Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  56  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Sammenhengen mellom mors og barns kroppsmasseindeks

  Bakgrunnen for prosjektet er å forstå hva som ligger bak assosiasjonen mellom mors BMI og barnets BMI.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn studien.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Reproduksjon, samlivsbrudd og helse

  Hensikten er å forstå helsekonsekvensene i bred forstand av reproduksjonsmønstre og samlivsbrudd.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Barnevekststudien 2010-2019: Kroppsmasseindeks og vektstatus og faktorer som har sammenheng med vektutvikling hos norske barn.

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke faktorer som har sammenheng med undervekt, overvekt og fedme og vektutviklingen hos norske barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Den Norske Trippel-S Undersøkelsen

  Forskningsprosjektet søker å undersøke flere forhold, både omfang av og konsekvenser av vold og overgrep mot barn og unge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Tilgang til og bruk av stønader og tjenester (UPTAKE)

  Prosjektet handler om tilgangen til og bruken av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser.

  Prosjekt

  Publisert

 7. Hvordan forstå og håndtere barn som avviser en forelder? En systematisk kartleg-gingsoversikt

  Prosjektet skal kartlegge og beskrive forskningen som finnes om årsaker til samværsvegring, og verktøy eller tiltak for å identifisere, forebygge og håndtere samværsvegring med en forelder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP)

  Formålet med prosjektet er å evaluere effekten av International Child Development Programme (ICDP) ved å gjennomføre en studie med randomisert, kontrollert design (RCT-design).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Kjønnshormoner i svangerskapet og barns risiko for autisme

  Formålet med prosjektet er å studere sammenhengen mellom mors nivåer av kjønnshormoner i blodet i svangerskapet og barns risiko for å utvikle autisme.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Kjønnsinkongruens i Norge

  Prosjektet skal fremskaffe mer kunnskap om kjønnsinkongruens i Norge og støtte opp under forsvarlig helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Linkarbeidere i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt

  Å kartlegge og beskrive forsking om bruk av linkarbeidere i barnevernets og tilgrensende tjenesters arbeid med saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Det norske identitetsprosjektet, N-IP

  Hovedmål er å gjøre tilgjengelig et forskningsbasert tiltak for å fremme etnisk identitet og tilhørighet og god psykososial tilpasning blant ungdom i flerkulturelle skoler i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Effekter av farmakologisk behandling og spesialundervisning på skoleprestasjoner hos barn med ADHD

  Dette prosjektet vurderer langtidseffektene av medisinering og SU på skoleprestasjon, med vekt på effektiviteten av behandlingsmønster.

  Prosjekt

  Publisert

 14. Direkte og indirekte kostnader som følge av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne

  Prosjektet «Budget» ser på kostnader og konsekvenser forbundet med det å ha omsorg for et barn med nedsatt funksjonsevne.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Sammenhengen mellom adoptivforeldres helse og ressurser og adoptivbarnas helse og tilpasning

  Formålet er å identifisere hvilke forhold ved adoptivforeldre som er assosiert med en best mulig utvikling hos barnet, og om det er egenskaper ved barnet som er utfordrende for foreldrene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: en systematisk kartleggingsoversikt

  Oversikt over og beskrivelse av forskning som har undersøkt bruk av tvang overfor barn og unge i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Sosiale medier - psykisk helse og trivsel blant ungdom

  Formålet med prosjektet er økt kunnskap om bruken av sosiale medier, og hvordan bruken henger sammen med helserelaterte faktorer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Helse blant barn av innvandrere i Norge

  Formål er å studere utvikling av sykdom blant barn av innvandrere, og hvordan dette henger sammen med bruk av trygdeytelser, og sammenligne resultatene med befolkningen for øvrig.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Politibaserte tiltak for forebygging av seksuallovbrudd og radikalisering blant unge: Prosjektplan

  En systematisk oversikt om effekten av ulike kriminalitetsforebyggende tiltak hvor politiet er involvert, rettet mot seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Egenskaper ved et helsefremmende nærmiljø

  Hovedformålet med dette prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner et helsefremmende nærmiljø for norske barn og deres mødre.

  Prosjekt

  Publisert