Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  19  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Sosial ulikhet i alkoholbruk, røyking og livsstilssykdom

  Prosjektet skal gi ny kunnskap om den relative betydningen av utdanning, inntekt og yrkesstatus for samlet sosial ulikhet i alkoholbruk og røyking.

  Prosjekt

  Publisert

 2. Standardiserte tobakkspakninger/produkter

  FHI har fått i oppdrag å evaluere innføringen av standardiserte tobakkspakninger.

  Prosjekt

  Publisert

 3. Tobakksbruk og livsstil blant ungdom (prosjektbeskrivelse)

  Bruksmønsteret for tobakk er langt mer fragmentert og flertydig enn tidligere.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Evaluering av snus- og røykesluttmetoder (prosjektbeskrivelse)

  Målet med prosjektet er å sammenligne effekten av ulike metoder og hjelpemidler som velges når man skal slutte med røyk eller snus.

  Prosjekt

  Publisert

 5. Bruk av e-sigaretter

  Dette PhD-prosjektet vil se på hvordan brukere av e-sigaretter – såkalte dampere eller vapere – forstår bruken av produktet i forhold til tema som bruksmotiv, brukerkultur og identitet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Vil ungdoms snusbruk ha betydning for røyking hos unge voksne? Hvordan tobakksbruk i ungdomårene kan påvirke tobakksbruken i voksen alder noen år senere

  Hvordan vil bruk av snus i ungdomsårene påvirke den mer etablerte tobakksbruken som unge voksne?

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

  Vi vil beskrive røyking i svangerskapet over tid og diskutere disse trendene i lys av endringer både i datakvalitet og i sosiodemografiske forhold i samfunnet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Livsstils - og helsekorrelater til snusbruk blant voksne kvinner

  Vi vil undersøke hvordan kvinner 18-45 år som bruker snus evt. skiller seg fra kvinner i samme aldersgruppe som ikke bruker tobakk og kvinner som røyker

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Registrert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk

  Målet med prosjektet er å få en bedre oversikt over det totale forbruket av alkohol og tobakk i Norge, og å følge utviklingen over tid.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Endringer i materielle og livsstils-problemer blant dagligrøykere i Norge 1999 – 2011

  Målet med dette prosjektet er å studere hvordan materielle problemer og uheldig helseatferd blant av-og-til- og dagligrøykere har endret seg fra 1999 til 2011 i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Forekomst av og kjennetegn ved av-og-til-røyking

  Undersøke i hvilken grad av-og-til-røyking er en stabil atferd, om det er en risikofaktor for nikotinavhengighet samt relativ betydning av andre faktorer, for å bli en av-og-til-røyker.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Bruk av tobakk og rusmidler i befolkningen- SSB Rusundersøkelsen

  Monitorering av tobakk, alkohol, legemidler og narkotika.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

  Siktemålet med forbudet er å begrense reklameeffekten av oppstillingen for å bidra til redusert tobakksbruk i befolkningen generelt og blant ungdom spesielt.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Tobakkspreventive tiltak – oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver

  I dette prosjektet vil vi forsøke å kartlegge tilslutning og motstand mot en del aktuelle innstramminger i lovverket, studere hvordan ulike kategorier av tobakksbrukere vurderer nye tiltak.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Hard-core røykere i Norge. Utbredelse, utviklingstrekk og sosio-demografiske karakteristika

  Studere sammenhengen mellom røykestatus, inkludert "hard-core" røykere, og sosio-demografiske faktorer, sannsynligheten for røykestatus ved opphopning av sosiale risiokofaktorer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Monitorering av tobakksvaner og forbruk

  Utviklingstrekk i røykeprevalens, snusbruk, sluttrater og den sosiale ulikheten i røyking.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Effekter av røykfrie serveringssteder i ulike sosiale lag

  Målet var å undersøke om forbudet hadde ulik innvirkning på individer med lav versus høy sosio-økonomisk status, røykere og ikke-røykere, kvinner og menn, og unge og eldre besøkende.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Røyking, maternell og føtal genetisk variasjon

  Dette prosjektet som dreier seg om å forstå basis for den paradoksale beskyttende effekt av røyking på risikoen for svangerskapsforgiftning.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Tobakk og rusmidler i mediene

  Prosjektet analyserer hvor hyppig det brukes tobakk og rusmidler i norske filmer, hvilke sosiale kjennetegn brukerne har, og i hvilken kontekst bruken av tobakk og rusmidler finner sted.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert