Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  55  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Tilgang til og bruk av stønader og tjenester (UPTAKE)

  Prosjektet handler om tilgangen til og bruken av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser.

  Prosjekt

  Publisert

 2. Hvordan forstå og håndtere barn som avviser en forelder? En systematisk kartleg-gingsoversikt

  Prosjektet skal kartlegge og beskrive forskningen som finnes om årsaker til samværsvegring, og verktøy eller tiltak for å identifisere, forebygge og håndtere samværsvegring med en forelder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP)

  Formålet med prosjektet er å evaluere effekten av International Child Development Programme (ICDP) ved å gjennomføre en studie med randomisert, kontrollert design (RCT-design).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Kjønnshormoner i svangerskapet og barns risiko for autisme

  Formålet med prosjektet er å studere sammenhengen mellom mors nivåer av kjønnshormoner i blodet i svangerskapet og barns risiko for å utvikle autisme.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Kjønnsinkongruens i Norge

  Prosjektet skal fremskaffe mer kunnskap om kjønnsinkongruens i Norge og støtte opp under forsvarlig helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Linkarbeidere i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt

  Å kartlegge og beskrive forsking om bruk av linkarbeidere i barnevernets og tilgrensende tjenesters arbeid med saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Den Norske Trippel-S Undersøkelsen

  Forskningsprosjektet søker å undersøke flere forhold, både omfang av og konsekvenser av vold og overgrep mot barn og unge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Barnevekststudien 2010-2019: Kroppsmasseindeks og vektstatus og faktorer som har sammenheng med vektutvikling hos norske barn.

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke faktorer som har sammenheng med undervekt, overvekt og fedme og vektutviklingen hos norske barn.

  Prosjekt

  Publisert

 9. Det norske identitetsprosjektet, N-IP

  Hovedmål er å gjøre tilgjengelig et forskningsbasert tiltak for å fremme etnisk identitet og tilhørighet og god psykososial tilpasning blant ungdom i flerkulturelle skoler i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Direkte og indirekte kostnader som følge av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne

  Prosjektet «Budget» ser på kostnader og konsekvenser forbundet med det å ha omsorg for et barn med nedsatt funksjonsevne.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Sammenhengen mellom adoptivforeldres helse og ressurser og adoptivbarnas helse og tilpasning

  Formålet er å identifisere hvilke forhold ved adoptivforeldre som er assosiert med en best mulig utvikling hos barnet, og om det er egenskaper ved barnet som er utfordrende for foreldrene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: en systematisk kartleggingsoversikt

  Oversikt over og beskrivelse av forskning som har undersøkt bruk av tvang overfor barn og unge i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Sosiale medier - psykisk helse og trivsel blant ungdom

  Formålet med prosjektet er økt kunnskap om bruken av sosiale medier, og hvordan bruken henger sammen med helserelaterte faktorer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Helse blant barn av innvandrere i Norge

  Formål er å studere utvikling av sykdom blant barn av innvandrere, og hvordan dette henger sammen med bruk av trygdeytelser, og sammenligne resultatene med befolkningen for øvrig.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Politibaserte tiltak for forebygging av seksuallovbrudd og radikalisering blant unge: Prosjektplan

  En systematisk oversikt om effekten av ulike kriminalitetsforebyggende tiltak hvor politiet er involvert, rettet mot seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Egenskaper ved et helsefremmende nærmiljø

  Hovedformålet med dette prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner et helsefremmende nærmiljø for norske barn og deres mødre.

  Prosjekt

  Publisert

 17. Barn og unges medvirkning i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt

  En oversikt over og beskrivelse av forskning som har undersøkt barn og unges medvirkning i barnevernet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Vektstabilisering blant barn og unge

  Denne systematiske oversikten skal identifi­sere og oppsummere effekt av tiltak for å stabilisere vekten hos barn og unge som har gjennomgått et vektreduserende behandlingstiltak.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. To what extent is use of social media related to online prosocial behaviors among adolescents? A systematic review.

  Vi ønsker å undersøke evidensgrunnlaget for sammenhengen mellom bruk av sosiale medier og online pro-sosial atferd blant ungdom. Dette vil bli gjort gjennom en systematisk kunnskapsoppsummering.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Målstyring innen kriminalitetsforebyggende arbeid i politiet: Prosjektplan

  En kartleggingsoversikt over forskning om målstyring innen kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert