Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og artikler


Avgrens søket
 1. Notat

  Hva er konsekvensen av heving av aldersgrensen for BRCA-testing?

  BRCA er gener i vårt DNA. Mutasjoner i BRCA-gener kan føre til kreft. Helsedirektoratet ønsker å få avklart konsekvensene av å heve aldergrensen for BRCA testing av kvinner med insident bryskreft.

 2. Notat

  Optune – et medisinsk teknisk produkt som generer «tumor treating fields» ved behandling av glioblastom

  Dette er en formidlingssak til Nye Metoder. Glioblastom er en alvorlig type hjernekreft. Vi har sett på forskning om behandling av nydiagnostisert glioblastom ved bruk av produktet Optune.

 3. Rapport

  UV-stråling og folkehelse

  Strategi for forebygging av hudkreft.

 4. Forskningsoversikt

  Nytteverdien av mastektomi for kvinner med brystkreft: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  Vi ble bedt om å finne oppsummert forskning om fordeler og ulemper ved ulike kirurgiske strategier i behandlingen av brystkreft for kvinner som ikke er behandlet for brystkreft tidligere.

 5. Metodevurdering

  Peptidreseptor-radionuklidterapi basert på ¹⁷⁷Lutetium for behandling av nevroendokrin kreft: en fullstendig metodevurdering

  Bestillerforum RHF ba Folkehelseinstituttet om å utarbeide en fullstendig metodevurdering av 177Lu-basert PRRT (177Lu-PRRT), som er kreftbehandling med et radioaktivt legemiddel.

 6. Metodevurdering

  Diagnostisk nøyaktighet, klinisk effekt og budsjettkonsekvensanalyse ved MRI screening av kvinner med BRCA1/2 mutasjoner. En fullstendig metodevurdering

  Vi fikk i oppdrag å utføre en metodevurdering om klinisk effekt og budsjettkonsekvensanalyse ved bruk av både magnetisk resonans imaging (MRI) og mammografiscreening av kvinner med BRCA-mutasjoner.

 7. Systematisk oversikt

  Usikkert om trening har effekt for barn som er under behandling for kreft. Cochrane: Kort oppsummert

  Trening kan muligens ha en positiv effekt på fysisk form hos barn med kreft, men svært få barn er undersøkt. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

 8. Metodevurdering

  Digital Brysttomosyntese med Hologic 3D mammograf Selenia Dimensions System i screening for brystkreft. Hurtigmetodevurdering

  Vi fikk i oppdrag å utarbeide en hurtigmetodevurdering om “Tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT) i screening for brystkreft”

 9. Notat

  Utvikling av indikatorer på NCD-området knyttet til rapportering for den globale og nasjonale NCD-strategien

  Rapporten definerer norske datakilder for WHOs 25 indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (Noncommunicable diseases, NCD)»

 10. Forskningsoversikt

  Helseeffekter av screening for kolorektal kreft

  Det skal fattes en beslutning om hvorvidt det skal etableres et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft. Vi er bedt om å oppsummere gjeldende kunnskap om helseeffekter av denne type screening.

 11. Metodevurdering

  Metodevurdering for fire legemidler for pasienter med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft

  Vi har sammenlignet legemidler for pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft. Legemidlene er abirateron, kabazitaxel, enzalutamid og radium-233.

 12. Forskningsoversikt

  Effekt av fysisk trening for personer med kreft

  Vi har oppsummert resultater fra fem systematiske oversikter om effekt av fysisk trening for pasienter under og etter behandling, med funn fra til sammen 119 randomiserte kontrollerte studier.

 13. Forskningsoversikt

  Tverrfaglige tiltak kan gjøre det lettere for personer med kreft å komme tilbake i arbeid

  Tverrfaglig tiltak som kombinerer ett eller flere tiltak kan lette tilbakeføring til arbeid for personer med kreft. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

 14. Metodevurdering

  Fullstendig metodevurdering av de nye legemidlene for pasienter med inoperabel eller metastaserende føflekkreft

  Metodevurderingen sammenligner klinisk effekt og kostnadseffektivitet mellom syv nye legemidler som brukes i behandling av føflekkreft med spredning og/eller føflekkreft som ikke kan opereres.

 15. Forskningsoversikt

  Bruk av naltrekson i lave doser utenfor godkjent bruksområde

  Systematisk oversikt for å undersøke sykdomsforløp, funksjon i dagliglivet og bivirkninger hos personer som bruker naltrekson i lave doser.

 16. Rapport

  Føflekkreft – forekomst, årsaker og forebyggende tiltak. En kunnskapsoversikt

  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet laget en kunnskapsoversikt om forekomst, årsaker og forebyggende tiltak på føflekkreft.

 17. Forskningsoversikt

  Effekt av HPV-vaksinering av gutter

  Denne systematiske oversikten ble utført for å vurdere om HPV-vaksinene som i dag gis til 12 år gamle jenter i Norge, også forebygger HPV-relaterte sykdommer hvis den gis til gutter.

 18. Forskningsoversikt

  Bevacizumab i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft

  Bevacizumab er et kreftlegemiddel som hemmer dannelse av nye blodkar.

 19. Forskningsoversikt

  Vurdering av abirateronacetat som andrelinjebehandling av metastatisk prostatakreft

  Resultatene i dette metodevarselet er basert på én fase III-studie fra 2010 med 1196 pasienter randomisert i forholdet to til én.

 20. Forskningsoversikt

  Lapatinib ved avansert eller metastatisk HER-2 positiv brystkreft

  Metodevarsel om effekten av lapatinib på pasienter med lokalavansert eller metastaserende HER-2 positiv brystkreft.