leverandører.

 386. Infeksjon hos gravide kan gi økt risiko for epilepsi hos barnet

  En studie Folkehelseinstituttet har vært med på antyder økt fare for epilepsi hos barnet dersom mor brukte antibiotika eller var sykehusinnlagt for infeksjon under svangerskapet.

 387. Infeksjonsmedisiner: - Hivbehandlingen er god, men langt igjen til kur og vaksine

  På IAS-konferansen i Kuala Lumpur la Verdens helseorganisasjon fram nye retningslinjer for hivbehandling. Standarden bør være tidligere behandlingsstart.

 388. Influensa i Norge 2013-14

  Influensasesongen 2013-14 var den mildeste sesongen siden det nåværende overvåkingssystemet kom i gang i 1998.

 389. Influensaovervåkingen for sesongen 2014/2015 har startet

  Forekomsten av influensa i befolkningen overvåkes årlig fra og med uke 40 til og med uke 20 i påfølgende år. Resultatene fra overvåkingen presenteres i ukerapporter som publiseres på Folkehelseinstit

 390. Influensaovervåkingen har startet

  Forekomsten av influensa i befolkningen overvåkes årlig fra og med uke 40 til og med uke 20 i påfølgende år. Resultatene fra overvåkingen presenteres i ukerapporter som publiseres på Folkehelseinstit

 391. Influensasituasjonen i Norge julen 2012

  Influensaaktiviteten i Norge økte over hele landet før jul, og vi antar at økningen vil fortsette etter nyttår. Det er ikke for sent å vaksinere seg, og vi anbefaler alle i risikogruppene å ta sesong

 392. Informasjonsskriv om influensa til nordmenn i utlandet

  Følg påbud og råd fra helsemyndighetene i oppholdslandet. De har ansvaret for dem som oppholder seg på sitt territorium og kan best vurdere situasjonen der.

 393. Information letter No. 3: Vaccination during childhood and adolescence

  Information about the National vaccination programme in Norway.&nbs

 394. Ingen dokumentasjon for en helsemessig gevinst av tidlig ultralyd

  Det foreligger ikke forskning som dokumenterer helsemessig gevinst av å gi alle gravide et tilbud om rutinemessig tidlig ultralyd i svangerskapet.

 395. Ingen enkel oppskrift mot røyking blant barn og unge

  Barn og unge påvirkes gjennom ulike tiltak både på skole og i samfunn til ikke å begynne å røyke. Men det finnes ikke en enkel oppskrift på hvordan dette kan gjøres. Få tiltak kan dokumentere langsiktig effekt. Samtidig ser det ut til at innsatser som kombinerer flere tiltak, kan være hensiktsmessig.

 396. Ingen grunn til kyllingpanikk

  Hvis man følger gode rutiner for kjøkkenhygiene, er det ikke farlig å spise kylling.

 397. Ingen konklusjon om effekt av pasienthotell

  Kunnskapsgrunnlaget er for dårlig til å trekke konklusjoner om effekten av pasienthotell. Det viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 398. Ingen reduksjon i rusmiddelbruk

  Regionprosjektet har ikke ført til redusert rusmiddelbruk og færre rusrelaterte problemer blant ungdom i de ni kommunene som var med. Men prosjektet har bidratt til bedre samarbeid.

 399. Ingen sammenheng mellom medikamentdosering og NAS

  En ny studie har fulgt 38 gravide kvinner i LAR som fikk barn i 2005 og 2006. Det ble ikke funnet sammenheng mellom dosering i svangerskap og forekomst og varighet av NAS hos den nyfødte.

 400. Ingen sesongvariasjoner i søvnkvalitet hos nordboere

  En studie blant deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at forekomsten av søvnvansker ikke varierer med årstidene og dagslyset slik tidligere studier har tydet på.

 401. Ingen tydelig sammenheng mellom passiv røyking og psykiske plager

  En ny studie finner ingen tydelig sammenheng mellom objektivt målt passiv røyking og svekket mental helse. Funnene skiller seg fra funn fra enkelte tidligere studier.

 402. Innfører sosialt ansvar ved anskaffelser

  Folkehelseinstituttet vil nå innføre krav om sosialt ansvar i anbudskonkurranser. Det innebærer at tilbydere av varer og tjenester kan bli spurt om de følger kravene som FN-organisasjonen ILO setter

 403. Innslag om BraPust i NRK Dagsrevyen

  11. november 2013 hadde NRK Dagsrevyen et innslag om BraPust.Innslagetinneholder blant annet et intervju med Wenche Nystad, prosjektleder for BraPust. Her kan du laste ned innslaget.

 404. Inntak av søt drikke og sammenheng med for tidlig fødsel

  Inntak av brus og saft med sukker eller kunstige søtningsstoffer, kan øke risikoen for prematur fødsel ifølge en ny studie fra norske og svenske forskere.

 405. Inntektstap dersom kranene stenges klokka to

  Rundt 50 kommuner har i dag utesteder som selger alkohol til klokken tre om natten. Dersom disse utestedene må stenge alkoholsalget en time tidligere, vil inntektene trolig reduseres med ti prosent.

 406. Innvandrere bruker mindre hasj enn nordmenn

  Personer med innvandrerbakgrunn fra Asia eller Afrika har lavere rusmiddelbruk enn vestlige innvandrere og etniske nordmenn. Bruk av hasj, alkohol og snus er lavere både blant voksne og ungdom.

 407. Innvandrere går sjeldnere til lege for psykiske plager

  Færre innvandrere fikk psykologiske diagnoser hos fastlege i 2008 enn de som var født i Norge med to norske foreldre, viser en ny studie Folkehelseinstituttet har bidratt til.

 408. Internasjonal studie inviterer norske og tyrkiske familier

  I november 2010 fikk norske og tyrkiske familier i Drammen besøk av medarbeidere fra Folkehelseinstituttet.

 409. Jern i drikkevann kan øke risikoen for inflammatorisk tarmsykdom

  Forekomsten av de inflammatoriske tarmsykdommene Crohns sykdom og ulcerøs kolitt øker med 20 prosent i områder med relativt høyt jerninnhold i drikkevannet sammenlignet med andre områder.

 410. Jo høyere alkoholforbruk – desto mer liberale holdninger

  Jo høyere alkoholforbruket i befolkningen blir, desto mer drikking skal til før det blir oppfattet som misbruk, viser en studie av Sturla Nordlund.

 411. Jobbtilfredshet kan variere med arbeidskultur i sykehus

  God ledelse er viktig for jobbtrivselen ved sykehuset for leger, sykepleiere og hjelpepleiere. Men de verdsetter ulike sider ved lederskapet. Slike ulikheter kan tolkes i lys av profesjonskultur og er viktig å forstå for nærmeste leder når gode arbeidsteam skal bygges.

 412. Jordmorstyrte fødestuer

  Vi kan ikke si noe sikkert om hvilken effekt jordmorstyrte fødestuer har på mor og barn, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 413. Kan genmodifisert mat gi nye, ukjente allergier?

  Nye typer mat som enten ikke har vært brukt før i Europa eller som er framstilt ved nye prosesser, blir etter regelverket kontrollert nøye for å sikre at de ikke kan gi allergi.

 414. Kan hjertepumpe gi hjertesyke lengre og bedre liv?

  Hjertepumpe som varig behandling kan gi lengre og bedre liv for mennesker med alvorlig hjertesvikt. Men kostnaden er høy og dokumentasjonen om effekt er svak.

 415. Kan man identifisere personer med behov for psykiatrisk hjelp blant asylsøkere?

  Er det mulig ved hjelp av en enkel metode å identifisere voksne asylsøkere som har behov for psykiatrisk hjelp? Dette spørsmålet har en prosjektgruppe ledet av dr. med. Pål Gulbrandsen utredet på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

 416. Kan middelhavskost bidra til færre for tidlige fødsler?

  Foreløpig har man klarlagt få årsaksfaktorer til for tidlig fødsel. Mange studier har fokusert på den gravide kvinnens kosthold, men de fleste har ikke funnet noen klar sammenheng mellom kosthold og

 417. Kan skoleprogram påvirke kunnskap om og holdninger til psykisk helse blant unge?

  Skoleprogram om selvmordsforebygging kan øke kunnskap om selvmord blant unge og gi kunnskap om hvor man kan søke hjelp. Dette går frem av en rapport fra Kunnskapssenteret.

 418. Keisarsnitt og inkontinens

  Risikoen for urininkontinens etter keisarsnitt påverkast ikkje av om kvinna var urininkontinent eller ikkje under svangerskapet.

 419. Kjennetegn på risikospillere

  Overdreven tro på egen vinnerlykke og "magisk tekning" om utfallet av spillet, er mer utbredt blant personer med pengespillproblemer enn i befolkningen ellers.

 420. Kjønn og gener spiller en viktig rolle i forsinket språkutvikling hos barn

  En ny studie som bruker data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen viser at gutter har større risiko for forsinket språkutvikling enn jenter.

 421. Kjønnslemlestelse gir akutte komplikasjoner

  Jenter som blir kjønnslemlestet opplever akutte komplikasjoner i forbindelse med inngrepet.

 422. Kjønnslemlestelse gir fødselskomplikasjoner

  Vi vet ikke om det er en direkte årsakssammenheng mellom kjønnslemlestelse og fødselsrelaterte problemer, men det er en statistisk sammenheng.

 423. Klar nedgang i røyking etter omfattende tiltak

  I perioden 2003 til 2007 har det vært en markant nedgang i røyking blant både kvinner og menn. Nedgangen er tydeligst blant de yngste – elever i ungdomsskolen har halvert røykingen fra 2000 til 2005.

 424. Klar økning i studenters alkoholforbruk

  Kvinnelige studenter har økt sitt alkoholforbruk med 28 prosent fra 1997 til 2006. For mannlige studenter er økningen på 23 prosent. Studentene drikker ikke oftere, men mer hver gang de drikker.

 425. Kløende utslett etter bading i ferskvann?

  Dette kan være svømmekløe (cercarie-dermatitt). Utslettene er forårsaket av parasittiske ikter (flatmark) som trenger inn i huden.

 426. Kognitiv adferdsterapi for risikoutsatte barn og unge

  Kognitiv atferdsterapi kan være effektiv i behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og unge, viser en forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret.

 427. Kollektivene har fortsatt en plass i rusbehandlingen

  Kollektivmodellen forsvarer sin plass som et viktig ledd i en større tiltakskjede for de mest utsatte ungdommene.

 428. Kommunale akutte døgnenheter bedre enn sykehus?

  Pasienter som etter en medisinsk vurdering har blitt innlagt i lokale akutte døgnenheter istedenfor i sykehus ser ut til å være litt mer tilfredse med oppholdet enn samme type pasienter som ble innlagt i sykehus. Kvaliteten på dokumentasjonen er imidlertid lav. Det viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

 429. Kommunikasjon viktig for tillit til politiet

  Å lære politibetjenter gode kommunikasjonsferdigheter kan øke befolkningens tillit til politiet. Det viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 430. Kontrollerende oppdragerstil oppleves forskjellig

  Resultater fra tamilstudien i UngKul er publisert i arbeidsnotatet " Norsk og tamilsk. Livskvalitet og sosial integrasjon i flerkulturelle oppvekstmiljøer (2011)" .

 431. Kortere behandlingstid øker ikke risikoen for gjentatte selvmordsforsøk eller selvmord

  Risikoen for gjentatte selvmordsforsøk eller selvmord har ikke økt på tross av at antall senger ved psykiatriske sykehus har gått kraftig ned de siste tiårene og at innleggelsene har kortere varighet.

 432. Kortprotokoll for Mor og barn-undersøkelsen

  Det er i dag en rekke alvorlige sykdommer hos mor og barn som vi ikke kan forebygge. Hovedgrunnen til dette er at vi mangler kunnskap om årsakene.

 433. Kosmetikk kan gi alvorlige bivirkninger

  Permanent hårfarge gir de alvorligste bivirkningene, mens det er flest reaksjoner på fuktighetskremer for ansikt og kropp.

 434. Kosthold i svangerskapet

  Den norske mor og barn-undersøkelsen kan gi oss viten om betydningen av kosthold i svangerskapet.

 435. Kosthold i svangerskapet – om fisk og probiotiske melkeprodukter

  Gravide som spiser fisk til middag og som pålegg flere ganger i uken har lavere risiko for få barn med lav fødselsvekt (under 2 500 g), viser en ny studie fra Den norske mor og barn undersøkelsen.

 436. Krav til kontrollert studiedesign for forebyggende tiltak

  Internasjonale forskningsmiljøer krever kontrollert studiedesign i oppsummert forskning på forebyggingsområdet. Mange resultater og tiltak er overførbare til norske forhold konkluderer rapport fra Kunnskapssenteret.

 437. Kreft og forplantningsevne mest studert

  Kreft og forplantningsevne er de helseeffektene som er aller mest studert i internasjonal forskning på mobiltelefoner og helse.

 438. Kreftkoordinatorer bedrer pasientenes livskvalitet

  Livskvaliteten til kreftpasienter øker med koordinerende tiltak i kommunene. Dette kommer frem i en ny rapport, som Kunnskapssenteret har utført på forespørsel fra Kreftforeningen.

 439. Kriseplan og risikovurdering kan redusere bruk av tvang i psykisk helsevern

  Kriseplan og systematisk risikovurdering er tiltak som kan redusere bruk av tvang i psykisk helsevern. Det trengs imidlertid flere studier før man kan konkludere med større sikkerhet.

 440. Kronisk utmattelsessyndrom må takast på alvor

  Pasientar med kronisk utmattelsessyndrom har ein alvorleg sjukdom og treng å bli møtt på ein god måte i helsevesenet. Dette er bodskapen i ein rapport frå Kunnskapssenteret om CFS/ME.(09.06.06)

 441. Kulturelle forskjeller i røykeslutt

  Gruppeidentitet er en viktigere faktor for å slutte å røyke i Norge enn i Spania. Subjektive normer virker derimot sterkere i Spania enn i Norge, viser en ny studie.

 442. Kunnskapshull i helsetjenesten

  Det er mange kunnskapshull i helsetjenesten. Sju av de 25 forskningsoppsummeringene Kunnskapssenteret leverte i fjor kunne ikke besvare spørsmålene fra oppdragsgiver, mens ni av rapportene bare kunne besvare noen av spørsmålene som ble stilt.

 443. Kva hjelp flyktningar med alvorlege psykiske lidingar?

  Flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem blir ofte behandla med kognitiv åtferdsterapi (CBT), eksponeringsterapi og medisinering. Men det er uklart kva for behandling som virkar.(14.12.06)

 444. Kven utviklar overetingsliding i graviditeten?

  Gravide kvinner som slit på ei rekkje område, for eksempel med angst, depresjon og er redde for å leggje på seg under svangerskapet, er mest sårbare for å utvikle overetingsliding under svangerskapet.

 445. Kvinnelige sprøytebrukere hadde høyere risiko for tidlig død

  Risikoen for tidlig død var 39 ganger høyere blant kvinnelige sprøytebrukere enn i befolkningen generelt.

 446. Kvinnelige studenter snuser mer

  Kvinnelige studenter bruker oftere snus enn andre kvinner på samme alder. Snusbruken blant unge menn er derimot lik i begge grupper.

 447. Kvinner med anoreksi oppgir oftere at graviditeten ikke var planlagt

  En av to kvinner med anoreksi var gravide uten at dette var planlagt. De hadde også oftere tidligere tatt abort. Det viser ny en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 448. Kvinner med lave jernlagre har økt risiko for absorpsjon av andre metaller

  Vi trenger jern fra kosten for å opprettholde god helse. Lavt jerninnhold i kosten eller lave jernlagre i kroppen kan føre til at vi øker opptaket av andre metaller.

 449. Kvinner selv kan bidra til å redusere risikoen for svangerskapsforgiftning

  To publikasjoner utgått fra forskere ved Folkehelseinstituttet viser at gravide som tar tran og gravide som spiser rikelig med grønnsaker i svangerskapet har lavere risiko for svangerskapsforgiftning.

 450. Langt fram til fem om dagen

  Tiltak i skolen som er intensive og foregår over lengre tidsrom kan påvirke barn og unge til å spise mer frukt og grønt. Likevel kan ingen forskning vise at denne gruppen spiser så mye som ”fem om dagen”. Jenter påvirkes lettere enn gutter, og forbruket av frukt øker mer enn forbruket av grønnsaker.

 451. Langtids mekanisk ventilering har begrenset effekt for pasienter med stabil kols

  Pasienter med stabil kols eller cystisk fibrose har liten nytte av mekanisk ventilering, men forskningsgrunnlaget er svakt. Det viser en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

 452. Langvarig metadonbehandling kan påvirke hjernen

  Metadon har vært brukt i behandlingen av heroinavhengige i nærmere 50 år. Likevel har vi overraskende mangelfulle kunnskaper om mulige skadevirkninger ved langvarig bruk. Ny forskning fra Folkehelsei

 453. Lav bruk av forebyggende legemidler mot benskjørhet

  Mange av dem som potensielt kunne hatt nytte av bruddforebyggende legemidler ikke får det.

 454. Lav CO2-toleranse i kroppen kan utløse angstanfall

  Noen personer som har lavere toleranse for CO 2 i kroppen får lettere følelse av åndenød enn andre.

 455. Lav fødselsvekt gir økt risiko for hørselsskade hos barn

  Risikoen for både moderat og alvorlig hørselsskade hos barn øker ved lav fødselsvekt.

 456. Lav mødredødelighet i Norge

  Mødredødeligheten i Norge er blant de laveste i verden, og har vært lav de siste 30 årene. Bare om lag fire norske kvinner dør årlig i barsel, det tilsvarer om lag sju per 100 000 dødsfall.

 457. Lave verdier av visse miljøforurensninger i norsk mat

  Inntak av ftalater og bisfenol A (BPA) fra kosten i Norge er betydelig lavere enn grenseverdiene satt av European Food Safety Authority (EFSA).

 458. Lavere dødelighet med færre pasienter per sykepleier

  Dødeligheten på kirurgiske avdelinger er lavest der sykepleierne har ansvar for få pasienter og en stor andel har treårig utdanning på høgskolenivå.

 459. Legionellasykdom og smitterisiko ved håndtering av plantejord og andre jordprodukter

  Plantejord og andre jordprodukter som brukes i hager, blomsterkasser og lignende kan inneholde smittestoffer som i sjeldne tilfeller kan gi infeksjoner hos mennesker.

 460. Lek og lær om DNA

  DNA finnes i alle kroppens celler og er med på å bestemme hvordan du er. På denne siden får du tegnet og forklart hva DNA er, du kan lage en datamodell av DNA og får oppskrift på hvordan du lag

 461. Lekkasje fra hvite tannfyllinger kan påvirke immunforsvaret i munnen

  Hvite plastfyllinger herdes med blått lys. Rester av uherdede stoffer kan lekke ut i munnhulen etter herding og påvirke deler av det lokale immunforsvaret i munnen.

 462. Leppe-kjeve-ganespalte – lav kvalitet på dokumentasjonen

  Dokumentasjonsgrunnlaget for effekt av tiltak for behandling og oppfølging av pasienter med leppe-kjeve-ganespalte har for lav kvalitet til at man kan trekke entydige konklusjoner. Det viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 463. Lettere å si nei når man opplever å ha kontroll

  Å styrke unge menns opplevelse av kontroll i situasjoner der promillekjøring forekommer, vil øke motivasjonen deres til ikke å sitte på hos en sjåfør som har drukket alkohol.

 464. Ligger Norge etter i å ta i bruk ny kreftbehandling?

  Kunnskapssenteret har vurdert rapporten ”A pan-European comparison regarding patient access to cancer drugs”. Rapporten kan ikke brukes til å trekke bastante konklusjoner om at det er store forskjeller mellom Norge og andre land i Europa når det gjelder å ta i bruk ny kreftbehandling, slik noen hevder.

 465. Lindring av kreftsmerter - et forsømt forskningsfelt

  Smerter er den kreftrelaterte plagen pasientene frykter mest, men studiene er for få og for små til å si hva som lindrer best. Spesielt er smertelindring til kreftsyke barn mangelfullt dokumentert.

 466. Lite dokumentasjon på effekter av oppgavedeling

  Har det noe å si om oppgaver ved et sykehus utføres av sykepleier eller lege? Kunnskapssenteret har sett på effekter av oppgavedeling i sykehus, men finner lite dokumentasjon på emnet.

 467. Lite kunnskap om effekten av triagesystemer brukt før akuttinnleggelse i sykehus

  Kunnskapssenteret har vurdert forskning som evaluerer effekt av triagesystemer brukt prehospitalt. Konklusjonen er at vi ikke vet hvor effektive systemene er.

 468. Lite politikk i rusmiddelpolitiske handlingsplaner

  Kommunenes rusmiddelpolitiske handlingsplaner er mer praktiske og administrative verktøykasser enn politiske dokumenter. Folkehelseperspektivet konkurrerer med andre hensyn.

 469. Lite pålitelig forskning om brukermedvirkning

  Effekt av pasienter og publikums deltakelse i utviklings- og beslutningsprosesser i helsetjenesten er mangelfullt dokumentert. Dette viser en nylig publisert systematisk oversikt som Kunnskapssenteret har utarbeidet i samarbeid med internasjonale forskere. (24.07.06)

 470. Lite robust forskning om effekt av langtids mekanisk ventilering for pasienter med redusert pusteevne

  Det finnes lite robust forskning som viser i hvilken grad langtids mekanisk ventilering (LTMV) påvirker overlevelse og livskvalitet hos pasienter med kronisk redusert pusteevne.

 471. Liten eller ingen kreftrisiko fra asbestholdige vannrør

  I 2004 var det registrert totalt 567 nye tilfeller av magekreft i Norge. De fleste epidemiologiske studier kan ikke påvise noen sammenheng mellom asbesteksponering via drikkevann og økt kreftrisiko.

 472. Livskvalitet, gener og miljø - resultater fra forskning på livskvalitet

  Påvirkes vår livskvalitetsopplevelse av miljøet rundt oss eller av genene våre? Forskning har vist at både miljøfaktorer og genetiske faktorer spiller en viktig rolle.

 473. Loppene våkner

  På hytta i påsken opplever mange å bli stukket av lopper når det varmes opp etter en kald vinter.

 474. Lovende blodkreftbehandling, men usikker nytte for pasienten

  Minitransplantasjon av stamceller er en ny behandling som prøves ut ved ulike typer blodkreft. Dagens kunnskapsgrunnlag er ikke tilstrekkelig for å konkludere om behandlingen har klinisk nytte.

 475. Lykke er arvelig

  Gener styrer 80 prosent av stabiliteten i lykke over tid, viser en fersk studie ved Folkehelseinstituttet.

 476. Læringsnettverk – positiv men begrenset effekt på kvalitetsforbedring

  Erfaringer tyder på at læringsnettverk bidrar til kvalitetsforbedring.

 477. Læringsnettverk hos allmennleger virker

  I et pilotprosjekt i Grenland har legekontor brukt kvalitetsindikatorer som utgangspunkt til å forbedre egen praksis.

 478. Magnesium i drikkevann – ingen nye råd fra Folkehelseinstituttet

  Omtaler i media av forskning om magnesium i drikkevann har gitt inntrykk av at Folkehelseinstituttet anbefaler endringer i vannbehandlingen for å redusere eller hindre hoftebrudd.

 479. Magnesium kan beskytte mot hoftebrudd

  Drikkevann med relativt høy konsentrasjon av magnesium beskytter mot hoftebrudd, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet.

 480. Mange akuttpasienter har brukt rusmidler

  43 prosent av pasienter innlagt med akutte skader eller forgiftinger ved akuttmottaket på Ullevål sykehus hadde alkohol, sløvende legemidler eller narkotiske stoffer i blodet.

 481. Mange bruker snus for å slutte å røyke

  Snus ser ut til å ha betydning for å få norske røykere til å slutte å røyke.

 482. Mange leger tror bruk av snus er nesten like farlig som røyking

  I internasjonal forskning er det enighet om at helserisikoen ved bruk av snus er betydelig lavere enn ved røyking. To av tre norske allmennleger har en annen oppfatning om denne relative risikoen.

 483. Mange samhandlingsmåter ved utskrivning av personer med kronisk sykdom

  Det er mange måter sykehus og kommunehelsetjenesten kan samhandle på når pasienter med kronisk sykdom skal skrives ut, viser en oppsummering av effektstudier fra Kunnskapssenteret.

 484. Mange tenåringsjenter blir seksuelt utnyttet i fylla

  Blant 15 år gamle jenter som drikker seg beruset, opplever 11 prosent – i løpet av et år – å bli seksuelt utnyttet når de er for fulle til å klare å yte motstand.

 485. Mange tiltak, men vet lite om innføring

  Kunnskapssenteret har sett på hvordan sju andre land har organisert, finansiert og innført arbeidet med pasientsikkerhet.

 486. Mange ungdommer drikker seg fulle på utesteder

  Én av ti ganger ungdom drakk seg fulle, gjorde de det på utesteder der de var for unge til å drikke. Omtrent halvparten av gangene drakk de seg fulle i private hjem, viser en ny studie.

 487. Mangelfull dokumentasjon om teambasert tverrfaglig rehabilitering ved leddgikt

  Dokumentasjonen som viser effekt av tverrfaglig teambasert rehabilitering, ved leddgikt er mangelfull og det er behov for mer forskning på dette feltet, konkluderer Kunnskapssenteret i en ny rapport.

 488. Mangelfull samhandling om kreftpasienter

  Voksne kreftpasienter gir sykehusene stort sett gode vurderinger i en fersk landsomfattende spørreskjemaundersøkelse.

 489. Mangler egnede instrumenter for måling av brukererfaringer med samhandling

  En ny kartlegging viser at vi mangler egnede instrumenter som kan måle om tiltak i samhandlingsreformen gir mer helhetlige og koordinerte helsetjenester.

 490. Mangler god dokumentasjon om effekt av kirurgi ved kjeveleddsdysfunksjon

  Forskning som sammenlikner ulike kirurgiske behandlingsmetoder med ikke-kirurgiske metoder ved lidelser i kjeveledd og -muskulatur, er av så lav kvalitet at den ikke gir grunnlag for noen anbefalinger

 491. Marginale grupper i behandling

  Bok om den nordiske rusbehandlingens historie drøfter blant annet alkohol- og narkotikabehandling i Norden fra 1880-tallet og til vår tid.

 492. Maskulinitet, femininitet og selvskading

  En hypotese om selvskading er at dette er vanligere blant kvinner enn menn fordi selvskading er forbundet med den tradisjonelle feminine kjønnsrollen.

 493. Mat og miljøgifter i blodet

  Konsentrasjonene av miljøgiftene dioksiner og PCB i blodet hos mennesker kan beregnes ut i fra hva man spiser dersom man kombinerer med informasjon om andre livsstilsfaktorer.

 494. Matallergi – et problem for mange

  Etter ti år med registrering av matallergi i Norge, er det klart: nøtter er verstingene. Hasselnøtter og peanøtter er nummer en og to på allergitoppen. Som nummer tre følger hvetemel.

 495. Mekanismer involvert i apoptose forårsaket av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-er)

  Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale.

 496. Melding av smittebærertilstand eller infeksjoner med toksinproduserende Clostridium difficile

  Smittebærertilstand eller infeksjoner med toksinproduserende Clostridium difficile ble gjort meldingspliktig i MSIS fra 1. juli 2012 som gruppe C-sykdom.

 497. Meldinger om uønskede hendelser femdoblet på to år

  Helsepersonell på sykehus meldte i fjor fra om fem ganger så mange uønskede pasienthendelser som tidligere år.

 498. Mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge

  Spørreundersøkelser og forskning tyder på at det er mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge. Andre metoder gir andre og til dels mye høyere anslag.

