Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Evaluering av pilot Mestringsverktøy psykisk helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Evaluering av pilot Mestringsverktøy psykisk helse

Prosjekt

Evaluering av pilot Mestringsverktøy psykisk helse - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Sammendrag

I 2015 fikk Helsedirektoratet i oppdrag, gjennom tildelingsbrev fra HOD, å bidra til at det opprettes nettassistert behandling for angst og depresjon i norske kommuner. Oppdraget har vært organisert som et prosjekt i samarbeide med Norsk helsenett som forvalter innbyggerportalen: https://www.helsenorge.no/. Assistert selvhjelp AS https://assistertselvhjelp.no/ vant anbudet som leverandør av verktøy som skal piloteres. Prosjektet har rekruttert 13 kommuner (noen med interkommunalt samarbeid) for deltakelse som pilotkommuner. Piloten vil være startet opp i alle pilotkommuner i løpet av februar 2021.

Utprøvingen av digitale behandlingsverktøy i kommunen er to-delt:

1.Oppdraget ønsker å undersøke om digitaliserte behandlingsverktøy kan øke tilgjengeligheten av behandling ikommunen (om de kan behandle flere pasienter), om behandlingen har like god, eller bedre effekt som ansikt til ansikt behandling og om innbyggereopplever denne behandlingsformen som mer fleksibel (kan gjøres hjemme, når som helst og når flere ved store avstander)

2.Oppdraget ønsker å bidra i regjeringens satsing på å utvikle helsenorge.no som innbyggerplattform for å levere digitale helsetjenester til hele Norges befolkning.

Funnene av piloteringen kan bidra inn og er overførbare for mange tilsvarende oppdrag innenfor digitalisering av helsetjenester i kommunen og kommunens oppgaver med å klare å levere forsvarlige og nødvendige helsetjenester, slik som digital oppfølging av kroniske lidelser som KOLS, diabetes mfl.

Folkehelseinstituttet (FHI) er blitt bedt av Helsedirektoratet om å evaluere piloten, for å kunne svare ut oppdraget fra HOD. Helsedirektoratet foretok i 2020 en anskaffelse i egenregi for evaluering av piloten hos FHI. Det er til sammen avsatt 1,2 mill. kroner i 2020 og 2021 hos oss til dette arbeidet. 0,2 mill. kroner er allerede utbetalt. FHI vil i 17. februar 2021 søke om midler fra Forskningsrådet til samme formål. Vi vil iverksette en pragmatisk multisenter RCT, der assistert selvhjelp blir sammenlignet med div former for omsorg som vanlig (1-til-1 og RPH-TAU). Mål om oppstart inklusjon april 2021.

-Primærutfallsmål: (Reliable) recovery rate og endring i symptomer på angst og depresjon.

-Sekundærutfallsmål: Arbeidsdeltakelse, funksjon, livskvalitet, helsetjenestebruk, kost-nytte, treatment compliance, brukertilfredshet,

-I tillegg vil det gjøres en prosessevaluering med intervju av brukere (pasienter, terapeuter), med fokus på acceptability og compliance

-Det vil søkes kobling til helseregistre for å vurdere effekt over tid på registrert arbeidsdeltakelse, medisinbruk og bruk av helsetjenester

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Marit Knapstad, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Robert Smith, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet

Start

09.09.2020

Slutt

01.09.2025

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Marit Knapstad

Prosjektdeltakere ved FHI

Robert Smith