Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  19  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Bruk av e-sigaretter

  Dette PhD-prosjektet vil se på hvordan brukere av e-sigaretter – såkalte dampere eller vapere – forstår bruken av produktet i forhold til tema som bruksmotiv, brukerkultur og identitet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Livsstils - og helsekorrelater til snusbruk blant voksne kvinner

  Vi vil undersøke hvordan kvinner 18-45 år som bruker snus evt. skiller seg fra kvinner i samme aldersgruppe som ikke bruker tobakk og kvinner som røyker

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Hard-core røykere i Norge. Utbredelse, utviklingstrekk og sosio-demografiske karakteristika

  Studere sammenhengen mellom røykestatus, inkludert "hard-core" røykere, og sosio-demografiske faktorer, sannsynligheten for røykestatus ved opphopning av sosiale risiokofaktorer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

  Siktemålet med forbudet er å begrense reklameeffekten av oppstillingen for å bidra til redusert tobakksbruk i befolkningen generelt og blant ungdom spesielt.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Effekter av røykfrie serveringssteder i ulike sosiale lag

  Målet var å undersøke om forbudet hadde ulik innvirkning på individer med lav versus høy sosio-økonomisk status, røykere og ikke-røykere, kvinner og menn, og unge og eldre besøkende.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Endringer i materielle og livsstils-problemer blant dagligrøykere i Norge 1999 – 2011

  Målet med dette prosjektet er å studere hvordan materielle problemer og uheldig helseatferd blant av-og-til- og dagligrøykere har endret seg fra 1999 til 2011 i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Bruk av tobakk og rusmidler i befolkningen- SSB Rusundersøkelsen

  Monitorering av tobakk, alkohol, legemidler og narkotika.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Sosial ulikhet i alkoholbruk, røyking og livsstilssykdom

  Prosjektet skal gi ny kunnskap om den relative betydningen av utdanning, inntekt og yrkesstatus for samlet sosial ulikhet i alkoholbruk og røyking.

  Prosjekt

  Publisert

 9. Standardiserte tobakkspakninger/produkter

  FHI har fått i oppdrag å evaluere innføringen av standardiserte tobakkspakninger.

  Prosjekt

  Publisert

 10. Forekomst av og kjennetegn ved av-og-til-røyking

  Undersøke i hvilken grad av-og-til-røyking er en stabil atferd, om det er en risikofaktor for nikotinavhengighet samt relativ betydning av andre faktorer, for å bli en av-og-til-røyker.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Vil ungdoms snusbruk ha betydning for røyking hos unge voksne? Hvordan tobakksbruk i ungdomårene kan påvirke tobakksbruken i voksen alder noen år senere

  Hvordan vil bruk av snus i ungdomsårene påvirke den mer etablerte tobakksbruken som unge voksne?

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Tobakkspreventive tiltak – oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver

  I dette prosjektet vil vi forsøke å kartlegge tilslutning og motstand mot en del aktuelle innstramminger i lovverket, studere hvordan ulike kategorier av tobakksbrukere vurderer nye tiltak.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Tobakk og rusmidler i mediene

  Prosjektet analyserer hvor hyppig det brukes tobakk og rusmidler i norske filmer, hvilke sosiale kjennetegn brukerne har, og i hvilken kontekst bruken av tobakk og rusmidler finner sted.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Røyking, maternell og føtal genetisk variasjon

  Dette prosjektet som dreier seg om å forstå basis for den paradoksale beskyttende effekt av røyking på risikoen for svangerskapsforgiftning.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

  Vi vil beskrive røyking i svangerskapet over tid og diskutere disse trendene i lys av endringer både i datakvalitet og i sosiodemografiske forhold i samfunnet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Registrert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk

  Målet med prosjektet er å få en bedre oversikt over det totale forbruket av alkohol og tobakk i Norge, og å følge utviklingen over tid.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Monitorering av tobakksvaner og forbruk

  Utviklingstrekk i røykeprevalens, snusbruk, sluttrater og den sosiale ulikheten i røyking.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Tobakksbruk og livsstil blant ungdom (prosjektbeskrivelse)

  Bruksmønsteret for tobakk er langt mer fragmentert og flertydig enn tidligere.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Evaluering av snus- og røykesluttmetoder (prosjektbeskrivelse)

  Målet med prosjektet er å sammenligne effekten av ulike metoder og hjelpemidler som velges når man skal slutte med røyk eller snus.

  Prosjekt

  Publisert