 499. Menn er røykeepidemiens store tapere

  Menn har røykt over 70 prosent av den samlede mengden sigaretter de siste 80 årene.

 500. Mer enn 3 millioner sprøyter delt ut i Norge i 2009

  Sprøytebruken blant stoffbrukere er stabil eller nedadgående i Europa. Dette er også tendensen i Norge, men her står sprøytekulturen fortsatt sterkt.

 501. Mer vold med en times økning i skjenketiden

  Selv små endringer i stengetiden på skjenkesteder har betydning for antall voldstilfeller.

 502. Metadon reduserer opiatbruk

  Personar som får metadon, buprenorfin eller naltrekson i kontrollerte former brukar mindre illegale narkotiske stoff. Dette syner forsking Kunnskapssenteret har studert.(25.09.06)

 503. Miljøforurensninger i mat og drikke

  Opp til tolv fluorerte miljøforurensninger (PFC) ble funnet i mat og drikke som nylig ble undersøkt i en studie ved Folkehelseinstituttet. De høyeste konsentrasjonene ble funnet i fisk og fiskelever.

 504. Miljøgiftene PCB og dioksin gir svekka infeksjonsforsvar hos småbarn

  Meir astmaliknande symptom og luftvegsinfeksjonar hos barnet i det første leveåret kan bli resultatet dersom mors mat under svangerskapet inneheld meir av miljøgiftene PCB og dioksin.

 505. Miljøgifter i fisk fra Mjøsa

  Folk som spiser fisk fra Mjøsa har ikke mere av miljøgiftene dioksiner og PCB i kroppen, enn resten av befolkningen. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 506. Miljøgifter i mors mat kan svekke immunforsvaret til barnet

  Noen miljøgifter i maten mor spiser under svangerskapet, kan svekke immunforsvaret og føre til økt mottakelighet for infeksjoner hos barnet. Dette kommer fram i en doktorgradsavhandling.

 507. Miljøgifter: Redusert sjanse for graviditet?

  Fleire forsøk har vist uheldige følgjer når forsøksdyr blir utsett for miljøgifter av typen perfluorerte stoff (PFC).

 508. Millionstøtte til skandinavisk samarbeid om flåttbårne sykdommer

  Forskere i Norge, Sverige og Danmark skal nå samarbeide tettere for å finne ut mer om flått. Prosjektet har en total ramme på 14,9 millioner norske kroner.

 509. Mindre depresjon hos fysisk aktive

  Mennesker som er i jevnlig fysisk aktivitet i fritiden har mindre symptomer på depresjon enn de som ikke er aktive. Dette gjelder uavhengig av om aktiviteten er lett eller intens.

 510. Mindre støy – bedre søvn

  Om lag 1,5 millioner nordmenn er – hjemme hos seg selv – utsatt for gjennomsnittlige støynivåer som overskrider de anbefalte verdier på 55 desibel.

 511. Mindre villige til å hjelpe avhengige

  Personer som ønsker et hierarki av sosiale grupper i samfunnet ønsker i mindre grad å bruke offentlige midler på behandling av personer med rusavhengighet. De er også mindre motivert til å gi hjelp.

 512. Mindreårig ungdom får ofte kjøpt alkohol

  - Det er grunn til å være bekymret over manglende alderskontroll ved kjøp av alkohol, sier Ingeborg Rossow ved SIRUS.

 513. Mindreårige kjøper tobakk selv

  Selv om aldersgrensen for kjøp av tobakk er 18 år, kjøper nær halvparten av ungdom fra 13 til 17 år sigarettene og snusen sin selv. Dette viser en spørreundersøkelse blant 17 000 norske skoleelever.

 514. Mobiltelefon - skadelig eller ikke?

  Har mobiltelefoner noen skadelige virkninger eller ikke? Spørsmålet er fortsatt åpent, ikke minst etter at det er avdekket at forskningsresultater fra et EU-prosjekt i Wien viser seg å være uriktige.

 515. Mobiltelefoner og trådløse nettverk: Ingen helserisiko kan påvises

  Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å si at de svake elektromagnetiske feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader.

 516. Monopolet håndhever aldersgrensen best

  En studie viser at 18-årig ungdom som så unge ut for alderen, fikk kjøpt øl i nesten halvparten av sine forsøk.

 517. Mors vekt og vektøkning påvirker fødselsvekt

  Høy vekt hos kvinner før de blir gravide og stor vektøkning i svangerskapet henger sammen med økt fødselsvekt hos barnet, viser en ny studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

 518. Motivasjon og konkrete planer viktig for røykeslutt

  Positiv holdning til røykeslutt, opplevd sosialt press for å slutte og opplevd mestring over røykeslutt bidro sammen med erfaring med tidligere forsøk tydelig til økt motivasjon til å slutte å røyke.

 519. Motiverende intervju kan være en rask og effektiv rusbehandling

  Bare fire timer med samtale mellom en rusmisbruker og en behandler kan hjelpe rusmisbrukere med å redusere bruken av alkohol eller narkotika eller slutte helt. Det viser en ny rapport fra Kunnskapssen

 520. MSIS-skjema for gruppe A-sykdommer er revidert

  Det reviderte MSIS-skjemaet er nå kommet på lager, og er klar til å sendes ut på bestilling. Endringene er primært gjort på oppsett og rekkefølge på opplysningene i skjemaet.

 521. Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat?

  Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke.

 522. Mye dataspilling trenger ikke lede til problemer

  Det er en svært svak sammenheng mellom hvor mye tid tenåringer bruker på dataspill og negative konsekvenser som depresjon, dårligere skoleprestasjoner og atferdsproblemer.

 523. Mødrenes personlighet påvirker barnas matvaner

  Mødre med mange negative tanker og følelser gir barna sine mer usunn mat. Dette viser en studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo.

 524. Mødrer til barn med åtferdsvanskar sluttar å jobbe

  Mødrer til småbarn med åtferdsvanskar trekkjer seg i større grad ut av arbeidslivet enn mødrer med barn utan åtferdsvanskar, viser ein ny studie frå Folkehelseinstituttet.

 525. Møtet med legevakten - gode målinger mulig

  Det finnes et godt grunnlag for å utvikle gode målinger om pasienters erfaringer med legevakttjenester, ifølge en gjennomgang Kunnskapssenteret har gjort av internasjonal litteratur på området. (16.10.06)

 526. Måling av brukererfaringer innen psykisk helsevern

  Spørreskjema og innsamlingsopplegg for å måle brukererfaringer blant voksne døgnpasienter i psykisk helsevern er testet ut. Pilotundersøkelsen viser at instrumentet holder høy kvalitet, men at svarprosenten må økes.

 527. Narkotika fører til store omkostninger for tredjepart

  Mer enn halvparten av de spurte i en studie i fire nordiske hovedsteder har på et tidspunkt kjent til og bekymret seg over narkotikabruk hos noen de kjenner personlig.

 528. Narkotikabruken på gateplan varierer fra by til by

  I norske byer er det ulik narkotikabruk, narkotikapris og andel ikke-dødelige overdoser blant brukerne på gateplan. Det viser en undersøkelse fra Sirus.

 529. Nasjonalt palestinsk folkehelseinstitutt planlagt med støtte fra Norge

  Den norske regjeringen finansierer et prosjekt for å etablere et palestinsk folkehelseinstitutt.

 530. Nedgang i andelen hardcore-røykere

  Andelen hardcore-røykere – dvs. røykere som ikke har prøvd eller har planer om å slutte å røyke – har gått ned fra 30 til 23 prosent av det totale antall røykere i Norge fra 1996 til 2009.

 531. Nedgang i pengespill blant ungdom etter at automatene forsvant

  Problematisk pengespilleatferd blant norske ungdommer har gått ned siden 2002. Mens én prosent av ungdommene i dag fyller kriteriene som pengespilleavhengige, var tilsvarende tall 3,2 prosent i 2002.

 532. Nedgang i spilleproblemer blant unge etter seddelforbud

  Etter at forbudet mot seddelinntak på spilleautomater ble innført i 2006 gikk gjennomsnittlig spillefrekvens på spilleautomater ned med 20 prosent, i følge ny SIRUS-studie.

 533. NewGeneris: Newborns and Genotoxic exposure risks

  I løpet av de siste tiårene har det vært en økning av sykdommer som blant annet astma, allergi og allergisk eksem og kreft hos barn. Årsaken til denne utviklingen er ikke kjent.

 534. Ni av ti mener norsk helsetjeneste har god kvalitet

  Det er god kvalitet på norske helsetjenester, ifølge deltakerne i GallupPanelet: Nesten ni av ti vurderer kvaliteten som ganske eller veldig god, hver tredje mener at den er bedre enn i EU-land, mens fire av ti mener at kvaliteten er lik.

 535. No er det tid for å behandle dusjane for å hindre legionellasmitte

  Dusjanlegg i skular, idrettshallar eller andre bygg som har stått ubrukte i sommar, bør rengjerast og desinfiserast. Årsaka til denne tilrådinga er risikoen for spreiing av legionellabakteriar.

 536. Noe avklart, men fortsatt usikkerhet om behandling av håndleddsbrudd

  Forskning som sammenlikner ulike behandlingsmetoder av håndleddsbrudd er til dels av lav kvalitet, men for noen metoder kan forskning gi grunnlag for anbefalinger.

 537. Noen kosttilskudd har muligens gunstig effekt ved schizofreni

  Vitamin C og omega-3-fettsyren EPA har muligens gunstig effekt på symptomer ved schizofreni. For de fleste kosttilskuddene er kvaliteten på dokumentasjonen for lav til å konkludere, og store, gode studier etterlyses av Kunnskapssenteret.

 538. Nok D-vitamin – lurt med tran

  For å sikre oss nok D-vitamin og samtidig ha lavt inntak av miljøgiftene dioksiner og dioksin lignende PCBer, bør vi regelmessig spise både fet fisk og ta tilskudd av D-vitamin.

 539. Norge avviker negativt på pasienterfaringer

  Norske pasienter rapporterer dårligere erfaringer med helsetjenestene enn snittet av pasienter i ti andre land. Det viser Commonwealth-undersøkelsen 2011.

 540. Norge blant de beste på helse og helsetjenester

  Norge gjør det bedre enn gjennomsnittet for EU-landene i OECD på alle indikatorer om befolkningens helsetilstand.

 541. Norge dårligere på brukerorientering enn andre land

  Pasientene vurderer informasjon og organisering ved utskriving fra sykehus som dårligere enn gjennomsnittet for 11 land.

 542. Norge har Nordens høyeste alkoholskatt

  Norge har de høyeste alkoholavgiftene i Norden. I 2011 utgjorde skatter og avgifter i gjennomsnitt 62 prosent av norske husholdningers utgifter til øl, vin og sprit.

 543. Norge på smertetoppen i Europa

  Kroniske smerter har høy forekomst i Norge, og ligger på rundt 30 prosent hos voksne. Norge har høyest forekomst i en direkte sammenligning av 15 europeiske land, og høyere enn nabolandene våre.

 544. Norge samarbeider for å betre den globale helsetryggleiken

  Norge er invitert med som partnar i eit USA-leia initiativ for å styrke den globale helsetryggleiken. The Global Health Security Agenda vart lansert i februar 2014 av Obama-administrasjonen.

 545. Normer og forventninger gjør at kvinnelige ledere drikker mindre

  Kontrollbehov, bekymringer om stigmatisering, og omsorgsoppgaver hjemme gjør at kvinnelige ledere reduserer alkoholinntaket sitt når de drikker med kolleger.

 546. Norsk alkoholpolitikk gradvis friere siden 60-tallet

  Bærebjelkene i norsk alkoholpolitikk – høye priser, begrenset tilgang og et statlig monopol på detaljomsetningen, har gradvis blitt myket opp de siste femti åra.

 547. Norsk helsetjeneste skårer dårlig på mange områder

  Norsk helsetjeneste skårer dårligere enn gjennomsnittet for ti andre land på en rekke områder.

 548. Norske allmennleger: Tilfredse med jobben, dårligere systemer for kvalitetsmåling

  Norske allmennleger er mer tilfredse med jobben sin og mer positive til helsetjenestesystemet enn allmennleger i ni andre land, viser årets undersøkelse fra Commonwealth Fund.

 549. Norske heroinbeslag på nivå med andre land

  Tollvesenets og politiets samlede beslag av heroin utgjorde i gjennomsnitt fire prosent av årsforbruket av stoffet i perioden 2000–2008. Den norske beslagsandelen er på samme nivå som andre land.

 550. Ny engelsk bok om hasjdealerne ved Akerselva

  Hvem står bak hasjsalget ved Akerselva? Hva preger livene deres og hvilken kunnskap besitter de?

 551. Ny forskning om selvmord og alkohol

  Både selvmordsforsøk og alvorlige selvmordstanker er svært utbredt blant alkoholmisbrukere, også i Norge. Det er et av funnene i ny forskning om selvmord og alkohol.

 552. Ny informasjon om narkotikabrukere i behandling

  Nærmere 9000 pasienter begynte i 2011 behandling for problemer knyttet til bruk av narkotiske stoffer og vanedannende medikamenter.

 553. Ny metode for å måle erfaringer med legevakt

  Sammen med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har Kunnskapssenteret laget et spørreskjema som måler pasienters erfaringer med legevakttjenesten. Hensikten er økt standardisering og bedre kvalitet på undersøkelsene.

 554. Ny metode kan redusere hjerteflimmer

  For pasienter som ikke oppnår tilfredsstillende behandling ved bruk av tabletter mot hjerteflimmer, viser en alternativ metode nå lovende resultater. Det går fram av en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 555. Ny prosedyre for respiratorbehandling av nyfødte

  Helse Bergen har fått godkjent en fagprosedyre for innstilling, bruk, observasjon og tiltak ved respiratorbehandling av nyfødte, men også andre helseforetak kan godkjenne den for bruk.

 556. Ny rapport beskriver og vurderer det norske helsesystemet

  Kunnskapssenteret har laget en norsk versjon av rapporten «Norway: Health System Review», som gir en oversikt over det norske helsesystemet.

 557. Ny rapport om norske avisers omtale av snus

  Hvilke budskap og fortellinger har avisene formidlet om snus de siste ti årene? En ny SIRUS-rapport gir svaret.

 558. Ny rapport: 1 av 3 fullførte Narkotikaprogram med domstolskontroll

  Mer enn en tredjedel av de som ble dømt til Narkotikaprogram med domstolskontroll fullførte programmet. Det viser en evaluering Statens institutt for rusmiddelforskning har gjort.

 559. Ny studie av morsmelk

  Når mor ammer, synker nivået av miljøgifter i mors kropp. Etter ett år med amming er nivået av en rekke miljøgifter sunket med 15 - 94 % i morsmelken, viser en fersk studie fra Folkehelseinstituttet.

 560. Ny tiltakspakke skal øke overlevelsen etter hoftebrudd

  Kunnskapssenteret har fått fem norske eksperter til å prioritere de viktigste tiltakene som kan bedre behandlingskvaliteten og øke overlevelsen etter hoftebrudd.

 561. Nye flammehemmere - like ille som de gamle?

  Flere stoffer som brukes i produkter for å hindre eller hemme brann, har vist seg å være skadelig for miljø og helse, og det er nå forbudt både å produsere og å bruke dem.

 562. Nye nasjonale retningslinjer for diabetes inkluderer test for HbA1c

  De nasjonale retningslinjene for diabetes er nylig blitt oppdatert. Oppdateringen gjelder også de anbefalte diagnostiske kriteriene, som etter endringene nå omfatter HbA1c.

 563. Nytt instrument for å måle kvalitet ved DPS

  Spørreskjema og innsamlingsopplegg for å måle fastlegers vurdering av kvaliteten ved distrikspsykiatriske sentra (DPS) er utviklet og testet ut. Pilotundersøkelsen viser at instrumentet og innsamlingsmåten fungerer godt.

 564. Nytt metodevarsel om omdiskutert behandling

  Kunnskapssenteret har oppdatert et metodevarsel fra 2008 om kateterbasert implantasjon av aortaklaffer.

 565. Nyttig for pårørende å bryte negative tankemønstre

  Kognitiv omformulering gir trolig mindre depresjon, angst og stress hos pårørende til hjemmeboende personer med demens.

 566. Nøtter er verstingene for voksne, egg og melk for barn

  Noen flere kvinner enn menn er registrert med alvorlige reaksjoner på mat.

 567. Nå også om infusjonshastighet og fortynning

  Appen «Legemiddelutregning» har fått tre nye valg: ett om infusjonshastighet og to om fortynning. Den tar utgangspunkt i aktuell legemiddelform – som tabletter, kapsler, injeksjon og infusjon – og veileder brukeren trinnvis i utregningsprosessen.

 568. Ofte ute – høyere alkoholforbruk

  Til tross for at de fleste drikkesituasjoner skjer andre steder enn på skjenkesteder, hadde de som gikk oftest ut et høyere alkoholforbruk, og drakk seg oftere beruset enn de som gikk sjeldnere ut.

 569. Også lave forurensningsnivåer kan påvirke helsa

  Forurensninger i uteluft kan ha større betydning for helsa enn det vi tidligere har antatt. Det viser de nye vurderingene i rapporten «Luftkvalitetskriterier».

 570. Olweus-programmet kan forebygge rusmisbruk

  Flere evalueringer har vist at Olweus-programmet mot mobbing i skolen har effekt. I følge en studie kan programmet også forebygge eller utsette rusmisbruk blant ungdomskoleelever.

 571. Om geners betydning for type 1 diabetes

  Flere gener kan påvirke risiko for diabetes, men i praksis er HLA-genene viktigst for å forutsi forekomst av type 1 diabetes.

 572. Omfang av hovudlus i fem kommunar

  Den første vitenskaplege undersøkinga som ser på omfanget av hovudlus i Noreg, er publisert.

 573. Omfattende narkotikamisbruk utfordrer fengslene

  Andelen som bruker alkohol ofte er tre til fire ganger høyere blant innsatte i norske fengsler enn i befolkningen ellers.

 574. Omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord

  Helsedirektoratet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet utgitt en veileder til etterlatte ved selvmord.

 575. Omstridte tvangsmetoder – ingen dokumentert effekt

  Mekaniske tvangsmidler brukes overfor barn og unge i psykisk helsevern for å hindre at de skader seg selv eller andre. Men det foreligger ikke dokumentasjon av effekter og skadevirkninger for slike tiltak.

 576. Oppdatering av meldingskriterier i MSIS

  Meldingskriteriene for sykdommer som overvåkes i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) er revidert med virkning fra 1. januar 2014.

 577. Oppdateringer om gulfeberutbrudd i Brasil

  Risikoen for at reisende til Brasil kan bli smittet anses fortsatt som svært liten, og gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til landet.

 578. Oppfatning om helserisiko har betydning for snusbrukere

  Bruken av snus har nådd epidemiske proporsjoner i deler av Nord-Europa og trenden er økende. Til nå har det vært lite forskning om hva som påvirker snusbrukeres atferd, viser Sirus-studie.

 579. Opphør og tilbakefall vanlig blant sprøytebrukere

  Total rekruttering til sprøytebruk har holdt seg på ca 3000 personer per år siden 2003. Opphør av sprøytebruk i behandling, i fengsel og perioder der brukerne selv slutter er vanlig.

 580. Opplevelse av kontroll viktig for å slutte å røyke

  Følelsesmessige holdninger og tydelige atferdsnormer er viktig for å motivere røykere til å slutte.

 581. Oppslutning om røykeloven

  Tre av fire støtter den nye røykeloven, viser tall fra den siste befolkningsundersøkelsen i 2006 der oppslutningen om røykfrie serveringssteder ble målt.

 582. Oppussing kan gå på helsa løs

  Nybygde eller nyoppussede lokaler bør rengjøres og stå ubenyttet en periode før bruk.

 583. Oppvekstvilkår kan bestemme vekt i voksen alder

  Foreldrenes sosiale status er bestemmende for de voksne barnas blodtrykk og vekt i 40–50-årsalderen.

 584. Overlevelse etter hjerteinfarkt varierer sterkt

  Andelen pasienter som overlever den første måneden etter å ha blitt innlagt for hjerteinfarkt varierer fra vel 91 prosent ved ett sykehus til knapt 81 prosent ved et annet.

 585. Overlevelsestallene varierer mest ved hjerteinfarkt

  Kunnskapssenteret har publisert nye tall for totaloverlevelse og overlevelse etter hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd samt for reinnleggelser.

 586. Oversikt over det norske helsesystemet

  Rapporten beskriver og vurderer det norske helsesystemet. Informasjonen inngår i et nettverktøy for sammenligning av helsesystemer i flere land.

 587. Oversikt over metodestudier

  Kunnskapssenteret gir nå ut en rapport med oversikt av systematiske oversikter av studier som er relevante for å planlegge og gjennomføre randomiserte kontrollerte studier og systematiske oversikter. Oversikten er et nyttig redskap for forskere som utfører eller vurderer slike undersøkelser.

 588. Overvekt i ungdomsårene gir økt dødelighetsrisiko

  Personer som var overvektige allerede i ungdomsårene (14-19 år) hadde en økt dødelighet av en rekke sykdommer i voksen alder og flere tilfeller av plutselig død.

 589. Overvektige barn har annerledes spisemønster enn normalvektige barn

  Overvektige barn spiste oftere sunne matvarer som frukt, grønnsaker, fisk, grovbrød og poteter samt energireduserte matvarer som lettost og lettyoghurt sammenlignet med normalvektige barn.

 590. Overvåking av sykdommen borreliose

  Lyme borreliose er et sykdomskompleks med ulike manifestasjoner, spesielt hudforandringer, leddplager og nevrologiske symptomer.

 591. Pakkens utseende og plassering kan fremme røyking

  Synlig oppstilling av tobakk og sigarettpakkers utseende kan fungere som kjøpspåvirkning. Det foreslåtte forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer kan derfor redusere røyking.

 592. Parasitter og vannbehandling

  For å sikre drikkevannets kvalitet er det i Norge et prinsipp at man skal ha minimum to hygieniske barrierer mot alle typer forurensning.

 593. Parforholdet viktigst for psykisk helse

  Hvilken betydning har parforholdet for egen og partnerens psykiske helse?

 594. Partnerskap kan brukes til kvalitetsutvikling i primærhelsetjenesten

  Partnerskap mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner er en strategi for å støtte kvalitetsutvikling i helsetjenesten.

 595. Pasientene har bedre erfaringer med sykehusene enn før

  Pasientene gir bedre tilbakemeldinger på pleiepersonellet og legene, og på hvordan sykehusene informerer og organiserer arbeidet, enn tidligere – men ifølge deres erfaringer kan sykehusene fortsatt bli bedre.

 596. Pasientenes opplevelse av pasientsikkerhet skal vektlegges

  Heretter skal nasjonale pasienterfaringsundersøkelser legge større vekt på pasientenes opplevelse av pasientsikkerheten ved sykehuset der de har vært innlagt. Kunnskapssenteret har utviklet og testet spørsmålene.

 597. Pasientskader i sykehus på vei ned

  Andelen pasientskader i sykehus har gått ned med tre prosentpoeng fra 2011 til 2013.

 598. Passive hus – motsetning mellom energisparing og godt inneklima?

  Bygging av såkalte passive hus der energiforbruket er betydelig redusert, har fått mye oppmerksomhet den siste tiden.

 599. Pemetrexed; bedret overlevelse, men dyrt

  Kreftlegemiddelet Pemetrexed gir bedre overlevelse ved ikke-småcellet lungekreft enn placebo, men kostnaden er høy. Det viser en ny metodevurdering fra Kunnskapssenteret.

 600. Perfluorerte alkylstoffer (PFAS) kan gi redusert fødselsvekt

  Gravide med de høyeste konsentrasjonene av miljøgiftgruppen PFAS i blodet fikk barn med noe lavere fødselsvekt. Dette kom fram i en studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Funnet er i

 601. Personer med demens: Bedre livskvalitet med kognitiv stimulering

  Kognitiv stimulering og fysisk aktivitet kan ha positiv effekt for personer med demens, viser to nye rapporter fra Kunnskapssenteret.

 602. Personlighetsforstyrrelser og arvbarhet

  En ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet viser at arvbarheten av unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse er høyere en tidligere antatt.

 603. Personlighetsforstyrrelser øker sannsynligheten for langtidssykefravær

  Sammenhengen mellom personlighetsforstyrrelser og langtidssykefravær skyldes gener som påvirker begge tilstandene, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 604. Politiet må velge sine kamper

  Politiarbeid på nattestid i helgene består i stor grad av å håndtere rusrelaterte konflikter og berusede gjester. Det viser en studie fra SIRUS.

 605. Positiv effekt av gruppeundervisning

  Betre psykisk helse, større evne til meistring og meir tilfredse pasientar. Gruppeundervisning ser ut til å ha fleire positive effektar. Det viser ein ny rapport frå Kunnskapssenteret.

 606. Positiv utvikling, men sykehusene har klare forbedringsområder

  Voksne pasienter hadde gode erfaringer med sykehusene på mange områder i 2011, og bedre enn i 2006 på noen områder.

 607. Positive langtidseffekter av rusforebyggende tiltak for barn og unge

  Både skolebaserte og andre tiltak kan forebygge bruk av alkohol og andre rusmidler hos barn og unge. Det fremgår av en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 608. Prasugrel er kostnadseffektivt sammenlignet med klopidogrel

  Det er kostnadseffektivt å behandle pasienter som gjennomgår PCI for hjerteinfarkt eller ustabil angina med prasugrel (Efient) sammenlignet med klopidogrel (Plavix).

 609. Prestisjestipend til overdiagnostikk-forsker

  Etikkprofessor Bjørn Hofmann er valgt som Harkness-stipendiat og får dermed ett års opphold i USA for å studere overdiagnostikk.

 610. Pris og tilgjengelighet begrenser alkoholskadene best

  Alkoholavgifter og begrensninger i serveringstider og antall salgs- og skjenkesteder er effektivt for å redusere alkoholrelaterte skadevirkninger.

 611. Priskutt økte alkoholforgiftninger blant ungdom

  Innleggelser på grunn av akutt alkoholforgiftning blant unge under 16 år økte med 26 prosent etter avgiftsreduksjon på brennevin i Danmark i 2003.

 612. Problemspilling øker med spilleomfang

  Jo oftere det spilles og jo høyere forbruket på spill er, desto mer problemspilling er det blant unge.

 613. Protonpumpehemjarar best mot alvorleg halsbrann

  Sure oppstøt er til ein viss grad normalt, men for enkelte er symptoma så alvorlege at livskvaliteten vert redusert. Ein litteraturgjennomgang frå Kunnskapssenteret har vurdert om det er skilnad i effekt mellom ulike legemiddel for å lindre og tilheile lekkasje av mageinnhald til spiserøret.

 614. Protonterapi – betre forsking trengs

  Protonterapi er ei form for strålebehandling som i teorien fører til færre biverknader enn tradisjonell stråleterapi. Men det må betre forsking til for å stadfeste behandlingseffekta av slik kreftbehandling.(02.11.06)

 615. Psykisk helsevern: Intensiv koordinering effektfull organiseringsform

  Kunnskapsgrunnlaget gir ingen sterke føringer for videre organisering av psykisk helsevern, men intensiv koordinering av psykososiale tjenester peker seg ut som et tiltak med positiv effekt på flest utfall, viser en ny rapport fra Kunnskapsenteret.

 616. Psykiske lidelser kan deles inn i fire grupper på bakgrunn av årsaksfaktorer

  Psykiske lidelser er i dag gruppert i et diagnosesystem som først og fremst bygger på det kliniske bildet av sykdommene.

 617. Psykologisk behandling kan ha effekt ved kroniske smertetilstander

  Psykologisk behandling viser en liten, men positiv effekt på smerte og funksjonsnivå etter endt behandling og med en oppfølging i inntil ett år. Det viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 618. Psykososiale tiltak ved katastrofer og store ulukker

  Ein kan ikkje dra sikre konklusjonar om verknaden til psykososiale tiltak ved katastrofer og store ulukker. Det viser ein ny rapport frå Kunnskapssenteret.

 619. Psykoterapi kan bedre spiseforstyrrelser

  Psykoterapi kan bedre bulimi, patologisk overspising og anoreksi, antyder tilgjengelig forskning. Skolebaserte tiltak ser ikke ut til å forebygge spiseforstyrrelser.

 620. Pågåande utbrot av vankomycinresistente enterokkar (VRE); ei oppdatering og råd om screening av pasientar

  Ved utgangen av mai 2011 er totalt 195 pasientar knytte til dette utbrotet ved Haukeland Universitetssjukehus. Hos 179 av pasientane er bakterien påvist i tarmen etter screening, men utan å

 621. Pågående utbrudd av vankomycinresistente enterokokker ved Haukeland Universitetssykehus

  Folkehelseinstituttet ble i oktober 2010 varslet om utbrudd av vankomycinresistente enterokokker (VRE) ved Haukeland Universitetssykehus. Til nå er 46 tilfeller meldt. Sykdom forårsaket av V

 622. Rapport om cyanobakterier (blågrønnalger) – oppblomstring og toksinproduksjon

  Avdeling for vannhygiene har nå i mer enn 30 år forsket på cyanobakterienes liv og levnet og utredet hvilken betydning de kan ha for drikkevann og badevann. I begynnelsen ble arbeidet mest rettet mot

 623. Rapport om syntetiske cannabinoider

  Kunnskapen om nye narkotiske stoffer er relativt beskjeden. Derfor gir SIRUS nå ut en rapport om bruk og omsetning av syntetiske cannabinoider i Norge.

 624. Raske spill øker risikoen for spilleproblemer

  I spilleautomater, bingoautomater, kortspill og internettspill er det kort tid mellom innsats og resultat, og det er mulig å fortsette spillingen uten opphold.

 625. Reagerer på ny rangering av ulike lands helsetjenester

  Kunnskapssenteret er skeptisk til den nye rangeringen som den amerikanske stiftelsen The Commonwealth Fund nylig har gjort av ulike lands helsetjenester.

 626. Reduserer sprøyteutdeling HIV smitte?

  Sprøyteutdeling og sprøytebytteprogrammer er en viktig del av Verdens helseorganisasjon (WHO) sin strategi for å forebygge videreføring av HIV smitte blant personer som injiserer illegale narkotika.

 627. Redusert dødelighet ved AAA-screening

  Screening for utposning av bukdelen av hovedpulsåren hos menn over 65 år reduserer dødeligheten med nærmere 50 prosent. Det viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 628. Referanseprising kan gi mer rasjonell bruk av legemidler

  Referanseprising av legemidler kan gi lavere legemiddelutgifter, uten at dette nødvendigvis går utover pasienters helse. Det viser en ny systematisk oversikt som Kunnskapssenteret har utarbeidet i samarbeid med internasjonale forskere. (25.04.06)

 629. Rehabilitering: Nytt spørreskjema for måling av brukererfaringer

  Kunnskapssenteret har utviklet en metode for å måle pasientenes erfaringer med opptreningsinstitusjoner, helsesportsentra og attføringsinstitusjoner. Arbeidet var en bestilling fra De spesielle helseinstitusjoner.

 630. Rekordrask saksbehandling ved DNA-analyser i straffesaker

  Folkehelseinstituttet har oppnådd en kraftig forbedring av saksbehandlingstiden ved DNA-analyser i straffesaker de siste årene.

 631. Risiko for hull i tennene hos femåringer

  Hvorfor har noen barn høyere risiko for å få hull i tennene enn andre barn? Mer kunnskap kan bidra til at problemet forebygges i tidlig barnealder.

 632. Risikoen for hoftebrudd faller, men fortsatt rundt 9000 brudd per år

  Risikoen for hoftebrudd har falt i den norske befolkningen. Fra 1999 til 2008 gikk hyppigheten ned med 13 prosent hos kvinner og 5 prosent hos menn.

 633. Risikofaktorer for traumer og post-traumatisk stressyndrom

  En tredel av sårbarheten for å utvikle symptomer på post-traumatisk stressyndrom (PTSD) skyldes familiære faktorer.

 634. Risikofaktorer og forløp ved bekkenløsning

  En av sju gravide i Den norske mor og barn-undersøkelsen rapporterte om bekkenløsning 30 uker ut i svangerskapet.

 635. Risikofylt kombinasjonsbruk av cannabis og alkohol

  I fire av fem tilfeller der ungdom hadde brukt cannabis, hadde de drukket alkohol samtidig, viser ny studie. Cannabisbruk blant ungdom er mer bekymringsfullt enn tidligere antatt.

 636. Risikovurdering av furaninntak blant nordmenn

  Den norske befolkningen får i seg for mye av det potensielt kreftfremkallende stoffet furan fra matvarer. Det gjelder alle aldersgrupper, og spesielt små barn, viser en risikovurdering.

 637. Robotassistert kirurgi ved prostatakreft

  Kunnskapssenteret har sett på dokumentasjonen for robotassisterte kikkholsteknikkar ved operasjon av prostatakreft. Sjølv om studiane rapporterer fleire fordelar ved robotassisterte teknikkar samanlikna med open kirurgi, er det behov for meir robust forsking for å avklare dette. (24.08.06)

 638. Rus, vold og etnisitet: En studie av kvinner på krisesentre

  En ny studie av beboere på krisesenter har avdekket at kvinner med norsk bakgrunn oftere blir utsatt for vold av en ruspåvirket partner, enn kvinner med innvandrerbakgrunn.

 639. Rusinstitusjonene svake på behandling av psykiske og fysiske plager

  Pasienter ved institusjoner innen rusbehandling opplever at de blir møtt med respekt. Men de er lite tilfreds med behandlingen av psykiske og fysiske plager, og ettervernet skårer svakt.

 640. Ruspasienter etterlyser mer tid med behandlerne

  Nesten halvparten av pasientene ved rusinstitusjoner synes de får for lite tid med behandlerne. De får i liten grad hjelp med fysiske eller psykiske plager og har ikke tilfredsstillende tilgang til lege og psykolog – men de blir møtt med høflighet og respekt.

 641. Røykeforebyggende tiltak kan ha effekt i lav- og middelinntektsland

  Nikotinerstatningsterapi, legemiddelet bupropion og helseundervisning rettet mot røykende gravide kan hjelpe røykere i lav- og middelinntektsland til røykeslutt.

 642. Røykeslutt-kampanje hadde noe effekt

  SIRUS har evaluert Helsedirektoratets røykeslutt-kampanje ”På tide å slutte?”. Evalueringen viser blant annet at kampanjen i noen grad økte røykernes kunnskap om helserisikoen ved røyking.

 643. Røyking av heroin mer utbredt i Norge

  Få mennesker i Norge bruker heroin, men blant disse har heroinrøyking økt i utbredelse etter 1990. Antallet heroinbrukere har trolig økt utover det estimerte antallet sprøytemisbrukere.

 644. Røyking gir tidligere menopause

  Tidlig menopause kan knyttes til røykevaner. Kvinner som røyker, har 50 prosent høyere risiko enn ikke-røykere for å få menopause før 45 års alder.

 645. Røyking og sosiale kjennetegn blant ungdom

  Av et sett kjennetegn forbundet med den typiske røyker, var sosial tiltrekning den eneste egenskapen som virket motiverende for ungdom som røyker.

 646. Råd for å unngå flåttbåren sykdom

  Sommeren er sesong for flått og smitte med flåttbåren sykdom. I Norge kan flått hovedsakelig overføre to ulike sykdommer. Her får du vite mer om disse sykdommene og hvordan du kan beskytte

 647. Råd om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl

  Etter spredning av fugleinfluensaviruset H5N1 til flere europeiske land de siste ukene er sannsynligheten høy for at viruset også kommer til Norge. Folkehelseinstituttet i samarbeid med Mattilsynet,

 648. Råd om meningokokksykdom til menn som har sex med menn

  Flere europeiske land melder i 2013 om tilfeller av meningokokksykdom gruppe C (smittsom hjernehinnebetennelse) blant seksuelt aktive menn som har sex med menn (msm).

 649. Råd til etterlatte etter selvmord

  Rundt 500 nordmenn tar livet sitt hvert år. Det betyr at svært mange opplever et selvmord blant sine nærmeste. Boken ”Etter selvmordet – veien videre” beskriver hvordan etterlatte kan komme videre.

 650. Samboere og gifte par er mer tilfreds med livet

  Men skilsmisse kan være positivt dersom parforholdet er svært problematisk, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 651. Sammenheng mellom drikkemønster og drapsrater

  Alkoholforbruk har en effekt på drapsrater i Øst-Europa. En ny studie viser at det er en klar sammenheng mellom årlige endringer i alkoholforbruket og drapsrater.

 652. Sammenheng mellom inntak av probiotiske melkesyrebakterier i svangerskapet og risiko for spontan for tidlig fødsel

  Spontan for tidlig fødsel er blant de fremste utfordringene innen svangerskapsutfall. En reduksjon i forekomsten vil ha betydelige positive helsemessige og samfunnsøkonomiske innvirkninger.

 653. Sammenheng mellom miljøgift og overvekt

  Mengden av miljøgiften perfluoroktylsyre (PFOA) som mor hadde i blodet under svangerskapet, ga økt risiko for overvekt hos hennes døtre ved 20 års alder. Funnene kommer fram i enstudie på dansk

 654. Samordnet behandling best ved langvarig smerte

  Behandlingsprogram som kombinerer flere tiltak gir bedre smertelindring og kortere sykmeldinger enn mindre omfattende enkelttiltak. Det viser en ny svensk rapport om metoder mot langvarig smerte.

 655. Samtale gir neppe mindre risikoatferd blant menn som har sex med menn

  Behandlingsmetoden motiverende samtale fører neppe til endring i risikabel seksuell atferd blant menn som har sex med menn. Det fremgår av en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 656. Screening finner barseldepresjon

  Screening kombinert med oppfølging gir færre kvinner med barseldepresjon 4-6 måneder etter fødsel. En ulempe er at en betydelig andel friske kvinner blir klassifisert i risiko for depresjon.

 657. Se opp for veggedyr i ferien!

  Veggedyr er nattaktive insekter som suger blod av sovende mennesker. Veggedyr spres med mennesker og følger gjerne med i bagasjen.

 658. Selv små livstilsendringer kan gi stor helseeffekt

  Beskjedne, men vedvarende, forbedringer i kosthold og livsstil i befolkningen kan ha stor betydning for folkehelsen.

 659. Selvbetjente vinmonopol – økt salg og popularitet

  Innføring av selvbetjente vinmonopol har ført til ti prosent økning i salget målt i ren alkohol. Innføringen har vært svært populær blant kundene, og andelen som er for selvbetjente pol har økt.

 660. Selvmordsforsøk blant unge – hva sier de selv er årsaken?

  En studie fra Folkehelseinstituttet viser at både gutter og jenter oppga at en relasjonskonflikt var hovedårsaken til selvmordsforsøket.

 661. Selvskading og selvmordsforsøk: overlappende fenomener

  I et stort utvalg av skoleungdom oppga 1/3 av de med selvskadingshistorie at de i tillegg hadde forsøkt å ta livet sitt.

 662. Selvtesting av allergi mot hårfarging er et dårlig hjelpemiddel

  Hårfargeprodusenter har i flere år anbefalt forbrukere å utføre en hudtest som skal vise om forbrukeren har allergi mot hårfarge.

 663. Sikre data må til før dødelighet kan bli kvalitetsindikator

  Dødelighetstall for hjerneslag, hjerteinfarkt og lårhalsbrudd varierer mye mellom sykehusene, viser en studie fra Kunnskapssenteret. Men tallene kan ikke brukes til å si om ett sykehus er bedre eller dårligere enn et annet.

 664. Sikrere kunnskap om helserisikoen ved fukt og mugg

  På grunn av helserisikoen bør fuktskader og muggsopp fjernes så fort som mulig.

 665. SIRUS har evaluert et opplæringsprogram i tidlig intervensjon

  SIRUS har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert et opplæringsprogram i tidlig intervensjon rettet mot ansatte i kommunen som jobber med gravide og småbarnsfamilier.

 666. SIRUS-forskere med artikler i Norsk epidemiologi

  Et temanummer om rusmiddelepidemiologi i tidsskriftet Norsk epidemiologi presenterer tre artikler av forskere ved SIRUS, blant annet om alkohol- og cannabisbruk.

 667. SIRUS-rapport om e-sigaretter

  E-sigaretter kan fort vise seg å bli den store forbrukerstyrte helserevolusjonen. En ny SIRUS-rapport oppsummerer den ferske og tematisk meget varierte forskningen om e-sigaretter.

 668. Sjenerte barn får oftere emosjonelle vansker i ungdomstiden

  Det er vanlig at småbarn i 0-4 års-alderen blir lett sjenerte og usikre i nye situasjoner, og vanligvis har ikke dette noen betydning for dem senere i livet.

 669. Skadevirkninger på barn av alkohol i svangerskapet

  Resultater fra studien viser at et beskjedent alkoholforbruk (1 – 4 alkoholenheter i uken)under graviditeten ikke har betydning for barnets utvikling og intelligens.

 670. Skal finne årsaker til ADHD

  Statssekretær Kari Henriksen i Helse- og omsorgsdepartementet åpnet ADHD-studien 16. januar 2008. Målet med studien er å finne årsaker til ADHD samt tidlige kjennetegn på ADHD hos førskolebarn.

 671. Skam øker risiko for forlenget sykefravær

  Henger det å føle skam sammen med senere sykefravær? En ny studie viser at de som opplevde høy grad av skam på grunn av sykmelding hadde økt risiko for å være sykmeldt også året etter.

 672. Skjulte skader på sperm

  Spermkvaliteten hos vestlige menn er ikke god - spesielt ikke i Norge og Danmark. Vi har generelt en del reservekapasitet før vi mister evnen til å få barn.

 673. Skolevei og fysisk aktivitet blant 7-åringer

  En av tre sjuåringer går alltid til skolen, mens bare en av ti benytter seg av kollektivtransport. Sjuåringer leker ute halvannen time om vinteren og fire timer om sommeren i gjennomsnitt.

 674. Slik blir E. coli-utbrottet etterforska

  Arbeidet med å finne ei eller fleire smittekjelder som har ført til at minst tre barn er smitta med ei farleg form for E. coli, er svært vanskeleg og tidkrevjande. – Vi har etablert gode rutinar for

 675. Slik følges effekten av HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet

  Et nytt kull 17-årige jenter er invitert til å delta i en stor, nasjonal HPV-undersøkelse. Den studerer effekten av forekomst og type av HPV i befolkningen før og etter innføring av vaksinen.

 676. Sluttrapport fra spekepølsegruppe

  I forbindelse med E.coli-saken er det utarbeidet en rapport om spekepølsesporet. Rapporten er utarbeidet av Veterinærinstituttet, Norges Veterinærhøgskole og Folkehelseinstituttet i fellesskap.

 677. Smitteverntiltak i barnehage og skole gir færre infeksjoner

  Faren for luftveisinfeksjoner og diaré blant barn kan halveres hvis barnehager og barneskoler setter i verk smitteverntiltak.

 678. Smittsomme sjukdommar - kva hindrar smitte?

  Mange av tiltaka som vert brukte ved smittsomme sjukdommar er nyttige, men forskninga gir ikkje svar på kva som virkar best. (05.04.06)

 679. Små effektar av røykekampanje

  Helsedirektorat sin anti-røykekampanje i 2012 har truleg har hatt ein liten positiv effekt på oppfatning av helserisikoen ved røyking og motivasjon til å slutte å røyke.

 680. Små forskjeller i effekt, store forskjeller i pris

  Det er usikkert om nye blodssukkersenkende legemidler har mer effekt på dødelighet enn dagens anbefalte behandling for pasienter med type 2 diabetes.

 681. Snus og kreft i bukspyttkjertelen. Skal snusen frikjennes?

  Selv om helsefarene ved snusbruk er vesentlig lavere enn ved røyking, er det sannsynlig at også snusbruk kan innebære risiko for alvorlig sykdom.

 682. Snus på svensk farligere enn på norsk

  En ny svensk rapport konkluderer at bruk av snus er kreftfremkallende. Kunnskapssenterets rapport fra i sommer fant ikke grunnlag for å trekke slike konklusjoner.

 683. Sosiale ulikheter i sykelighet hos barn

  Hvor mye barn bruker helsetjenester, avhenger mest av om de er syke og hvor syke de er, og lite av deres sosiale bakgrunn. Men barnas sykelighet har i noen grad sammenheng med de voksnes inntekt, utdanning og familiesituasjonen, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret. (14.12.06)

 684. Sovemedisiner kan gi økt risiko for trafikkulykker

  Bruk av sovemedisin av typen z-hypnotika er vanlig i Norge. Mange har ment at terapeutisk bruk av slike sovemidler ikke gir nedsatt prestasjonsevne på dagtid. I en studie fra 2008 fant imidlertid for

 685. Spilleavhengige har oftere suicidal atferd

  Suicidal atferd synes å forekomme oftere blant spilleavhengige enn i befolkningen ellers. Spilleavhengige har ofte psykiske vansker, rusmiddelproblemer og familiemessige og økonomiske problemer.

 686. Spilte full – fikk mer å drikke 9 av 10 ganger

  I følge alkoholloven skal bartendere ikke servere alkohol til åpenbart påvirkede personer. Likevel fikk skuespillere kjøpe øl 9 av 10 ganger selv om de spilte åpenbart påvirket.

 687. Spiseforstyrrelser: ikke flere komplikasjoner ved graviditet og fødsel

  Kvinner med spiseforstyrrelser får ikke flere komplikasjoner under svangerskap og fødsel enn andre kvinner.

 688. Spontan tilbakegang av brystkreft mer vanlig enn tidligere antatt

  Funn i en studie publisert i Lancet Oncology, tyder på at mekanismer utenfor svulstene er helt sentrale for om kvinner utvikler en dødelig kreftsykdom, eller om sykdommen går over av seg selv.

 689. Sprøyterom reiser mange dilemmaer

  Er sprøyteromsordningen et signal om at samfunnet aksepterer bruk av narkotika? Skal et sprøyterom bare tillate injisering av heroin, når røyking innebærer mindre risiko?

 690. Språkutvikling og oppmerksamheitsvanskar hos for tidleg fødte barn

  Tidlege oppmerksamheitsvanskar kan vere ein viktig markør for seinare språkferdigheiter hos for tidleg fødte (premature) barn.

 691. Spørreskjema for pasienterfaringer i Norden testet

  Det pågår et nordisk samarbeid for å utvikle kvalitetsindikatorer for helsetjenesten. Den norske versjonen av et spørreskjema for å måle pasientopplevd kvalitet er nå testet og validert.

 692. SSRI-antidepressiva til gravide øker risikoen for høyt blodtrykk i lungene hos barnet

  Kvinner som behandles med antidepressive legemidler av typen SSRI under siste del av graviditeten, har en økt risiko for å føde barn med vedvarende høyt blodtrykk i lungene.

 693. Stabil forekomst av infeksjoner i norske helseinstitusjoner

  Omkring én av 17 sykehuspasienter og sykehjemsbeboere hadde en helsetjenesteassosiert infeksjon viser Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelse første halvår av 2011. Infeksjonsforekomste

 694. Stadig mer overskjenking

  Flere undersøkelser fra SIRUS viser at det foregår mye overskjenking på utesteder i Norge. Studiene viser også at tendensen er økende.

 695. Stadig nye smuglemetoder for kokain

  Stadig mer avanserte metoder tas i bruk for å skjule og smugle kokain til Europa, og antallet kokainrelaterte dødsfall øker. Det ble innrapportert rekordmange nye syntetiske stoffer i 2009.

 696. Starter folkehelsesamarbeid med Malawi

  Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI) starter samarbeid med det nyetablerte folkehelseinstituttet i Malawi.

 697. Statistikkalender opprettet 11. april 2007

  Nå er all statistikk fra Folkehelseinstituttet lettere tilgjengelig. I vår ferske statistikkalender, finner du liste over helsestatistikken.

 698. Status for E. coli-utbruddet

  Siden januar har Folkehelseinstituttet fått varsel om åtte barn med nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) og diarè. Hos fem av barna er det påvist samme stamme av E. coli O157. Prøver fra de

 699. Sterk motstand blant røykerne mot nye restriksjoner

  Røykerne skeptiske til de foreslåtte begrensningene på hvor man kan røyke og hvor man kan kjøpe sigaretter. Størst motstand er det mot å forby røyking i parker, og å gi apotekene enerett til salg.

 700. Stokkmaur bør bekjempes med tiltak rettet mot reir

  Det er vår og stokkmauren våkner opp av vinterdvalen. Det første disse dyrene tenker på er å finne mat og utvide sitt nettverk av reir.

 701. Stokkmaur skader forskjellige isolasjonsmateriale i ulik grad

  Som isolasjon i bygningar blir det vanlegvis brukt ulike typar skumplastprodukt, glas- eller steinull.

 702. Stor undersøkelse om trening og hjerteflimmer

  Rundt 8000 personer er invitert til å delta i en undersøkelse om risikofaktorer for hjerterytmeforstyrrelsen hjerteflimmer (atrieflimmer eller forkammerflimmer).

 703. Stor usikkerhet om nye antikoagulanter er bedre enn warfarin

  Det er svært usikkert om de nye legemidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban er mer effektive og kostnadseffektive sammenlignet med warfarin. Det viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 704. Store endringer i synet på substitusjonsbehandling

  Substitusjonsbehandling har nå blitt en akseptert og etablert del av behandlingstilbudet for misbrukere i Norden. Går det medisinske fokuset i denne behandlingen på bekostning av det psykososiale?

 705. Store forskjeller i sykehusenes arbeidsmiljø og arbeidskvalitet

  Et stort flertall av sykepleiere er fornøyd med jobben sin. Men når de beskriver organisasjonen de arbeider i og kvaliteten på utført arbeid, er det store forskjeller sykehusene imellom. Det viser foreløpige norske tall etter en omfattende europeisk spørreundersøkelse.

 706. Store mengder alkohol øker risikoen for hjerte- og karsykdom

  Store mengder alkohol gir betydelig økt risiko for hjerneslag og høyt blodtrykk, og trolig også for atrieflimmer. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 707. Streptokokker/Pneumokokker

 708. Studerte helsekostnader i Norge og USA

  De samlede helsekostnadene mot slutten av livet er ganske like i Norge og USA. Det mener helseøkonom Hans Olav Melberg, som nylig er kommet hjem etter et år som Harkness-stipendiat i USA.

 709. Stumpet røyken da de ble invitert til helsesjekk

  Overraskende mange av røykerne som ble invitert til helsesjekk på 1970- og 1980-tallet sluttet å røyke.

 710. Større røykerisiko hvis du er impulsiv

  Det er mer sannsynlig at du begynner å røyke hvis du er impulsiv. Det viser ny forskning ved SIRUS.

 711. Større sannsynlighet for høyere forbruk av sterke smertestillende midler blant røykere

  Røykere har større sannsynlighet for høyere forbruk av reseptbelagte sterke smertestillende legemidler med opioider (Paralgin forte, morfin etc) enn de som ikke røyker, ifølge studie fra FHI.

 712. Størst økning i unge kvinners alkoholforbruk

  Alkoholforbruket blant kvinner har økt de siste tiårene. Forbruket har økt mest blant unge jenter og unge kvinner.

 713. Støtte og oppfølging kan fremme helse og hindre tilbakefall for personer med alvorlig psykisk lidelse

  Undervisning, fysisk aktivitet og yrkesrehabilitering har gunstige effekter for personer med alvorlig psykisk lidelse. Det fremgår av en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 714. Støyplagar frå jagarfly

  Folk som bur nær sivile eller militære flyplassar, blir utsette for ekstra støy.

 715. Suksesskriterier for samhandlingsprosjekter

  Ledelsesforankring og brukermedvirkning er to viktige kriterier for å lykkes med samhandlingsprosjekter.

 716. Sunnere atferd med frisklivssentraler?

  Har du økt risiko for sykdom og lidelse, kan en frisklivssentral støtte og veilede deg i å ta bedre vare på helsa. Men, det er høyst usikkert om tiltakene de tilbyr har effekt.

 717. Svangerskapsdiabetes øker risiko for senere diabetes

  Kvinner med svangerskapsdiabetes hadde over 40 ganger så stor risiko for å utvikle diabetes som de uten svangerskapsdiabetes, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

 718. Svekket psykisk helse og trivsel blant personer med hørselstap.

  Gjennomsnittlig svekket psykisk helse og trivsel kunne observeres blant yngre og middelaldrende personer med hørselstap.

 719. Sykefraværet ned ved tilrettelegging

  Gravide kvinner som får tilrettelegging på jobben, har mindre fravær enn dem som ikke får noen spesiell tilrettelegging.

 720. Sykehusenes barneavdelinger får gode tilbakemeldinger

  Pårørende gir generelt gode tilbakemeldinger om barneavdelingene ved sykehusene. Best tilbakemelding får standarden, mens organiseringen og pleietjenesten skårer dårligst, viser en undersøkelse Kunnskapssenteret har gjennomført.

 721. Sykehusinfeksjoner - det du minst ønsker deg av sykehusoppholdet

  Om lag 6 % av alle som legges inn på et sykehus eller et sykehjem får infeksjoner som han / hun ikke hadde ved innleggelsen. Det viser tallmaterialet fra vårens prevalensundersøkelse om infe

 722. Sykehusinfeksjoner i Norge 2006, NOIS-2

  Resultatene fra Norsk Overvåkningsssystem for Infeksjoner i Sykehustjenesten (NOIS) viser at gjennomsnittlig 6,5 % av de operertefikk en postoperativ sårinfeksjon i 2006. 38 sykehus deltok i un

 723. Sykling i trafikken: Helsegevinster eller – skader?

  Syklister i trafikken puster inn mer luftforurensning og er mer utsatte for ulykker enn personer som reiser på andre måter.

 724. Syntetiske stoffer – et stadig mer komplekst marked

  - Den raske framveksten av nye, ikke-kontrollerte psykoaktive stoffer representer en stadig større utfordring i Europa, heter det i EMCDDAs årsrapport om narkotikasituasjonen i Europa,

 725. Sårbare faser hos mødre med spedbarn og opp til tenårene

  Det er velkjent at mange mødre er særlig sårbare umiddelbart etter fødsel.

 726. Tamilske barn og ungdom - hvordan har de det?

  Tidligere undersøkelser har vist at tamilske barn og ungdom er skoleflinke og de oppgir å ha det bra i Norge. Samtidig har de rapportert mer psykiske plager enn andre ungdommer.

 727. Tannbehandling til rusmiddelmisbrukere godt i gang

  Avgrensningen av hvem som omfattes av tilbudet om fri tannbehandling til rusmiddelmisbrukere har gitt fylkestannlegene noe hodebry. Dette kommer fram i en SIRUS-rapport.

 728. Tannhelsepersonell eksponert for kvikksølv

  Tannhelsepersonell i Norge ble eksponert for kvikksølv i svært varierende grad på 1960-, 1970- og 1980-tallet. Tannlegeassistenter var trolig mer utsatt for større mengder kvikksølv enn tannleger.

 729. Tarmkreftscreening virker

  Kunnskapssenteret har i samarbeid med forskere ved Universitetet i Oslo utarbeidet en ny Cochrane-oversikt om tarmkreftscreening.

 730. Terapi kan ha god effekt på seksuelle problemer

  Seksualterapi kan være god hjelp for vanlige seksuelle problemer som impotens, for tidlig sædavgang, manglende seksuell lyst, orgasme og tørr skjede viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 731. Testing av hørsel med otoakustiske emisjoner

  Otoakustiske emisjoner er blitt benyttet for hørselstesting av voksne for å studere virkningen av støy og andre faktorer.

 732. Tidleg barnehagestart ikkje skadeleg for barn flest

  Kva for barnepassordningar nyttar foreldre for barna sine fram til dei er 18 månader? Og korleis blir barna sine språklege ferdigheiter og psykiske fungering ved femårsalder påverka?

 733. Tidlig debut – dystre fremtidsutsikter?

  Å få ungdom til å holde seg lengst mulig unna alkoholen, har blitt løftet fram som en spesielt viktig målsetting for forebyggende tiltak.

 734. Tidlig moden ungdom drikker mest

  Ungdom som kommer tidlig i puberteten har tilgang til flere alkoholkilder enn ungdom som modnes seinere. Dette kan være en av forklaringene på at de drikker mer.

 735. Tidlige tegn på sen språkutvikling

  Sen bruk av imitative handlinger, samt lavere nivå av språkforståelse og språkproduksjon ved 18 måneder, er assosiert medsen språkutvikling ved 3 års alderen.

 736. Tidligere abort og trening - slik påvirker de svangerskapet

  Kvinner som har hatt to eller flere provoserte aborter reduserte risikoen for svangerskapsforgiftning i senere svangerskap med 60 prosent. Det er imiderltid usikkert hvor mye trening beskytter.

 737. Tilfelle av meningokokksykdom hos russ i Bærum

  Folkehelseinstituttet fikk 23. mai melding om at en russ bosatt i Bærum kommune har hatt sykdom forårsaket av meningokokkbakterien. Pasienten har ikke vært alvorlig syk og er nå i bedring. Dette er d

 738. Tilrettelagte helsestasjonstiltak ser ut til å nå frem

  Tilpasset veiledning og bruk av likemenn kan være en god måte for helsestasjonen å bistå barnefamilier som har spesielle/ulike utfordringer.

 739. Tilsetjingsstoff i tobakk – helseskadelege?

  Fjerning av tilsetjingsstoff gjer neppe tobakksprodukt særleg mindre helseskadelege, men slike stoff kan bidra til auka røyking.

 740. Tiltak på arbeidsplassen kan muligens forebygge angst

  Det er mange arbeidslivsbaserte tiltak som har som mål å redusere psykiske lidelser hos ansatte, men vi mangler god dokumentasjon på effekt av tiltakene.

 741. Tinnitus har lav arvelighet

  Bare 11 prosent av variasjonen i tinnitus (øresus) i befolkningen skyldes arv.

 742. Tjue tusen tenner i banken

  Tannbanken i den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) får stadig flere innskudd: Over tjue tusen melketenner er i boks.

 743. TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer

  Medisiner av typen TNF-hemmere er effektive i behandling av revmatiske sykdommer, viser en ny kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Studiene rapporten bygger på, er imidlertid av så kort varighet at det har vært umulig å oppdage alvorlige bivirkninger. (18.07.06)

 744. To arter svart jordmaur innendørs?

  Svart jordmaur har vist seg å bestå av to arter (Lasius niger og Lasius platythorax). Vi vet ikke om begge artene anlegger reir innendørs i Norge.

 745. Tobakk stjeler flest liv - alkohol gir størst sosiale problemer

  I en sammenligning av det totale omfanget av helseskader knyttet til bruk av tobakk, alkohol og narkotika i høyinntektsland som Norge, er det tobakken som stjeler flest friske leveår.

 746. Trafikkstøy kan forkorte liv

  Trafikkstøy stjeler mange friske år av menneskers liv. WHO har tallfestet omfanget av helseskader fra trafikkstøy i Vest-Europa.

 747. Trafikkstøy sliter på helsa

  Om lag 1,5 millioner nordmenn er utsatt for trafikkstøy utenfor sin bolig, som overstiger anbefalingene.

 748. Treningsprogram på eldresenter kan gi bedre fysisk helse

  Eldre kan få bedre balanse og økt muskelstyrke i bena ved å delta i fysisk aktivitet ved eldresentre, men det er ikke grunnlag for å konkludere om bruk av eldresentre påvirker livskvalitet og mestring av daglige aktiviteter. Det viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

 749. Trygt for spedbarn å sove i mors seng?

  Samsoving er uheldig hvis mor har røykt i svangerskapet og/eller mor eller partner røyker etter fødselen, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 750. Tvillingforskning og irritabel tarmsyndrom

  I en studie fra Folkehelseinstituttet i 2006 ble det for første gang påvist en sammenheng mellom lav fødselsvekt, mindre enn 2500 g, og utvikling av irritabel tarmsyndrom (IBS).

 751. Tvillingstudie av alkoholavhengighet hos menn

  I en ny studie fant forskerne at alkoholavhengighet er 71 prosent arvelig. Dette er uventet høyt.

 752. Tvilsom forskning i favør av skoleprogrammer

  Forskning viser at rusforebyggende skoleprogrammer sjelden har effekt. Studier som tilsynelatende gir håp er ofte utført av forskere med egeninteresse i å dokumentere positive programeffekter.

 753. Tynne eldre menn er utsatt for benskjørhet og benbrudd

  Fedme og vektøkning gir økt risiko for mange kroniske sykdommer, og helserådene går derfor ut på å holde en stabil sunn vekt.

 754. Ufrivillig abort og behandling for ufrivillig barnløshet øker risikoen for svangerskapsforgiftning

  Gjentatte spontanaborter og hormonbehandling for ufrivillig barnløshet, gir økt risiko for svangerskapsforgiftning hos gravide kvinner. Dette kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 755. Ukjent nytte av tidligtiltak for små barns psykiske helse

  Hvordan påvirker hjelpetiltak den psykisk helsen til sped- og småbarn (0 til 3 år) i risikofamilier? Det er gjort for lite systematisk forskning til å svare, viser en ny oppsummering fra Kunnskapssenteret. (14.12.06)

 756. Uklar langtidseffekt av helsefremmende tiltak for barn og unge

  Det finnes få klare holdepunkter om langtidseffekt av ulike helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unge. Behovet for videre forskning er stort.

 757. Undertrykt sinne øker risikoen for alkoholrelatert vold

  Fyll øker risikoen for å utøve vold, men dette gjelder bare for personer som er tilbøyelige til å undertrykke aggressive følelser.

 758. Ungdom – bedre enn sitt rykte

  Når de unge opplever rusrelaterte problemer, er de i hovedsak knyttet til fyll, skriver Hilde Pape i et kapittel i den nye boka Barn som er redigert av barneombudet.

 759. Ungdom og rusmiddelbruk

  Hilde Pape og Elisabet Storvoll tilbakeviser at narkotikabruk blant ungdom er blitt mer normalisert i dag. De finner at ungdom som har dårlig forhold til foreldre, har større forbruk av rusmidler.

 760. Ungdom som nedvurderer fremtiden drikker mer

  En ny studie viser at ungdom som nedvurderer fremtiden mye, også drikker oftere og mer enn andre ungdommer. Denne gruppen har i tillegg flere alkoholrelaterte problemer enn andre.

 761. Ungdoms drikkemønster følger foreldrenes

  Det er en klar sammenheng mellom foreldrenes holdninger og alkoholbruk og ungdommenes drikkemønster. Jo høyere foreldrenes alkoholbruk er og jo mer liberale holdninger de har, jo mer drikker de unge.

 762. Unge etterlatte etter selvmord ønsker bedre hjelp og støtte

  Selvmord i nær familie eller blant venner er vanskelig å håndtere for barn og unge og det kan gå ut over skolearbeid og sosialt liv.

 763. Unge snusbrukere har økt risiko for kombinasjonsbruk av snus og røyk

  Gutter som brukte kun snus som 16-åringer hadde økt risiko for å være kombinasjonsbrukere av røyk og snus som 19-åringer.

 764. Unge voksne sluttet med av-og-til-røyking

  Mer enn halvparten av av-og-til-røykende 21-åringer hadde sluttet å røyke innen de ble 27 år. Det viser en ny studie.

 765. UngKul med faglig støtte til helseundersøkelse blant flyktningebarn fra Syria

  Av de nesten 400 000 flyktningene fra Syria som har klart å komme bort fra krigens kaotiske redselsdrama, og over grensen til nabolandene, bor nå 123 747 i flyktningleirer i Tyrkia.

 766. Unik studie fulgte narkotikabrukere gjennom 10 år

  SIRUS har fulgt 481 narkotikabrukere i 10 år. Deres illegale rusmiddelbruk og kriminalitet ble i stor grad redusert.

 767. Unngå helseskader ved bruk av permetrin

  Bruk av permetrin i kombinasjon med organiske løsemidler kan være helsefarlig.

 768. Urinlekkasje vanlig i svangerskapet

  Over halvparten av gravide kvinner opplever urinlekkasje. Lekkasje både før og i svangerskapet ser ut til å ha sammenheng med å ha født barn tidligere.

 769. Usikker effekt av sykefraværstiltak for helsepersonell

  Få studier og lav kvalitet på dokumentasjonen, gjør at vi vet lite om tiltak som settes inn for å forebygge sykefravær hos helsepersonell har effekt.

 770. Usikker påvirkningseffekt via sosiale medier

  Helsemyndighetene vil stimulere oss til sunnere livsførsel, men det er usikkert om holdningskampanjer i sosiale medier er veien å gå.

 771. Usikkert hva som kan redusere sykehusinnleggelser fra sykehjem

  Kunnskapssenteret har sett på tiltak for å redusere unødvendige sykehusinnleggelser fra sykehjem.

 772. Usikkert hvilke tiltak som hjelper vanskeligstilte inn på boligmarkedet

  Nordmenn skal helst eie sin egen bolig, men hva som skal til for at økonomisk vanskeligstilte skal komme seg inn på boligmarkedet er uvisst, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 773. Usikkert om fysisk trening har effekt på aktivitet og deltaking hos barn og unge med nedsett funksjonsevne

  Det er usikkert om fysisk trening har effekt på aktivitet og deltaking hos barn og unge med nedsett funksjonsevne. Det viser ein rapport som nyleg er utgjeven frå Kunnskapssenteret.

 774. Usikkert om kosttilskudd har effekt i behandling av mentale lidelser

  Vi vet ikke om kosttilskudd har effekt på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon. Det er stort behov for både primærforskning og oppsummering av ny forskning på området, konkluderer Kunnskapssenteret i en ny rapport.

 775. Usikkert om listelengde påvirker kvalitet av fastlegers tjenester

  Kunnskapssenteret har oppsummert forskning som undersøker om antall pasienter som fastleger har ansvar for, har betydning for kvaliteten på tjenestene som ytes. Dataene er for usikre til å kunne besvare om listelengde påvirker kvalitet av tjenestene.

 776. Usikkert om ny test kan erstatte CT ved hodeskader

  Kunnskapssenteret har vurdert testen S100B, som benyttes for å diagnostisere lettere hodeskader, sammenliknet med CT. Konklusjonen er at enkelte sjeldne skader kan bli oversett ved bruk av testen.

 777. Usikkert om psykologiske lavterskeltilbud til somatisk syke barn har effekt

  Vi kan ikke si noe sikkert om psykologiske lavterskeltilbud har positiv effekt på psykisk helse hos alvorlig somatisk syke barn viser en ny oppsummering fra Kunnskapssenteret.

 778. Usikkert om skjenkeopplæring motvirker aggresjon

  Det er usikkert om opplæringstiltak på skjenkesteder reduserer aggresjon og vold. Det er konklusjonen i en ny oversikt over systematiske oversikter fra Kunnskapssenteret.

 779. Usikkert om tiltak for å lette overganger mellom ulike livsfaser virker

  Overgang mellom ungdomsskole og videregående skole og andre overganger i livet, kan være ekstra vanskelige for unge med funksjonsnedsettelser, men det er usikkert om tiltak for å lette overganger har effekt, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 780. Utbrudd av denguefeber på Madeira – norsk turist smittet

  Utbruddet av denguefeber på Madeira pågår fortsatt og Folkehelseinstituttet har fått den første meldingen om en norsk turist smittet med sykdommen under ferie på øya. Denguefeber forårsakes av et vir

 781. Utbrudd av kolera på Cuba

  Se ny melding om kolera på Cuba 5. september 2013. Cubanske helsemyndigheter melder om et utbrudd av kolera i landet. Det er per 12. juli 2012 bekreftet 85 tilfeller av sykdommen. Utbruddet er hoveds

 782. Utbrudd av legionærsykdom i Edinburgh, Skottland

  Skotske helsemyndigheter opplyser at det per 20.6.2012 et meldt 44 bekreftede og 47 mulige pasienter i utbruddet av legionærsykdom i Edinburgh som har pågått siden slutten av mai. To av de syke er dø

 783. Utbrudd av magesyke blant barn på hotell i Tyrkia trolig forårsaket av shigellabakterien

  Flere skandinaviske barn ble innlagt på sykehus i Alanya i Tyrkia med diaré og oppkast i slutten av juli. Alle barna bodde på det samme hotellet, og ti av barna var norske. Det er også meldt om sykdo

 784. Utbrudd av shigellose etter opphold på hotell i Tyrkia

  Flere skandinaviske barn ble innlagt på sykehus i Alanya i Tyrkia med diaré og oppkast i slutten av juli. Alle barna bodde på det samme hotellet, og ti av barna var norske. Utbruddet var forårsaket a

 785. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2012

  Årsrapporten «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2012» gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2012. Denne rapporten bygger på informasjon fra det vevbaserte systemet fo

 786. Utelivsprosjekt etablerte godt samarbeid

  Oslo kommunes prosjekt Sammen lager vi utelivet tryggere (SALUTT) har klart å etablere et godt samarbeid mellom kommunen, utelivsbransjen og politiet.

