Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter


Avgrens søket
 1. Prosjekt

  Innvandreres opplevelse av ankomstscreening for tuberkulose

  Gjennom denne studien vil vi undersøke barrierer for oppmøte og hvordan screeningssystemet oppleves.

 2. Prosjekt

  Screening for latent tuberkulose - hvor mange må undersøkes?

  I dette prosjektet vil vi beregne antallet innvandrere som må screenes og behandles for latent tuberkulose for å forebygge ett tilfelle av tuberkulose sykdom innen fem år etter ankomst til Norge.

 3. Prosjekt

  Tilpasning og evaluering av psykisk helsefremmende tiltak, TRT, for barn i asylmottak

  Teaching Recovery Techniques, TRT, kan redusere traume-relaterte psykiske plager blant barn utsatt for krig og katastrofer, men er ikke tidligere testet blant asylsøkende barn. Prosjektet skal gi kunn

 4. Prosjekt

  En pilotstudie av effekten av en yoga-intervensjon for å bedre psykisk helse hos enslige mindreårige asylsøkere i mottaksfasen

  Målsettingen med denne pilotstudien er å evaluere om yogabasert gruppeintervensjon kan redusere psykiske helseplager i en sårbar ungdomsgruppe.

 5. Prosjekt

  Flyktninghelse (pilot)

  Per i dag finnes det lite eller ingen erfaring med storskala-innsamling av longitudinelle data knyttet til psykososiale faktorer og flyktningers/asylsøkeres psykiske helse. Dette er en pilot.

 6. Prosjekt

  Psykiske lidelser blant minoritetskvinner: risikofaktorer og konsekvenser i et livsløpsperspektiv

  Formålet med prosjektet er å se på bruk av psykiske helsetjenester blant minoritetskvinner over tid, og å identifisere årsaker til og konsekvenser av psykiske lidelser gjennom livsløpet.

 7. Prosjekt

  Mortalitetsrisiko og omfang av kontakt med helsetjenesten for psykiske helseplager blant innvandrerbefolkningen i Norge

  Forskningsprosjektet har som mål å frambringe ny og mer helhetlig kunnskap omkring selvmord og forhold ved den psykiske helsen til grupper av den norske innvandrerbefolkningen.

 8. Prosjekt

  Levekår og helse blant innvandrere i Norge

  Innvandrere utgjør nå 14% av befolkningen og flere studier viser at de har dårligere fysisk og psykisk helse enn den øvrige befolkningen.

 9. Prosjekt

  Effekt av tilpasset helseinformasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn (prosjektbeskrivelse)

  Formålet prosjektet er å lage en oversikt over systematiske oversikter som evaluerer effekt av tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

 10. Prosjekt

  Effekt av massemediekommunikasjon om helsefremmende levevaner til innvandrere (prosjektbeskrivelse)

  Siden problemstillingen er av internasjonal interesse, ble denne systematiske oversikten foreslått som en mulig tittel for publisering i The Cochrane Library.