Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Avgrens søket
 1. Notat

  Vurdering av helserisiko ved påviste konsentrasjoner av benzen og andre flyktige organiske forbindelser i bolighus ved nedlagte Brånåsen avfallsdeponi

  Målingene viser at verdiene av gass i inneluft for de aktuelle boligene er lave og på nivå med det som man normalt kan finne innendørs i privatboliger.

 2. Rapport

  Vurdering av mulig helserisiko forbundet med høye svevestøvnivåer ved Nationaltheateret stasjon - Oslo

  Folkehelseinstituttet anbefaler at det ut fra et føre var-prinsipp settes inn tiltak for å redusere svevestøvnivåene på Nationaltheatret stasjon.

 3. Rapport

  Flystøy og luftforurensning ved flyplasser

  Rapporten er skrevet på oppdrag fra Ullensaker kommune. Den oppsummerer kunnskapsstatus når det gjelder flystøy, luftforurensning rundt flyplasser og helse.

 4. Rapport

  Innånding av støvpartikler ved bruk av fluorholdige skismøringsprodukter. Eksponeringsnivåer for ikke-profesjonelle skismørere – en pilotstudie.

  Konsentrasjonene av støv og fluorholdige stoffer i forbindelse med skismøring på amatørnivå er sammenlignbare med det som er vist å kunne gi helseplager hos profesjonelle skismørere.

 5. Notat

  Eksponering for støv og gasser ved bruk av fluorholdig skismøring

  Er fluorholdig støv og gasser et helseproblem for ivrige skientusiaster som hyppig smører ski med fluorholdig skismøring? Notatet gir praktiske råd til skiløpere som bruker slik skismøring.

 6. Rapport

  Inneklima i skoler og barnehager. Helsemessig betydning for barn og unge

  Godt inneklima i skoler og barnehager har stor betydning for helse, trivsel og læring for barn og unge.

 7. Rapport

  Fukt og fuktskader i norske boliger

  Vi har hatt relativt liten oversikt over forekomsten av fuktproblemer i norske boliger. Firmaet Anticimex har tilgang til oppdaterte og detaljerte boligdata, samlet inn og registrert i databaseformat.

 8. Rapport

  Sykdomsbyrde som følge av luftforurensning i Oslo

  Rapporten er et oppdrag fra Statens vegvesen i forbindelse med revisjon av verdsetting av luftkvalitet.

 9. Rapport

  Barn, miljø og helse. Risiko- og helsefremmende faktorer

  Rapporten «Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer» presenterer miljøfaktorer som kan ha betydning for barn og unges helse.

 10. Rapport

  Risk Assessment and Regulations of Nanomaterials in Norway and Russia

  Den økende bruken av nanoteknologi i forbruksprodukter, til industrielle formål og innen medisin, har ført til teknologiske fremskritt som kan gi stor økonomisk gevinst.

 11. Rapport

  Miljøgifter i innemiljøet. Ftalater, PCB, PBDE og klorparafiner i norske innemiljøer

  En rekke forbrukerprodukter og byggematerialer inneholder potensielt helseskadende kjemikalier.

 12. Rapport

  Anbefalte faglige normer for inneklima. Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer – 2015

  Den reviderte rapporten inneholder som før anbefalte normer for inneklima, praktiske råd og oppdatert kunnskapsgrunnlag.

 13. Rapport

  Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann. Rapport til prosjektet "Kartlegging av helseskader fra plantevernmidler 2014".

  Rester av plantevernmidler i drikkevann utgjør neppe noen helserisiko i Norge. Dette er konklusjonen i en rapport fra Folkehelseinstituttet.

 14. Rapport

  Luftkvalitetskriterier - virkninger av luftforurensning på helse (2013:9)

  Rapporten presenterer nye kvalitetskriterier for ulike forurensningskomponenter i luft. Kriteriene er basert på kritisk gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur om luftforurensning og helse.

 15. Rapport

  Nattstøy og søvnforstyrrelser

  Folkehelseinstituttet har tidligere estimert at om lag tre prosent av befolkningen opplever alvorlige søvnforstyrrelser på grunn av trafikkstøy i Norge. Ifølge regjeringens Handlingsplan mot støy bør man få på plass et mål for å redusere nattstøy i Norge.

 16. Rapport

  Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis

  Dette er en rapport fra en ekspertgruppe som har utredet om svake elektromagnetiske felt gir helseskader. Slike felt fins rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner og kommunikasjonsutstyr.

 17. Rapport

  Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge

  Om lag 1,5 millioner nordmenn er utsatt for trafikkstøy utenfor sin bolig, som overstiger anbefalingene.

 18. Rapport

  Virkninger av støy fra jagerfly på befolkningen nær militære flyplasser

  Folk som bor nær sivile eller militære flyplasser blir utsatt for ekstra støy. Mange studier viser at sivil flystøy har helse- og trivselseffekter, blant annet negativ virkning på hjerte-karsystemet

 19. Rapport

  Helseeffekter av aminer (rapport 2011)

  CO2-fangst med aminer regnes som den mest aktuelle metoden for å komme raskt i gang med fjerning av CO2. Men i denne renseprosessen vil noe av aminene slippes ut i luften og brytes ned.

 20. Rapport

  Støyplage og søvnforstyrrelser fra togstøy

  Én av tre er mye eller ekstremt plaget når innendørs støynivå fra tog var på 40 dB. Hver fjerde person oppga søvnproblemer som skyldes støy når støynivå fra tog om natten var på 30 dB.