 787. Utvikling av kvalitetsindikatorer for psykisk helsetjeneste

  Kvalitetsindikatorer blir i økende utstrekning benyttet som en metode for å sikre kvaliteten på tjenester. Utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i helsetjenesten har en del fellestrekk i de organisasjonene og nasjonene Kunnskapssenteret har innhentet opplysninger om. (22.06.06).

 788. Utviklingstrekk knyttet til vaksiner og vaksinasjonsprogram i verden

  Folkehelseinstituttets Trendrapport vaksiner 2012 tar for seg utviklingstrekk og viktige spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjonsprogrammer. Rapporten omtaler også introduksjon av nyere vaksiner

 789. Uvisst hvordan premature barn bør følges opp

  Hvordan bør for tidlig fødte barn følges opp? Det finnes for lite god forskning til å svare klart, konkluderer en ny rapport fra Kunnskapssenteret.(05.10.06)

 790. Uvisst om behandling i nærmiljø virker bedre

  Myndighetene ønsker å tilby nærmiljøbasert psykiatrisk behandling til barn og unge, men det er gjort lite systematisk forskning på nytten av slik behandling. Det viser en ny oppsummering fra Kunnskapssenteret.(02.11.06)

 791. Vaksine er best, men tablettkur kan bremse alvorlig influensasmitte

  Spredning av influensavirus kan utsettes hvis en stor andel av befolkningen får medikamenter forebyggende. Smitten vil likevel spre seg, men det er mulig at sårbare grupper kan holde seg friske så lenge influensaen varer, eller til vaksine er tilgjengelig.

 792. Valg av oppvarming viktig for helsa

  Folkehelseinstituttet advarer mot gassovner og gasspeiser uten avtrekk.

 793. Vanskelig temperament hos barn er forbundet med mindre amming

  Sjansen for at spedbarn fullammes frem til seks måneders alder er mindre hos barn med vanskelig enn med roligere temperament, viser en MoBa-studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo.

 794. Variasjon i barnehagekvalitet

  Det er relativ stor variasjon i måten barnehager er organisert på, i det pedagogiske innholdet og i hvordan pedagogiske ledere i barnehagene strukturerer arbeidet på avdelingene.

 795. Variasjon i konsentrasjon og aktivitet hos 8-åringer

  I februar 2012 startet et nytt prosjekt i ADHD-studien som innebærer undersøkelser av 8-åringer. Prosjektet gjelder variasjon i konsentrasjonsevne og aktivitetsnivå.

 796. Variasjon i omfang av uplanlagte reinnleggelser ved norske sykehus

  Forekomst av uplanlagte reinnleggelser ved norske sykehus varierer mellom kommuner og mellom sykehus, viser en undersøkelse som Kunnskapssenteret har gjort.

 797. Varierende nøyaktighet av tester for å påvise kjeveleddsdysfunksjon

  Undersøkelse med MR og ultralyd for å påvise lidelser i kjeveledd er metoder som kan ha et akseptabelt nivå av nøyaktighet. Det viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

 798. Varierende overlevelse i sykehusene

  Hvor mange som overlever alvorlige diagnoser i sykehusene varierer fra sykehus til sykehus.

 799. Varsel om HUS-tilfeller

  Folkehelseinstituttet har fått varsel om 3 tilfeller HUS (hemolytisk-uremisk syndrom) hos barn under ti år. Barna er fra Oslo, Akershus og Østfold. Det blir nå tatt rutinemessige prøver av pasientene

 800. Varsling av utbrudd i helseinstitusjoner til Folkehelseinstituttet

  Folkehelseinstituttet minner om at alle typer utbrudd på helseinstitusjoner skal varsles, også utbrudd av sykdommer som norovirus og influensa.

 801. Vekten i ung voksen alder kan påvirke dødelighet senere i livet

  En rekke studier har funnet sammenheng mellom kroppsmasseindeks (KMI) i voksen alder og dødelighet, men det er lite kunnskap om hvordan KMI i yngre år påvirker helsen i voksen alder.

 802. Vektreduksjon etter fødsel beskytter mot urinlekkasje

  Vektoppgang under svangerskapet påvirker ikke risikoen for urininkontinens etter fødsel, viser en ny studie fra Universitetet i Bergen basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

 803. Veldrevet ordning i nye lokaler, men fortsatt dilemmaer

  Det nye sprøyterommet i Oslo fungerer langt bedre enn det gamle, noe som har ført til økt trivsel for både ansatte og brukere. Dette viser en ny SIRUS-rapport.

 804. Vellykket norsk-russisk samarbeid

  Samarbeidet mellom Norge og Russland, om helse og relaterte sosiale spørsmål i Barentsregionen, er nyttig for begge land så vel som for det internasjonale samfunnet.

 805. Verktøy for en mer kunnskapsbasert helsetjeneste

  Helsepersonell ønsker å lære å bruke verktøy for å få en kunnskapsbasert helsetjeneste, men det trengs målrettet undervisning, forankring hos ledelsen og ildsjeler for å få det til.

 806. Verktøy for likeverdig tilgang på helsehjelp av god kvalitet

  Et system av kvalitetsindikatorer for helsetjenesten bør innrettes slik at allmennheten får innsikt i ytelsene som leveres, og politikere og helseledere får et verktøy for å sikre befolkningen likeverdig tilgang på helsehjelp av god kvalitet, anbefaler Kunnskapssenteret i ny rapport.

 807. Verktøy til systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten

  Kunnskapssenteret har utviklet en modell som kan brukes som et verktøy til systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

 808. Vestnilfeber i Hellas og naboland

  Folkehelseinstituttet anbefaler norske reisende til sørøstlige deler av Europa å være påpasselig med å beskytte seg mot myggstikk for å unngå virussykdommen Vestnilfeber. Dette gjelder spesielt områd

 809. Vestnilfeber nord i Hellas

  Folkehelseinstituttet anbefaler norske reisende til nordlige områder i Hellas om å beskytte seg mot myggstikk for å unngå virussykdommen Vestnilfeber. Greske helsemyndigheter rapporterer nå at 114 pe

 810. Vet ikke hvor mange som har nytte av koklea-implantat

  Koklea-implantater kan hjelpe mange tunghørte eller døve voksne til å øke setningsforståelse og livskvalitet. Vi vet ikke hvor mange som blir hjulpet, og det er for lite tilgjengelig informasjon til å vurdere risikoen for komplikasjoner.

 811. Vet ikke om ISO-sertifisering bedrer sykehus

  Forskningsgrunnlaget er per i dag for tynt til å fastslå om sertifisering og akkreditering av sykehus etter ISO-standarder bedrer kvaliteten i sykehus. Det viser en ny oppsummering fra Kunnskapssenteret. (14.12.06)

 812. Vet lite om nytten av selvhjelpsgrupper

  Forskningsgrunnlaget er for tynt til å fastslå effekten av selvhjelpsgrupper for pasienter med angst og depresjon som primærdiagnose, viser en ny oppsummering fra Kunnskapssenteret. (19.10.06)

 813. Vet lite om nytten av å måle høyde og vekt

  Barn og unge måles og veies rutinemessig, men forskning kan ikke svare på om dette har noen annen nytte enn å avdekke vekstproblemer og overvåke vekstutvikling. Det viser en ny oppsummering fra Kunnskapssenteret.

 814. Vi har alle muligheter i Drammen

  Familien Örs i Drammen deltar i BROER og har svart på spørsmål om oppvekst, integrasjon og trivsel. De gir tilbakemelding om at de stortrives i Drammen, og er glad for alle mulighetene de har.

 815. Viktig at norsk mat blir overvåka for miljøgifter

  Det er stor uro i Tyskland etter ein ny matskandale med funn av sterkt forhøga nivå av dioksinar i egg og kjøtt. Dette kjem av at ein produsent av har selt dioksinforureina feitt.

 816. Vil du delta i brukerundersøkelse for nettsidene våre?

  Folkehelseinstituttet arbeider med planlegging av ny publiseringsløsning for nettsidene sine. Vi trenger personer som kan delta på arbeidsmøte/workshop i desember-januar.

 817. Villedende om rusforebygging i skolen

  Forebyggingprogrammet Unge og rus er blitt løftet fram som et virkningsfullt tiltak mot rusmiddelbruk blant skoleungdom.

 818. Viltkjøtt og bly - resultater fra studie

  Hausten 2011 publiserte Veterinærinstituttet resultat frå ei undersøking som viste at kjøttdeig frå elg i enkelte tilfelle kunne innehalde svært høge nivå av bly.

 819. Vurdering av teppegulv og betydningen for helse

  Folkehelseinstituttet har mottatt en henvendelse fra Helsedirektoratet om teppegulv i skoler og barnehager.

 820. Våryre fuglelopper - biter også mennesker

  Om våren og særlig i forbindelse med påskeferien, får mange insektstikk, spesielt på beina og rundt midjen. Dette er typiske steder for bitt av fuglelopper (Ceratophyllus gallinae), som våkn

 821. WASI - psykologisk test for norske forhold?

  WASI (Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence) brukes mye i vurdering av kognitiv fungering.

 822. www.flattogflue.no

  www.flattogflue.no er Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttets frivillige registreringsprogram for utbredelsen av flått og hjortelusflue.

 823. Økende tilfredshet med psykiatrien

  Fastlegenes tilfredshet med de distriktspsykiatriske sentrene har økt fra 2006 til 2008, og sentrene har forbedret seg på veiledning. Men fastlegene er fortsatt kritiske til deler av virksomheten, viser en ny landsomfattende undersøkelse fra Kunnskapssenteret.

 824. Økning av tilfeller med salmonellose

  Siden midten av september har Folkehelseinstituttet påvist en økning av de sjeldne bakteriene Salmonella Napoli og Salmonella Poona, med 7 pasienter av hver. De smittede er bosatt over hele landet, o

 825. Økning av tilfeller med yersiniose

  Siden februar har Folkehelseinstituttet påvist en økning avtilfeller av en sjelden variant avbakterien Yersinia enterocolitica. Det erpr. 1.aprilregistrert 18 personer&n

 826. Økning av tilfeller med Yersiniose

  Folkehelseinstituttet har i april og mai 2014 fått melding om et økt antall tilfeller med infeksjon forårsaket av bakterien Yersinia enterocolitica .

 827. Økologisk mat i svangerskapet

  Hvem bruker økologisk mat når de er gravide? Er det kun spesielle grupper? Hva slags økologisk mat er mest populært? En fersk studie fra Folkehelseinstituttet gir noen svar.

 828. Økologiske grønnsaker kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

  Gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det. Det viser en artikkel med data fra MoBa.

 829. Økt eksperimentering blant unge voksne

  Andelen unge voksne mellom 20 og 30 år som har brukt amfetamin eller kokain noen gang, har økt siden slutten av 1990-tallet, mens bruk siste seks månedene har vært stabil.

 830. Økt forbruk av heroin per bruker

  Få mennesker i Norge bruker heroin, men blant disse har heroinrøyking økt i utbredelse etter 1990.

 831. Økt kjøpekraft – økt alkoholforbruk

  Ingeborg Rossow diskuterer sammenhengene mellom økt kjøpekraft og økt alkoholforbruk i en artikkel i Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift.

 832. Økt kompetanse blant leger er ikke nok

  Norske allmennleger ser ikke nødvendigvis en sammenheng mellom å kartlegge for potensielle alkoholproblemer og å foreta intervensjoner.

 833. Økt kunnskap om kjæledyr og astma

  - De aller fleste familier har ingen grunn til å unngå anskaffelse av kjæledyr på grunn av risikoen for å få astma og allergi.

 834. Økt kunnskap om utbredelsen av flåttbåret TBEvirus

  Den flåttoverførte virussykdommen skogflåttencefalitt (hjernebetennelse), har de senere år blitt vanligere langs kysten fra Aust-Agder til Vestfold.

 835. Økt risiko for øresus i støyutsatte yrker

  Menn i støyutsatte yrker og arbeidsledige eller trygdede kvinner er mest utsatt for øresus (tinnitus).

 836. Økte tobakkpriser gir reduksjon i forbruk

  Til tross for handelslekkasje vil en prisøkning på tobakk redusere forbruket. Men grensehandelen halverer effekten av en avgiftsøkning, viser en SIRUS-rapport av Hans Olav Melberg.

 837. Ønsker rettssikkerhet for alle norske barn

  - De siste årene har det blitt anmeldt stadig flere tilfeller av barnemishandling i Norge.

 838. Ørebetennelser og varig hørselstap

  En femdel av befolkningen under 65 år har et gjennomsnittlig moderat hørselstap på rundt 2 dB etter å ha hatt gjentatte ørebetennelser.

 839. Østrogen reduserer risikoen for brudd etter overgangsalderen

  Antall hoftebrudd og underarmsbrudd ble betydelig redusert blant Oslokvinner i tidlig fase etter overgangsalder, i perioden fra slutten av 1970-tallet til slutten av 1990-tallet.

 840. Å begynne med snus endrer i liten grad oppfatninger om røyking

  Ungdomsgutter som begynner å snuse endrer i liten grad sine oppfatninger om røyking i en retning som kan føre til at de begynner å røyke.

 841. Å førebyggje sjølvmord – nyttige tiltak finst

  Psykoterapi og antidepressiva kan redusere sjølvmordsåtferd. Men pasientane i studiane var ofte behandla i somatiske sjukehus. Det er difor uklårt i kor stor grad funna òg gjeld for psykisk helsevern. (16.11.06)

 842. Årsaker til ekstrem svangerskapskvalme

  Noen kvinner rammes av ekstrem kvalme (hyperemesis gravidarum) i svangerskapet, men sykdomsårsaken er ukjent. Arvelighet og etnisk opprinnelse kan ha betydning.

 843. Åtvarar mot kvikksølv i hudbleikemiddel

  Uorganisk kvikksølv hemjar produksjonen av fargepigment (melanin) i huda og kan difor bleike hud. Kvikksølv er samtidig helse- og miljøskadeleg, og det er ikkje tillate å bruke dette i hudkremar.